Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły Jednostki organizacyjnej

[Raport]
Nazwa:Katedra Finansów i Rachunkowości
Jednostka nadrzędna: Wydział Zarządzania
Liczba autorów: 14
Łączna liczba publikacji: 191
w tym we współpracy z zagranicą: 1

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(80)

1 Aktywność inwestycyjna mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 451, s. 420-430 [MNiSW: 10]
2 Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2012, nr 28, s. 348-356 [MNiSW: 7]
3 Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 348, s. 349-360 [MNiSW: 7]
4 Budynek centralnego laboratorium wdrożeń Politechniki Lubelskiej – możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 27-30 [MNiSW: 11]
5 Budżet obywatelski jako nowe narzędzie zarządzania finansami polskich miast / Miszczuk Magdalena // STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO - 2016, nr 21, s. 177-186 [MNiSW: 7]
6 Cost of asthma treatment in children in Poland / Bodajko-Grochowska Anna, Emeryk Andrzej, Lahutta Dawid, Bartkowiak-Emeryk Małgorzata, Markut-Miotła Ewa, Kowalska Małgorzata, Chojna Ewa, Raus Zbigniew, Bednarek Anna // ALLERGY - 2017, vol. 72, supl. 103, s. 423-424 [MNiSW: 45]
7 Cost of sublingual bacterial vaccines in the treatment of asthma in children / Bodajko-Grochowska Anna, Emeryk Andrzej, Lahutta Dawid, Bartkowiak-Emeryk Małgorzata, Markut-Miotła Ewa, Kowalska Magdalena, Chojna Ewa, Raus Zbigniew // EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL - 2017, nr suppl. 61, vol. 50 [MNiSW: 45]
8 Czynniki ryzyka w systemie finansowym gmin / Miszczuk Magdalena // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2014, nr 40, s. 171-180 [MNiSW: 7]
9 Deficyty i zadłużenia wybranych jednostek samorządu terytorialnego w światle ograniczeń ustawowych / Miszczuk Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2012, nr 247, s. 231-239 [MNiSW: 7]
10 Determinants of changes in stock market prices based on companies in the WIG-INFO index / Paździor Artur, Paździor Maria // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU - 2018, nr 2, vol. 79, s. 155-163
11 Determinanty wartości przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2012, nr 56, vol. 737, s. 69-81 [MNiSW: 5]
12 Determinanty wyboru metody konsolidacji i jaj wpływ na efektywność finansową jednostki dominującej / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2012, nr 1/1, vol. 10, s. 285-295 [MNiSW: 5]
13 Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa / Paździor Artur, Paździor Maria // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2017, nr 2, vol. 127, s. 199-209
14 Economic conditions of restructuring of medical entitie / Caputa Wiesław, Paździor Artur, Rybak Piotr // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU - 2018, nr 2, vol. 79, s. 219-230
15 Efektywność gospodarowania w warunkach regulowanej konkurencji na przykładzie rynku usług komunikacji miejskiej / Sawicka Bogna // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU - 2011, nr 38, s. 175-184 [MNiSW: 5]
16 Elementy symulacyjne w polityce podatkowej wybranych miast / Miszczuk Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2012, nr 243, s. 333-342 [MNiSW: 7]
17 Emisja obligacji jako metoda finansowania rozwoju przedsiębiorstw z sektora energetycznego / Frańczuk Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2014, vol. 67, s. 629-645 [MNiSW: 7]
18 Financial determinants of rural areas developmet in the period 2014-2020 / Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena // STUDIA REGIONALIA - 2014, vol. 39, s. 113-129 [MNiSW: 6]
19 Finansowanie innowacji w małych przedsiębiorstwach ze środków Unii Europejskiej na przykładzie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU - 2011, nr 38, s. 185-195 [MNiSW: 5]
20 Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego / Gałązka Karolina // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2012, nr 28, s. 337-347 [MNiSW: 7]
21 Funkcjonowanie parków naukowo-technologicznych czynnikiem rozwoju regionu / Sosińska-Wit Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU - 2012, vol. 42, s. 265-274 [MNiSW: 5]
22 Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych województwa lubelskiego / Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2014, nr 7, cz. 2, vol. 15, s. 197-208 [MNiSW: 8]
23 Innowacyjność w działalności inwestycyjnej sektora MMP na przykładzie badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2017, nr 489, s. 366-378 [MNiSW: 10]
24 Inwestycje firm rodzinnych w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2015, nr 7, cz. 1, vol. 16, s. 285-297 [MNiSW: 14]
25 Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wojwwództwa lubelskiego / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // EKONOMIA I ZARZĄDZANIE - ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ - 2014, nr 3, vol. 6, s. 292-301 [MNiSW: 7]
26 Inwestycje MŚP czynnikiem wzrostu wartości majątku przedsiębiorstw województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA - 2011, nr 3, s. 141-159 [MNiSW: 2]
27 Kalkulacja kosztów studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych / Sawicka Bogna // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2013, nr 289, s. 507-516 [MNiSW: 7]
28 Kapitał społeczny jako czynnik wspierający innowacyjność małych przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 367, s. 310-321 [MNiSW: 7]
29 Kondycja finansowa i wartość rynkowa spółek giełdowych sektora energetycznego / Janik Wiesław, Paździor Artur // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2012, nr 56, vol. 737, s. 399-413 [MNiSW: 5]
30 Kondycja finansowa największych miast w Polsce w świetle wieloletnich prognoz / Miszczuk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2013, nr 64/2, vol. 786, s. 141-150 [MNiSW: 7]
31 Koszty działalności pomocniczej i ich rozliczanie w przedsiębiorstwie farmaceutycznym - studium przypadku / Lahutta Dawid, Wroński Paweł // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2017, nr 472, s. 187-198 [MNiSW: 10]
32 Krótkookresowe decyzje produkcyjne a wykorzystanie informacji finansowej / Sosińska-Wit Małgorzata // NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU - 2011, nr 3, s. 96-104 [MNiSW: 8]
33 Kryteria przydzielania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego w polskim systemie finansów publicznych / Miszczuk Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2011, nr 167, s. 228-240 [MNiSW: 7]
34 Local currencies as an instrument for implementing the concept of sustainable development / Miszczuk Magdalena // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2018, nr 2, vol. 13, s. 83-90 [MNiSW: 20]
35 Makroekonomiczne uwarunkowania sytuacji finansowej gmin / Miszczuk Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 346, s. 133-141 [MNiSW: 7]
36 Miejsce firm rodzinnych w sektorze MSP województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2014, nr 7, cz.1, vol. 15, s. 365-377 [MNiSW: 8]
37 Nakłady inwestycyjne na środki trwałe a potrzeby odtworzeniowo-modernizacyjne podmiotów branży elektroenergetycznej / Gałązka Karolina // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2013, nr 1/4, vol. 11, s. 89-100 [MNiSW: 7]
38 Ocena działań innowacyjnych firmrodzinnych na terenie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2013, nr 6, cz. 3, vol. 14, s. 205-216 [MNiSW: 8]
39 Ocena stopniawykorzystania pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2013, nr 307, s. 590-601 [MNiSW: 7]
40 Ocena wykorzystania funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata // EKONOMIA I ZARZĄDZANIE - ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ - 2014, nr 3, vol. 6, s. 157-172 [MNiSW: 7]
41 Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia / Janik Wiesław, Paździor Artur // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 137-147
42 Polityka w zakresie ewidencji kosztów w mikro i małych firmach rodzinnych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 6, cz. 1, vol. 18, s. 465-478 [MNiSW: 14]
43 Polityka w zakresie podatków samorządowych w latach 1991-2016 / Miszczuk Magdalena // POLITYKA I SPOLECZENSTWO - 2016, nr 3, vol. 14, s. 97-113 [MNiSW: 9]
44 Pomiar efektywności działalności podmiotów leczniczych. Wybrane aspekty / Paździor Artur, Paździor Maria // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2017, nr 481, s. 54-62 [MNiSW: 10]
45 Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur, Połecki Zbigniew // RYNEK ENERGII - 2013, nr 2 , vol. 105, s. 23-28 [MNiSW: 9]
46 Problemy zarządzania w MSP na przykładzie firm rodzinnych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2016, nr 6, cz.1, vol. 17, s. 209-225 [MNiSW: 14]
47 Prosument - krajobraz po bitwie / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2015, nr 2, vol. 117, s. 40-44 [MNiSW: 11]
48 Prosument - przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2014, nr 5, vol. 114, s. 83-89 [MNiSW: 9]
49 Rachunek kosztów niewykorzystanych możliwości produkcyjnych / Janik Wiesław, Sawicka Bogna // PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO - 2011, nr 1/2, s. 83-92 [MNiSW: 5]
50 Referencje podatkowe jako zachęta do podejmowania inwestycji w obszarze specjalnych stref ekonomicznych / Frańczuk Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2012, nr 52, vol. 708, s. 167-178 [MNiSW: 5]
51 Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia / Paździor Artur, Paździor Maria // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2016, nr 4, cz. 1, vol. 82, s. 367-374 [MNiSW: 9]
52 Rola kredytów w finansowaniu rozwoju firm rodzinnych w województwie lubelskim / Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2015, nr 7, cz. 2, vol. 16, s. 427-444 [MNiSW: 14]
53 Rola podatku od osób prawnych w tworzeniu dochodów budżetowych i rozwoju przedsiębiorstw / Janik Wiesław, Paździor Maria // EKONOMIA I ZARZĄDZANIE - ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ - 2014, nr 3, vol. 6, s. 53-63 [MNiSW: 7]
54 Rola Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w zagospodarowaniu i modernizacji kapitału ludzkiego miasta Lublin / Żminda Tomasz, Bis Jakub // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2017, nr 4, vol. 52, s. 196-207 [MNiSW: 10]
55 Rozwój rynku listów zastawnych w Polsce w kontekście nowych zmian regulacyjnych / Frańczuk Małgorzata // ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC - 2017, nr 5, vol. 1, s. 29-43 [MNiSW: 6]
56 Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec / Frańczuk Małgorzata // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2012, vol. 29, s. 249-260 [MNiSW: 7]
57 Sprawozdawczość finansowa a oczekiwania interesariuszy / Janik Wiesław // NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU - 2011, nr 3(8), vol. 210, s. 40-49 [MNiSW: 8]
58 System podatkowy a małe firmy rodzinne / Miszczuk Magdalena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2011, nr 6, vol. 12, s. 337-350 [MNiSW: 7]
59 Sytuacja finansowa i ceny rynkowe akcji spółek elektroenergetycznych w warunkach kryzysu / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2013, nr 64/1, vol. 786, s. 347-357 [MNiSW: 7]
60 Sytuacja finansowa wybranych szpitali w warunkach kryzysu systemu opieki zdrowotnej w Polsce / Janik Wiesław // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2012, nr 9, vol. 13, s. 27-44 [MNiSW: 7]
61 Technical analysis of price formations with fibonacci sequence on warsaw stock exchange / Lahutta Dawid // WORLD SCIENTIFIC NEWS - 2016, nr 57, s. 381-396 [MNiSW: 6]
62 Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur // RYNEK ENERGII - 2018, nr 2, s. 22-27 [MNiSW: 11]
63 Wpływ czynników niematerialnych na wartość przedsiębiorstwa na przykładzie spółek publicznych z indeksu WIG-Informatyka / Paździor Artur, Twardowska Sylwia // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE - 2017, nr 26, s. 39-50 [MNiSW: 7]
64 Wpływ dofinansowania z Unii Europejskiej na funkcjonowanie firm rodzinnych na obszarze województwa lubelskiego / Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2013, nr 6, cz. 1, vol. 14, s. 249-259 [MNiSW: 8]
65 Wpływ stosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu na wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy / Lahutta Dawid // ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE - 2016, nr 8, s. 47-64 [MNiSW: 7]
66 Wpływ współpracy z sektorem B+R na innowacyjność MŚP na podstawie badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2015, nr 401, s. 440-451 [MNiSW: 10]
67 Wpływ zmian organizacyjnych na efektywność finansową podmiotów leczniczych na przykładzie szpitala X / Paździor Artur, Maj Gabriel // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2017, nr 2, vol. 15, s. 313-326 [MNiSW: 10]
68 Współpraca firm rodzinnych z jednostkami badawcz-rozwojowymi w województwie lubelskim / Sosińska-Wit Małgorzata // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2014, nr 7, cz.2, vol. 15, s. 161-172 [MNiSW: 8]
69 Wykluczeni - jednostki sektora finansów publicznych na straconej pozycji wsród wytwórców OZE ? / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // RYNEK ENERGII - 2016, nr 2, s. 40-45 [MNiSW: 11]
70 Wykorzystanie controllingu finansowego w zarządzaniu szpitalami / Janik Wiesław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2011, nr 44, s. 75-86 [MNiSW: 5]
71 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako uwarunkowanie absorpcji środków unijnych / Miszczuk Magdalena, Kawałko Bogdan // ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH - 2017, nr 3, s. 57-72 [MNiSW: 13]
72 Zarządzanie aktywami niematerialnymi w systemach produkcyjnych / Kłosowski Grzegorz, Paździor Artur, Rzemieniak Magdalena // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2017, nr 7, s. 44-50 [MNiSW: 13]
73 Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej / Frańczuk Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2011, nr 42, vol. 669, s. 211-222 [MNiSW: 5]
74 Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu Kody / Paździor Artur, Maj Gabriel // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 181-191
75 Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego) / Miszczuk Magdalena, Miszczuk Andrzej // ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH - 2017, nr 1, vol. 9, s. 65-81 [MNiSW: 13]
76 Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim / Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2017, nr 2, vol. 127, s. 121-130
77 Źródła finansowania działalności inwestycyjnej firm rodzinnych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2018, nr 7, cz. 3, vol. 19, s. 223-236 [MNiSW: 14]
78 Źródła finansowania działalności przedsięwzięć rodzinnych na terenie Lubelszczyzny / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2011, nr 6, vol. 12, s. 397-410 [MNiSW: 7]
79 Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur // RYNEK ENERGII - 2014, nr 3, vol. 112, s. 20-25 [MNiSW: 9]
80 Zróżnicowanie sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia / Miszczuk Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2013, nr 306, s. 272-284 [MNiSW: 7]

Monografie (18)

1 Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa / Janik Wiesław, Paździor Artur, Paździor Maria.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 217 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa / Janik Wiesław, Paździor Artur, Paździor Maria.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 135 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / Janik Wiesław[Red:] Janik Wiesław, Żukowska Helena.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, 490 s.
4 Controlling finansowy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami / Janik Wiesław, Paździor Maria.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 188 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Czynniki i pomiar wartości biznesu / Janik Wiesław, Paździor Artur[Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 187 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych / Paździor Artur, Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina, Miszczuk Magdalena[Red:] Paździor Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 166 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Gospodarka zasobami pracy w przedsiębiorstwie / Janik Wiesław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 151 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Informacja ekonomiczna w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw / Janik Wiesław, Paździor Artur.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, 153 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Otoczenie a wartość bibznesu / Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata[Red:] Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 200 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce / Janik Wiesław[Red:] Wrona Marzena , Janik Wiesław.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, 241 s. [MNiSW: 4]
11 Rachunkowość zarządcza i controlling / Janik Wiesław, Paździor Maria.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 235 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
12 Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce / Janik Wiesław.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, 216 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Wartość klienta w perspektywie wiedzy i rozwoju przedsiębiorstwa / Paździor Artur, Caputa Wiesław, Krawczyk-Sokołowska Izabela.- Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2017, 126 s.- (Monografia - seria profesorska)
14 Wybrane akceleratory kapitału intelektualnego / Krupa Kazimierz.- Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, 170 s. [MNiSW: 20]
15 Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie / Janik Wiesław, Paździor Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 274 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
16 Zarzadzanie operacyjne kosztami / Janik Wiesław.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 183 s. [MNiSW: 20]
17 Zarządzanie wartością współczesnego przesdsiębiorstwa / Paździor Artur[Red:] Paździor Artur.- Lubin: Politechnka Lubelska, 2015, 129 s.
18 Zawartość informacyjna polityki rachunkowości / Żukowska Helena, Sawicka Bogna[Red:] Żukowska Helena, Sawicka Bogna.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, 416 s. [MNiSW: 4]

Referaty (3)

1 Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur, Połecki Zbigniew // W: 19 Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej" (REE 2013), 7-9 maja 2013 r., Kazimierz Dolny - 2013, s. 82-88
2 Prosument - przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta ? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // W: XX Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej"(REE 2014), 21-23 maja 2014 r., Kazimierz Dolny - 2014, s. 92-98
3 Technical and financial factors of business value from the power sector / Gałązka Karolina // W: Meždunarodna Konferencija Društvenom i Technološkom Razvoju STED 2013”, 26-27 Septembar, Banja Luka - 2013, s. 352-356

Rozdzialy(90)

1 Analiza dokonań finansowych i sytuacji przedsiębiorstwa za pomocą analizy finansowej - przykłady / Gałązka Karolina // W: Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Spoz Anna , Zasuwa Grzegorz - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 175-186
2 Analiza porównawcza charakterystyk cen akcji spółek z indeksu WIG Respect do spółek spoza indeksu na przykładzie sektora paliwowego / Białek Karolina // W: Gospodarka i państwo; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 31-37 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
3 Analiza powiązań pomiędzy głównymi światowymi indeksami cen akcji ze szczególnym uwzględnieniem indeksu WIG20 / Lahutta Dawid // W: Gospodarka i państwo; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 14-22 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
4 Analiza rentowności klienta z wykorzystaniem metody rachunku kosztów rentowności klienta - Cost-to-Serve / Lahutta Dawid // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 56-63 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
5 Analiza wpływu funkcjonowania Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC na dochody budżetu miasta Lublin do 2016 roku / Bis Jakub, Sobotka Bartosz , Żminda Tomasz // W: Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej (2007-2017) : w kierunku inteligentnej reindustrializacji miasta ; [Red:] Sagan Mariusz - Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2017, s. 48-73
6 Analiza zależności między wskaźnikami rynku kapitałowego a ceną akcji / Białek Karolina // W: Gospodarka i państwo; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 23-30 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
7 Analiza źródeł finansowana inwestycji w elektroenergetyce / Frańczuk Małgorzata // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 53-80
8 Budowanie wartości marki a sprzedaż impulsowa / Białek Karolina, Wieczorkiewicz Edyta // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 133-141 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Charakterystyka grup kapitałowych w polskim sektorze elektroenergetycznym / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 39-64
10 Cluster organization as the accelerators of entrepreneurship process on the example of Polish ICT clusters / Żminda Tomasz // W: Engines of Urban and Regional Development : 6th Central European Conference in Regional Science - CERS 2017 : conference proceedings; [Red:] Borseková Kamila , Vaňová Anna , Vitálišová Katarína - Banska Bystrica: Faculty of Economics, Matej Bel University in Banska Bystrica, 2017, s. 365-379
11 Czynniki rozwoju polskiej elektroenergetyki / Janik Wiesław // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 9-32
12 Czynniki rozwoju rynku bioenergii w Polsce i na Ukrainie / Paździor Artur, Syrotiuk Kateryna // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka - ZET 2016 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Wydawnictwo Kaprint, 2016, s. 105-117
13 Efekt dnia tygodnia na giełdach papierów wartościowych - analiza porównawcza / Białek Karolina // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 13-20 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
14 Efekt kalendarza na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Białek Karolina // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 7-12 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
15 Efekty obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w jednostkach badanych po raz pierwszy / Sawicka Bogna // W: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Janik Wiesław - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 187-197
16 Efektywna stawka podatkowa jako miara efektywności podatkowej spółek akcyjnych / Lahutta Dawid // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 48-55 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
17 Finanse gospodarstw domowych / Gałązka Karolina // W: Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; [Red:] Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 141-158
18 Finanse instytucji finansowych / Frańczuk Małgorzata // W: Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; [Red:] Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 44-75
19 Finanse publiczne / Miszczuk Magdalena // W: Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; [Red:] Paździor Artur, Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina, Miszczuk Magdalena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 76-109
20 Finansowanie usług medycznych i sytuacja finansowa szpitali w Polsce / Janik Wiesław // W: Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego; [Red:] Depta Adam - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 39-47
21 Gwarancja de minimis jako sposób na zwiększenie dostępności do kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Frańczuk Małgorzata // W: Otoczenie a wartość biznesu; [Red:] Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 117-124 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
22 Harmonogram sporządzania, zatwierdzania, prezentacja i ogłaszanie sprawozdań finansowych / Leśkiewicz Marcin // W: Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Spoz Anna , Zasuwa Grzegorz - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 27-34
23 Hipoteza rynku efektywnego a hipotezy rynku fraktalnego i koherentnego w kontekście wykorzystania teorii chaosu w finansach / Lahutta Dawid // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 73-79 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
24 Identyfikacja czynników rentowności przedsiębiorstw sektora metalowego / Janik Wiesław, Paździor Artur, Walczak Patrycja // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 152-162 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
25 Jednostki sektora finansów publicznych jako inwestorzy na rynku mikroinstalacji OZE / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 28-37
26 Kapitał ludzki - klucz do rozwoju w gospodarce globalnej / Bojar Ewa, Paździor Artur // W: Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia; [Red:] Liberda Barbara, Kwiatkowski Eugeniusz - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 392-401
27 Kosztochłonność w elektroenergetyce na przykładzie elektrowni zawodowych i elektrociepłowniy / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // W: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty praktyczne; [Red:] Chluska Jolanta, Kowalska Sylwia - Częstochowa: Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 11-20
28 Metody wyceny rozchodu zapasów według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości / Leśkiewicz Marcin // W: Tendencje rozwoju współczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej; [Red:] Kister Agnieszka, Bujak Adam - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 229-238
29 Niektóre problemy polityki rachunkowości w świetle celów przedsiębiorstwa / Janik Wiesław // W: Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce; [Red:] Wrona Marzena , Janik Wiesław - Lublin: Wydwnictwo KUL, 2012, s. 131-150 [MNiSW: 4]
30 Ocena efektów restrukturyzacji poprzez prywatyzację pracowniczą wybranych przedsiębiorstw województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata // W: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym : finanse, struktury, strategie; [Red:] Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł - Sopot: Wydawictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s. 241-251
31 Ocena rentowności przedsiębiorstw sprywatyzowanych poprzez leasing pracowniczy w województwie lubelskim / Bojar Ewa, Sosińska-Wit Małgorzata // W: Restrukturyzacja teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań; [Red:] Jaki Andrzej, Kaczmarek Jarosław, Rojek Tomasz - Kraków: Uniwersytet Ekonomczny , 2011, s. 913-925
32 Ocena sprawności II rodzaju polskich wielobranżowych liniowych modeli dyskryminacyjnych powstałych przed 2002 r. na podstawie analizy spółek portfela WIG-CHEMIA za lata 2013-2015 r. / Leśkiewicz Marcin // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce - Ekonomia i gospodarka; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 75-83
33 Ocena sytuacji ekonomicznej małych isrednich przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego w latach 2006-2010 / Gałązka Karolina // W: Strategiczna problematyka rozwoju regionu lubelskiego; [Red:] Stefański Marian - lublin: Wyższa Szkoła Ekononii i Inowacji w Lublinie, 2011, s. 255-277
34 Ocena zadłużenia i płynności finansowej / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 119-151
35 Optymalizacja poziomu zapasów jako system zapewniania jakości w logistyce zaopatrzenia z uwzględnieniem aspektu finansowego / Lahutta Dawid // W: Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce; [Red:] Skrzypek Elżbieta - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 501-512
36 Podatki lokalne jako instrument zarządzania rozwojem na przykładzie wybranych gmin / Miszczuk Magdalena // W: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym; [Red:] Kołomycew Anna, Kotarba Bogusław - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 311-330
37 Polish graduate students financial expectations analysis with human capital model – comparative analysis with other countries / Lahutta Dawid // W: Make Learn 2016 : Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time : Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 25–27 May, 2016, Timisoara, Romania; [Red:] Dermol Valerij, Trunk Aleš , Smrkolj Marko - Bangkok ; Celje ; Lublin : ToKnowPress International Academic Publisher, 2016, s. 549-558 .- (MakeLearn, ISSN 2232-3309)
38 Polityka klimatyczna UE i rozwój sektora elektroenergetycznego w Polsce / Janik Wiesław // W: Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu; [Red:] Stachowicz Jan, Nowicka-Skowron Maria, Voronina Anfimova Ludmila - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2014, s. 111-122
39 Polityka podatkowa miasta stymulująca przedsiębiorczość / Miszczuk Magdalena // W: Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne; [Red:] Nowak Maciej J, Stokarczyk Teodor - Warszawa: CEDEWU, 2012, s. 61-88
40 Polityka rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność handlową a jakość śródrocznych sprawozdań finansowych / Sawicka Bogna // W: Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego; [Red:] Mikulska Dorota Anna - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 93-110
41 Poziom i struktura kosztów wytwarzania energii elektrycznej w Polsce / Janik Wiesław, Paździor Artur // W: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Cz. 1; [Red:] Chluska Jolanta - Częstochowa: Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012, s. 153-165
42 Procesy demograficzno-osadnicze jako przesłanka zmian wielkości oraz kompetencji gmin / Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena // W: Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce; [Red:] Nawrot Bogdan, Pokładecki Jacek - Poznań: Wydawncto Naukowe WNPiD UAM, 2011, s. 187-197
43 Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym / Frańczuk Małgorzata // W: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym : finanse, struktury, strategie; [Red:] Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s. 115-128
44 Produktywność zasobów / Gałązka Karolina, Janik Wiesław // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 65-91
45 Prognozowanie poziomu kosztów operacyjnych z wykorzystaniem wygładzania wykładniczego / Lahutta Dawid // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 64-72 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
46 Prognozowanie wyniku finansowego z wykorzystaniem wygładzania wykładniczego i regresji wielorakiej – analiza porównawcza. / Lahutta Dawid, Styk Aleksandra // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
47 Przegląd polskich liniowych modeli dyskryminacyjnych / Leśkiewicz Marcin // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 87-95 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
48 Przegląd programów nauczania rachunkowości finansowejna kierunku "Zarzadzanie" w polskich uczelniach technicznych / Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Rachunkowość : dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego; [Red:] Dziawgo Danuta - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2012, s. 41-56
49 Przemiany społeczno - gospodarcze Lublina - przeszłość i teraźniejszość / Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena // W: Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II; [Red:] Flaga Małgorzata, Mroczek Przemysław - Lublin: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2015, s. 74-92
50 Rentowność przedsiębiorstw / Gałązka Karolina, Janik Wiesław // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 93-117
51 Rola podsektora elektroenergetycznego w gospodarce / Janik Wiesław // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 11-14
52 Rozwój przedsiębiorczości w Polsce wschodniej / Janik Wiesław, Paździor Artur // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 121-132 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
53 Rozwój przemysłu w Lublinie / Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena // W: Lublin : historia, społeczeństwo, gospodarka; [Red:] Janicki Wojciech - Lublin: Wydawctwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, s. 125-137
54 Rynek energii elektrycznej i jego specyfika / Janik Wiesław // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 29-37
55 Rynek energii elektrycznej w Polsce / Janik Wiesław, Kaproń Henryk // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 32-37
56 Ryzyko badania sprawozdań finansowych małych jednostek w świetle koncepcji proporcjonalnego stosowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej na przykładzie jednostki prowadzącej działalność handlową / Sawicka Bogna // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego; [Red:] Micherda Bronisław, Andrzejewski Mariusz - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 191-201
57 Sposoby finansowania inwestycji w elektroenergetyce / Frańczuk Małgorzata // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 81-97
58 Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji w przedsiębiorstwie logistycznym / Lahutta Dawid // W: Logistyka i jakość : procesy doskonalące zarządzanie; [Red:] Skrzypek Adam , Banaś Jarosław - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 530-541
59 Sprawozdanie łączne a skonsolidowane / Leśkiewicz Marcin // W: Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; [Red:] Żukowska Helena, Zuba-Ciszewska Maria, Bolibok Piotr - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 109-118
60 Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako element sprawozdawczości finansowej zgodnej z MSSF / Lahutta Dawid // W: Tendencje rozwoju współczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej; [Red:] Kister Agnieszka, Bujak Adam - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 8-18
61 Sprawozdawczość finansowa według ustawy o rachunkowości i przepisów szczególnych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; [Red:] Żukowska Helena, Zuba-Ciszewska Maria, Bolibok Piotr - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 45-54
62 Struktura źródeł finansowania jako czynnik kształtujący wartość dla właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw / Gałązka Karolina, Sosińska-Wit Małgorzata // W: Otoczenie a wartość biznesu; [Red:] Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 125-138 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
63 Sytuacja finansowa grup kapitałowyc e elektroenergetyce / Gałązka Karolina // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 99-121
64 Szczupła rachunkowość jako sposób racjonalizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie / Janik Wiesław // W: Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Spoz Anna , Zasuwa Grzegorz - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 263-272
65 Teoria finansów, rynek finansowy / Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; [Red:] Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 9-43 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
66 Ubiquitous ICT i U-City / Krupa Kazimierz, Bojar Matylda, Żminda Tomasz, Krupa Wojciech, Skotnyy Pavlo // W: Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č. 23320262, 2330263, 2330264; Košice: Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2012, s. 102-108
67 Ustawa o odnawialnych źródłach energii - analiza aktualnych zapisów odnoszących się do prosumentów / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // W: Rynek energii : rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 64-73 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
68 Uwarunkowania lokalnej polityki wspierania przedsiębiorczości na przykładzie instrumentów podatkowych / Marecki Krzysztof, Miszczuk Magdalena // W: Otoczenie a wartość biznesu; [Red:] Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 66-77 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
69 Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych / Janik Wiesław, Paździor Artur, Kaproń Henryk // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka - ZET 2016 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Wydawnictwo Kaprint, 2016, s. 95-104
70 Weryfikacja sprawności I rodzaju polskich wielobranżowych modeli dyskryminacyjnych / Leśkiewicz Marcin // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 66-79 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
71 Wiarygodność przedsiębiorstwa w świetle sprawozdań finansowych / Janik Wiesław // W: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Janik Wiesław - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 299-308
72 WIG-MOTORYZACJA oraz ocena zastosowanych polskich modeli predykcji bankructwa / Leśkiewicz Marcin // W: Finanse przedsiębiorstw w studiach przypadku; [Red:] Wrońska-Bukalska Elżbieta - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, s. 147-159
73 Wpływ metody wyceny wartości produktu na ocenę opłacalności produkcji na przykładzie gospodarstwa rybackiego / Sosińska-Wit Małgorzata // W: Zawartość informacyjna polityki rachunkowości; [Red:] Żukowska Helena, Sawicka Bogna - Lublin: Wydawnictw KUL, 2012, s. 125-144 [MNiSW: 4]
74 Wpływ systemu wsparcia na opłacalność fotowoltaicznych źródeł prosumenckich / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr // W: Energetyka prosumencka : pierwsza próba konsolidacji; [Red:] Popczyk Jan, Kucęba Robert, Dębowski Krzysztof, Jędrzejczyk Waldemar - Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 112-124
75 Wpływ upadłości SK Banku na wyniki finansowe polskiego sektora bankowego / Frańczuk Małgorzata // W: Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej; [Red:] Barczyk Krystyna - Katowice: Wydawnictwo Agencja Artystyczna PARA, 2017, s. 43-57
76 Wpływ wyceny zapasów na wynik finansowy przedsiębiorstwa / Frańczuk Małgorzata // W: Zawartość informacyjna polityki rachunkowości; [Red:] Żukowska Helena, Sawicka Bogna - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 201-213 [MNiSW: 4]
77 Wpływ zmian ustawy o OZE na rozwój rynku instalacji fotowoltaicznych / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr // W: Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach : przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym; [Red:] Popczyk Jan, Kucęba Robert, Dębowski Krzysztof, Jędrzejczyk Waldemar - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016, s. 146-154
78 Wybrane aspekty analizy kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej / Gałązka Karolina // W: Zawartość informacyjna polityki rachunkowości; [Red:] Żukowska Helena, Sawicka Bogna - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 215-233 [MNiSW: 4]
79 Wycena rozliczeń z użyciem środków pieniężnych w walutach obcych według polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego / Leśkiewicz Marcin // W: Gospodarka i państwo; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 72-77 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
80 Wykluczeni - jednostki sektora finansów publicznych na straconej pozycji wśród wytwórców OZE / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: XXII Konferencja Naukowo-Techniczna, Rynek Energii Elektrycznej: Bezpieczeństwo energetyczne Polski; [Red:] Połecki Zbigniew, Jasiński Piotr - Lublin: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2016, s. 43-49
81 Wykorzystanie narzędzi analizy technicznej do opracowania systemu inwestycyjnego na rynku kontraktów na różnice kursowe / Lahutta Dawid // W: Gospodarka i państwo; [Red:] Leśny Jacek, Nyćkowiak Jędrzej - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 5-13 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
82 Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej w obrocie gospodarczym i decyzjach inwestycyjnych na rynku kapitałowym / Paździor Artur // W: Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; [Red:] Żukowska Helena, Zuba-Ciszewska Maria, Bolibok Piotr - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 257-264
83 Zakres wykorzystania systemu rachunkowości i sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Spoz Anna , Zasuwa Grzegorz - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 209-221
84 Zarządzanie energią a determinanty doboru instalacji fotowoltaicznej / Gałązka Karolina // W: Alternatywne źródła energii – wybrane zagadnienia; [Red:] Zdunek Beata, Olszówka Monika - Lublin: Wydanictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o., 2016, s. 190-203
85 Zmiany w prezentacji sprawozdania finansowego za 2016 rok wywołane nowelizacją ustawy o rachunkowości z 2015 roku / Leśkiewicz Marcin // W: Gospodarka i ekonomia; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s. 80-86 .- (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie)
86 Znaczenie audytu zewnętrznego w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa / Gałązka Karolina // W: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Janik Wiesław - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 479-490
87 Znaczenie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdań finansowych dla zapewnienia wiarygodności spółek notowanych na giełdzie / Frańczuk Małgorzata // W: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Janik Wiesław - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 377-387
88 Źródła finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim w świetle wyników badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Współczesne problemy zarządzania organizacją; [Red:] Motnyk Marcin, Ryśnik Jakub - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2012, s. 309-331
89 Źródła finansowania inwestycji małych iśrednich przedsiębiorstw województwa lubelskiego na przykładzie badań ankietowych / Gałązka Karolina // W: Strategiczne zarządzania majątkiem trwałym o organizacjach gospodarczych; [Red:] Szabłowski Józef - Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku , 2011, s. 165-184
90 Źródła zasilania samorządu terytoralnego w Polsce - ocena i propozycje zmian / Miszczuk Magdalena // W: Stabilność systemu finansowego- instytucje instrumenty uwarunkowania ; [Red:] Alińska Agnieszka, Pietrzak Bogusław - Warszawa: CEDEWU.Pl, 2012, s. 243-254