Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji małośrednicowej

Autorzy: Beata Kowalska, Dariusz Kowalski, Paweł Suchorab
Typ: Rozdział
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych
Redaktorzy: Karol Kuś
Miejsce wydania: Gliwice
Wydawca: Insytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska.
Rok wydania: 2014
Strony: 220 - 208
Abstrakt: PL | EN
Kanalizacja małośrednicowa nazywana także kanalizacją odciążoną jest rzadko stosowana w warunkach polskich, zatem doświadczenia w jej eksploatacji są niewielkie. W kanalizacji tej, wstępne oczyszczanie ścieków i zatrzymanie części stałych następuje w przydomowych osadnikach gnilnych, tak więc dalszy transport ścieków może odbywać się mniejszymi średnicami przy wykorzystaniu różnicy rzędnych pomiędzy początkowym a końcowym wlotem do kanału dla danego odcinka systemu. W pojedynczych przypadkach stosuje się domowe pompownie usytuowane za zbiornikami gnilnymi. W artykule przedstawiono analizę hydraulicznych warunków pracy istniejącej kanalizacji małośrednicowej, zaprojektowanej dla gminy liczącej około 8000 mieszkańców. Ze względu na dużą liczbę przewodów pracujących pod ciśnieniem, w obliczeniach wykorzystano program komputerowy Epanet 2.0. Obliczenia wykazały szereg nieprawidłowości występujących zarówno w projekcie, jak i w czasie eksploatacji sieci.
Small diameter gravity sewer also called unloaded sewer is rarely used in Polish conditions, therefore experience in its operation is small. In this system, pre-treatment of wastewater and solids retention occurs in sewage septic tanks, so the wastewater can be transported with smaller diameters using the difference of elevations between the initial and final inlet to the channel for the section of the system. In individual cases, a domestic pumping stations are used, which are located behind septic tanks. The article presents an analysis of the hydraulic operating conditions of the existing small diameter sewer system, designed for the municipality with around 8,000 inhabitants. Due to the large number of pipes, operating under pressure, the calculation were conducted by means of a computer program EPANET 2.0. Calculations showed a number of abnormalities occurring both in the project, as well as during operation of the system.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Liczba arkuszy: 0.75
Open Access: NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, GoogleScholar