Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza aerodynamiczna mostu pieszo-rowerowego o kształcie sinusoidalnym

Tytuł alternatywny:

Aerodynamic analysis of a sinusoidal footbridge for pedestrian and bicycle traffic

Autorzy: Tomasz Lipecki, Jarosław Bęc, Andrzej Flaga, Grzegorz Bosak
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES
Rok wydania: 2013
Nr czasopisma: 3
Wolumen: 12
Strony: 297 - 316
Abstrakt: PL | EN
W pracy przedstawiono wyniki analizy aerodynamicznej mostu „Kazimierz-Ludwinów” w Krakowie przeznaczonego dla ruchu pieszych i rowerów. W obliczeniach konstrukcji wykorzystano opracowany przez autorów model dynamicznego oddziaływania wiatru oparty na teorii quasi-ustalonej. Jako podstawę obliczeń przyjęto dane uzyskane w badaniach modelowych mostu wykonanych w tunelu aerodynamicznym. W wyniku pomiarów uzyskano wartości współczynników aerodynamicznych: siły oporu Cx , siły unoszenia Cy oraz momentu aerodynamicznego Cm w odniesieniu do trzech segmentów mostu, w zależności od kąta napływu strugi powietrza w zakresie od -10° do +10°. Prezentowana w niniejszej pracy analiza aerodynamiczna obejmuje badania modelowe, wyznaczenie charakterystyk dynamicznych oraz obliczenie odpowiedzi mostu na dynamiczne oddziaływanie wiatru.
Computer aerodynamic analysis of the bridge “Kazimierz-Ludwinów” located in Cracow, designed for pedestrians and bicycles traffic is presented in the paper. Authors’ own model of the dynamic wind action based on the quasi-steady theory has been applied. The data, obtained in model studies performed in a wind tunnel, have been assumed as the basis for calculation. The following aerodynamic coefficients have been measured: aerodynamic drag Cx , aerodynamic lift Cy , and aerodynamic moment Cm for three sections of the bridge as the functions of the wind attack angle in the range from -10° to +10°. The aerodynamic analysis presented in the paper includes: wind tunnel tests, determination of dynamic characteristics and calculation of the response of the bridge subjected to the dynamic wind action.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY)
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE