Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

dr hab., prof. PL Wiesław Janik

Katedra Finansów i Rachunkowości
Liczba publikacji: 43
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(13)

1 Determinanty wartości przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2012, nr 56, vol. 737, s. 69-81 [MNiSW: 5]
2 Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wojwwództwa lubelskiego / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // EKONOMIA I ZARZĄDZANIE - ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ - 2014, nr 3, vol. 6, s. 292-301 [MNiSW: 7]
3 Kondycja finansowa i wartość rynkowa spółek giełdowych sektora energetycznego / Janik Wiesław, Paździor Artur // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2012, nr 56, vol. 737, s. 399-413 [MNiSW: 5]
4 Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia / Janik Wiesław, Paździor Artur // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 137-147 [MNiSW: 9]
5 Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur, Połecki Zbigniew // RYNEK ENERGII - 2013, nr 2 , vol. 105, s. 23-28 [MNiSW: 9]
6 Rachunek kosztów niewykorzystanych możliwości produkcyjnych / Janik Wiesław, Sawicka Bogna // PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO - 2011, nr 1/2, s. 83-92 [MNiSW: 5]
7 Rola podatku od osób prawnych w tworzeniu dochodów budżetowych i rozwoju przedsiębiorstw / Janik Wiesław, Paździor Maria // EKONOMIA I ZARZĄDZANIE - ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ - 2014, nr 3, vol. 6, s. 53-63 [MNiSW: 7]
8 Sprawozdawczość finansowa a oczekiwania interesariuszy / Janik Wiesław // NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU - 2011, nr 3(8), vol. 210, s. 40-49 [MNiSW: 8]
9 Sytuacja finansowa i ceny rynkowe akcji spółek elektroenergetycznych w warunkach kryzysu / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2013, nr 64/1, vol. 786, s. 347-357 [MNiSW: 7]
10 Sytuacja finansowa wybranych szpitali w warunkach kryzysu systemu opieki zdrowotnej w Polsce / Janik Wiesław // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2012, nr 9, vol. 13, s. 27-44 [MNiSW: 7]
11 Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur // RYNEK ENERGII - 2018, nr 2, s. 22-27 [MNiSW: 11]
12 Wykorzystanie controllingu finansowego w zarządzaniu szpitalami / Janik Wiesław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2011, nr 44, s. 75-86 [MNiSW: 5]
13 Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur // RYNEK ENERGII - 2014, nr 3, vol. 112, s. 20-25 [MNiSW: 9]

Monografie (11)

1 Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa / Janik Wiesław, Paździor Artur, Paździor Maria.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 217 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa / Janik Wiesław, Paździor Artur, Paździor Maria.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 135 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / Janik Wiesław[Red:] Janik Wiesław, Żukowska Helena.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, 490 s.
4 Controlling finansowy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami / Janik Wiesław, Paździor Maria.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 188 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Czynniki i pomiar wartości biznesu / Janik Wiesław, Paździor Artur[Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 187 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Gospodarka zasobami pracy w przedsiębiorstwie / Janik Wiesław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 151 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce / Janik Wiesław[Red:] Wrona Marzena , Janik Wiesław.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, 241 s. [MNiSW: 4]
8 Rachunkowość zarządcza i controlling / Janik Wiesław, Paździor Maria.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 235 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
9 Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce / Janik Wiesław.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, 216 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie / Janik Wiesław, Paździor Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 274 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
11 Zarzadzanie operacyjne kosztami / Janik Wiesław.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 183 s. [MNiSW: 20]

Referaty (1)

1 Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur, Połecki Zbigniew // W: 19 Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej" (REE 2013), 7-9 maja 2013 r., Kazimierz Dolny - 2013, s. 82-88

Rozdzialy(18)

1 Charakterystyka grup kapitałowych w polskim sektorze elektroenergetycznym / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 39-64
2 Czynniki rozwoju polskiej elektroenergetyki / Janik Wiesław // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 9-32
3 Finansowanie usług medycznych i sytuacja finansowa szpitali w Polsce / Janik Wiesław // W: Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego; [Red:] Depta Adam - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 39-47
4 Identyfikacja czynników rentowności przedsiębiorstw sektora metalowego / Janik Wiesław, Paździor Artur, Walczak Patrycja // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 152-162 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Kosztochłonność w elektroenergetyce na przykładzie elektrowni zawodowych i elektrociepłowniy / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // W: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty praktyczne; [Red:] Chluska Jolanta, Kowalska Sylwia - Częstochowa: Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 11-20
6 Niektóre problemy polityki rachunkowości w świetle celów przedsiębiorstwa / Janik Wiesław // W: Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce; [Red:] Wrona Marzena , Janik Wiesław - Lublin: Wydwnictwo KUL, 2012, s. 131-150 [MNiSW: 4]
7 Ocena zadłużenia i płynności finansowej / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 119-151
8 Polityka klimatyczna UE i rozwój sektora elektroenergetycznego w Polsce / Janik Wiesław // W: Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu; [Red:] Stachowicz Jan, Nowicka-Skowron Maria, Voronina Anfimova Ludmila - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2014, s. 111-122
9 Poziom i struktura kosztów wytwarzania energii elektrycznej w Polsce / Janik Wiesław, Paździor Artur // W: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Cz. 1; [Red:] Chluska Jolanta - Częstochowa: Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012, s. 153-165
10 Produktywność zasobów / Gałązka Karolina, Janik Wiesław // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 65-91
11 Rentowność przedsiębiorstw / Gałązka Karolina, Janik Wiesław // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 93-117
12 Rola podsektora elektroenergetycznego w gospodarce / Janik Wiesław // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 11-14
13 Rozwój przedsiębiorczości w Polsce wschodniej / Janik Wiesław, Paździor Artur // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 121-132 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Rynek energii elektrycznej i jego specyfika / Janik Wiesław // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 29-37
15 Rynek energii elektrycznej w Polsce / Janik Wiesław, Kaproń Henryk // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 32-37
16 Szczupła rachunkowość jako sposób racjonalizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie / Janik Wiesław // W: Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Spoz Anna , Zasuwa Grzegorz - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 263-272
17 Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych / Janik Wiesław, Paździor Artur, Kaproń Henryk // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka - ZET 2016 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Wydawnictwo Kaprint, 2016, s. 95-104
18 Wiarygodność przedsiębiorstwa w świetle sprawozdań finansowych / Janik Wiesław // W: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Janik Wiesław - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 299-308