Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Dla autorów

Zasady punktowania osiągnięć naukowych 1

Lp. Nazwa parametru Liczba punktów
1 Publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877), zwanego dalej „rozporządzeniem” – punktacja wg wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 15 do 50 pkt
2 Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia – punktacja wg wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 1 do 10 pkt
3 Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Liczba punktów odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia 10 pkt
Razem

2. Monografie naukowe 2

Lp. Nazwa parametru Liczba punktów
1 Autorstwo monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt
2 Autorstwo monografii naukowej w języku polskim – 20 pkt
3 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt
4 Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim – 4 pkt
5 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt
6 Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim – 4 pkt
Razem

3. Patenty

Lp. Nazwa parametru Liczba punktów
1 Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielony za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 25 pkt oraz w przypadku wdrożenia wynalazku do stosowania dodatkowe 25 pkt; punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku
2 Patent na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 15 pkt
3 Prawo ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej – 10 pkt oraz w przypadku zastosowania wzoru dodatkowe 10 pkt; punktowane jest tylko jedno zastosowanie wzoru
4 Wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych; punktowane jest tylko jedno zastosowanie utworu – 10 pkt
5 Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku – 2 pkt
Razem

1 Publikacja może być oceniana jako dorobek jednostki naukowej, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w § 15 rozporządzenia. W przypadku wielu afiliacji autora w jednej publikacji, punkty otrzymać może tylko jedna, wskazana przez autora jednostka naukowa. Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach specjalnych, materiałach konferencyjnych z konferencji nie¬uwzględnionych w Web of Science oraz artykuły popularnonaukowe i o nienaukowym charakterze. Jednostka naukowa otrzymuje punkty przewidziane dla danej publikacji w zależności od liczby autorów:

  1. 1) do 10 autorów – 100% punktów
  2. 2) powyżej 10 autorów:
    1. a) 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki,
    2. b) 75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki,
    3. c) 50% punktów – gdy mniej niż 10% autorów jest pracownikami jednostki.

2 Liczba punktów uzyskanych przez jednostkę naukową łącznie za rozdziały zamieszczone w wieloautorskiej monografii naukowej nie może przewyższać liczby punktów przyznawanych za monografię naukową. Liczbę monografii naukowych zaliczanych do dorobku jednostki określa § 15 ust. 7 i 8 rozporządzenia. W przypadku wieloautorskiej monografii naukowej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów, stosuje się odpowiednio zasady określone w odnośniku nr 2, dotyczące przyznawania punktów za publi¬kacje wieloautorskie. Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału/rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów, i jednocześnie jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje się również za redakcję naukową.