Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza możliwości zarządzania bazą danych przechowywaną w chmurze

Tytuł alternatywny:

Analysis of the possibility of managing the database stored in the cloud

Autorzy: Rafał Góźdź, Maria Skublewska-Paszkowska
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Źródło: JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
Rok wydania: 2016
Wolumen: 2
Strony: 127 - 132
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono porównawczą analizę wydajnościową wybranych systemów baz danych. Porównano czasy wykonania zapytań SQL przez przygotowane bazy danych działające w usłudze chmurowej. Przygotowana baza danych Northwind działająca na SQL Server została przeniesiona na systemy Oracle i PostgreSQL, a następnie trzy wymienione bazy zostały umieszczone w chmurze Microsoft Azure. Proces badawczy został podzielony na trzy etapy. W pierwszej kolejności analizie podlegają zapytania typu Select. W drugim etapie analiza skupia się na kwestii wydajności zapytań SQL DDL, a końcowy etap opisuje analizę zapytań SQL DML.
The article presents a comparative analysis of the performance of selected database systems. The time of execution of SQL statements has been compared by prepared database service which are running in the cloud. Prepared Northwind database running on SQL Server has been moved to systems Oracle and PostgreSQL, and then three of these bases have been placed in the cloud Microsoft Azure. The research process was divided into three stages. Firstly, queries with Select are analyzed. In the second stage, the analysis focuses on the performance of SQL DDL, and the final stage of the analysis describes the SQL DML.
Publikacja do: bazy Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE