Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 451
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Z praktyki zarządzania Artykuł 2012
2 Zaawansowane metody generowania obrazu w grafice 3D z wykorzystaniem nowoczesnych układów GPU Rozdział 2012
3 Zaawansowane metody sterowania silnikiem BLDC Rozdział 2016
4 Zabezpieczanie konstrukcji budynków przed skutkami wystąpienia obciążeń wyjątkowych Artykuł 2013
5 Zabezpieczenia stosowane w systemach mikroinstalacji fotowoltaicznych Rozdział 2017
6 Zabezpieczenie koron murów – analiza wybranych przykładów Rozdział 2013
7 Zabezpieczenie lica murów obiektów zachowanych w formie trwałej ruiny - przegląd problematyki Rozdział 2012
8 Zaburzenia elektromagnetyczne na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArc Referat 2011
9 Zaburzenia promieniowane reaktora plazmowego typu GlidArc Artykuł 2011
10 Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa drewnianych chałup i zabudowy gospodarskiej na Lubelszczyźnie –wybrane przykłady z Muzeum Wsi Lubelskiej Artykuł 2015
11 Zabytkowy most w Lublinie wart odnowienia Artykuł 2017
12 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo - sytuacja na rynku pracy Artykuł 2011
13 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo : raport z badań Monografia 2014
14 Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia Artykuł 2015
15 Zadania i pytania kontrolne Rozdział 2012
16 Zadania z podstaw kształtowania elementów konstrukcji Monografia 2011
17 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako uwarunkowanie absorpcji środków unijnych Artykuł 2017
18 Zadziory jako problem technologiczny w operacjach montażu Artykuł 2015
19 Zagadnienia cieplne w układzie mikrokogeneracyjnym z silnikien Stirlinga Artykuł 2013
20 Zagadnienia klasyfikacji biopaliw-głowica hybrydowa współpracująca z optrodami kapilarnymi Artykuł 2011
21 Zagadnienia konstrukcji i technologii fotodiody wielkopowierzchniowej wykonanej w podłożu z węglika krzemu Referat 2012
22 Zagadnienia przystosowania rozwiązań projektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów w nauczaniu projektowania urbanistycznego Artykuł 2016
23 Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering Monografia 2014
24 Zagadnienia teorii chaosu Rozdział 2016
25 Zagadnienia transportu międzystanowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Artykuł 2015
26 Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowym Artykuł 2011
27 Zagal’na harakteristika derevânogo haramobuduvannâ Rìvnens’kogo regìonu Rozdział 2017
28 Zagospodarowanie odpadów wiertniczych w Polsce i USA - stan prawny Rozdział 2016
29 Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4 Artykuł 2016
30 Zagrożenia drogowe spowodowane ruchem ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych Artykuł 2017
31 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Artykuł 2012
32 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Referat 2012
33 Zagrożenia i ochrona aplikacji internetowych Monografia 2014
34 Zagrożenia pyłowe oraz monitoring powietrza atmosferycznego Artykuł 2016
35 Zagrożenia wynikające z stosowania układów sterowanych elektronicznie w pojazdach Artykuł 2015
36 Zagrożenie zdrowia i życia ludzi wypadkami drogowymi w opracowaniach środowiskowych na przykładzie drogi krajowej DK–17 na odcinku Piaski-Hrebenne Artykuł 2014
37 Zaistnienie wypadku drogowego wskutek wybranych uszkodzeń opon pojazdów samochodowych Rozdział 2017
38 Zakres aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo i ich wpływ na skłonność do akceptacji innowacji produktowych Artykuł 2017
39 Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej Artykuł 2012
40 Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości Artykuł 2015
41 Zakres wykorzystania systemu rachunkowości i sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Rozdział 2016
42 Zakupy aparatury badawczej Artykuł 2011
43 Zakupy grupowe w Internecie – aktywizacja sprzedaży czy budowanie wizerunku? Artykuł 2014
44 Zakuwanie końcówek lin metodą walcowania wzdłużnego Artykuł 2015
45 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część I Artykuł 2011
46 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część II Artykuł 2011
47 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część III Artykuł 2011
48 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych-część IV Artykuł 2012
49 Zalety i wady wizualizacji w nauczaniu matematyki oraz prowadzeniu badań matematycznych Rozdział 2015
50 Zalety rozwiązań cloudcomputing w systemach telekomunikacyjnych Artykuł 2014
51 Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowy Artykuł 2013
52 Zależność częstotliwościowa napięciowego współczynnika magnetoelektrycznego w ceramikach (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x Artykuł 2015
53 Założenia dla budowy i rozwoju klastrów energii w Polsce Rozdział 2017
54 Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce Monografia 2016
55 Założenie pałacowo-parkowe w Gardzienicach - przykład udanej rewitalizacji Rozdział 2015
56 Zamek Toruń-Dybów w przeszłości oraz w kontekście teraźniejszej problematyki technicznej i konserwatorskiej Rozdział 2013
57 Zamek w Bobrownikach – problematyka techniczna i konserwatorska Rozdział 2013
58 Zamek w Brodach : fazy rozwojowe fortyfikacji Artykuł 2015
59 Zamek w Ćmielowie – historia , dokumentacja i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
60 Zamek w Janowcu nad Wisłą – fazy budowy, przeprowadzone prace i ocena stanu technicznego poszczególnych części zamku Rozdział 2013
61 Zamek w Liwie – historia , fazy budowy i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
62 Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego Monografia 2012
63 Zamość – rewitalizacja miasta idealnego w ostatnim dwudziestoleciu Rozdział 2015
64 Zanieczyszczenia a jakość powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach. Monografia 2013
65 Zanikanie nadprzewodnictwa w uzwojeniu transformatora HTS wskutek przepływu pradu włączania Rozdział 2015
66 Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju Artykuł 2013
67 Zapis modeli CAD poprzez aproksymację powierzchni trójkątami – zasady, błędy, rozwiązania naprawcze Rozdział 2015
68 Zapomniane ultradźwięki - zastosowanie dopplerowskich czujek ruchu w systemach alarmowych w obiektach budowlanych Artykuł 2011
69 Zapomniany dwór Gorajskich przy ul. Bernardyńskiej 12 w Lublinie Artykuł 2015
70 Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną w zależności od strefy klimatycznej Artykuł 2016
71 Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu mieszkalnym - porównanie metody bilansowej i symulacyjnej Artykuł 2013
72 Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji Artykuł 2013
73 Zapytaj bibliotekarza na czacie i nie tylko... czyli narzędzia informacyjno-komunikacyjne w Bibliotece Artykuł 2014
74 Zarys ekologicznych warunków transportu stałych odpadów komunalnych w warunkach Polski, Islandii i Finlandii Artykuł 2015
75 Zarys ekspertowego systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych (ZSO) Rozdział 2015
76 Zarysowanie płyty w belkach zespolonych typu stal-beton Referat 2016
77 Zarządzanie aktywami niematerialnymi w systemach produkcyjnych Artykuł 2017
78 Zarządzanie energią a determinanty doboru instalacji fotowoltaicznej Rozdział 2016
79 Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Monografia 2011
80 Zarządzanie firmą medyczną – systemy klasy ERP Rozdział 2015
81 Zarządzanie humanistyczne i ekonomiczne - przegląd stanowisk Rozdział 2017
82 Zarządzanie hybrydowymi systemami zasilania budynku (inteligentne budynki) Monografia 2011
83 Zarządzanie i eksploatacja farm wiatrowych nowoczesne metody wsparcia informatycznego Artykuł 2012
84 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Referat 2014
85 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Artykuł 2014
86 Zarządzanie innowacjami i transferem technologii Monografia 2016
87 Zarządzanie jakością i ciśnieniem wody w systemach dystrybucji Rozdział 2014
88 Zarządzanie kapitałem intelektualnym w gospodarce opartej na wiedzy Rozdział 2011
89 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej Rozdział 2012
90 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji publicznej Rozdział 2016
91 Zarządzanie logistyką w małych przedsiębiorstwach Artykuł 2016
92 Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych Monografia 2016
93 Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie. Wybrane metody i modele w budownictwie drogowym Monografia 2014
94 Zarządzanie magazynem na przykładzie procesu komisjonowania towarów w hurtowni produktów spożywczych Rozdział 2018
95 Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach Monografia 2017
96 Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy? Artykuł 2016
97 Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw Monografia 2013
98 Zarzadzanie operacyjne kosztami Monografia 2012
99 Zarządzanie operacyjne w budownictwie z wykorzystaniem narzędzi BIM Artykuł 2017
100 Zarządzanie organizacjami turystycznymi w persektywie strategicznej Rozdział 2012
101 Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych : wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego Monografia 2013
102 Zarządzanie portfelem marek w koncernie motoryzacyjnym na przykładzie FCA Poland Artykuł 2018
103 Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie Monografia 2011
104 Zarządzanie projektem "Absolwent na miarę czasu" Rozdział 2012
105 Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych Monografia 2012
106 Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań Artykuł 2016
107 Zarządzanie rozwojem lokalnym na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie - obecny stan wiedzy oraz priorytety badawcze na przyszłość Artykuł 2013
108 Zarządzanie ryzykiem jako element przemiany w administracji publicznej w sprawie zarządzaną organizację Artykuł 2014
109 Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej Artykuł 2011
110 Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym Monografia 2013
111 Zarządzanie talentami jako proces szukania i kreowania liderów organizacji w konkurencyjnym otoczeniu Rozdział 2017
112 Zarządzanie tożsamością cyfrową jako istotny element polityki bezpieczeństwa informacji w firmie Rozdział 2013
113 Zarządzanie twórcze Monografia 2015
114 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej Monografia 2011
115 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną Monografia 2011
116 Zarządzanie w przemyśle wydobywczym wobec wymogu gruntownych zmian Artykuł 2013
117 Zarządzanie w służbie zdrowia : strategia, marketing, personel Monografia 2017
118 Zarządzanie wartością współczesnego przesdsiębiorstwa Monografia 2015
119 Zarządzanie wiedzą - od informacji do mądrości Rozdział 2011
120 Zarządzanie wiedzą wobec zjawiska starzenia się w społeczeństwie informacyjnym - wyniki badań Rozdział 2016
121 Zarządzanie wiekiem : aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny Monografia 2015
122 Zarządzanie wizerunkiem partii politycznej zgodnie z perspektywą oczekiwań społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań empirycznych na przykładzie województwa lubelskiego z roku 2011 Artykuł 2012
123 Zarządzanie własnością intelektualną w jednostkach naukowych – staż na Słowacji Artykuł 2014
124 Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej Rozdział 2012
125 Zarządzanie zasobami informatycznymi Rozdział 2011
126 Zarządzanie zespołami projektowymi w kontekście rozwoju nauki project management i nowych koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi Rozdział 2015
127 Zasada, czy zasady, zrównoważonego rozwoju? Artykuł 2015
128 Zasady bezpiecznej obróbki stopów magnezu Rozdział 2015
129 Zasady estetycznego kształtowania konstrukcji mostowych Artykuł 2011
130 Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów Rozdział 2017
131 Zasady projektowania systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby placówki oświatowej Rozdział 2014
132 Zasady projektowania witryn internetowych na potrzeby edukacji Rozdział 2011
133 Zasady wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji w wykonawstwie konstrukcji stalowych Artykuł 2014
134 Zasady wprowadzania benchmarkingu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Artykuł 2011
135 Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie a budynki niskoenergetyczne i pasywne Rozdział 2012
136 Zasilacz reaktora plazmowego – GlidArc Artykuł 2013
137 Zasilacze reaktorów plazmowych przeznaczonych do zaawansowanych procesów utleniania (AOPs) Artykuł 2011
138 Zaślepka do gniazdka elektrycznego [Wzór przemysłowy nr (11) 21498 (21) 22777] Patent 2015
139 Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim Artykuł 2017
140 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
141 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
142 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 406601] Patent 2015
143 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 414027] Patent 2017
144 Zastosowania analizy ruchu oczu w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych Artykuł 2015
145 Zastosowania badań strumienia magnetycznego w ferromagnetyku w celu wykrycia miejsca nieciągłości rdzenia Referat 2015
146 Zastosowania maszyn uczących się w modelu chmury obliczeniowej Rozdział 2014
147 Zastosowania metod jądrowych w medycynie Artykuł 2014
148 Zastosowania neuronowych klasyfikatorów grup podobieństwa dla wybranych wirtualnych obrazów wad materiałowych Artykuł 2011
149 Zastosowania termoanemometrów dwuwłóknowych do pomiarów prędkości przepływów turbulentnych Artykuł 2011
150 Zastosowanie Adobe Flex, Google Maps oraz Xml do budowy interaktywnego planu miasteczka akademickiego Artykuł 2012
151 Zastosowanie analizy MES i pomiarów drgań w procesie ulepszania konstrukcji frezów Rozdział 2012
152 Zastosowanie analizy sygnałów EEG w diagnostyce i rehabilitacji Rozdział 2015
153 Zastosowanie animacji komputerowej w procesie nauczania zagadnień technicznych Rozdział 2015
154 Zastosowanie bezzałogowego aparatu latającego w ratownictwie Artykuł 2015
155 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Referat 2013
156 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Artykuł 2014
157 Zastosowanie biomateriałów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej Rozdział 2012
158 Zastosowanie chitozanu i jego kompozytów w medycynie Rozdział 2015
159 Zastosowanie chmury obliczeniowej w programowaniu inteligentnych instalacji elektrycznych w gospodarstwach prosumenckich Referat 2016
160 Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie Rozdział 2013
161 Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC Artykuł 2014
162 Zastosowanie Data Mining i wielowymiarowej analizy danych w systemach medycznych Rozdział 2012
163 Zastosowanie diod LED w technice oświetleniowej samochodów Artykuł 2011
164 Zastosowanie diod LED w technologii doświetlania zakrętów Artykuł 2011
165 Zastosowanie druku 3D w modelowaniu fizycznym procesu walcowania kątownika Artykuł 2018
166 Zastosowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej i fraktalnej w projektowaniu Artykuł 2012
167 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Artykuł 2014
168 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Referat 2014
169 Zastosowanie e-nosa do oceny uciążliwości zapachowej obiektów oczyszczalni ścieków Referat 2015
170 Zastosowanie efektu Peltiera do diagnostyki termoelementów Monografia 2011
171 Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym Artykuł 2012
172 Zastosowanie ewolucyjnego systemu analizy wielokryterialnej do wariantowania rozwiązań w procesie doboru obrabiarek w ESP części klasy korpus Artykuł 2011
173 Zastosowanie flotacji ciśnieniowej do oczyszczania ścieków i odpadów ciekłych z górnictwa gazu łupkowego Rozdział 2016
174 Zastosowanie fotokatalizy w inzynierii powietrza wewnętrznego Referat 2014
175 Zastosowanie funkcjonalnych dodatków mineralnych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Rozdział 2017
176 Zastosowanie i ograniczenia technologii informacyjnych w diagnostyce medycznej Artykuł 2015
177 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Referat 2014
178 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Artykuł 2014
179 Zastosowanie inżynierii odwrotnej w projektowaniu spersonalizowanego implantu stawu biodrowego Artykuł 2017
180 Zastosowanie jonitów włóknistych w procesach dezodoryzacji i kontroli jakości powietrza Monografia 2013
181 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Artykuł 2012
182 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Referat 2011
183 Zastosowanie kamery termowizyjnej w diagnostyce obwodu ogrzewania pojazdów samochodowych Artykuł 2011
184 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Referat 2013
185 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Artykuł 2013
186 Zastosowanie klasyfikatorów tekstury w analizie obrazów medycznych Rozdział 2017
187 Zastosowanie klejenia w budowie autobusów Artykuł 2017
188 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Referat 2014
189 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Artykuł 2014
190 Zastosowanie komory hiperbarycznej w praktyce lekarskiej Rozdział 2015
191 Zastosowanie logiki rozmytej w gospodarce zapasami materiałów budowlanych Artykuł 2014
192 Zastosowanie Matlaba w szeregowaniu zadań produkcyjnych Rozdział 2013
193 Zastosowanie metod chromatograficznych w identyfikacji polibromowanych eterów difenylowych w powietrzu wewnętrznym Rozdział 2017
194 Zastosowanie metod chromatograficznych w identyfikacji polibromowych eterów difenylowych w powietrzu wewnętrznym Referat 2017
195 Zastosowanie metod diagnostyki technicznej do analizy procesu spalania Rozdział 2017
196 Zastosowanie metod ewolucyjnych w doborze lokalizacji farm wiatrowych Referat 2015
197 Zastosowanie metod inżynierii odwrotnej do projektowania sztucznego krążka międzykręgowego Rozdział 2015
198 Zastosowanie metod inzynierii odwrotnej i metod przyrostowych do projektowania spersonalizowanego sztucznego krążka kręgowego Rozdział 2016
199 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Artykuł 2012
200 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Referat 2012
201 Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów Artykuł 2014
202 Zastosowanie metod symulacyjnych w logistyce produkcji Rozdział 2011
203 Zastosowanie metodologii zarządzania Kaizen w Laboratorium energooszczędnych systemów budynkowych Artykuł 2015
204 Zastosowanie metody analizy obrazu do oceny zużycia kawitacyjnego stopu aluminium AW-2017A Rozdział 2012
205 Zastosowanie metody Chan-Vese w segmentacji obrazów medycznych Artykuł 2015
206 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiarowych Referat 2015
207 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiatrowych Artykuł 2015
208 Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny wpływu warstw piezoelektryków na zachowanie płyty kompozytowej Referat 2014
209 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Referat 2013
210 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Artykuł 2014
211 Zastosowanie metody losowania LHS w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych Artykuł 2011
212 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Referat 2013
213 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Artykuł 2013
214 Zastosowanie metody SMED w procesie przezbrojenia prasy spęczającej Rozdział 2016
215 Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych Artykuł 2016
216 Zastosowanie modelowania komputerowego do oceny emisji lotnych zwiazków organicznych z materiałów wewnętrznych pomieszczeń zamkniętych Rozdział 2016
217 Zastosowanie modelowania ściezkowego do wyznaczania przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych Artykuł 2014
218 Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysu Artykuł 2012
219 Zastosowanie modelu dwuliniowego i metody obserwatorów odprzęgających do identyfikacji parametrów maszyny elektrycznej Artykuł 2014
220 Zastosowanie monitoringu IP w systemie nadzoru budynku Artykuł 2011
221 Zastosowanie multimedialnej aplikacji z elementami symulacji komputerowej w kształceniu inżynierskim Artykuł 2014
222 Zastosowanie multimedialnych środków dydaktycznych w procesie nauczania Artykuł 2011
223 Zastosowanie nanowgłębnika Berkovicha do badań warstw stykowych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2014
224 Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu Kody Artykuł 2017
225 Zastosowanie nieliniowego programowania binarnego do wyboru zmiennych objaśniających metodą wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga Rozdział 2014
226 Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów CFD do modelowania chłodzenia silnika lotniczego Artykuł 2014
227 Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury Artykuł 2013
228 Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych Artykuł 2016
229 Zastosowanie osadów ściekowych jako komponentu paliwa alternatywnego Artykuł 2014
230 Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu Artykuł 2012
231 Zastosowanie polimerowych mas regeneracyjnych do naprawy korpusu zasuwy kołnierzowej DN300 PN 6,3 MPa Artykuł 2015
232 Zastosowanie połączeń klejowych podczas montażu łożysk Artykuł 2015
233 Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Referat 2014
234 Zastosowanie półprzewodnikowych żródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Artykuł 2014
235 Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do oceny jakościowej strat ciepła w budynkach jednorodzinnych Rozdział 2017
236 Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich Artykuł 2017
237 Zastosowanie powłok SiO2-TiO2 w protetyce stomatologicznej Artykuł 2011
238 Zastosowanie programu Clonezilla dla bezpieczeństwa pracowni komputerowej Artykuł 2017
239 Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Monografia 2011
240 Zastosowanie programu Solid Edge w projektowaniu przyrządu stosowanego w procesie klejenia Rozdział 2017
241 Zastosowanie reaktora plazmowego „Miniaturized GlidArc” w usuwaniu kontaminatu bakteryjnego z powierzchni teflonu Artykuł 2016
242 Zastosowanie recyklingowych betonów na niekonwencjonalnych kruszywach odpadowych w budynkach rolnictwa przemysłowego i im towarzyszących Rozdział 2014
243 Zastosowanie robota do telediagnostyki medycznej z perspektywy projektu ReMeDi Artykuł 2016
244 Zastosowanie siatek do wzmacniania remontowanych nawierzchni ulic Warszawy Artykuł 2011
245 Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego Artykuł 2013
246 Zastosowanie sieci o inteligencji rozproszonej w celu optymalizacji zużycia energii we współczesnych budynkach Artykuł 2013
247 Zastosowanie sieci RBF w analizie pękania elementów maszyn Artykuł 2015
248 Zastosowanie silnika Stirlinga w mikrokogeneracji domowej Artykuł 2011
249 Zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej do badań ceramiki magnetycznej Referat 2017
250 Zastosowanie środowiska LabVIEW do wyznaczania dynamicznej charakterystyki głośnika i określania parametrów Thiele-Smalla Rozdział 2012
251 Zastosowanie statycznego licznika energii elektrycznej w układzie przetwornika mocy czynnej na impulsowy sygnał częstotliwościowy Referat 2016
252 Zastosowanie stereologii w inżynierii materiałów budowlanych Artykuł 2015
253 Zastosowanie sterownika rozmytego do zrównoważenia obciążenia maszyn w systemie produkcyjnym Rozdział 2015
254 Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli Artykuł 2011
255 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics Artykuł 2012
256 Zastosowanie symulacji numerycznych przy projektowaniu wyprasek wtryskowych elementów wyposażenia taktycznego Rozdział 2017
257 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Artykuł 2015
258 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Rozdział 2015
259 Zastosowanie systemu aramis w badaniach odporności na pękanie kompozytów betonowych modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
260 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Referat 2011
261 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Artykuł 2012
262 Zastosowanie taśm z włókien węglowych do wzmacniania konstrukcji stalowych Rozdział 2016
263 Zastosowanie technik bezprzewodowych do modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach agroturystycznych Artykuł 2014
264 Zastosowanie technik inżynierii odwrotnej w modelowaniu powierzchniowym na przykładzie projektu bocznego lusterka samochodowego Rozdział 2013
265 Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej we wstępnej ocenie jakości połączenia ceramiki stomatologicznej z metalem Rozdział 2016
266 Zastosowanie techniki pomiarowej TDR w badaniach terenowych przy wykorzystaniu sond powierzchniowych Artykuł 2011
267 Zastosowanie techniki Propensity Score Matching w badaniach ewaluacyjnych Rozdział 2016
268 Zastosowanie techniki reflektometrii w domenie czasu do oceny stanu zawilgocenia przegród budowlanych Monografia 2016
269 Zastosowanie technologii kart zbliżeniowych NFC w urządzeniach MicorMIG firmy Lorch Artykuł 2015
270 Zastosowanie technologii rapid prototypin do projektowania elementów maszyn Artykuł 2016
271 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowej Referat 2014
272 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowych Artykuł 2015
273 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2012
274 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2011
275 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2017
276 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2014
277 Zastosowanie tłumika magnetoreologicznego do sterowania drganiami w układzie mechanicznym z wahadłem Artykuł 2012
278 Zastosowanie trakerów solarnych w mikroelektrowniach fotowoltaicznych Artykuł 2015
279 Zastosowanie transformaty curvelet do analizy obrazu płomienia Monografia 2013
280 Zastosowanie transformaty curvelet w przetwarzaniu danych z georadaru GPR Artykuł 2012
281 Zastosowanie transformaty Fouriera w steganografii dźwięku Artykuł 2011
282 Zastosowanie trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego spalin do benzynowego silnika HCCI Artykuł 2015
283 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Referat 2013
284 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Artykuł 2013
285 Zastosowanie wirtualizacji w edukacji – wybrane przykłady Artykuł 2017
286 Zastosowanie wybranych barwników organicznych w barwnikowych ogniwach słonecznych Artykuł 2016
287 Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awarii Artykuł 2013
288 Zastosowanie wyciskania śrubowego w produkcji radiatorów Artykuł 2014
289 Zastosowanie zeolitów syntetycznych w inżynierii środowiska Monografia 2017
290 Zastosowanie zeolitów wytworzonych z popiołów lotnych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków Monografia 2012
291 Zaufanie pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy Rozdział 2016
292 Zaufanie w sieciach B+R ‒ perspektywa neuromarketingu Artykuł 2017
293 Zautomatyzowane systemy budynkowe w energetyce prosumenckiej Artykuł 2016
294 Zautomatyzowane systemy w magazynach i centrach logistycznych o dużym stopniu zagrożenia wybuchowego Artykuł 2015
295 Zautomatyzowany system pomiarowo-kontrolny Artykuł 2015
296 Zautomatyzowany system recyklingu mechanicznego Rozdział 2013
297 Zawartość informacyjna polityki rachunkowości Monografia 2012
298 Zawór bezpieczeństwa [Zgloszenie nr (21) 416414] Patent 2017
299 Zawór homogenizujący Patent 2012
300 Zawór homogenizujący [ Nr patentu 215194] Patent 2013
301 Zawór na uderzenie Artykuł 2017
302 Zawór różnicowy [ Zgłoszenie nr (21) 410376 ] Patent 2016
303 Zawór różnicowy [Patent nr (11) 224841 (21) 410376] Patent 2017
304 Zawór wyrównawczy [Zgloszenie nr (21) 416403] Patent 2017
305 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69032] Patent 2017
306 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123911] Patent 2016
307 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69031] Patent 2017
308 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123910] Patent 2016
309 Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej : kinematyka Monografia 2016
310 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Artykuł 2014
311 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Referat 2014
312 Zdalne zarządzanie systemami kontroli i nadzoru nad stanem chronionego obiektu Rozdział 2012
313 Zdalny nadzór nad inteligentnym budynkiem Artykuł 2014
314 Zdarzenia drogowe podczas przewozu zwierząt Artykuł 2016
315 Zdarzenia niepożądane w transporcie samochodowym w aspekcie ograniczeń skrajni pionowej Artykuł 2012
316 Zdolność organizacji do wprowadzania zmian Rozdział 2014
317 Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą Artykuł 2016
318 Żelazko [Prawo z rejestracji nr 20435 wzoru przemysłowego] Patent 2014
319 Żelbetowe belki podsuwnicowe Artykuł 2012
320 Żelbetowe zbiorniki na materiały sypkie. Podstawy projektowania według norm europejskich Artykuł 2012
321 Zeolite adsorbents of selected diesel types Artykuł 2013
322 The zeolite modified by chitosan as an adsorbent for environmental applications Artykuł 2017
323 Zeolite properties improvement by chitosan modification—sorption studies Artykuł 2017
324 Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaskim jako przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej Artykuł 2015
325 Zespół dworsko – parkowy w Romanowie. Historia i obecny stan zachowania Artykuł 2015
326 Zespół sakralny w Piotrawinie - kompleksowa realizacja badań i konserwacji zabytku Artykuł 2014
327 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Patent nr (11) 222162 (21) 404546] Patent 2016
328 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Zgłoszenie nr (21) 404546] Patent 2015
329 Zestaw dart [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 68306] Patent 2016
330 Zestaw dart [Zgłoszenie nr (21) 123190] Patent 2015
331 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123189 ] Patent 2016
332 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [Prawo ochronna na wzór użytkowy (11) 68706 (21) 123189] Patent 2016
333 Zestaw gier wspomagający proces detekcji zaburzeń widzenia barw Artykuł 2011
334 Zestaw ogniskowy [Prawo z rejestracji nr 20479 wzoru przemysłowego] Patent 2014
335 Zeszkliwienie jako sposób neutralizacji odpadów niebezpiecznych Rozdział 2014
336 Żeton reklamowy [Prawo z rejestracji nr 18306 wzoru przemysłowego] Patent 2012
337 Żeton reklamowy porowany [ Nr zgłoszenia 398066] Patent 2013
338 Zgrzewanie folii polimerowych metodą klinową Rozdział 2015
339 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 1, Lata 1944- 1970 Rozdział 2016
340 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 2, Lata 1970- 1989 Rozdział 2016
341 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 3, Lata 1989-2016 Rozdział 2016
342 Zieleń pasów przydrożnych w historycznej ikonografii Lublina Rozdział 2017
343 Zieleń po berlińsku Artykuł 2016
344 Zieleń w kulturze miast Rozdział 2016
345 Zigzag diode-pumped lasers based on crystals and glasses doped with rare earth ions Referat 2011
346 Zintegrowana komunikacja marketingowa w kreowaniu marki miasta Rozdział 2017
347 Zintegrowane kompleksy strugowe jako rozwiązanie problemu eksploatacji cienkich pokładów węglowych Artykuł 2012
348 Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu Rozdział 2011
349 Zintegrowany system do wspomagania decyzji wielokryterialnych: budowa i zastosowanie Referat 2017
350 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną na przykładzie wodociągów puławskich Artykuł 2012
351 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej Monografia 2013
352 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w kontekście zarządzania strategicznymi projektami w regionie Rozdział 2013
353 Zjawiska geotermalne na Lubelszczyźnie - historia, współczesność, prognozy Artykuł 2012
354 Zjawiska ograniczające proces walcowania pierścieni Referat 2017
355 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej Referat 2014
356 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej : przegląd literatury Rozdział 2014
357 Zmiana kąta zwilżania polistyrenu wysokoudarowego z użyciem reaktora plazmowego typu plasma jet pracującego z częstotliwością radiową Artykuł 2016
358 Zmiana luzu w sprężarce z czterema równoległymi współbieżnymi rotorami o zmiennym skoku linii śrubowej Artykuł 2015
359 Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa Rozdział 2012
360 Zmiana rozkładu generacji w warunkach wystąpienia awaryjnych przeciążeń sieci przesyłowej Rozdział 2014
361 Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0 Artykuł 2015
362 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Rozdział 2013
363 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Artykuł 2013
364 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego Referat 2011
365 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowego Artykuł 2012
366 Zmiany koncentracji cząstek aerozolowych podczas procedur dentystycznych Referat 2016
367 Zmiany konstrukcyjne i technologiczne podczas procesu wytwarzania obudowy rozdzielnicy elektrycznej Artykuł 2015
368 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografia 2014
369 Zmiany parametrów wód kopalnianych lubelskiego zagłębia węglowego (LZW) podczas intensywnej eksploatacji i ich wpływ na jakość wód rzeki Świnki Artykuł 2012
370 Zmiany struktury warstwy wierzchniej powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr po tarciu ze stala C45 Artykuł 2012
371 Zmiany techniczno-transportowe w wybranym obszarze procesu produkcyjnego w zakładzie cukierniczym Artykuł 2016
372 Zmiany technologiczne linii produkcyjnej konstrukcji stalowych Artykuł 2015
373 Zmiany w prezentacji sprawozdania finansowego za 2016 rok wywołane nowelizacją ustawy o rachunkowości z 2015 roku Rozdział 2017
374 Zmiany w procesie technologicznym wykrawania i cięcia blach - automatyzacja procesu Artykuł 2015
375 Zmiany w strukturze zbiorowiska pierwotniaków osadu czynnego w zróżnicowanych warunkach tlenowych Artykuł 2012
376 Zmiany w systemach zarządzania przedsiębiorstwami w procesach ich integracji Rozdział 2017
377 Zmiany wybranych parametrów elektrycznych akumulatorów kwasowo - ołowiowych w okresie ich długotrwałego przechowywania Artykuł 2016
378 Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego) Artykuł 2017
379 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Referat 2013
380 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Artykuł 2013
381 Zmieszane odpady komunalne źródłem energii odnawialnej Artykuł 2011
382 Zmniejszenie emisji spalin silnika spalinowego po zastąpieniu benzyny wodorem Artykuł 2011
383 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie energii słonecznej w gminach partnerstwa Doliny Zielawy Referat 2017
384 Zmniejszenie wieku wody. Metody zmniejszania czasu zatrzymania wody w systemach wodociągowych Artykuł 2016
385 Znacennâ georadarnih doslìdžen arheologično-arhitekturnoj pamiatki ( na prikladi Holms′koj Katedri Presvâtoj Bogorodicì XIII ST) Referat 2014
386 Znaczenie audytu zewnętrznego w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa Rozdział 2012
387 Znaczenie bioetanolu w wypełnianiu obowiązku stosowania paliw odnawialnych w transporcie Artykuł 2012
388 Znaczenie importu dla rynku mocy - doświadczenia rynków amerykańskich Artykuł 2017
389 Znaczenie inwestycji w rozwoju gospodarczym regionu słabo rozwiniętego Rozdział 2014
390 Znaczenie kapitału intelektualnego w procesie współpracy podmiotów publicznych i prywatnych Artykuł 2013
391 Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina Artykuł 2011
392 Znaczenie konsumenckiej aktywności online dla działań marketingowych przedsiębiorstw rynku IT Rozdział 2012
393 Znaczenie mechatroniki w technice Rozdział 2011
394 Znaczenie modularyzacji w procesie projektowania i użytkowania linii montażowych Artykuł 2015
395 Znaczenie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdań finansowych dla zapewnienia wiarygodności spółek notowanych na giełdzie Rozdział 2012
396 Znaczenie przestrzeni w procesie scalania miasta Artykuł 2017
397 Znaczenie przywództwa w małej firmie Artykuł 2014
398 Znaczenie roli kapitału intelektualnego i jego elementów w kreowaniu wartości organizacji Artykuł 2015
399 Znaczenie systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe Artykuł 2017
400 Znaczenie warunków wiatrowych w funkcjonowaniu madułów fotowoltaicznych Artykuł 2016
401 Znaczenie zaufania organizacyjnego wśród pracowników sezonowych Rozdział 2016
402 Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiebiorstw rynku IT Artykuł 2011
403 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21760 (21) 23232] Patent 2015
404 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21761 (21) 23234] Patent 2015
405 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21762 (21) 23236] Patent 2015
406 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21763 (21) 23235] Patent 2015
407 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21764 (21) 23233] Patent 2015
408 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21886 (21) 23281] Patent 2016
409 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21887 (21) 23283] Patent 2016
410 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21888 (21) 23284] Patent 2016
411 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21889 (21) 23285] Patent 2016
412 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21890 (21) 23286] Patent 2016
413 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21893 (21) 23288] Patent 2016
414 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21894 (21) 23287] Patent 2016
415 Żoliborz artystyczny Artykuł 2017
416 Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim Artykuł 2017
417 Źródła finansowania działalności przedsięwzięć rodzinnych na terenie Lubelszczyzny Artykuł 2011
418 Źródła finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim w świetle wyników badań ankietowych Rozdział 2012
419 Źródła finansowania inwestycji małych iśrednich przedsiębiorstw województwa lubelskiego na przykładzie badań ankietowych Rozdział 2011
420 Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski Artykuł 2014
421 Źródła i poziomy metali w obiektach sakralnych Referat 2016
422 Źródła i poziomy związkow perfluorowanych w środowisku wewnętrznym Rozdział 2012
423 Źródła informacji o studiach na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej i motywy ich podjęcia w percepcji studentów Artykuł 2011
424 Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych Artykuł 2014
425 Źródła stresu pracowniczego na tle klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie handlowym Rozdział 2017
426 Źródła zasilania samorządu terytoralnego w Polsce - ocena i propozycje zmian Rozdział 2012
427 Żródła związków endokrynnie czynnych w środowisku Referat 2013
428 Źródło jonów dla potrzeb spektroskopii jądrowej wykorzystujące plazmę generowaną strumieniem elektronów Artykuł 2013
429 Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich Artykuł 2011
430 Zrównoważony rozwój a drogi Rozdział 2011
431 Zróżnicowanie protokołów diagnostycznych, sterujących i multimedialnych w pojazdach Artykuł 2011
432 Zróżnicowanie sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia Artykuł 2013
433 Zróżnicowany wpływ preferencji oraz potrzeb klientów indywidualnych i instytucjonalnych na wybór oferenta dla zakupów materiałów technicznych Referat 2016
434 Zużycie i struktura powierzchni aluiniowych kompozytów zbrojonych cząsteczkami SiC w warunkach tarcia technicznie suchego Artykuł 2012
435 Zużycie kawitacyjne powłok na osnowie niklu wytworzonych metodą płomieniowo-proszkową na podłożu żeliwnym = Cavitation erosion wear of powder flame sprayed nickel based coatings on cast iron substrate Rozdział 2014
436 Zużycie wirników pomp na skutek eksploatacji w warunkach kawitacji Rozdział 2014
437 Zwarcia w systemach elektroenergetycznych Monografia 2013
438 Związek estetyki z matematyką. Rzecz o geometrii wizualnej Rozdział 2016
439 Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania Artykuł 2014
440 Związek makroskopowej odporności na pękanie z wielkością mikrorys w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2016
441 Związek pomiędzy liczebnością pierwotniaków w poszczególnych urządzeniach oczyszczalni ścieków "Hajdów" a zmianami stężeń związków azotu Referat 2011
442 Związki zawodowe jako istotny podmiot dialogu społecznego w organizacji Rozdział 2014
443 Zwiększanie odporności kawitacyjnej stopów metali przez napawanie powłok Artykuł 2015
444 Zwiększenie dokładności części osiowosymetrycznych w wyniku obróbki cieplno-mechanicznej Monografia 2013
445 Zwiększenie dokładności wiercenia wibracyjnego głębokich otworów Monografia 2014
446 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Referat 2013
447 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
448 Życie w Architekturze- opinie po konkursie Artykuł 2013
449 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Referat 2013
450 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Artykuł 2013
451 Zyski Energetyczne w systemach szklarniowych - porównanie metod obliczeń wg. ISO 13790 Referat 2017