Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe

Tytuł alternatywny:

Analysis of survival probability and reliability of the tooth-composite filling system

Autorzy: Daniel Pieniak, Agata, M. Niewczas, Andrzej Niewczas, Jarosław Bieniaś
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Data nominalna: 0
Rok wydania: 2011
Nr czasopisma: 2
Wolumen: 0
Strony: 25 - 34
Web of Science® Times Cited: 1
Abstrakt: PL | EN
Ocenie niezawodności poddano układ biomechaniczny zqb-wypełnienie kompozytowe (kompozyt polimerowy z mikro-wypełniaczem). Próbki zębów z wypełnieniami wykonanymi na powierzchni żującej zębów poddano obciążeniom mechanicznym symulującym warunki środowiska jamy ustnej. Badania przeprowadzono w laboratorium na symulatorze żucia. Miarą zużycia wypełnień była szczelina brzeżna, którą oceniano w przekroju podłużnym zęba wykorzystując mikroskop optyczny oraz na powierzchni żucia, wykorzystując skaningowy mikroskop elektronowy (SEM). Wyniki pomiarów uporządkowano w zależności od strefy pomiaru szczeliny oraz w zależności od liczby cykli zmęczeniowych. Obliczano parametry rozkładu statystycznego rozmiarów geometrycznych szczeliny brzeżnej wykorzystując testy Kolmogorova-Smimova oraz Shapiro-Wilka. Do oceny różnic wykorzystano analizę wariancji ANOVA oraz test post hoc. Wyznaczono przebieg funkcji niezawodności przyjmując model Weibulla. Oceniono ryzyko uszkodzenia oraz prawdopodobieństwo przetrwania badanego układu.
The bio-mechanicał tooth-compositefilling system (polymer composite with micro-filler) has been evaluated with respect to its reliability. The tooth specimens withpreparedfillings on the tooth chewing surface were submittedto mechanical andthermal loads simulating natural conditions in the orał cavity. The research was carriedout in the laboratory scale on the mastication Simulator. A marginal fissure width was a measurement of the filling 's wear, and it was investigated both in the longitudinal section with the use of optical microscope as well as on the chewing surface with the use of scanning electron microscope (SEM). The results of measurements were grouped according to the zonę of the fissure measurement and to the number offatigue tests performed Statistical distrihution parameters ofgeometrical size ofthe marginal fissure were calculated based on the Kolmogorov-Smimov and Shapiro-Wilk tests. ANOVA variation analysis and post hoc test was used to assess the differences. The reliability function was determined with the use of Weibull model. The risk of damage and suryiyal likelihood was eyaluated introducing authors 'criterion ofthe limit state ofthe tooth -filling system.