Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego

Tytuł alternatywny:

Analisys of activity of public transport enterprise in the selected locality of Lublin province

Autorzy: Konrad Kowalik, Barbara Sykut, Andrzej Tomporowski, Marek Opielak, Marcin Szuwarski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM | Elektroniczna
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2015
Nr czasopisma: 3
Strony: 2360 - 2367
Abstrakt: PL | EN
Udział transportu drogowego w przewozie pasażerskim stanowi około 75%. Jest to wciąż duża wartość pomimo malejącego trendu obserwowanego w ostatnich latach. W dalszym ciągu znaczna ilość podróżnych, zarówno w obrębie miast jak i w komunikacji międzymiastowej, wybiera przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe zamiast transportu indywidualnego. Przemawiają za tym m.in. mniejszy koszt, szybszy dojazd do celu w godzinach szczytu komunikacyjnego, brak potrzeby poszukiwania miejsc parkingowych w miastach oraz wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróżowania komunikacją autobusową. W pracy dokonano charakterystyki oraz analizy działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranym mieście województwa lubelskiego. Przedstawiono zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie, kierunki rozwoju i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i komfort podróżowania w autobusach wykorzystywanych do przewozu pasażerów
The share of road transport in the transport of passengers is about 75%. It's still a great value, despite of the declining trend observed in recent years. Still a significant number of travelers, both in the cities and in the intercity, selects the companies providing transport services instead of individual transport. It is called for, inter alia, lower cost, faster access to the target during rush hour traffic, no need to search for parking spaces in urban areas and increase the safety and comfort of traveling by bus. The paper analyzes the characteristics and the activity of public transport enterprise in the selected locality of Lublin province. Shows the changes in the company, trends and solutions that increase the safety and comfort of traveling in buses used to transport passengers
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, AGRO, BazEkon, Index Copernicus,