Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0003-1513-7045

dr hab. inż. Mykola Bevz

Katedra Konserwacji Zabytków
Liczba publikacji: 35
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 Pam’âtki arhitekturi mìsta L’vova, zbudovanì iz zastosuvannâm romancementu / Bevz Mykola // NAUKOVO-POPUL’ÂRNIJ ŽURNAL NAŠA SPAŜINA - 2014, nr 1, s. 47-51
2 Problems of protection and restoration of historical monuments of L’viv built using Roman cement / Bevz Mykola // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 177-188 [MNiSW: 3]
3 Prospekt Swobody we Lwowie jako przyklad założenia architektoniczno-urbanistycznego z XIX wieku reprezentacyjnej głównej ulicy miasta / Bevz Mykola, Dudkiewicz Margot, Durlak Wojciech, Szmagara Mariusz // СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ = SUČASNÌ PROBLEMI ARHÌTEKTURI TA MÌSTOBUDUVANNÂ - 2017, nr 49, s. 513-532
4 Średniowieczny eksperyment materiałowo-technologiczny przy odbudowie zalożeń rezydencjonalno-sakralnych Daniela Romanowicza w Chełmie / Gazda Lucjan, Bevz Mykola // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 11, s. 88-92 [MNiSW: 8]
5 Zamek w Brodach : fazy rozwojowe fortyfikacji / Bevz Mykola, Okonchenko Olga // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 5-18 [MNiSW: 6]

Monografie (7)

1 Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji / Bevz Mykola[Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola.- Chełm ; Lwów: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, 365 s.- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
2 Derev’âni cerkvi karpats’kogo regionu Ukraїni i Pol’ŝi : [dokument elektroniczny] / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola.- Lwów: [B.w.], 2014, 78 s.
3 Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli / Bevz Mykola, Łukomskij Jurij[Red:] Bevz Mykola, Łukomskij Jurij.- l'viv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2016, 2016, 269 s.
4 Problemi doslìdženìa, zberežennâ ì restavracìï ob’ìêktvì kul’turnoï spadŝini: zbìrnik naukovih prac’ kafedri restavracìï ì rekonstrukcìï arhìtekturnih kompleksìv / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola.- L'vìv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, 371 s.
5 Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj. Zbìrnik naukovih prac. Čislo 6 / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola.- L'vìv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, 86 s.
6 Restavracìâ tvorìv mistectva z kamenû : vibranì diplomnì robotì studentìv specìal’nostì "Restavracìâ tvorìv mistectva z kamenû" : magistrì, specìalìsti, bakalavri. T. 3 / Bevz Mykola[Red:] Bevz Mykola, Stasûk Olena.- L'viv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï Polìtehnìki, 2017, 45 s.
7 Restavracìjne materìaloznavstvo / Vološynecʹ Vladislav, Bevz Mykola.- Lwów: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2017, 124 s.

Referaty (4)

1 Bìblìografìcnì, ìkonografìcnì, ìstorìografìcnì, ìstoriko-kraêznavcì doslìdžennâ ta arhìvnì materìalli – osnova dlâ pìdgotovki nomìnacìjnogo dos’ê dlâ vkaûcennâ obêkta do spisku ìstoricnoї spadŝcini ÛNESKO / Bevz Mykola, Buko Andrzej, Gazda Lucjan, Łukomskij Jurij, Golub Stanisław // W: Zberežennâ Ìstoricnoї Zabudovi Centra Odesi Šlâhom Vklûcennâ do Osnovnogo Spisku Vsesvìtn’oї Spadŝcini ÛNESKO: Materiali II Mižnarodnoї Naukowo – Praktìcnoї Konferencìї, 24-26 cervnâ 2015 roku, Odesa - 2015, s. 138-143
2 Georadarnì doslìdżennâ arheologìcno - arhitekturnih reštok Holms′koї Katedri Presvâtoї Bogorodici XIII st. / Bevz Mykola, Gazda Lucjan // W: VI Vseukrinskaja Naukovyia Konferencїja. Sučasna Arhitekturna Osvìta. Arhitektura: Obraz, Estetika, Emocìjnìj Kontekst, 7-8 listopada 2013, Kiїv - 2013
3 Metodologìcnì aspekti zberežennâ ta regeneracìї zapovìdnih mìstobudìvnih ansam’lìv ì kompleksìv / Bevz Mykola, Szmygin Bogusław // W: Zberežennâ Ìstoricnoї Zabudovi Centra Odesi Šlâhom Vklûcennâ do Osnovnogo Spisku Vsesvìtn’oї Spadŝcini ÛNESKO: Materiali II Mižnarodnoї Naukowo – Praktìcnoї Konferencìї, 24-26 cervnâ 2015 roku, Odesa - 2015, s. 9-18
4 Znacennâ georadarnih doslìdžen arheologično-arhitekturnoj pamiatki ( na prikladi Holms′koj Katedri Presvâtoj Bogorodicì XIII ST) / Bevz Mykola, Gazda Lucjan // W: Seminarium naukowe polsko - ukraińskie : metody fizyczne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki, 30 kwietnia 2014r., L'viv - Warszawa - Celestynów t: [ streszczenia referatów] - 2014, s. 4-6

Rozdzialy(19)

1 Analiza architektoniczna cerkwi katedralnej / Bevz Mykola, Łukomskij Jurij, Bewz Wołodymyr , Petryk Wasyl // W: Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie; [Red:] Buko Andrzej, Gołub Stanisław - Chełm: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, 2016, s. 69-120
2 Archeological heritage in city center and architectural-urban development / Bevz Mykola // W: Architecture confrontation with the past; [Red:] Trocka-Leszczyńska Elżbieta , Przesmycka Elżbieta - Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, 54-058 Wrocław, ul. Samotna 8, 2014, s. 145-156
3 Arhìtekturno-arheologìcnì aspekti doslidžen’ novovidnajdenoї katedri Bogorodicì v Holmi = Architectural and archeological aspects of the research of the Blessed Virgin cathedral in Kholm / Łukomskij Jurij, Bevz Mykola // W: Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli; [Red:] Bevz Mykola, Łukomskij Jurij - l'viv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2016, 2016, s. 130-150
4 Baszta obronna w Wojciechowie: rozwarstwienie materiałowe i chronologiczne / Łabędź Olga, Milewska Iwona, Bevz Mykola // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 392-393
5 Castle as a tourism object : the conservation and adaptation aspects (on example of selected castles of Western Ukraine) = Zamok âk turisticnij ob’êkt : restavracìjnij ta adaptacìjnij aspekti (na prikldì vibranih zamkìv Zahìdnoї Ukraїni) / Bevz Mykola, Lukomska Zariana // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 34-45 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
6 The defensive manor in Sobianowice : the attempt of the hipotechnical reconstruction of planning structure on the time of 17th-18th centure = Dwór obronny w Sobianowicach : próba rekonstrukcji plastycznej na okres XVII-XVIII w. / Pudelska Krystyna, Bevz Mykola, Biesak Anna // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 214-227 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
7 Fortification as an origin of urban development of the south of Ukraine cities (eighteenth - nineteenth century) / Frolova Yuliya, Kocki Wojciech, Bevz Mykola, Kwiatkowski Bartłomiej // W: History Urbanism Resilience: Planning and Heritage vol.4; [Red:] Hein Carla - Delft: TU Deltf, 2016, s. 361-361 .- (International Planning History Society Proceedings)
8 Fortifìkacìjnì ob'êkti v Spisku svìtovoï spadŝini Ûnesko / Bevz Mykola, Bojko Svìtlana // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 6; [Red:] Bevz Mykola - L'vìv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2014,, 2014, s. 5-13
9 Hypothetic reconstruction of the development of the defensive structures of the middle town of Rohatyn in 15-17th centuries = Gipoteticna rekonstrukcìâ etapìv rozbudovi oboronnih poâsìvseredmìstâ Rogatina u XV-XVII stolìttâh / Bevz Mykola // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 15-33 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
10 Invisible city: the archeological past in an urban future / Bevz Mykola // W: Tradition and heritage in the contemporary image of the city : monograph. Vol. 1, Fundamentals; [Red:] Jeleński Tomasz, Juchnowicz Stanisław, Woźniak-Szpakiewicz Ewelina - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015, s. 142-149
11 Militarne znaczenie mostów przez wieki / Karaś Sławomir, Słoma Jolanta, Bevz Mykola // W: Problemi doslìdženìa, zberežennâ ta restavracìï ìstoričnih fortifìkacìj : zbìrnik naukovih prac. Čislo 7; [Red:] Bevz Mykola - Lwów: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2015, 2015, s. 118-133
12 Notes to the fortification systems of 17-18th centuries in the cities of the Southern Ukraine = Notatki dobudìvnictva fortifìkacìjnih system u mìstah Pìvdnâ Ukraїni u 17-18st. / Frolova Yuliya, Bevz Mykola // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Grudziński Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2017, s. 342-346 .- (Collection of Scientific Articles, ISSN 2544-6517; nr 9)
13 Odkrycia w bazylice katedralnej w Chełmie w latach 2013–2014 r. : próba podsumowania wyników badań / Bevz Mykola, Buko Andrzej // W: Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie; [Red:] Buko Andrzej, Gołub Stanisław - Chełm: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, 2016, s. 235-246
14 Polygonal fortification in european cities and designing of Lviv Citadel complex / Bevz Mykola, Pinnyazhko Taras // W: Fortyfikacje nowożytne w Polsce - badania,realizacje, projekty. Zagospodarowanie do współczesnych funkcji; [Red:] Narębski Lech - Torun: Urząd Marszałkowski Województa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, 2013, s. 85-96
15 Pro značennâ ta potrebu mìždisciplìnarnogo doslìdžennâ dobi ta materìalʹnih svìidcen’ dìâl’nostì korolâ Danilo Romanoviča = Importance and advisability of the interdyscyplinary research of the period and material evidences of king Danylo Romanovych's doings / Bevz Mykola // W: Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli; [Red:] Bevz Mykola, Łukomskij Jurij - l'viv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2016, 2016, s. 7-9
16 Problemi zberežennâ ì regeneracìї ìstoricnih mist Zahìdnoї Ukraїni / Bevz Mykola // W: Creative Urbanism: the 100th Anniversary of the Urban Planning Education at Lviv Polytechnic; [Red:] Cherkes Bohdan, Petryshyn Halina - Lwów: Lviv Polytechnic Publishing House , 2014, s. 447-454
17 Sistematizacìâ rezul’tatìv georadarnih doslìdžen’ cerkvi Presvâtoї Bogorodicì v Holmi = Systematization of the results of the georadar research of the Blessed Virgin cathedral in Kholm / Bevz Mykola, Il'cisin Ivan, Petrik Vasil' // W: Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli; [Red:] Bevz Mykola, Łukomskij Jurij - l'viv: Nacìonal'nyj Universitet L′vivs′ka Politehnika, Vidavnictvo "Rastr-7", 2016, 2016, s. 187-192
18 Uspens'kìj sobor davn’ogo Galiča: ìstorìâ vìvčennâ problemi zberežennâ ta konservacìї / Bevz Mykola, Bewz Wołodymyr , Łukomskij Jurij, Petryk Wasyl // W: Uspens'kìj sobor Galiča. Minule, sučasne, majbutnê; [Red:] Pobuckij Semen - Galič: Mìnìsterstvo Kulʹturi Ukraïni, 2017, s. 187-194
19 Vidnajdennâ fundamentìv ta stìn katedral’nogo soboru XIII st. Presvâtoї Bogorodicì u Holmì / Bevz Mykola, Łukomskij Jurij // W: Hovkva krìz’ stolìttâ. Vipusk 3; Lwów: Vidavnictvo "Rastr-7",2014, 2014, s. 184-191