Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza popiołów lotnych pod kątem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich

Tytuł alternatywny:

Analysis of fly ash for obtaining rare earth elements

Autorzy: Magdalena Wdowin, Wojciech Franus
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Źródło: POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 3
Wolumen: 17
Strony: 369 - 380
Abstrakt: PL
W pracy przedstawiono wyniki badań popiołów lotnych otrzymywanych ze spalania węgla kamiennego (Próbka 1) i brunatnego (Próbka 2) w aspekcie pozyskiwania z nich pierwiastków ziem rzadkich (REE). Na wybranych próbkach przeprowadzono analizy XRD i SEM-EDS celem określenia ich składu mineralnego oraz chemiczne, które pozwoliły określić ilość pierwiastków głównych, śladowych oraz pierwiastków ziem rzadkich. Badane popioły w składzie mineralnym posiadają głównie szkliwo glinokrzemianowe, kwarc oraz w przypadku Próbki 1: mullit, magnetyt i hematyt, natomiast w Próbce 2 stwierdzono: wapno, kalcyt, anhydryt, pla- gioklazy. Analizując ilość pierwiastków ziem rzadkich oba badane popioły zawierają w sobie stosunkowo wysokie ich ilość (rzędu 450 ppm). Większe zawartości REE posiada popiół z węgla brunatnego. Spośród badanych pierwiastków ziem rzadkich największe ilości zanotowano dla ceru (110 ppm – Próbka 1, 142 ppm Próbka 2), lantanu (55 ppm – Próbka 1, 76 ppm – Próbka 2), neodymu (49 ppm – Próbka 1, 69 ppm – Próbka 2) i itru (47 ppm Próbka 1, 63 ppm – Próbka 2). Zawartości pierwiastków ziem rzadkich w badanych popiołach lotnych są zbliżone do wyników uzyskanych przez innych autorów dla tego typu popiołów, dlatego też mogą one stanowić potencjalne źródło pozyskiwania z nich REE.
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Inne
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Inna otwarta licencja
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech, IndexCopernicus