Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce

Tytuł alternatywny:

The analysis of policies and instruments employed to support deyelopment of clusters in Poland

Autorzy: Małgorzata Kwietniewska
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana
Źródło: ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE
Rok wydania: 2012
Nr czasopisma: 1
Wolumen: 10
Strony: 111 - 121
Abstrakt: PL | EN
Artykuł porusza tematykę implementacji i wspierania rozwoju klastrów poprzez kreowanie odpowiedniej polityki rozwoju w Polsce. Jej celem zasadniczym nie jest rozwój klastra sam w sobie, lecz trwałe podniesienie poziomu konkurencyjności lokalnej, regionalnej czy narodowej gospodarki. Doświadczenia wskazują na skupianie działań w pierwszej kolejności na funkcjonowaniu sieci powiązań, innowacyjności oraz kapitale ludzkim. Komisja Europejska upatruje w klastrach potencjału dla skutecznego podnoszenia konkurencyjności gospodarek i regionów UE. Stąd wynika obecność działań typowych dla polityki rozwoju opartej o klastry we wspólnotowej polityce strukturalnej na lata 2007-2013. Potwierdza to dokument konsultacyjny KE Innovate for a competitive Europę oraz działanie 4.2. stwierdzające bezpośrednio, że fundusze strukturalne mają wspomagać internacjonalizację klastrów regionalnych. Artykuł zawiera charakterystykę działań określanych jako polityka klastrowa oraz analizę jej elementów jak też form wsparcia przy wykorzystaniu funduszy unijnych z poprzedniego okresu programowania oraz w perspektywie do 2013 roku. Wszelkie badania i raporty wskazują na brak jednoznacznego i sprawdzonego sposobu realizacji polityki klastrowej. Stąd jej specyfika oraz wybrany model powinny być dostosowane do warunków gospodarczych i instytucjonalnych naszego kraju. Mimo licznych ekspertyz opracowanych na temat wsparcia rozwoju klastrów oraz dobrych praktyk w zakresie inicjatyw klastrowych, nie opracowano jak dotąd spójnej polityki rozwoju opartej o klastry zintegrowanej z polityką innowacyjną naszego kraju. Podejmowane działania ograniczają się do wykorzystania środków unijnych oraz trwających prac nad opracowaniem strategii rozwojowych na kolejne lata.
This paper explores various aspects of working out and implementing development policies based on clusters (cluster-based policies - CBPs). The clusters are a recognized tool that can be employed for increasing competitiveness of enterprises and the whole regions as well. However, one should remember that there is no such thing as one, proven and universal model of improving competitiveness of economies through stimulation of clustering processes. Therefore, continuous monitoring of emerging cluster initiatiyes as well as eyaluation and, if needed, adjustment of adopted cluster-based policies with actiye participation of regional authorities is crucial to ensure lasting growth of competitiyeness both particular enterprises and the national economy as a whole.