Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Szczegóły publikacji

Tytuł:

Analiza kosztów napraw samochodów w firmie transportowej

Tytuł alternatywny:

An analysis of repair costs of cars in transport companies

Autorzy: Leszek Krzywonos, Aleksander Nieoczym, Dariusz Siłuch, Zbigniew Krzysiak
Typ: Artykuł
Wersja dokumentu: CD-ROM | Elektroniczna
Źródło: LOGISTYKA
Rok wydania: 2014
Nr czasopisma: 6
Strony: 6220 - 6224
Abstrakt: PL | EN
W artykule opisano wyniki podstawowych analiz statystycznych, związanych z jednostkowymi kosztami napraw samochodów należących do lubelskiego oddziału centrum logistycznego Poczty Polskiej, przeprowadzonych na podstawie rzeczywistych danych eksploatacyjnych zebranych w okresie trzech kolejnych lat (2008-2010). Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenie wartości parametrów opracowywanego modelu efektywności eksploatacji samochodów rozważanego systemu transportowego. Stwierdzono, że w badanym systemie transportowym obserwuje się statystycznie istotne różnice pomiędzy wartościami średnich arytmetycznych jednostkowych kosztów napraw samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Najmniejszymi jednostkowymi kosztami napraw charakteryzują się samochody ciężarowe o dużej pojemności przestrzeni ładunkowej, zaś największe — samochody osobowe. Przeciętne wartości jednostkowych kosztów napraw samochodów ciężarowych wynosiły od 4 do 7 PLN/100 km, natomiast przeciętne wartości tych kosztów w grupie samochodów osobowych wynosiły od 9 do 22 PLN/100 km.
This paper presents of basic statistical analyses were performed for actual data associated with unit material costs of repairs of vehicles operated by the Polish Mail branch in Lublin in the period of three consecutive years (2008-2010). Conducted analyses allowed to determine the parameter values of prepared model of vehicles operating efficiency for considered transport system. It was stated that in the light of statistics there exist differences between the values of arithmetic means of unit repair costs for cars, delivery vans and lorries that belong to transport system of the Polish Mail branch in Lublin. It can be concluded that the lowest unit repair costs were incurred by lorries with large cargo capacity (47 PLN/
Publikacja do: modułu sprawozdawczego PBN
Open Access: TAK
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND)
Czas opublikowania w Open Access: W momencie opublikowania
Liczba miesięcy od opublikowania do udostępnienia: 0
Materiał konferencyjny: NIE
Bazy: BazTech