Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Dla autorów

Zasady punktowania osiągnięć naukowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom

1. Publikacje naukowe w czasopismach naukowych

Lp. Nazwa parametru
1 Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowymi i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), zwanego dalej „rozporządzeniem” – punktacja według wykazu MNiSW od 15 do 50 pkt (Czasopisma z IF znajdujące się w bazie JCR – Journal Citations Reports)
2 Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części B wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – punktacja według wykazu MNiSW do 15 pkt (czasopisma krajowe nieposiadające IF)
3 Publikacja naukowa w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części C wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia – punktacja według wykazu MNiSW do 25 pkt (ERIH – baza Scopus jako źródło cytowań)
4 Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, zamieszczona w zagranicznym czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia – 5 pkt
5 Publikacja naukowa w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionych w uznanej bazie publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym – liczba punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu czasopism naukowych, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (uznaną bazą wg rozporządzenia jest baza Web of Science Core Collection zob § 33

2. Monografie naukowe

Lp. Nazwa parametru
1 Monografia naukowa, w której liczba autorów nie przekracza 3, a co najmniej jeden z nich wskazał jednostkę jako afiliację – 25 pkt
– 50 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne
2 Monografia naukowa lub monografia naukowa uznana za dzieło wybitne, w której liczba autorów wynosi co najmniej 4, a ich udział nie jest wyodrębniony – liczba punktów proporcjonalna do udziału liczby autorów, którzy wskazali jednostkę jako afiliację, w ogólnej liczbie autorów – monografia naukowa – 25 pkt*Ajn/A – monografia naukowa uznana za dzieło wybitne – 50 pkt*Ajn/A, gdzie:
Ajn – oznacza liczbę autorów monografii naukowej, którzy wskazali jednostkę jako afiliację;
A – oznacza ogólną liczbę autorów monografii naukowej
3 Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4 i wszyscy wskazali jednostkę jako afiliację – 15 pkt
– 30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne
4 Monografia naukowa wieloautorska, w której:
1) autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone,
2) liczba autorów wynosi co najmniej 4,
3) łączna objętość rozdziałów autorstwa osób, które wskazały jednostkę jako afiliację (warunek ten dotyczy także redaktora naukowego tomu), obejmuje co najmniej 6 arkuszy wydawniczych – 15 pkt
– 30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne
5 Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, z wyłączeniem monografii naukowych, o których mowa w lp. 4 – 5 pkt
– 10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne, ale łącznie za rozdziały w jednej monografii naukowej nie więcej niż:
– 15 pkt
– 30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne. Jeżeli liczba autorów rozdziału w monografii naukowej wynosi co najmniej 2, jednostka, którą autor rozdziału wskazał jako afiliację, otrzymuje:
– 2,5 pkt
– 10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne
6 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, z wyłączeniem monografii naukowych, o których mowa w lp. 4, dokonana przez pracownika jednostki
– 5 pkt
– 10 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne

3. Działalność innowacyjna

Lp. Nazwa parametru
1 Patent na wynalazek udzielony w okresie objętym ankietą na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku:
– przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – 30 pkt
– za granicą – 40 pkt.
Punktowany jest tylko jeden patent udzielony na dany wynalazek.
2 Wdrożenie po raz pierwszy w okresie objętym ankietą wynalazku, na który jednostce został udzielony patent w okresie objętym ankietą albo przed tym okresem
– 30 pkt.
Punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku.
3 Patent na wynalazek udzielony w okresie objętym ankietą przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz innego podmiotu niż oceniana jednostka, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku – 15 pkt.
Punktowany jest tylko jeden patent udzielony na dany wynalazek.
4 Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz ocenianej jednostki
– 10 pkt
– dodatkowo 10 pkt – w przypadku zastosowania.
Punktowane jest tylko jedno prawo ochronne na dany produkt oraz tylko jedno jego zastosowanie.
Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje w suplementach lub zeszytach specjalnych czasopism naukowych pod warunkiem, że stanowią kolejne numery czasopisma naukowego umieszczonego w wykazie czasopism.

4. Publikacje wieloautorskie


W przypadku publikacji wieloośrodkowej jednostka otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji naukowej w zależności od liczby autorów:

  1. * do 10 autorów – 100% punktów
  2. * powyżej 10 autorów
100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki,
75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki,
50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami jednostki

Definiacja publikacji naukowej


Do publikacji naukowej należą m.in.artykuł w czasopiśmie naukowym, opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, glosa oraz komentarz prawniczy.

Podstawowe kryteria naukowości publikacji
  1. * prezentuje nowe wyniki badań lub się do nich bezpośrednio odnosi
  2. * jest recenzowana lub / i napisana pod redakcją naukową
  3. * metodyka – opis metod stosowanych w pracy naukowej
  4. * zawiera przypisy, bibliografię
  5. * zawiera streszczenie, abstrakt – w przypadku artykułu naukowego