Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Karolina Gałązka

Katedra Finansów i Rachunkowości
k.galazka@pollub.pl
Liczba publikacji: 48
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(22)

1 Aktywność inwestycyjna mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 451, s. 420-430 [MNiSW: 10]
2 Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 348, s. 349-360 [MNiSW: 7]
3 Budynek centralnego laboratorium wdrożeń Politechniki Lubelskiej – możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 27-30 [MNiSW: 11]
4 Determinanty wartości przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2012, nr 56, vol. 737, s. 69-81 [MNiSW: 5]
5 Determinanty wyboru metody konsolidacji i jaj wpływ na efektywność finansową jednostki dominującej / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2012, nr 1/1, vol. 10, s. 285-295 [MNiSW: 5]
6 Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego / Gałązka Karolina // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2012, nr 28, s. 337-347 [MNiSW: 7]
7 Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych województwa lubelskiego / Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2014, nr 7, cz. 2, vol. 15, s. 197-208 [MNiSW: 8]
8 Innowacyjność w działalności inwestycyjnej sektora MMP na przykładzie badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2017, nr 489, s. 366-378 [MNiSW: 10]
9 Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wojwwództwa lubelskiego / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // EKONOMIA I ZARZĄDZANIE - ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ - 2014, nr 3, vol. 6, s. 292-301 [MNiSW: 7]
10 Kapitał społeczny jako czynnik wspierający innowacyjność małych przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 367, s. 310-321 [MNiSW: 7]
11 Miejsce firm rodzinnych w sektorze MSP województwa lubelskiego / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2014, nr 7, cz.1, vol. 15, s. 365-377 [MNiSW: 8]
12 Nakłady inwestycyjne na środki trwałe a potrzeby odtworzeniowo-modernizacyjne podmiotów branży elektroenergetycznej / Gałązka Karolina // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2013, nr 1/4, vol. 11, s. 89-100 [MNiSW: 7]
13 Ocena stopniawykorzystania pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2013, nr 307, s. 590-601 [MNiSW: 7]
14 Problemy zarządzania w MSP na przykładzie firm rodzinnych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2016, nr 6, cz.1, vol. 17, s. 209-225 [MNiSW: 14]
15 Prosument - krajobraz po bitwie / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2015, nr 2, vol. 117, s. 40-44 [MNiSW: 11]
16 Prosument - przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2014, nr 5, vol. 114, s. 83-89 [MNiSW: 9]
17 Rola kredytów w finansowaniu rozwoju firm rodzinnych w województwie lubelskim / Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2015, nr 7, cz. 2, vol. 16, s. 427-444 [MNiSW: 14]
18 Sytuacja finansowa i ceny rynkowe akcji spółek elektroenergetycznych w warunkach kryzysu / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2013, nr 64/1, vol. 786, s. 347-357 [MNiSW: 7]
19 Wpływ dofinansowania z Unii Europejskiej na funkcjonowanie firm rodzinnych na obszarze województwa lubelskiego / Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2013, nr 6, cz. 1, vol. 14, s. 249-259 [MNiSW: 8]
20 Wpływ współpracy z sektorem B+R na innowacyjność MŚP na podstawie badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2015, nr 401, s. 440-451 [MNiSW: 10]
21 Wykluczeni - jednostki sektora finansów publicznych na straconej pozycji wsród wytwórców OZE ? / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // RYNEK ENERGII - 2016, nr 2, s. 40-45 [MNiSW: 11]
22 Źródła finansowania działalności przedsięwzięć rodzinnych na terenie Lubelszczyzny / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2011, nr 6, vol. 12, s. 397-410 [MNiSW: 7]

Monografie (1)

1 Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych / Paździor Artur, Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina, Miszczuk Magdalena[Red:] Paździor Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 166 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Referaty (2)

1 Prosument - przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta ? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // W: XX Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej"(REE 2014), 21-23 maja 2014 r., Kazimierz Dolny - 2014, s. 92-98
2 Technical and financial factors of business value from the power sector / Gałązka Karolina // W: Meždunarodna Konferencija Društvenom i Technološkom Razvoju STED 2013”, 26-27 Septembar, Banja Luka - 2013, s. 352-356

Rozdzialy(23)

1 Analiza dokonań finansowych i sytuacji przedsiębiorstwa za pomocą analizy finansowej - przykłady / Gałązka Karolina // W: Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Spoz Anna , Zasuwa Grzegorz - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 175-186
2 Charakterystyka grup kapitałowych w polskim sektorze elektroenergetycznym / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 39-64
3 Finanse gospodarstw domowych / Gałązka Karolina // W: Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; [Red:] Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 141-158
4 Jednostki sektora finansów publicznych jako inwestorzy na rynku mikroinstalacji OZE / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 28-37
5 Kosztochłonność w elektroenergetyce na przykładzie elektrowni zawodowych i elektrociepłowniy / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // W: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty praktyczne; [Red:] Chluska Jolanta, Kowalska Sylwia - Częstochowa: Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 11-20
6 Ocena sytuacji ekonomicznej małych isrednich przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego w latach 2006-2010 / Gałązka Karolina // W: Strategiczna problematyka rozwoju regionu lubelskiego; [Red:] Stefański Marian - lublin: Wyższa Szkoła Ekononii i Inowacji w Lublinie, 2011, s. 255-277
7 Ocena zadłużenia i płynności finansowej / Janik Wiesław, Gałązka Karolina // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 119-151
8 Produktywność zasobów / Gałązka Karolina, Janik Wiesław // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 65-91
9 Przegląd programów nauczania rachunkowości finansowejna kierunku "Zarzadzanie" w polskich uczelniach technicznych / Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Rachunkowość : dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego; [Red:] Dziawgo Danuta - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2012, s. 41-56
10 Rentowność przedsiębiorstw / Gałązka Karolina, Janik Wiesław // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce; [Red:] Janik Wiesław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 93-117
11 Sprawozdawczość finansowa według ustawy o rachunkowości i przepisów szczególnych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; [Red:] Żukowska Helena, Zuba-Ciszewska Maria, Bolibok Piotr - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 45-54
12 Sytuacja finansowa grup kapitałowyc e elektroenergetyce / Gałązka Karolina // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 99-121
13 Teoria finansów, rynek finansowy / Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; [Red:] Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 9-43 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Ustawa o odnawialnych źródłach energii - analiza aktualnych zapisów odnoszących się do prosumentów / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // W: Rynek energii : rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 64-73 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Wpływ systemu wsparcia na opłacalność fotowoltaicznych źródeł prosumenckich / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr // W: Energetyka prosumencka : pierwsza próba konsolidacji; [Red:] Popczyk Jan, Kucęba Robert, Dębowski Krzysztof, Jędrzejczyk Waldemar - Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 112-124
16 Wpływ zmian ustawy o OZE na rozwój rynku instalacji fotowoltaicznych / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr // W: Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach : przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym; [Red:] Popczyk Jan, Kucęba Robert, Dębowski Krzysztof, Jędrzejczyk Waldemar - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016, s. 146-154
17 Wybrane aspekty analizy kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej / Gałązka Karolina // W: Zawartość informacyjna polityki rachunkowości; [Red:] Żukowska Helena, Sawicka Bogna - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 215-233 [MNiSW: 4]
18 Wykluczeni - jednostki sektora finansów publicznych na straconej pozycji wśród wytwórców OZE / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: XXII Konferencja Naukowo-Techniczna, Rynek Energii Elektrycznej: Bezpieczeństwo energetyczne Polski; [Red:] Połecki Zbigniew, Jasiński Piotr - Lublin: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2016, s. 43-49
19 Zakres wykorzystania systemu rachunkowości i sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Spoz Anna , Zasuwa Grzegorz - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 209-221
20 Zarządzanie energią a determinanty doboru instalacji fotowoltaicznej / Gałązka Karolina // W: Alternatywne źródła energii – wybrane zagadnienia; [Red:] Zdunek Beata, Olszówka Monika - Lublin: Wydanictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o., 2016, s. 190-203
21 Znaczenie audytu zewnętrznego w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa / Gałązka Karolina // W: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Janik Wiesław - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 479-490
22 Źródła finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim w świetle wyników badań ankietowych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Współczesne problemy zarządzania organizacją; [Red:] Motnyk Marcin, Ryśnik Jakub - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2012, s. 309-331
23 Źródła finansowania inwestycji małych iśrednich przedsiębiorstw województwa lubelskiego na przykładzie badań ankietowych / Gałązka Karolina // W: Strategiczne zarządzania majątkiem trwałym o organizacjach gospodarczych; [Red:] Szabłowski Józef - Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku , 2011, s. 165-184