Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0003-0821-4348

dr Lucjan Gazda

Katedra Geotechniki
l.gazda@pollub.pl
Liczba publikacji: 37
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(10)

1 Dystrybucja biomarkerów i dojrzałość termiczna materii organicznej w tonsteinie i węglu kamiennym z pokładu 385/2 z kopalni Bogdanka (Lubelskie Zagłębie Węglowe) / Gola Marek R., Karger Michał, Gazda Lucjan // PRZEGLAD GEOLOGICZNY - 2011, nr 12, vol. 59, s. 777-784 [MNiSW: 7]
2 Organic geochemistry of Upper Carboniferous bituminous coals and clastic sediments from the Lublin Coal Basin (Poland) / Gola Marek R., Karger Michał, Gazda Lucjan, Grafka Oliwia // ACTA GEOLOGICA POLONICA - 2013, nr 3, vol. 63, s. 425-442 [MNiSW: 25]
3 Projektowanie geotechniczne w warunkach występowania pokryw lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego / Gazda Lucjan, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 83-90 [MNiSW: 3]
4 Radon hazards in relation to elemental and isotope composition of the geological structures in the Lubelskie Voivodeship / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 19, s. 45-49 [MNiSW: 12]
5 Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer, Bieganowski Andrzej, Gazda Lucjan, Franus Małgorzata, Pawłowska Małgorzata // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2015, nr 3, vol. 29, s. 365-375 [MNiSW: 25]
6 Skały Lubelszczyzny w budownictwie i architekturze regionu – glaukonit / Gazda Lucjan // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 143-154 [MNiSW: 6]
7 Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła św. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu. Próba analizy domniemanych anomalii obiektów o charakterze sepulkralnym / Gazda Lucjan, Jaroszyński Filip, Kowalski Dariusz, Prucnal Dariusz // ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO - 2012, vol. 4, s. 277-296 [MNiSW: 3]
8 Średniowieczny eksperyment materiałowo-technologiczny przy odbudowie zalożeń rezydencjonalno-sakralnych Daniela Romanowicza w Chełmie / Gazda Lucjan, Bevz Mykola // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 11, s. 88-92 [MNiSW: 8]
9 Strefowość ekshalacji radonowych w rejonie Nałęczowa / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 828-837 [MNiSW: 15]
10 Właściwości fzykochemiczne i mechaniczne wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny do zastosowań hydroizolacyjnych / Gazda Lucjan, Franus Małgorzata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 17-24 [MNiSW: 3]

Monografie (2)

1 Grunty spoiste Lubelszczyzny przydatne do budowy mineralnych barier izolacyjnych i innych zastosowań inżynierskich / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata, Gazda Lucjan, Widomski Marcin, Franus Małgorzata, Depta Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 60 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy / Gazda Lucjan[Red:] Gazda Lucjan.- Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, 226 s.

Referaty (14)

1 Bìblìografìcnì, ìkonografìcnì, ìstorìografìcnì, ìstoriko-kraêznavcì doslìdžennâ ta arhìvnì materìalli – osnova dlâ pìdgotovki nomìnacìjnogo dos’ê dlâ vkaûcennâ obêkta do spisku ìstoricnoї spadŝcini ÛNESKO / Bevz Mykola, Buko Andrzej, Gazda Lucjan, Łukomskij Jurij, Golub Stanisław // W: Zberežennâ Ìstoricnoї Zabudovi Centra Odesi Šlâhom Vklûcennâ do Osnovnogo Spisku Vsesvìtn’oї Spadŝcini ÛNESKO: Materiali II Mižnarodnoї Naukowo – Praktìcnoї Konferencìї, 24-26 cervnâ 2015 roku, Odesa - 2015, s. 138-143
2 Dyskusja nad stanem technicznym XIII-wiecznej wieży w Stołpiu koło Chełma / Gazda Lucjan, Karaś Sławomir // W: MÌŽNARODNA NAUKOVA KONFERENCÌÂ: DOSLÌDŽENJA, ZBEREŽENNÂ Ì RESTAVRACÌÂ OBÊKTÌV KUL'TURNOЇSPADŠINI, LVIV, 22-24 BEREZNÂ 2012 - 2012, s. 8-10
3 Geological structure as a determinant of radon concentrations in buildings in Lublin region / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna // W: Healthy Buildings 2017 Europe, 2-5 July 2017, Lublin, Poland - 2017
4 Georadarnì doslìdżennâ arheologìcno - arhitekturnih reštok Holms′koї Katedri Presvâtoї Bogorodici XIII st. / Bevz Mykola, Gazda Lucjan // W: VI Vseukrinskaja Naukovyia Konferencїja. Sučasna Arhitekturna Osvìta. Arhitektura: Obraz, Estetika, Emocìjnìj Kontekst, 7-8 listopada 2013, Kiїv - 2013
5 The impact of the indoor air parameters on the dynamics of radon and its decay products concentration changes / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak K., Mazur J., Gazda Lucjan // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
6 Impaktyt bursztynowy z eocenu Górki Lubartowskiej / Skrzypiec Krzysztof, Gazda Lucjan, Mendyk Ewaryst, Rawski Michał // W: XXVIII Spotkanie Badaczy Bursztynu "Nowości o bursztynie", Warszawa 2014 : [streszczenia referatów] - 2014
7 Kosmiczny epizod lubelskiego bursztynu / Gazda Lucjan, Mendyk Ewaryst, Mendyk Jan // W: XXX Spotkanie Badaczy Bursztynu - Stan Badań Bursztynu w Polsce : Streszczenia referatów, 17.11.2017, Warszawa - 2017
8 Morphogenesis of lublinite in indoor environment / Gazda Lucjan, Kozak K., Połednik Bernard // W: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia - 2012
9 Radon na Lubelszczyźnie - próba syntezy w 100-lecie badań / Gazda Lucjan, Dudzińska Marzenna, Połednik Bernard, Kozak K. // W: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program - 2016
10 Raw material economy at the Magdalenian site in Klementowice. Eastern Poland / Wiśniewski Tadeusz, Gazda Lucjan // W: Fifth Arheoinvest sympozjum: Stories written in stone, International Symposium on Chert and other Knapable Materials , 20-24 august 2013, Iasi, Romania - 2013, s. 37-37
11 Restauracja zabytkowego mostu w Lublinie / Karaś Sławomir, Gazda Lucjan // W: MÌŽNARODNA NAUKOVA KONFERENCÌÂ: DOSLÌDŽENJA, ZBEREŽENNÂ Ì RESTAVRACÌÂ OBÊKTÌV KUL'TURNOЇSPADŠINI, LVIV, 22-24 BEREZNÂ 2012 - 2012, s. 38-41
12 Surowce, materiały i technologie XIII-wiecznego zespołu rezydencjalno-sakralnego na Górze Katedralnej w Chełmie / Gazda Lucjan // W: XXVIII Konferencja Sprawozdawcza "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012", 29-30 marca 2012 r., Lublin - Zamek - 2012, s. 44-44
13 Wstępne badania paleometeorytu Niedźwiada / Gazda Lucjan, Huber Miłosz, Kiebała Aneta // W: VIII Meteorite Conference, Wrocław, 27-29 june 2014 : [abstracts] - 2014, s. 7-8
14 Znacennâ georadarnih doslìdžen arheologično-arhitekturnoj pamiatki ( na prikladi Holms′koj Katedri Presvâtoj Bogorodicì XIII ST) / Bevz Mykola, Gazda Lucjan // W: Seminarium naukowe polsko - ukraińskie : metody fizyczne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki, 30 kwietnia 2014r., L'viv - Warszawa - Celestynów t: [ streszczenia referatów] - 2014, s. 4-6

Rozdzialy(11)

1 Analiza petrograficzna i surowcowa zabytków kamiennych / Gazda Lucjan // W: Horodysko : od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza : badania 2004-2005; [Red:] Dzieńkowski Tomasz - Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 2016, s. 435-437
2 Analiza petrograficzna zabytków kamiennych ze stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii / Gazda Lucjan // W: Nieszawa Kolonia stanowisko 5, powiat Opole Lubelskie : Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego; [Red:] Stasiak-Cyran Marta - Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2016, s. 279-287
3 Bursztyn na Ziemi Chełmskiej : próba syntezy / Gazda Lucjan, Gołub Stanisław // W: Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy; [Red:] Gazda Lucjan - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 182-188
4 Glaukonityt - unikatowy materiał budowlany i architektoniczny Xlll-wiecznych budowli ziemi chełmskiej / Gazda Lucjan, Gołub Stanisław, Bevz Mykola // W: Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 3; Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015, s. 127-138
5 Kosmiczny epizod lubelskiego bursztynu / Gazda Lucjan, Huber Miłosz, Kiebała Aneta, Mendyk Ewaryst // W: Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy; [Red:] Gazda Lucjan - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 94-102
6 Lubelski bursztyn w przestrzeni publicznej / Gazda Lucjan // W: Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy; [Red:] Gazda Lucjan - Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2016, s. 61-69
7 The petrografic analisysis of stone artefacts from the archeological site in Klementowice / Gazda Lucjan // W: Klementowice : a Magdalenian site in eastern Poland; [Red:] Wiśniewski Tadeusz - Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 2015, s. 312-314
8 Piaskowce w budowlach i detalach architektonicznych udokumentowane w badaniach archeologicznych Wysokiej Górki w Chełmie / Gazda Lucjan // W: Korolˊ Danilo Romanovič: kulʼturna ì deržavotvorča spad sina jogo dobi; [Red:] Bevz Mykola, Lukomskyi Yuriy - Lwów: Politechnika Lwowska, 2016, s. 212-222
9 A prelimery petrografic analysys of the selected chipped stone artefacts collected at the archeological site in Klementowice / Gazda Lucjan, Huber Miłosz // W: Klementowice : a Magdalenian site in eastern Poland; [Red:] Wiśniewski Tadeusz - Lublin: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, 2015, s. 315-319
10 Wpływ sposobu posadowienia XIII-wiecznego zespołu wieżowego w Stołpiu koło Chełma na jej funkcjonowanie i stan techniczny / Gazda Lucjan // W: Problemi doslìdžennâ, zbierežennâ i restavracìї ob'êktiv kul′turnoї spadŝini : Zbìrnik naukovìh prac′ kafedri restavracìї i rekonstrukcìї arhitekturnih kompleksìv ; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, s. 64-69
11 Wyniki badań surowców i materiałów budowlanych / Gazda Lucjan // W: Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie; [Red:] Buko Andrzej, Gołub Stanisław - Chełm: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, 2016, s. 213-234