Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza błony biologicznej w oparciu o liczebności osobników w obrębie wybranych grup morfologiczno-funkcjonalnych

Tytuł alternatywny:

The analysis of biofilm based on the abundance of individuals within selected morphological-functional groups

Autorzy: Radosław Głowienka, Katarzyna Jaromin, Kinga Stachurska, Grzegorz Łagód
Typ: Referat
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock
Miejsce wydania: Płock
Wydawca: Politechnika Warszawska
Rok wydania: 2012
Strony: 106 - 111
Abstrakt: PL | EN
Celem monitoringu środowiska są badania i prognozy stanu środowiska oraz pozyskiwanie informacji o zanieczyszczeniach pojawiających się w środowisku. Jego elementem jest biomonitoring, który polega na regularnym kontrolowaniu i badaniu reakcji organizmów wskaźnikowych na zmiany różnorakich czynników w celu oceny tego środowiska oraz jego cech i własności. Wśród metod diagnostycznych wód wyróżnia się m. in.: system saprobowy i system bazujący na makrobezkręgowcach. Metody bioindykacji i biomonitoringu jakosci wody i ścieków, bazujące na spisach organizmów wskaźnikowych są często zawiłe, trudne w wykonaniu i pracochłonne. Z tego względu opracowywane są procedury bazujące na zliczaniu osobników przypisywanych do poszczególnych grup morfologiczno-funkcjonalnych, które są następnie podstawą do określania struktury i zmian ilościowych w obrębie grup. Zmiany takie są zazwyczaj skorelowane ze zmianami jakości środowiska w którym bytują analizowane zbiorowiska organizmów. W związku z powyższym opracowanie prezentuje wyniki badań dotyczące zmian w udziale poszczególnych grup m-f w obrębie zbiorowiska błony biologicznej pokrywającej ściany komór części biologicznej oczyszczalni ścieków.
The aim of environmental monitoring is to research and forecasts about the environment state and acquisition of information about emerging pollutants in the environment. One of its elements is biomonitoring, which involves regular controlling and testing of indicator organisms response to environmental changes in order to assess this environment and is characteristics and properties. Among the diagnostic methods of water stands among others there are: saprobes system and a system based on macroinvertebrates. Bioindication and biomonitoring methods, based on lists of indicator organisms are often complex, difficult in execution and laborius. Therefore, there are procedures being developed, that use morphological-functional groups, which are then the basis for determination of the structure and changes in sizes of groups. For this reason proposed elaboration presents effect of researches connected with changes of chosen m-f groups share within analyzed communities.