Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Aktywność inwestycyjna mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł alternatywny:

Investment activity micro-, small and medium-sized enterprises in the region of lublin

Autorzy: Małgorzata Sosińska-Wit, Karolina Gałązka
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Rok wydania: 2016
Nr czasopisma: 451
Strony: 420 - 430
Abstrakt: PL | EN
W warunkach dynamicznego rozwoju gospodarki rynkowej coraz częściej zachodzi potrzeba sięgania po zarówno typowe, jak i alternatywne źródła finansowania inwestycji. Szczególnie w momencie zaostrzenia warunków pozyskania kapitału, a jednocześnie zachwiania płynności finansowej przedsiębiorstwa sięgają po dostępne na rynku formy dokapitalizowania inwestycji. W artykule zaprezentowano cele i charakterystykę działalności inwestycyjnej, wysokość ponoszonych nakładów i źródła ich finansowania przez mikro-, małe i średnie rzedsiębiorstwa województwa lubelskiego. Analiza inwestycji sektora MŚP została przeprowadzona na podstawie informacji statystycznej oraz badań ankietowych przeprowadzonych w trzech edycjach w regionie województwa lubelskiego. Sformułowane zostały wnioski dotyczące charakteru, wysokości i sposobów pozyskiwania środków pieniężnych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.
With a dynamic market economy development, there the need to reach both typical and alternative sources of financing of investment. Especially when the tightening of raising of the capital and at the same time the erosion of liquidity occur, companies reach for the commercially available forms of investments’ capitalizing. The article presents the objectives and characteristics of investment activity, the amount of the expenditure and sources of its financing for small and medium-sized enterprises of the Lublin province. the analysis of the investment sector of SMEs has been carried out on the basis of statistical information and surveys carried out in three editions in the region of Lublin province. Conclusions were formulated concerning the nature, amount and ways of raising funds for the financing of investment projects in the region of Lublin province.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte repozytorium
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Bez utworów zależnych (CC-BY-ND)
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: CEEOL, BazEkon, PBN - Polska Bibliografia Naukowa