Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza rynku usług pocztowych w Polsce w 2013 roku

Tytuł alternatywny:

The analysis of post services market in Poland in 2013

Autorzy: Andrzej Marczuk, Jacek Caban, Paweł Droździel, Kamil Duda, Maciej Mikulski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM | Elektroniczna
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2015
Nr czasopisma: 3
Strony: 3065 - 3074
Abstrakt: PL | EN
Zachodzące w gospodarce światowej zmiany związane z globalizacją transportu powodują, iż logistyka i transport nabierają większego znaczenia w zakresie organizacji i zarządzania przepływami towarów przy ograniczaniu kosztów i czasu usługi transportowej. W roku 2013 na rynku usług pocztowych nastąpiło wiele zmian z których najważniejszą było uwolnienie rynku pocztowego. Celem niniejszego opracowania jest próba analizy rynku usług pocztowych wobec nowelizacji prawa. W artykule przedstawiono istotę rynku, uwarunkowania oraz specyfikę funkcjonowania usług pocztowych w kraju, a także przedstawiono tendencje rozwojowe tej branży po uwolnieniu rynku pocztowego. Zaprezentowano informacje na temat działalności alternatywnych operatorów pocztowych w odniesieniu do działalności operatora wyznaczonego – Poczta Polska S.A. w roku 2013
Changes in the global economy connected with globalization of transport cause that logistics and transport are becoming more important in the organization and management of flows of goods by reducing the time and cost of transport services. In 2013 the postal services market has changed significantly. The most important change was the release of the postal market. The purpose of this paper is to analyze the market for postal services in the light of changes of the law. The article presents the essence of the market conditions and the specific functioning of postal services in the country, and also shows the development tendencies of the industry after the release of the postal market. The information on the activities of alternative postal operators regarding the activity of the designated operator – Poczta Polska S.A. in 2013, was presented
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: Agro, BazTech, BazEkon, Index Copernicus