Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31

Tytuł alternatywny:

Aumerical analysis of longitudinal rolling of a lever forging preform made of magnesium alloy AZ31

Autorzy: Tomasz Bulzak, Janusz Tomczak, Zbigniew Pater
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: RUDY I METALE NIEZELAZNE
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 11
Strony: 748 - 754
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu walcowania kuźniczego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu AZ31. Proces modelowano w sześciu wykrojach, przyjmując system walcowania koło-owal-koło. Analizę numeryczną procesu oparto na metodzie elementów skończonych (MES), wykorzystując pakiet oprogramowania DEFORM - 3D w wersji 10.0. Symulacje przeprowadzono w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia, w trakcie których wyznaczono rozkłady intensywności odkształcenia, temperatur oraz parametry siłowe procesu. Omówiono również dotychczas stosowaną technologię kształtowania odkuwki dźwigni, która związana jest z dużymi stratami materiałowymi i zaproponowano realizację procesu kucia na prasie kuźniczej z wykorzystaniem półfabrykatów w postaci przedkuwek walcowanych wzdłużnie. Opierając się na uzyskanych wynikach opracowano konstrukcję narzędzi do walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni.
The paper presents the results of a numerical simulation of longitudinal rolling of a lever forging preform made of magnesium alloy AZ31. The process was modeled in six impressions and the employed rolling system was: circle-oval-circle. The process numerical analysis was conducted on the basis of the finite element method (FEM), using DEFORM-3D (version 10.0). The simulations were performed in a three-dimensional state of strain and in their course distributions of effective strain, temperature as well as force parameters of the process were determined. The paper also discusses the currently used technology of forming lever forging preforms, which involves considerable material losses, and it is sugges that the forging process be realized as press forging, using longitudinally rolled preforms as semi-finish products. On the basis of the obtained results, a new design of tools for longitudinal rolling of forging preforms has been developed.