Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr Małgorzata Frańczuk

Katedra Finansów i Rachunkowości
Liczba publikacji: 17
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(6)

1 Emisja obligacji jako metoda finansowania rozwoju przedsiębiorstw z sektora energetycznego / Frańczuk Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2014, vol. 67, s. 629-645 [MNiSW: 7]
2 Referencje podatkowe jako zachęta do podejmowania inwestycji w obszarze specjalnych stref ekonomicznych / Frańczuk Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2012, nr 52, vol. 708, s. 167-178 [MNiSW: 5]
3 Rozwój rynku listów zastawnych w Polsce w kontekście nowych zmian regulacyjnych / Frańczuk Małgorzata // ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC - 2017, nr 5, vol. 1, s. 29-43 [MNiSW: 6]
4 Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec / Frańczuk Małgorzata // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2012, vol. 29, s. 249-260 [MNiSW: 7]
5 Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej / Frańczuk Małgorzata // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2011, nr 42, vol. 669, s. 211-222 [MNiSW: 5]
6 Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim / Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2017, nr 2, vol. 127, s. 121-130

Monografie (1)

1 Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych / Paździor Artur, Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina, Miszczuk Magdalena[Red:] Paździor Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 166 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(10)

1 Analiza źródeł finansowana inwestycji w elektroenergetyce / Frańczuk Małgorzata // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 53-80
2 Finanse instytucji finansowych / Frańczuk Małgorzata // W: Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; [Red:] Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 44-75
3 Gwarancja de minimis jako sposób na zwiększenie dostępności do kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Frańczuk Małgorzata // W: Otoczenie a wartość biznesu; [Red:] Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 117-124 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym / Frańczuk Małgorzata // W: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym : finanse, struktury, strategie; [Red:] Antonowicz Alicja, Antonowicz Paweł - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s. 115-128
5 Przegląd programów nauczania rachunkowości finansowejna kierunku "Zarzadzanie" w polskich uczelniach technicznych / Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Rachunkowość : dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego; [Red:] Dziawgo Danuta - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2012, s. 41-56
6 Sposoby finansowania inwestycji w elektroenergetyce / Frańczuk Małgorzata // W: Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym; [Red:] Paździor Artur - Warszawa: CEDEWU, 2013, s. 81-97
7 Teoria finansów, rynek finansowy / Frańczuk Małgorzata, Gałązka Karolina // W: Finanse : funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych; [Red:] Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 9-43 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Wpływ upadłości SK Banku na wyniki finansowe polskiego sektora bankowego / Frańczuk Małgorzata // W: Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej; [Red:] Barczyk Krystyna - Katowice: Wydawnictwo Agencja Artystyczna PARA, 2017, s. 43-57
9 Wpływ wyceny zapasów na wynik finansowy przedsiębiorstwa / Frańczuk Małgorzata // W: Zawartość informacyjna polityki rachunkowości; [Red:] Żukowska Helena, Sawicka Bogna - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 201-213 [MNiSW: 4]
10 Znaczenie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdań finansowych dla zapewnienia wiarygodności spółek notowanych na giełdzie / Frańczuk Małgorzata // W: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa; [Red:] Żukowska Helena, Janik Wiesław - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 377-387