Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

dr Magdalena Miszczuk

Katedra Finansów i Rachunkowości
m.miszczuk@pollub.pl
Liczba publikacji: 24
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(14)

1 Budżet obywatelski jako nowe narzędzie zarządzania finansami polskich miast / Miszczuk Magdalena // STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO - 2016, nr 21, s. 177-186 [MNiSW: 7]
2 Czynniki ryzyka w systemie finansowym gmin / Miszczuk Magdalena // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2014, nr 40, s. 171-180 [MNiSW: 7]
3 Deficyty i zadłużenia wybranych jednostek samorządu terytorialnego w światle ograniczeń ustawowych / Miszczuk Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2012, nr 247, s. 231-239 [MNiSW: 7]
4 Elementy symulacyjne w polityce podatkowej wybranych miast / Miszczuk Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2012, nr 243, s. 333-342 [MNiSW: 7]
5 Financial determinants of rural areas developmet in the period 2014-2020 / Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena // STUDIA REGIONALIA - 2014, vol. 39, s. 113-129 [MNiSW: 6]
6 Kondycja finansowa największych miast w Polsce w świetle wieloletnich prognoz / Miszczuk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2013, nr 64/2, vol. 786, s. 141-150 [MNiSW: 7]
7 Kryteria przydzielania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego w polskim systemie finansów publicznych / Miszczuk Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2011, nr 167, s. 228-240 [MNiSW: 7]
8 Local currencies as an instrument for implementing the concept of sustainable development / Miszczuk Magdalena // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2018, nr 2, vol. 13, s. 83-90 [MNiSW: 20]
9 Makroekonomiczne uwarunkowania sytuacji finansowej gmin / Miszczuk Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 346, s. 133-141 [MNiSW: 7]
10 Polityka w zakresie podatków samorządowych w latach 1991-2016 / Miszczuk Magdalena // POLITYKA I SPOLECZENSTWO - 2016, nr 3, vol. 14, s. 97-113 [MNiSW: 9]
11 System podatkowy a małe firmy rodzinne / Miszczuk Magdalena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2011, nr 6, vol. 12, s. 337-350 [MNiSW: 7]
12 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako uwarunkowanie absorpcji środków unijnych / Miszczuk Magdalena, Kawałko Bogdan // ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH - 2017, nr 3, s. 57-72 [MNiSW: 13]
13 Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego) / Miszczuk Magdalena, Miszczuk Andrzej // ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH - 2017, nr 1, vol. 9, s. 65-81 [MNiSW: 13]
14 Zróżnicowanie sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia / Miszczuk Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2013, nr 306, s. 272-284 [MNiSW: 7]

Monografie (2)

1 Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych / Paździor Artur, Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina, Miszczuk Magdalena[Red:] Paździor Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 166 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Otoczenie a wartość bibznesu / Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata[Red:] Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 200 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(8)

1 Finanse publiczne / Miszczuk Magdalena // W: Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; [Red:] Paździor Artur, Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina, Miszczuk Magdalena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 76-109
2 Podatki lokalne jako instrument zarządzania rozwojem na przykładzie wybranych gmin / Miszczuk Magdalena // W: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym; [Red:] Kołomycew Anna, Kotarba Bogusław - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 311-330
3 Polityka podatkowa miasta stymulująca przedsiębiorczość / Miszczuk Magdalena // W: Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne; [Red:] Nowak Maciej J, Stokarczyk Teodor - Warszawa: CEDEWU, 2012, s. 61-88
4 Procesy demograficzno-osadnicze jako przesłanka zmian wielkości oraz kompetencji gmin / Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena // W: Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce; [Red:] Nawrot Bogdan, Pokładecki Jacek - Poznań: Wydawncto Naukowe WNPiD UAM, 2011, s. 187-197
5 Przemiany społeczno - gospodarcze Lublina - przeszłość i teraźniejszość / Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena // W: Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski II; [Red:] Flaga Małgorzata, Mroczek Przemysław - Lublin: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2015, s. 74-92
6 Rozwój przemysłu w Lublinie / Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena // W: Lublin : historia, społeczeństwo, gospodarka; [Red:] Janicki Wojciech - Lublin: Wydawctwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, s. 125-137
7 Uwarunkowania lokalnej polityki wspierania przedsiębiorczości na przykładzie instrumentów podatkowych / Marecki Krzysztof, Miszczuk Magdalena // W: Otoczenie a wartość biznesu; [Red:] Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 66-77 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Źródła zasilania samorządu terytoralnego w Polsce - ocena i propozycje zmian / Miszczuk Magdalena // W: Stabilność systemu finansowego- instytucje instrumenty uwarunkowania ; [Red:] Alińska Agnieszka, Pietrzak Bogusław - Warszawa: CEDEWU.Pl, 2012, s. 243-254