Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego

Tytuł alternatywny:

Numerical analysis of a flange extrusion process with application of limiting ring

Autorzy: Andrzej Gontarz, Grzegorz Winiarski
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 7
Strony: 428 - 486
Abstrakt: PL | EN
W artykule przedstawiono nowy sposób wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego. Proces opisano opierając się na schematycznym rysunku przyrządu. Opis uzupełniony został o wyniki analiz numerycznych wykonanych metodą elementów skończonych. W obliczeniach przyjęto, że materiałem wsadu oraz pierścienia ograniczającego jest stop Ti6Al4V. W ramach wyników przedstawiony został rozkład funkcji zniszczenia wg kryterium pękania Cockrofta-Lathama, wartości naprężeń obwodowych oraz przebieg siły procesu. Ponadto przedstawiono wpływ wysokości szczeliny, w którą wpływa materiał pierścienia ograniczającego na przebieg procesu. Wyniki dotyczące procesu wyciskania kołnierza z wykorzystaniem pierścienia ograniczającego porównano z wywijaniem kołnierza bez pierścienia ograniczającego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zastosowanie pierścienia ograniczającego zmniejsza niebezpieczeństwo pęknięcia kołnierza, natomiast negatywnie wpływa na kształt jego powierzchni zewnętrznej.
This paper presents a new way of flange extrusion with the application of limiting ring. The process was described basing on schematic figure of the device. The description was completed with results of numerical analyses, made by means of finite element method. It was assumed in calculations that material used for billet and limiting ring was Ti6Al4V alloy. Within the scope of results, damage function distribution according to Cockrofta-Lathama criterion, circumferential stresses values and the process force course were shown. Moreover, the slot height influence, in which the limiting ring material flows directly, on the process course was given. The results of flange extrusion process with the application of limiting ring were compared with the flanging without it. On the basing of obtained results it was stated that the application of limiting ring decreases the danger of the flange cracking, however, it negatively acts on its external surface shape.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, Index Copernicus