Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit

Katedra Finansów i Rachunkowości
m.sosinska-wit@pollub.pl
Liczba publikacji: 29
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(21)

1 Aktywność inwestycyjna mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 451, s. 420-430 [MNiSW: 10]
2 Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2012, nr 28, s. 348-356 [MNiSW: 7]
3 Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 348, s. 349-360 [MNiSW: 7]
4 Determinanty wyboru metody konsolidacji i jaj wpływ na efektywność finansową jednostki dominującej / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2012, nr 1/1, vol. 10, s. 285-295 [MNiSW: 5]
5 Finansowanie innowacji w małych przedsiębiorstwach ze środków Unii Europejskiej na przykładzie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU - 2011, nr 38, s. 185-195 [MNiSW: 5]
6 Funkcjonowanie parków naukowo-technologicznych czynnikiem rozwoju regionu / Sosińska-Wit Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU - 2012, vol. 42, s. 265-274 [MNiSW: 5]
7 Innowacyjność w działalności inwestycyjnej sektora MMP na przykładzie badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2017, nr 489, s. 366-378 [MNiSW: 10]
8 Inwestycje firm rodzinnych w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2015, nr 7, cz. 1, vol. 16, s. 285-297 [MNiSW: 14]
9 Inwestycje MŚP czynnikiem wzrostu wartości majątku przedsiębiorstw województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA - 2011, nr 3, s. 141-159 [MNiSW: 2]
10 Kapitał społeczny jako czynnik wspierający innowacyjność małych przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 367, s. 310-321 [MNiSW: 7]
11 Krótkookresowe decyzje produkcyjne a wykorzystanie informacji finansowej / Sosińska-Wit Małgorzata // NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU - 2011, nr 3, s. 96-104 [MNiSW: 8]
12 Miejsce firm rodzinnych w sektorze MSP województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2014, nr 7, cz.1, vol. 15, s. 365-377 [MNiSW: 8]
13 Ocena działań innowacyjnych firmrodzinnych na terenie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2013, nr 6, cz. 3, vol. 14, s. 205-216 [MNiSW: 8]
14 Ocena stopniawykorzystania pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2013, nr 307, s. 590-601 [MNiSW: 7]
15 Ocena wykorzystania funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata // EKONOMIA I ZARZĄDZANIE - ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ - 2014, nr 3, vol. 6, s. 157-172 [MNiSW: 7]
16 Polityka w zakresie ewidencji kosztów w mikro i małych firmach rodzinnych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 6, cz. 1, vol. 18, s. 465-478 [MNiSW: 14]
17 Problemy zarządzania w MSP na przykładzie firm rodzinnych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2016, nr 6, cz.1, vol. 17, s. 209-225 [MNiSW: 14]
18 Wpływ współpracy z sektorem B+R na innowacyjność MŚP na podstawie badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2015, nr 401, s. 440-451 [MNiSW: 10]
19 Współpraca firm rodzinnych z jednostkami badawcz-rozwojowymi w województwie lubelskim / Sosińska-Wit Małgorzata // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2014, nr 7, cz.2, vol. 15, s. 161-172 [MNiSW: 8]
20 Źródła finansowania działalności inwestycyjnej firm rodzinnych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2018, nr 7, cz. 3, vol. 19, s. 223-236 [MNiSW: 14]
21 Źródła finansowania działalności przedsięwzięć rodzinnych na terenie Lubelszczyzny / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2011, nr 6, vol. 12, s. 397-410 [MNiSW: 7]

Monografie (1)

1 Otoczenie a wartość bibznesu / Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata[Red:] Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 200 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(7)

1 Ocena efektów restrukturyzacji poprzez prywatyzację pracowniczą wybranych przedsiębiorstw województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata // W: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym : finanse, struktury, strategie; [Red:] Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł - Sopot: Wydawictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s. 241-251
2 Ocena rentowności przedsiębiorstw sprywatyzowanych poprzez leasing pracowniczy w województwie lubelskim / Bojar Ewa, Sosińska-Wit Małgorzata // W: Restrukturyzacja teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań; [Red:] Jaki Andrzej, Kaczmarek Jarosław, Rojek Tomasz - Kraków: Uniwersytet Ekonomczny , 2011, s. 913-925
3 Sprawozdawczość finansowa według ustawy o rachunkowości i przepisów szczególnych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; [Red:] Żukowska Helena, Zuba-Ciszewska Maria, Bolibok Piotr - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 45-54
4 Struktura źródeł finansowania jako czynnik kształtujący wartość dla właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw / Gałązka Karolina, Sosińska-Wit Małgorzata // W: Otoczenie a wartość biznesu; [Red:] Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 125-138 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Wpływ metody wyceny wartości produktu na ocenę opłacalności produkcji na przykładzie gospodarstwa rybackiego / Sosińska-Wit Małgorzata // W: Zawartość informacyjna polityki rachunkowości; [Red:] Żukowska Helena, Sawicka Bogna - Lublin: Wydawnictw KUL, 2012, s. 125-144 [MNiSW: 4]
6 Zakres wykorzystania systemu rachunkowości i sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Spoz Anna , Zasuwa Grzegorz - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 209-221
7 Źródła finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim w świetle wyników badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Współczesne problemy zarządzania organizacją; [Red:] Motnyk Marcin, Ryśnik Jakub - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2012, s. 309-331