Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu

Tytuł alternatywny:

Algorithms for optimal route determine

Autorzy: Grzegorz Kozieł
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 3
Strony: 3206 - 3212
Abstrakt: PL
Wyznaczanie optymalnej trasy przejazdu ma coraz większe znaczenie w logistyce.Ważne są przede wszystkim koszty transportu oraz jego czas.Istotne jest więc zaplanowanie trasy w taki sposób by zoptymalizować żądane czynniki.Możliwe jest to dzięki zastosowaniu algorytmu pozwalającego uwzglę- niać koszt trasy.Należy jednak zwrócić uwagę na fakt ,że na koszt przebycia trasy może składać się wiele czynników takich jak odległość ,czas przejazdu,opłaty za przejazd określonymi drogami oraz inne. Konieczne jest więc stosowanie algorytmów pozwalających na znalezienie optymalnej trasy, przy uwzględnianiu wszystkich wymaganych czynników.Zaproponowana w artykule modyfikacja algorytmu Dijkstry pozwala na uwzględnianie dowolnej liczby parametrów podczas wyboru drogi, dzięki przypisywaniu wielu niezależnych wag do każdej z krawędzi grafu reprezentujacego sieć połączeń drogowych. Umożliwia to elastyczne przeliczanie tras,dowolny wybór parametrów uwzględnia- nych przy wyborze drogi oraz określanie w jakim stopniu będą miały one wpływ na ostateczny wynik. Osiągane jest to poprzez uwzględnienie każdej z wag przypisywanych do krawędzi grafu a następnie przemnożenie ich przez przypisane do nich wagi określające wpływ jaki poszczególne współczynniki powinny mieć na ostateczny wybór trasy.Dzięki takiemu podejściu każdy użtykownik może samodzielnie zdefiniować optymalne dla niego czynniki wpływające na wybór trasy i okreśić ich stopień istotności. Autor publikacji jest uczestnikiem projektu "Kwalifikacje dla rynku pracy-Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazEkon, BazTech, IC Journals Master List