Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-5540-2013

Dr hab., prof. PL Małgorzata Pawłowska

Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
m.pawlowska@pollub.pl
Liczba publikacji: 67
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(21)

1 Agriculture vs. alleviating the climate change / Żukowska Grażyna, Myszura Magdalena, Baran Stanisław, Wesołowska Sylwia, Pawłowska Małgorzata, Dobrowolski Łukasz // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2016, nr 2, vol. 11, s. 67-74 [MNiSW: 15]
2 Application of bioassays for estimation of an effect of addition of drilling cuttings to soils / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 9, vol. 95, s. 1693-1697 [MNiSW: 15]
3 Bioakumulacja metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych w biomasie koniczyny łąkowej uprawianej na podłożach zawierających odpady wiertnicze / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2018, nr 4, s. 88-92 [MNiSW: 15]
4 Characteristics of emissions from municipal waste landfills / Staszewska Ewelina, Pawłowska Małgorzata // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2011, nr 4, vol. 37, s. 119-130 [MNiSW: 15]
5 Control of landfill gases emission with particular emphasis on btex / Staszewska Ewelina, Pawłowska Małgorzata // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2012, nr 2, vol. 19, s. 239-248 [MNiSW: 15]
6 Earthworms as bio-indicators of chemical pollution in soils with drilling waste / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata // E3S WEB OF CONFERENCES - 2017, vol. 17, s. 1-7
7 The effect of bed properties on methane removal in an aerated biofilter - Model studies / Pawłowska Małgorzata, Rożej Agnieszka, Stępniewski Witold // WASTE MANAGEMENT - 2011, nr 5, vol. 31, s. 903-913 [MNiSW: 30]
8 Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors / Babko Roman, Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2016, nr 3, vol. 57, s. 1490-1498 [MNiSW: 20]
9 Integrating role of sustainable development paradigm in shaping the human-landscape relation / Bielińska Elżbieta Jolanta, Futa Barbara, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Pawłowska Małgorzata, Cel Wojciech, Zhang Tao // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 2, vol. 10, s. 159-168 [MNiSW: 15]
10 Mitigation of greenhouse gases emissions by management of terrestrial ecosystem / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2017, nr 2, vol. 24, s. 213-221 [MNiSW: 15]
11 Possibility of forming artificial soil based on drilling waste and sewage sludge / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Wasąg Henryk // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE - 2018, vol. 150, s. 1-7
12 Potential influence of drill cuttings landfill on groundwater quality - comparison of leaching tests results and groundwater composition / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Cel Wojciech, Pawłowski Artur // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2016, nr 3, vol. 57, s. 1409-1419 [MNiSW: 20]
13 Reclamation of drill cuttings landfill / Żukowska Grażyna, Baran Stanisław, Pawłowski Artur, Myszura Magdalena, Wójcikowska-Kapusta Anna, Wesolowska Sylwia, Pawłowska Małgorzata // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 988-1006 [MNiSW: 15]
14 Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów / Pawłowska Małgorzata // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2011, nr 1, vol. 13, s. 303-314 [MNiSW: 15]
15 Short-term influence of drilling fluid on ciliates from Activated sludge in sequencing batch reactors / Babko Roman, Kuzmina Tatyana, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Danko Y., Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur // JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY - 2017, nr 1, vol. 46, s. 193-200 [MNiSW: 30]
16 Short-term influence of two types of drilling fluids on wastewater treatment rate and eukaryotic organisms of activated sludge in sequencing batch reactors / Babko Roman, Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz, Danko Y., Kuzmina Tatyana, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur // JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY - 2017, nr 4, vol. 46, s. 714-721 [MNiSW: 30]
17 Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer, Bieganowski Andrzej, Gazda Lucjan, Franus Małgorzata, Pawłowska Małgorzata // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2015, nr 3, vol. 29, s. 365-375 [MNiSW: 25]
18 Wpływ wydobywania gazu łupkowego na środowisko wodne / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Gromiec Marek // GOSPODARKA WODNA - 2015, vol. 8, s. 241-245 [MNiSW: 9]
19 Wykorzystanie biotestów do oceny wpływu dodatku odpadów wiertniczych do gleb / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 9, vol. 95, s. 1693-1697 [MNiSW: 15]
20 Wykorzystanie przefermentowanych osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków w procesie unieszkodliwiania odpadów wiertniczych / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Czechowska-Kosacka Aneta, Cel Wojciech // INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA - 2014, nr 4, vol. 17, s. 583-595 [MNiSW: 5]
21 Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Wójcik Katarzyna, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Pawłowski Artur // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 709-721 [MNiSW: 15]

Monografie (5)

1 Advances in renewable energy research / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur[Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur.- Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, 118 s.
2 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Klimiuk Ewa, Pawłowska Małgorzata, Pokój Tomasz.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, 325 s.
3 Environmental engineering V / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan[Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan.- Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, 325 s. [MNiSW: 15]
4 Grunty spoiste Lubelszczyzny przydatne do budowy mineralnych barier izolacyjnych i innych zastosowań inżynierskich / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata, Gazda Lucjan, Widomski Marcin, Franus Małgorzata, Depta Marcin.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2015, 60 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Mitigation of landfill gas emissions / Pawłowska Małgorzata.- Boca Raton: CRC Press, 2014, 104 s.

Projekty wynalazcze (28)

1 Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 410744] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Bik-Małodzińska Marta, Kujawska Justyna, Cel Wojciech, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-25
2 Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Wasąg Henryk // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 8, s. 2000-2000 [MNiSW: 25]
3 Sposób modyfikacji asfaltu / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Urban Eugeniusz, Zymek Hubert // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 16 (1007), s. 14-14 [MNiSW: 2]
4 Sposób modyfikacji asfaltu [Patent (11) 218050 (21) 393756] / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Urban Eugeniusz, Zymek Hubert // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 10, s. 2584-2584 [MNiSW: 25]
5 Sposób neutralizacji filtratu z odwadniania zużytych płuczek wiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 415854] / Pawłowski Artur, Łagód Grzegorz, Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
6 Sposób odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Dadej Witold // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 1, s. 14-14 [MNiSW: 25]
7 Sposób rekultywacji składowiska odpadów powiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 413594] / Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 5, s. 7-8
8 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców dla budownictwa drogowego [Zgłoszenie nr (21) 410745] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 25-26
9 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych [Patent nr (11) 225699 (21) 408999] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech, Bik-Małodzińska Marta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1214-1214 [MNiSW: 30]
10 Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych [Zgłoszenie nr (21) 408999] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowski Artur, Wesołowski Marian, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna, Bik-Małodzińska Marta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 22-22
11 Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwałowisku skały płonnej [Zgłoszenie nr (21) 413861] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Gajor Robert, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 7, s. 19-19
12 Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym [Nr zgłoszenia 398541] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 20 (1037), s. 18-18 [MNiSW: 2]
13 Sposób współfermentacji tłuszczów z osadem ściekowym [Patent (11) 222146 (21) 398541 / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Montusiewicz Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1902-1902 [MNiSW: 30]
14 Sposób wytwarzania asfaltu modyfikowanego o wysokim nawrocie sprężystym [ Nr zgłoszenia 398954] / Pawłowski Lucjan, Matynia Tadeusz, Pawłowska Małgorzata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 29-30 [MNiSW: 2]
15 Sposób wytwarzania bezwodnego bioetanolu [ Patent nr (11) 225803 (21) 409001] / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Kwiatkowski Zygmunt, Kujawska Justyna, Cel Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1202-1202 [MNiSW: 30]
16 Sposób wytwarzania bezwodnego bioetanolu [Zgłoszenie nr (21) 409001] / Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Kwiatkowski Zygmunt, Kujawska Justyna, Cel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 8-8
17 Sposób wytwarzania granulatu organicznych nawozów z osadów ściekowych po fermentacji metanowej / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2011, 10, s. 2187-2187 [MNiSW: 25]
18 Sposób wytwarzania płynów wiertniczych ze ścieków powstających przy wydobywaniu gazu łupkowego [Zgłoszenie nr (21) 415911] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
19 Sposób wytwarzania płynu szczelinującego ze ścieków powstających przy wydobyciu gazu łupkowego [Zgłoszenie nr (21) 415910] / Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Kwiatkowski Zygmunt // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 16, s. 20-20
20 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Patent nr (11) 227865 (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 16-16 [MNiSW: 30]
21 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Zgłoszenie nr (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 17-17
22 Sposób zabezpieczania poboczy dróg [Nr zgłoszenia 400796] / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 7, s. 30-30 [MNiSW: 2]
23 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Zgłoszenie nr (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 13, s. 33-33
24 Sposób zapobiegania przemieszczania się zanieczyszczeń z wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych do wód gruntowych [Patent nr (11) 225616 (21) 410528] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan, Kwiatkowski Zygmunt, Wróbel Katarzyna, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 819-819 [MNiSW: 30]
25 Środek do poprawy właściwości gleb lekkich oraz zastosowanie środka do poprawy właściwości gleb lekkich [Zgłoszenie nr (21) 407532 ] / Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowska Małgorzata, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna, Wójcikowska-Kapusta Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 17-18 [MNiSW: 2]
26 Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości / Pawłowski Lucjan, Pawłowska Małgorzata, Dadej Witold // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 10, s. 2401-2401 [MNiSW: 25]
27 Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 11, s. 2709-2709 [MNiSW: 25]
28 Wypełnienie biofiltra do utleniania metanu [ patent nr 214037 / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 6, s. 1427-1427 [MNiSW: 25]

Referaty (8)

1 Enhancemenet of menthane oxidation capacity in biofilter due to aeration - a laboratory study / Pawłowska Małgorzata, Stępniewski Witold // W: 13 International Waste Management and Landfill Symposium, Santa Margherita di Pula, Cagliari, Italy, 3-7 October 2011 - Cagliari, 2011
2 Evaluation of microbial diversity in a bed of field-scale landfill gas biofilter. / Pawłowska Małgorzata, Zdeb Magdalena, Staszewska Ewelina // W: Sardinia 2013 : 14th International Waste Management and Landfill Symposium : executive summaries - 2013
3 Evaluation of perlite-based material as a potential bed of methanotophic biofilter / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata // W: 13 International Waste Management and Landfill Symposium, Santa Margherita di Pula, Cagliari, Italy, 3-7 October 2011 - Cagliari, 2011
4 Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills. / Stępniewski Witold, Brzezińska Małgorzata, Włodarczyk T., Stępniewska Zofia, Pawłowska Małgorzata // W: Sardinia 2013 : 14th International Waste Management and Landfill Symposium : executive summaries - 2013
5 Performance of field-scale biofilter for selected VOCS removal from landfill gas. / Zdeb Magdalena, Pawłowska Małgorzata // W: Sardinia 2013 : 14th International Waste Management and Landfill Symposium : executive summaries - 2013, s. 582-582
6 Removal of methane and selected NMOCs from landfill gas - field studies / Pawłowska Małgorzata, Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka // W: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey - 2011, s. 1-6
7 Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów / Pawłowska Małgorzata // W: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko - 2011, s. 118-119
8 Variability of heavy metal concentrations in the co-digestion process of sewage sludge and landfill leachate / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Pawłowska Małgorzata // W: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey - 2011, s. 1-6

Rozdzialy(5)

1 Biofuels and the environment / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan // W: Advances in renewable energy research; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 57-62
2 An influence of municipal sewage sludge and mineral wool application on sorption properties of coarse-grained soil / Wesolowska Sylwia, Baran Stanisław, Żukowska Grażyna, Myszura Magdalena, Bik-Małodzińska Marta, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata // W: Environmental engineering V [WOS]; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 169-179 [MNiSW: 15]
3 Landfilling of municipal solid waste in Europe / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata, Widomski Marcin, Pawłowski Artur, Hung Yung-Tse // W: Handbook of environment and waste management. Vol. 2 : Land and groundwater pollution control ; [Red:] Hung Yung-Tse, Wang Lawrence K., Shammas Nazih K. - New Jersey: World Scientific, 2014, s. 365-401
4 Mitigation of BTEXs and p-cymene emission from municipal solid waste landfills by biofiltration-preliminary results of field experiment / Zdeb Magdalena, Pawłowska Małgorzata // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 275-282 [MNiSW: 10]
5 Pretreatments to enhance the digestibility of recalcitrant waste - current trends / Montusiewicz Agnieszka, Pawłowska Małgorzata // W: Advances in renewable energy research; [Red:] Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Artur - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017, s. 63-78