Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza i rozwój zastosowania wybranych technik grywalizacji w nauczaniu przedmiotów informatycznych na I stopniu studiów

Tytuł alternatywny:

Application of selected gamification techniques in computer science classess on the undergraduate level – analysis and development

Autorzy: Aleksander Wojdyga
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM
Źródło: TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 9
Strony: 921 - 928
Abstrakt: PL | EN
Motywacja studentów do nauki zależy m. in. od ich dotychczasowej wiedzy i subiektywnej trudności zadania. Jednych mogą zniechęcać zadania zbyt proste, innych zbyt trudne. Jednocześnie są kierunki studiów i przedmioty nauczania wymagające systematycznej pracy. Mechanizmy gier mogą zostać użyte do zdobywania zaangażowania studentów. Ten artykuł prezentuje zastosowane reguły grywalizacji na zajęciach laboratoryjnych kierunku informatyka oraz plany na przyszłość. Niektóre z opisanych tu aplikacji komputerowych można zastosować na dowolnym kierunku nauczania w szkole wyŜszej.
Students' motivation to learn depends on their existing knowledge and percieved difficulty of the task. Some of them can be discouraged by too simple tasks, others by too hard. At the same time there are courses and classess which require systematic work. Game mechanics can be used to increase students' involvement. This article presents gamification rules already used for computer science labs and some plans for the future. Some computer applications described here can be applied to any university level courses.