Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-8141-2017

Dr hab. inż., prof. PL Artur Paździor

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
Liczba publikacji: 25
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(8)

1 Dylematy szacowania kosztu kapitału własnego w niewielkich przedsiębiorstwach / Paździor Artur // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 62, vol. 637, s. 121-127 [MNiSW: 6]
2 Impact of crisis on financial standing of polish companies / Paździor Artur // INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN BUSINESS - 2012, nr 6, vol. 1, s. 430-452
3 Kondycja finansowa i wartość rynkowa spółek giełdowych sektora energetycznego / Janik Wiesław, Paździor Artur // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2012, nr 56, vol. 737, s. 399-413 [MNiSW: 5]
4 Optymalizacja źródeł finansowania jako czynnik wartości spółek elektroenergetycznych / Paździor Artur // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2013, nr 64/1, vol. 786, s. 403-413 [MNiSW: 7]
5 Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur, Połecki Zbigniew // RYNEK ENERGII - 2013, nr 2 , vol. 105, s. 23-28 [MNiSW: 9]
6 Role of intangible factors in shaping market value of companies from food industry sector / Paździor Maria, Paździor Artur // INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN BUSINESS - 2012, nr 5, vol. 1, s. 345-361
7 Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysu / Paździor Artur // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2012, nr 261, s. 321-330 [MNiSW: 7]
8 Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur // RYNEK ENERGII - 2014, nr 3, vol. 112, s. 20-25 [MNiSW: 9]

Monografie (7)

1 Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa / Janik Wiesław, Paździor Artur, Paździor Maria.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 135 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych / Paździor Artur, Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina, Miszczuk Magdalena[Red:] Paździor Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 166 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Finansowanie rozwoju żródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym / Paździor Artur[Red:] Paździor Artur.- Warszawa: CEDEWU, 2013, 172 s.
4 Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata / Paździor Artur[Red:] Adamska Maria.- Warszawa: Difin SA , 2013, 178 s.
5 Przedsiębiorczość - Jak pozyskać kapitał / Paździor Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 136 s.
6 Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych / Paździor Artur.- Warszawa: Difin SA , 2013, 258 s.
7 Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie / Janik Wiesław, Paździor Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 274 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)

Referaty (3)

1 Determing the cost of equity in the conditons of crisis / Paździor Artur // W: Meždunarodna Konferencija Društvenom i Technološkom Razvoju STED 2013”, 26-27 Septembar, Banja Luka - 2013, s. 367-377
2 Measurement of Intellectual Capital in a Company / Paździor Artur, Paździor Maria // W: MakeLearn 2012 : Management, Knowledge and Learning International Conference (MakeLearn) 2012 Knowledge and Learning, 20-22 June 2012, Celje, Slovenia - 2012, s. 843-849
3 Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur, Połecki Zbigniew // W: 19 Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej" (REE 2013), 7-9 maja 2013 r., Kazimierz Dolny - 2013, s. 82-88

Rozdzialy(7)

1 Analiza sektorowa i zagrożenia upadłością / Paździor Artur // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 153-172
2 Finanse przedsiębiorstw / Paździor Artur // W: Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; [Red:] Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 113-142 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
3 Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność biznesu / Paździor Artur // W: Współczesne konteksty zarządzania; [Red:] Zarębska Anna - Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2013, s. 81-91
4 Optymalizacja struktury źródeł finansowania spółek elektroenergetycznych / Paździor Artur // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 145-155
5 Optymalizacja struktury kapitału spółek energetycznych notowanych na GPW w Warszawie / Paździor Artur // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 145-155
6 Poziom i struktura kosztów wytwarzania energii elektrycznej w Polsce / Janik Wiesław, Paździor Artur // W: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Cz. 1; [Red:] Chluska Jolanta - Częstochowa: Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012, s. 153-165
7 Wartość rynkowa a wartość księgowa spółek notowanych na GPW w Warszawie / Paździor Artur, Wałecki Dawid // W: Gospodarowanie, Finansowaniei zarządzanie w XXI wieku; [Red:] Czerniachowicz Barbara, Kryk Barbara - Szczecin: ZAPOL, 2011, s. 231-253