Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analityka biznesowa w zarządzaniu kadrami w przedsiębiorstwie

Autorzy: Monika Wawer , Piotr Muryjas
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 429
Strony: 307 - 316
Abstrakt: PL | EN
Praktyka funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw przynosi coraz więcej dowodów na rosnące znaczenie podejścia analitycznego w zarządzaniu. W wielu firmach pojawiają się jednak dylematy dotyczące zasadności jego wdrożenia w obszarze personalnym. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było zidentyfikowanie stopnia wykorzystania podejścia analitycznego w różnych obszarach zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ich wielkości, mierzonej liczbą zatrudnionych osób. Badania przeprowadzono w 61 firmach, posługując się techniką kwestionariusza ankiety. Uzyskane rezultaty potwierdziły prawdziwość hipotezy o istnieniu zależności pomiędzy wykorzystaniem analityki w zarządzaniu kadrami a wielkością przedsiębiorstwa.
The practice of functioning of the contemporary enterprises gives more and more evidence of increasing the importance of analytical approach in management. In many companies, however, there are dilemmas about the legitimacy of its implementation in the HR area. The paper presents the results of research which aim was to identify the degree of implementation of the analytical approach in various areas of HR management in the companies taking into account their size measured by the number of employee. The study was conducted on a group of 61 firms, using the technique of questionnaire. The results confirmed the hypothesis of the existence of the relationship between the utilization of analytics in the human resources management and the size of the company.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte repozytorium
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazEkon, CEEOL, EBSCO