Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym

Tytuł alternatywny:

Numerical analysis of composite fracture PA6 glass fiber carried out in the program abaqus

Autorzy: Dariusz Kwiatkowski, Hubert Dębski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: PRZETWORSTWO TWORZYW
Data nominalna: 0
Rok wydania: 2011
Wolumen: 0
Strony: 177 - 180
Abstrakt: PL | EN
W pracy przeprowadzono analizę numeryczną procesu pękania kompozytu PA6 z 25% zawartością włókna szklanego podczas trójpunktowego zginania próbki typu SENB. Analiza numeryczna prowadzona była w dwóch etapach. Pierwszy etap obliczeń stanoioił wstępną analizę, pozioalającą oszacować poziom wytężenia kompozytu polimerowego zo pobliżu ivierzchotka rysy inicjującego proces pękania, oraz dokonać oceny możliwości wystąpienia dalszej propagacji (lub jej wykluczenie) zo obszarze materiału. W drugim etapie obliczeń, odpowiadającym osiągnięciu krytycznej zuartości ugięcia przeprowadzono obliczenia numeryczne uwzględniające rozwój i propagację pęknięcia z wykorzystaniem Cohesive Zone Method. Zastosowanym w obliczeniach MES narzędziem numerycznym jest program ABAQUS/Standard, posiadający nozuoczesne procedury obliczeniowe w tym zakresie. Obliczenienia numeryczne prozoadzono z uwzględnieniem danych dośzuiadczalnych określających warunki inicjacji procesu pękania danego kompozytu polimerowego. Wyniki obliczeń numerycznych zostały zweryfikozuane z rezultatami badań doświadczalnych.
The work carried out numerical analysis of the cracking process PA6 composite with 25% glass fiber content in three-point bending SENB specimen type. Tiie numerical analysis was made in tzvo steps. The first step was a preliminary analysis that allowed estimating the stress level in composite near to the rift top, that initiated the cracking process as well as forecasting tlie possibility of further propagation occurrence (or exclude this phenomenon) in tlze material region. In tiie second step of calculation, corresponding to the critical value of deflection, numerical calculations taking into account the development and propagation of crack were made, using Cohesive Zone Method. Used in the calculation of FEM numerical tool is the program ABAQUS / Standard, our modeiodern computational procedures in this regard. The numerical calcidations zoere made with the consideration of experimental data determined the conditions of cracking process initiation of the composite material. The results of numerical calculations were verified with results of experiments.