Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 11756
Lp. Tytuł Typ Rok
501 Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie Rozdział 2014
502 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia Artykuł 2014
503 Analiza stanu powierzchni po cięciu hydroabazywnym metalowych konstrukcji przekładkowych Artykuł 2016
504 Analiza stateczności i nośności ściskanych cienkościennych profili wykonanych z kompozytu węglowo-epoksydowego Referat 2016
505 Analiza statyczna i dynamiczna stalowego mostu kolejowego z dźwigarami łukowymi Artykuł 2015
506 Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku Artykuł 2016
507 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia Rozdział 2014
508 Analiza statystyczna wyników pomiarów poziomów w ruchu drogowym Referat 2014
509 Analiza strat wody na przykładzie wybranego wodociągu grupowego Artykuł 2016
510 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Artykuł 2014
511 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie Rozdział 2013
512 Analiza strat wody w sieci wodociągowej ekspoloatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Referat 2013
513 Analiza strat wody w wybranych wodociągach grupowych Rozdział 2017
514 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Artykuł 2016
515 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Rozdział 2015
516 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. cz.1 Wprowadzenie w tematykę zagadnienia Artykuł 2016
517 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. cz.2 Numeryczny model obliczeniowy Artykuł 2016
518 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
519 Analiza techniczno-ekonomiczna procesu hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania Artykuł 2015
520 Analiza technologii montażu mostu zespolonego metodą nasuwania podłużnego Artykuł 2015
521 Analiza teoretyczna parametrów geometrycznych i prędkościowych w procesie walcowania pierścieni na gorąco Artykuł 2017
522 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją Artykuł 2015
523 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
524 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
525 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn Referat 2011
526 Analiza teoretyczna złącz klejowych w zginanych belkach stalowych wzmocnionych kompozytami FRP Rozdział 2015
527 Analiza teoretyczno-doświadczalna procesu kształtowania kołnierzy dwustopniowych metodą wyciskania z ruchomątuleją Referat 2016
528 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
529 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego osi wagonowej Artykuł 2017
530 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
531 Analiza tła elektromagnetycznego w środowisku zurbanizowanym Referat 2015
532 Analiza transportu ciepła na podstwie obrazów multi-spektralnych elementów konstrukcji kominów Referat 2016
533 Analiza trendów rozwojowych kabin ciągników rolniczych pod względem konstrukcji i wyposażenia Rozdział 2015
534 Analiza treści rejestrów publicznych w kontekście ich zadań związanych z wyceną nieruchomości Artykuł 2017
535 Analiza ugięć płyty sprężystej kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu własowa pod impulsem siły Artykuł 2016
536 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Referat 2012
537 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
538 Analiza uszkodzeń i kosztów naprawy wybranych układów konstrukcyjnych samochodów dostawczych Artykuł 2016
539 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
540 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. Rozdział 2013
541 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
542 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie w latach 2010-2015 Artykuł 2016
543 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
544 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
545 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
546 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Referat 2013
547 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
548 Analiza wariantów systemu logistycznego zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym Artykuł 2016
549 Analiza warunków grawitacyjnego wypełniania szczelin w połączeniach klejowo-nitowych Artykuł 2015
550 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
551 Analiza właściwości energetycznych kompozycji klejowych dedykowanych do połączeń klejowo-zgrzewanych Artykuł 2017
552 Analiza właściwości wytrzymałościowych wytłaczanego dwuwarstwowego wytworu polietylenowo-elastomerowego Artykuł 2016
553 Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie Artykuł 2015
554 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
555 Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Artykuł 2017
556 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2014
557 Analiza wpływu imperfekcji na pracę statyczną rusztowań modułowych na przykładzie systemu Rotax Rozdział 2014
558 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
559 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
560 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
561 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych Rozdział 2014
562 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
563 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
564 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę Artykuł 2015
565 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 Artykuł 2016
566 Analiza wpływu przepisów i standardów na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego Artykuł 2014
567 Analiza wpływu rodzaju powierzchni przeszklonych oraz urządzeń przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Artykuł 2016
568 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
569 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Artykuł 2014
570 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Rozdział 2014
571 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
572 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
573 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworzenia kulistego Referat 2016
574 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego Artykuł 2016
575 Analiza wpływu warunków atmosferycznych na opór aerodynamiczny autobusu miejskiego Artykuł 2016
576 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
577 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
578 Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych Artykuł 2016
579 Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych Artykuł 2015
580 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
581 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
582 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
583 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
584 Analiza wybranych cech geometrycznych frezu w obróbce stopów aluminium Artykuł 2016
585 Analiza wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni konstrukcji przekładkowych po cięciu hydroabrazywnym Artykuł 2016
586 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
587 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
588 Analiza wybranych parametrów modułów LED w aspekcie spełnienia wymagań dyrektywy EMC Artykuł 2016
589 Analiza wybranych właściwości fizycznych biomateriałów kompozytowych o osłonie polimerowej Referat 2014
590 Analiza wybranych zmiennych kapitału intelektualnego na przykładzie firm z branży szkoleniowo-doradczej z województwa lubelskiego Artykuł 2015
591 Analiza wychylenia wieżowca z lat 60-tych XX w Rozdział 2015
592 Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym Artykuł 2015
593 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
594 Analiza wykorzystania systemów e-learningowych w szkoleniach bibliotecznych na przykładzie uczelni i wydziałów ekonomicznych Artykuł 2010
595 Analiza wymagań dla pojazdów w zakresie emisji hałasu Artykuł 2015
596 Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia Artykuł 2017
597 Analiza wytrzymałości elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowego Rozdział 2013
598 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Referat 2014
599 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Artykuł 2014
600 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H Artykuł 2016
601 Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych kompozytowej struktury nadwozia pojazdu HYDROS Referat 2015
602 Analiza wytrzymałościowa wtryskiwacza CNG do systemu bezpośredniego zasilania silnika Diesla Artykuł 2015
603 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
604 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Referat 2012
605 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
606 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Referat 2012
607 Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT Artykuł 2016
608 Analiza wzrostu temperatury uzwojeń transformatora HTS o mocy 13,8 kVA w czasie przepływu prądu włączania Artykuł 2017
609 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
610 Analiza zaburzeń promieniowanych reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2011
611 Analiza zagrozeń związanych z wykonywaniem operacji łączeniowych w SEE Rozdział 2016
612 Analiza zależności między wskaźnikami rynku kapitałowego a ceną akcji Rozdział 2016
613 Analiza zapotrzebowania, strat i zysków energii w budynku pasywnym z wykorzystaniem techniki termowizji Referat 2016
614 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
615 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Referat 2014
616 Analiza zdolności kleju do zwilżania powierzchni o określonych właściwościac energetycznych Artykuł 2016
617 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
618 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Referat 2014
619 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej Rozdział 2012
620 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
621 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES Referat 2011
622 Analiza źródeł emisji hałasu rejestrowanego w kabinie dźwigu osobowego Artykuł 2015
623 Analiza źródeł finansowana inwestycji w elektroenergetyce Rozdział 2013
624 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
625 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
626 Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego Artykuł 2016
627 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
628 Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego Rozdział 2013
629 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
630 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
631 Analogue linearization of transfer function of resistive temperature transducers Rozdział 2015
632 Analyses of ca influence on the alsi9cumnni alloy Referat 2017
633 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping Artykuł 2014
634 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
635 Analysis electromagnetic field distribution and specific absorption rate in breast models Referat 2011
636 Analysis model of transformer by PDC method Rozdział 2013
637 The analysis of a codition of exploited concrete sewage manholes Referat 2015
638 Analysis of a condition of exploited concrete sewerage manholes Rozdział 2016
639 Analysis of a rotating composite beam with piezoelectric effect Referat 2016
640 Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groups Referat 2012
641 An analysis of AC conductivity in moist oil-impregnated insulation pressboard Artykuł 2015
642 Analysis of AC conductivity in wet oil impregnated insulating paper Rozdział 2014
643 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite Referat 2011
644 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
645 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates Referat 2014
646 Analysis of applied reference leads influence on an EEG spectrum Artykuł 2017
647 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results Referat 2014
648 Analysis of average exchange rates Rozdział 2014
649 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform Referat 2011
650 The analysis of buckling and post buckling in the compressed composite columns Artykuł 2017
651 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
652 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Referat 2011
653 Analysis of changes of water quality in selected rural water supply network supplied by "Wesołówka" water intake Rozdział 2015
654 Analysis of chaos in the combustion process of premixed natural gas engine Artykuł 2017
655 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
656 Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling with respect to reducing the risk of chip ignition Artykuł 2016
657 Analysis of cohesive zone model parameters on response of glass-epoxy composite in Mode II interlaminar fracture toughness test Artykuł 2016
658 Analysis of composite profiles under compressive load Referat 2016
659 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Referat 2015
660 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Artykuł 2016
661 Analysis of construction salt decomposition within walls of ceramic brick in the midtown tenement houses Artykuł 2015
662 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Referat 2012
663 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
664 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
665 Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotating Referat 2013
666 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials Referat 2011
667 Analysis of cracking of low-alloy copper stretched at elevated temperature Artykuł 2016
668 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
669 Analysis of damage to transport vehicles on the example of the municipal transport company in Lublin in 2011-2015 Referat 2017
670 Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates Rozdział 2013
671 Analysis of demand, loss and profits of energy in passive building with thermal imaging technology Artykuł 2016
672 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
673 Analysis of dimensions of protection zone near water supply network Referat 2017
674 Analysis of discharge dound and I-V characteristic on gliding arc discharge Artykuł 2016
675 An analysis of EEG signal combined with pupillary response in the dynamics of human cognitive processing A case study Rozdział 2016
676 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization Referat 2012
677 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy Rozdział 2013
678 Analysis of energy consumption of public transport in Lublin Rozdział 2017
679 Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prism Referat 2011
680 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
681 The analysis of engine damage in the city buses Rozdział 2016
682 Analysis of explosion hazard at the liquid fuel station Artykuł 2017
683 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
684 An analysis of eye-tracking and electroencephalography data for cognitive load measurement during arithmetic tasks Rozdział 2017
685 The analysis of failure in concrete reinforced concrete beams with different reirforcement ratio Referat 2017
686 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact Referat 2013
687 Analysis of foaming extrusion process Referat 2014
688 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
689 Analysis of fuel injection and ignition processes in a gasoline direct injection engine Rozdział 2015
690 Analysis of geometric features of the surface 316l steel after different machining tools Artykuł 2016
691 Analysis of green solutions for new residential projects Artykuł 2017
692 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants Referat 2012
693 Analysis of ground reaction forces interpolation methods based on real captured data Referat 2013
694 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
695 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation Referat 2012
696 Analysis of heat transfer on the basis of multispectral images of the elements of Chimneys` structure Artykuł 2016
697 Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge Artykuł 2016
698 Analysis of helical rolling process balls formed from a head of a scrapped rail Artykuł 2016
699 Analysis of human motion interpolation methods based on real captured data Referat 2013
700 Analysis of impact long period Bragg gratings parameters on their spectral transmission characteristics Rozdział 2017
701 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
702 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Referat 2013
703 Analysis of influence of legal requirements on the design of electronic ignition system for aviation piston engine Artykuł 2017
704 Analysis of kinematic parameters of the skew rolling process oblique tube hollow Referat 2012
705 Analysis of ledger-stand joints in the aluminum modular scaffold Artykuł 2017
706 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
707 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact Artykuł 2014
708 Analysis of local heating of liquid samples in multiparametric capillary sensors Rozdział 2015
709 Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib Referat 2011
710 Analysis of measurement signals Rozdział 2011
711 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
712 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
713 Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials Rozdział 2013
714 Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on based of optoelectronic methods Artykuł 2017
715 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
716 Analysis of middle range frequency vibration of aircraft reciprocating engine Artykuł 2017
717 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
718 Analysis of non-stationary signals by recurrence dissimilarity Rozdział 2016
719 Analysis of numerical model parameters of modular scaffolding node loaded with shearing force Referat 2015
720 Analysis of oil flow thru electrotechnical pressbord Referat 2017
721 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products Referat 2012
722 The analysis of photovoltaic cells electrical parameters depending on the physical structure Referat 2014
723 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge Artykuł 2015
724 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines Referat 2017
725 Analysis of possibilities to improve hydraulic conditions in selected water distribution system Rozdział 2016
726 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
727 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs Referat 2017
728 Analysis of risks associated with performing switching operations in see Rozdział 2016
729 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Referat 2012
730 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
731 Analysis of rowing based on handle trajectory Rozdział 2016
732 Analysis of rowing using a motion capture system Referat 2016
733 Analysis of rubber forming process of fire barrier from titanium CP2 alloy for AW 139 helicopter Artykuł 2015
734 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
735 Analysis of selected elements of a rower’s posture using motion capture – a case study Rozdział 2016
736 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
737 The analysis of selected rheological models of the cement dispersion in the pipe flow Rozdział 2015
738 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study Rozdział 2011
739 Analysis of shapes for the development of algorithms for strategies of machining process in the cam system Artykuł 2017
740 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
741 Analysis of short glass fiber orientation in injection moulded components Artykuł 2015
742 Analysis of spinning of conical vessels Rozdział 2013
743 Analysis of strenght of polymer yarns by static tensile test Artykuł 2015
744 Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica Referat 2014
745 Analysis of temperature distribution in electromagnetic mill Artykuł 2016
746 Analysis of the accuracy of uncertainty in noise measurements Referat 2014
747 Analysis of the accuracy of uncertainty noise measurement Artykuł 2015
748 Analysis of the bearing nodes loads of turbine engine at an unmanned helicopter during a jump up and jump down maneuver Artykuł 2016
749 Analysis of the crack propagation in composites with irregular microstructure Referat 2015
750 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
751 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste Artykuł 2015
752 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
753 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
754 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
755 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
756 Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bits Rozdział 2012
757 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
758 An analysis of the efficiency of design methods Artykuł 2016
759 Analysis of the end-notched flexure test configuration applicability for mechanically coupled fiber reinforced composite laminates Artykuł 2017
760 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform Artykuł 2014
761 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
762 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
763 Analysis of the impact of secondary winding impedance on the parameters of transformer type superconducting current limiters Artykuł 2016
764 Analysis of the influence of deposition conditions on the structure of the coating Nb-Al-N Referat 2015
765 Analysis of the influence of thermal conditions on the electrical parameters of GaAs in the aspect of possible applications in photovoltaics Referat 2014
766 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
767 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Referat 2011
768 Analysis of the macro fiber composite characteristics for energy harvesting efficiency Rozdział 2015
769 Analysis of the mechanical properties change of PA6/MMT nanocomposite system after ageing Artykuł 2017
770 Analysis of the operating load of foil-air bearings in the gas generator of the turbine engine during the acceleration and deceleration maneuver Artykuł 2016
771 Analysis of the operating load of gas bearings in the gas generator of the turbine engine during a deceleration to dash maneuver Referat 2016
772 Analysis of the operating load of the turbine engine during deceleration to dash maneuver Artykuł 2016
773 Analysis of the physical foundations of the build quality of the diagnosis structures based on electronic means of recording and analyzing the parameters of electromagnetic radiation mechanical contact connections Artykuł 2017
774 Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars Artykuł 2016
775 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation Rozdział 2013
776 Analysis of the possibilites of introducing hybrid power supply system into stand-alone residential building Referat 2013
777 Analysis of the possibilities for using a uniform bragg grating in a tunable dispersion compensator Artykuł 2015
778 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł 2014
779 Analysis of the possibility of using solar energy to power selected measuring drives in agriculture Artykuł 2017
780 Analysis of the pre-rotation engine loads in the autogyro Artykuł 2016
781 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł 2014
782 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Referat 2013
783 Analysis of the process of turning of low-rigidity shafts Rozdział 2015
784 Analysis of the professional tenis forehand and backhand strikes using a motion capture system Referat 2016
785 Analysis of the properties of hydrophobised heat-insulating mortar with perlite Referat 2016
786 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł 2011
787 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works Artykuł 2015
788 Analysis of the surface profile and its material share during the grinding inconel 718 alloy Artykuł 2015
789 The analysis of the traffic signs visibility during night driving Referat 2017
790 Analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body using the photoplethysmographic device Artykuł 2017
791 The analysis of thermal comfort in a room with radiant floor with different finishing materials of the floor surface Rozdział 2014
792 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer Artykuł 2014
793 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls Artykuł 2017
794 The analysis of traffic safety and traffic accidents on the example of the selected voivodship Artykuł 2016
795 Analysis of transformer condition by frequency and time methods Referat 2017
796 Analysis of transport mechatronic system properties Artykuł 2017
797 Analysis of trolleybus energy consumption Artykuł 2013
798 The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industry Rozdział 2013
799 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Artykuł 2014
800 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Referat 2013
801 Analysis of unrepeatability of an SI engine based on measurements of indicated pressure Rozdział 2016
802 An analysis of vehicle repair costs in a transportation company Referat 2012
803 Analysis of vibroacoustic signals recorded in the passenger lift cabin Artykuł 2016
804 Analysis of water losses in two selected water distribution systems Artykuł 2017
805 Analysis of water quality changes in selected zone of water supply system in Lublin Rozdział 2016
806 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2015
807 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2014
808 Analysis of wind pressure distribution on the surface of 2:1 rectangular cylinder Referat 2012
809 Analysis thermal processes in distribution oil transformer Referat 2013
810 Analysys of reliability and cost of repairs of trucks under long-term lease conditions Artykuł 2016
811 Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening process Artykuł 2013
812 Analytical analysis of HTS transformer inrush current Referat 2014
813 Analytical and experimental modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam Referat 2017
814 Analytical and numerical investigation of the adhesive layer in sandwich composites Referat 2016
815 Analýza vplyvu mikroplniv na vlasnosti PP termickou analýzou Artykuł 2015
816 Android i iOS - tworzenie aplikacji mobilnych Monografia 2014
817 Angles on polymeric material exposed on plasma generated in dielectric barrier discharge plasma jet Referat 2014
818 Angular positioning accuracy of rotary table and repeatability of five-axis machining centre dmu 65 monoblock Artykuł 2015
819 Anisotropic magnetoresistance of Ni nanorod arrays in porous SiO 2 /Si templates manufactured by Swift Heavy Ion-Induced Modification Referat 2014
820 Anisotropic magnetoresistance of ni nanorod arraysin porous SiO/Si templates manufactured by swift heavy ion-induced modification Artykuł 2015
821 The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starch Artykuł 2012
822 ANN, Kohonen network, grouping technology, technolog ical system Referat 2016
823 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Referat 2012
824 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Artykuł 2013
825 Annealing studies and capacitive properties of nanostructures with (FeCoZr) granules in a PbZrTiO 3 Matrix Referat 2015
826 The anthropogenic inundated area ”Szczecin” in the zone of active underground exploitation of hard coal in the Lublin coal basin Artykuł 2016
827 Anti-icing methods applied on jet aircrafts on the example of cessna 680 citation sovereign Referat 2013
828 Anti-Ramsey number for Hanoi graphs Referat 2016
829 Anti-Ramsey numbers for cycles in complete graphs Referat 2015
830 Anti-Ramsey numbers for disjoint copies of graphs Artykuł 2017
831 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Referat 2014
832 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Artykuł 2016
833 Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds Artykuł 2013
834 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of acetone at different rates Artykuł 2016
835 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of methanol Artykuł 2016
836 Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeń Artykuł 2014
837 Antykryzysowa filozofia życia Vittorio Possentiego Rozdział 2014
838 AOTs and solar energy for air, water and soil treatment Artykuł 2014
839 Aplikacja do rozpoznawania głosu jako element ochrony przed niepowołanym dostępem Artykuł 2015
840 Aplikacja mobilna do raportowania problemów środowiskowych – analiza możliwości App Inventor 2 Artykuł 2015
841 Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników Rozdział 2012
842 Aplikacje mobilne z rozkładami jazdy Artykuł 2017
843 Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych Artykuł 2011
844 App Inventor 2 jako narzędzie do budowy wieloosobowych gier wykrywających zaburzenia koncentracji i wykorzystujących technologię Bluetooth Artykuł 2015
845 Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25] Patent 2012
846 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects Artykuł 2015
847 Application evolutionary methods in the location and choice of wind farms Artykuł 2015
848 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model Artykuł 2012
849 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Artykuł 2016
850 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Referat 2014
851 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure Artykuł 2012
852 Application of a modified evolutionary algorithm for the optimization of data acquisition to improve the accuracy of a video-polarimetric system Rozdział 2015
853 The application of a probabilistic method to the reliability analysis of longitudinally reinforced concrete beams Artykuł 2017
854 Application of a software package for transmission line digital overcurrent protection testing in the MATLAB-SIMULINK environment Artykuł 2017
855 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM Referat 2011
856 Application of an electronic nose for odour nuisance evaluation of wastewater treatment plant devices Rozdział 2016
857 Application of ANSYS in teaching FEM on the example of a loaded Mars rover chassis Artykuł 2016
858 Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tires Rozdział 2011
859 Application of artificial neural networks in image recognition Rozdział 2016
860 The application of artificial neural networks to the problem of reservoir classification and land use determination on the basis of water sediment composition Artykuł 2017
861 Application of B2B model for creating a marketing product Referat 2013
862 Application of bioassays for estimation of an effect of addition of drilling cuttings to soils Artykuł 2016
863 Application of cabri 3d in teaching stereometry Artykuł 2015
864 An application of Chan-Vese method used to determine the ROI area in CT lung screening Rozdział 2016
865 The application of cloud computing and the internet of things in the manufacturing process Rozdział 2015
866 Application of cloud computing in programming intelligent electric networks in prosumers’ households Artykuł 2016
867 The application of cloud computing in programming of intelligent electric networks Referat 2013
868 The application of cloud computing with the internet of things Rozdział 2015
869 Application of curvelet transform for denoising of CT images Rozdział 2015
870 Application of curvelet transform in the processing of data from ground penetrating radar Referat 2011
871 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Artykuł 2013
872 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Referat 2012
873 Application of DIC technique for monitoring of deformation process of SPR hybrid joints Artykuł 2013
874 The application of dispersed processing networks in order to optimize the energy consumption in contemporary buildings Referat 2011
875 Application of drilling waste in the reclamation of acidic soils Artykuł 2016
876 Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements Artykuł 2011
877 Application of Epanet 2.0 software for hydraulic modeling of the pressure sewage system Referat 2014
878 Application of expectation-maximization algorithm and maximum likelihood rule to estimation of mixture models parameters Artykuł 2011
879 Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters Artykuł 2012
880 Application of fiber optic flame monitoring system for estimation burner input parameters Rozdział 2014
881 Application of flame image ser ies analysis in estimation of biomass and coal combustion operating point Artykuł 2016
882 Application of flame image series analysis in estimation of biomass and coal combustion operating point Referat 2015
883 Application of fly ashderived zeolites as CO2 sorbents Monografia 2016
884 Application of frequency analysis in human posture diagnosis Referat 2013
885 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization Rozdział 2017
886 Application of Fuzzy Logic Controller for Machine Load Balancing in Discrete Manufacturing System Rozdział 2015
887 Application of fuzzy logic in assigning workers to production tasks Rozdział 2016
888 Application of gas sensor array to preliminary food quality assessment Artykuł 2016
889 Application of geogebra for teaching mathematics Artykuł 2014
890 Application of HPLC for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds Artykuł 2013
891 Application of HPLC-MS for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds. Referat 2012
892 Application of HPLC-MS with electrospray ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Referat 2014
893 Application of HPLC-MS with electrospray Ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Artykuł 2015
894 Application of hydrodynamic cavitation for leachate of municipal landfill site Referat 2011
895 Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineering Monografia 2012
896 Application of hydrodynamic cavitation to improve the biodegradability of mature landfill leachate Artykuł 2015
897 Application of inverse analysis to determine the strain distribution with optoelectronic method insensitive to temperature changes Artykuł 2012
898 Application of ion exchange substrate for stabilization of recultivated layers of dumping sites Referat 2011
899 Application of Ion implantation for intermediate Energy levels formation in the silicon-based structures dedicated for photovoltaic purposes Artykuł 2017
900 Application of IT methods for the identification and analysis of EEG signals Rozdział 2015
901 Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases. Artykuł 2012
902 Application of low-temperature plasma for treatment of off-gases from bitumen production Referat 2014
903 Application of magnetorheological dampers to control of a mechanical system with a pendulum Referat 2014
904 Application of mineral sorbents for removal of petroleum substances : a review Artykuł 2017
905 Application of model reference adaptive system in natural frequency identification of an active beam composite structure Referat 2014
906 Application of Mössbauer Spectroscopy to Study Metamict Minerals as Potential Forms for the Immobilization of High - Level Nuclear Waste Rozdział 2016
907 Application of multiple line integrated spectroscopy on CO concentration measurement Artykuł 2013
908 Application of nfc technology in passenger rail transport Artykuł 2016
909 Application of NFC technology in railway passenger transport by introducing new products Artykuł 2017
910 Application of numerical modeling in quantitative assessment of BHT dispersion in PE-HD pipes Artykuł 2015
911 Application of numerical modeling to study of dispersion of bht in poliethylene pipes Artykuł 2014
912 Application of OEE coefficient for manufacturing lines reliability improvement Rozdział 2017
913 Application of optical flow algorithms and flame image sequences analysis in combustion process diagnostics Rozdział 2016
914 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge Referat 2011
915 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge Artykuł 2012
916 Application of ozone and low temperature plasma environment to reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases Referat 2012
917 Application of progressive nucleation mechanism for the citation behavior of individual papers of different authors Artykuł 2012
918 Application of rapid tooling approach in process of thermoforming mold production Rozdział 2016
919 The application of raw materials obtained from the cultivation of industrial hemp in various industries Artykuł 2017
920 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation Referat 2017
921 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation Referat 2017
922 The application of reliability in engineering practice-reinforced concrete foundation Artykuł 2017
923 The application of respirometry in the operation of wastewater treatment plants Referat 2015
924 Application of selected classification methods for detection of Hashimoto’s thyroiditis on the basis of ultrasound images Rozdział 2015
925 Application of shape memory alloy in harvesto-absorber system Referat 2015
926 Application of Shape Memory Alloy in Harvesto-Absorber System Artykuł 2015
927 Application of simulatiion methods of stochastic processes to vortex excitation Artykuł 2017
928 Application of simulation in the production of plastic parts Referat 2016
929 Application of solar energy in the processes of gas, water and soil treatment Rozdział 2012
930 Application of synthetic zeolites for the removal of persistent organic compounds from landfill leachate Referat 2013
931 Application of the expanded clay aggregate in form of granular materials for water treatment Referat 2016
932 Application of the maxima in the teaching of science subjects at different levels of knowledge Artykuł 2014
933 Application of the molecular dynamics method for modelling of mass transfer on the border of Ni-Al bimetal Artykuł 2012
934 Application of the polyassociative solutions model to determine phase equilibrium in multicomponent A(2)B(6) semiconductor systems and ternery magnetic oxide systems Artykuł 2013
935 Application of the Savitzky-Golay method for PV power output data set Artykuł 2015
936 Application of the Sherman-Morrison formula to short-circuit analysis of transmission networks with phase-shifing transformers Artykuł 2018
937 The application of the statistical classifying models for signal evaluation of the gas sensors analiyzing mold contamination of the building materials Rozdział 2017
938 Application of the vibration signal in the diagnosis of the valve clearance of an internal combustion engine Artykuł 2014
939 Application of the virtual identification to ferromagnetic materials defects classification Rozdział 2015
940 Application of the Virtual Identification to the Ferromagnetic Materials Defects Classification Artykuł 2016
941 Application of thin films based on indium and tin oxides as functional elements of electronic devices Referat 2011
942 The application of time coupling methods in the engineering of construction projects Artykuł 2017
943 Application of two-layer kohonen networ in image re cognition Rozdział 2016
944 Application of variational data assimilation algorithms in the ecological monitoring system Artykuł 2012
945 Application of vibration signal in the diagnosis of IC engine valve clearance Artykuł 2015
946 Application of virtual training model for technological processes Artykuł 2017
947 Application of vitrification method for the disposal of municipal sewage sludge Artykuł 2013
948 Application of wavelet transform in analysis of jet grinding process Artykuł 2013
949 Application of zeolites as fillers in mix asphalt Artykuł 2015
950 Application of zeolites for radium removal from mine water Artykuł 2013
951 Applications of cloud conputing services in education- case study Artykuł 2014
952 Applications of discriminant analysis methods in medical diagnostics Rozdział 2013
953 Applications of electrical impedance tomography in copper-mine ceiling Referat 2013
954 Applications of optical fibres at Lublin University of Technology Rozdział 2015
955 Applications of regression methods to humidity sensors calibration Artykuł 2011
956 Applications of sensors embedded in mobile devices Rozdział 2016
957 Applications of stochastic analysis in damped soud propagation Referat 2013
958 Appling of neural networks to classification of brain-computer interface data Rozdział 2016
959 The applying hierarchy analysis technique for decision-making support at planning of production Artykuł 2013
960 Applying of gamification in rising social awareness of urban residents Rozdział 2016
961 Applying the Condorcet Approach for the Selection of Subcontractors Referat 2016
962 An approach to complete convergence theorems for dependent random fields via application of Fuk-Nagaev inequality Artykuł 2016
963 An approach to computer-aided reconstruction of museum exhibits Artykuł 2017
964 The approach to engineering tasks composition on knowledge portals Rozdział 2017
965 Approximation of random sums of random variables in insurance Artykuł 2014
966 Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomials Artykuł 2012
967 Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomials Referat 2012
968 Aproksymacyjny model pętli histerezy dla modeli numerycznych obwodów nieliniowych Referat 2011
969 Archeological heritage in city center and architectural-urban development Rozdział 2014
970 Architecture of a server application for use in environmental patient monitoring Referat 2013
971 Architecture of the parallel hierarchical network for fast image recognition Rozdział 2016
972 Architecture of Warsaws cross-city line stations Rozdział 2012
973 Architektoniczne i techniczne rozwiązania stosowane w nasadzeniach przyulicznych – współczesne tendencje europejskie Referat 2017
974 Architektoniczne i urbanistyczne działania umożliwiające poprawę jakości życia ludzi starszych i niepełnosprawnych - Jak otwierac i orientować przestrzeń miejską na potrzeby osób niepełnosprawnych Referat 2013
975 Architektoniczne prace badawcze w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku Artykuł 2011
976 Architektura a kontekst miejsca Artykuł 2012
977 Architektura a rehabilitacja osób z autyzmem Referat 2016
978 Architektura aplikacji serwerowej systemu telemedycznego do zastosowań w monitoringu środowiskowym pacjenta Artykuł 2013
979 Architektura dworców warszawskiej linii średnicowej Rozdział 2012
980 Architektura komputerów i systemy operacyjne Monografia 2011
981 Architektura obiektów muzyki w kreowaniu nowej tożsamości wybranych miast Europy Północnej Rozdział 2015
982 Architektura obiektów sportów wodnych w dwudziestoleciu międzywojennym Referat 2017
983 Architektura sakralna miedzywojennego Wołynia: tradycja a współczesność Rozdział 2011
984 Architektura z poszanowaniem miejsca Artykuł 2011
985 Are you in h? Artykuł 2013
986 Areozole w powietrzu wewnętrznym Monografia 2013
987 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3 Monografia 2012
988 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4 Monografia 2014
989 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5 Monografia 2016
990 Arhìtekturnij kompleks Tovaristva Ìsusa u Vìnnicì Rozdział 2011
991 Arms animation based on human hierarchical tree model Artykuł 2014
992 Artificial inteligence techniques in cloud manufacturing Rozdział 2012
993 Artificial intelligence methods in diagnostics of coal-biomass blends co-combustion in pulverised coal burners Rozdział 2017
994 Artificial neural network modelling of cutting force components during AZ91HP alloy milling Artykuł 2016
995 Artificial neural network modelling of vibration in the milling of AZ91D alloy Artykuł 2017
996 Arytmetyka komputerów Rozdział 2011
997 Aspects of EEG acquisition process Rozdział 2017
998 Aspects of selected properties of polymer composites with natural fibers Rozdział 2013
999 Aspekt ekonomiczny wykorzystania metody korekcji toru narzedzia w obróbce skrawaniem Rozdział 2015
1000 Aspekty pracy grupowej ogniw paliwowych typu PEM Artykuł 2012