Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 464
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Z praktyki zarządzania Artykuł 2012
2 Zaawansowane metody generowania obrazu w grafice 3D z wykorzystaniem nowoczesnych układów GPU Rozdział 2012
3 Zaawansowane metody sterowania silnikiem BLDC Rozdział 2016
4 Zabezpieczanie konstrukcji budynków przed skutkami wystąpienia obciążeń wyjątkowych Artykuł 2013
5 Zabezpieczenia stosowane w systemach mikroinstalacji fotowoltaicznych Rozdział 2017
6 Zabezpieczenie koron murów – analiza wybranych przykładów Rozdział 2013
7 Zabezpieczenie lica murów obiektów zachowanych w formie trwałej ruiny - przegląd problematyki Rozdział 2012
8 Zaburzenia elektromagnetyczne na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArc Referat 2011
9 Zaburzenia promieniowane reaktora plazmowego typu GlidArc Artykuł 2011
10 Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa drewnianych chałup i zabudowy gospodarskiej na Lubelszczyźnie –wybrane przykłady z Muzeum Wsi Lubelskiej Artykuł 2015
11 Zabytkowy most w Lublinie wart odnowienia Artykuł 2017
12 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo - sytuacja na rynku pracy Artykuł 2011
13 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo : raport z badań Monografia 2014
14 Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia Artykuł 2015
15 Zadania i pytania kontrolne Rozdział 2012
16 Zadania optymalizacyjne w elektroenergetyce Rozdział 2018
17 Zadania z podstaw kształtowania elementów konstrukcji Monografia 2011
18 Zadanie Kryłowa w przypadku belki na inercyjnym podłożu Własowa Artykuł 2018
19 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako uwarunkowanie absorpcji środków unijnych Artykuł 2017
20 Zadziory jako problem technologiczny w operacjach montażu Artykuł 2015
21 Zagadnienia cieplne w układzie mikrokogeneracyjnym z silnikien Stirlinga Artykuł 2013
22 Zagadnienia klasyfikacji biopaliw-głowica hybrydowa współpracująca z optrodami kapilarnymi Artykuł 2011
23 Zagadnienia konstrukcji i technologii fotodiody wielkopowierzchniowej wykonanej w podłożu z węglika krzemu Referat 2012
24 Zagadnienia przystosowania rozwiązań projektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów w nauczaniu projektowania urbanistycznego Artykuł 2016
25 Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering Monografia 2014
26 Zagadnienia teorii chaosu Rozdział 2016
27 Zagadnienia transportu międzystanowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Artykuł 2015
28 Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowym Artykuł 2011
29 Zagal’na harakteristika derevânogo haramobuduvannâ Rìvnens’kogo regìonu Rozdział 2017
30 Zagospodarowanie odpadów wiertniczych w Polsce i USA - stan prawny Rozdział 2016
31 Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4 Artykuł 2016
32 Zagrożenia drogowe spowodowane ruchem ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych Artykuł 2017
33 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Artykuł 2012
34 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Referat 2012
35 Zagrożenia i ochrona aplikacji internetowych Monografia 2014
36 Zagrożenia pyłowe oraz monitoring powietrza atmosferycznego Artykuł 2016
37 Zagrożenia wynikające z stosowania układów sterowanych elektronicznie w pojazdach Artykuł 2015
38 Zagrożenie zdrowia i życia ludzi wypadkami drogowymi w opracowaniach środowiskowych na przykładzie drogi krajowej DK–17 na odcinku Piaski-Hrebenne Artykuł 2014
39 Zaistnienie wypadku drogowego wskutek wybranych uszkodzeń opon pojazdów samochodowych Rozdział 2017
40 Zakres aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo i ich wpływ na skłonność do akceptacji innowacji produktowych Artykuł 2017
41 Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej Artykuł 2012
42 Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości Artykuł 2015
43 Zakres wykorzystania systemu rachunkowości i sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Rozdział 2016
44 Zakupy aparatury badawczej Artykuł 2011
45 Zakupy grupowe w Internecie – aktywizacja sprzedaży czy budowanie wizerunku? Artykuł 2014
46 Zakuwanie końcówek lin metodą walcowania wzdłużnego Artykuł 2015
47 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część I Artykuł 2011
48 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część II Artykuł 2011
49 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część III Artykuł 2011
50 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych-część IV Artykuł 2012
51 Zalety i wady wizualizacji w nauczaniu matematyki oraz prowadzeniu badań matematycznych Rozdział 2015
52 Zalety rozwiązań cloudcomputing w systemach telekomunikacyjnych Artykuł 2014
53 Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowy Artykuł 2013
54 Zależność częstotliwościowa napięciowego współczynnika magnetoelektrycznego w ceramikach (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x Artykuł 2015
55 Założenia dla budowy i rozwoju klastrów energii w Polsce Rozdział 2017
56 Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce Monografia 2016
57 Założenie pałacowo-parkowe w Gardzienicach - przykład udanej rewitalizacji Rozdział 2015
58 Zamek Toruń-Dybów w przeszłości oraz w kontekście teraźniejszej problematyki technicznej i konserwatorskiej Rozdział 2013
59 Zamek w Bobrownikach – problematyka techniczna i konserwatorska Rozdział 2013
60 Zamek w Brodach : fazy rozwojowe fortyfikacji Artykuł 2015
61 Zamek w Ćmielowie – historia , dokumentacja i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
62 Zamek w Janowcu nad Wisłą – fazy budowy, przeprowadzone prace i ocena stanu technicznego poszczególnych części zamku Rozdział 2013
63 Zamek w Liwie – historia , fazy budowy i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
64 Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego Monografia 2012
65 Zamość – rewitalizacja miasta idealnego w ostatnim dwudziestoleciu Rozdział 2015
66 Zanieczyszczenia a jakość powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach. Monografia 2013
67 Zanikanie nadprzewodnictwa w uzwojeniu transformatora HTS wskutek przepływu pradu włączania Rozdział 2015
68 Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju Artykuł 2013
69 Zapis modeli CAD poprzez aproksymację powierzchni trójkątami – zasady, błędy, rozwiązania naprawcze Rozdział 2015
70 Zapomniane ultradźwięki - zastosowanie dopplerowskich czujek ruchu w systemach alarmowych w obiektach budowlanych Artykuł 2011
71 Zapomniany dwór Gorajskich przy ul. Bernardyńskiej 12 w Lublinie Artykuł 2015
72 Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną w zależności od strefy klimatycznej Artykuł 2016
73 Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu mieszkalnym - porównanie metody bilansowej i symulacyjnej Artykuł 2013
74 Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji Artykuł 2013
75 Zapytaj bibliotekarza na czacie i nie tylko... czyli narzędzia informacyjno-komunikacyjne w Bibliotece Artykuł 2014
76 Zarys ekologicznych warunków transportu stałych odpadów komunalnych w warunkach Polski, Islandii i Finlandii Artykuł 2015
77 Zarys ekspertowego systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych (ZSO) Rozdział 2015
78 Zarysowanie płyty w belkach zespolonych typu stal-beton Referat 2016
79 Zarządzanie aktywami niematerialnymi w systemach produkcyjnych Artykuł 2017
80 Zarządzanie energią a determinanty doboru instalacji fotowoltaicznej Rozdział 2016
81 Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Monografia 2011
82 Zarządzanie firmą medyczną – systemy klasy ERP Rozdział 2015
83 Zarządzanie humanistyczne i ekonomiczne - przegląd stanowisk Rozdział 2017
84 Zarządzanie hybrydowymi systemami zasilania budynku (inteligentne budynki) Monografia 2011
85 Zarządzanie i eksploatacja farm wiatrowych nowoczesne metody wsparcia informatycznego Artykuł 2012
86 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Referat 2014
87 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Artykuł 2014
88 Zarządzanie innowacjami i transferem technologii Monografia 2016
89 Zarządzanie jakością i ciśnieniem wody w systemach dystrybucji Rozdział 2014
90 Zarządzanie kapitałem intelektualnym w gospodarce opartej na wiedzy Rozdział 2011
91 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej Rozdział 2012
92 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji publicznej Rozdział 2016
93 Zarządzanie logistyką w małych przedsiębiorstwach Artykuł 2016
94 Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych Monografia 2016
95 Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie. Wybrane metody i modele w budownictwie drogowym Monografia 2014
96 Zarządzanie magazynem na przykładzie procesu komisjonowania towarów w hurtowni produktów spożywczych Rozdział 2018
97 Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach Monografia 2017
98 Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy? Artykuł 2016
99 Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw Monografia 2013
100 Zarzadzanie operacyjne kosztami Monografia 2012
101 Zarządzanie operacyjne w budownictwie z wykorzystaniem narzędzi BIM Artykuł 2017
102 Zarządzanie organizacjami turystycznymi w persektywie strategicznej Rozdział 2012
103 Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych : wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego Monografia 2013
104 Zarządzanie portfelem marek w koncernie motoryzacyjnym na przykładzie FCA Poland Artykuł 2018
105 Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie Monografia 2011
106 Zarządzanie projektem "Absolwent na miarę czasu" Rozdział 2012
107 Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych Monografia 2012
108 Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań Artykuł 2016
109 Zarządzanie rozwojem lokalnym na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie - obecny stan wiedzy oraz priorytety badawcze na przyszłość Artykuł 2013
110 Zarządzanie ryzykiem jako element przemiany w administracji publicznej w sprawie zarządzaną organizację Artykuł 2014
111 Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej Artykuł 2011
112 Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym Monografia 2013
113 Zarządzanie talentami jako proces szukania i kreowania liderów organizacji w konkurencyjnym otoczeniu Rozdział 2017
114 Zarządzanie tożsamością cyfrową jako istotny element polityki bezpieczeństwa informacji w firmie Rozdział 2013
115 Zarządzanie twórcze Monografia 2015
116 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej Monografia 2011
117 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną Monografia 2011
118 Zarządzanie w przemyśle wydobywczym wobec wymogu gruntownych zmian Artykuł 2013
119 Zarządzanie w służbie zdrowia : strategia, marketing, personel Monografia 2017
120 Zarządzanie wartością współczesnego przesdsiębiorstwa Monografia 2015
121 Zarządzanie wiedzą - od informacji do mądrości Rozdział 2011
122 Zarządzanie wiedzą wobec zjawiska starzenia się w społeczeństwie informacyjnym - wyniki badań Rozdział 2016
123 Zarządzanie wiekiem : aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny Monografia 2015
124 Zarządzanie wizerunkiem partii politycznej zgodnie z perspektywą oczekiwań społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań empirycznych na przykładzie województwa lubelskiego z roku 2011 Artykuł 2012
125 Zarządzanie własnością intelektualną w jednostkach naukowych – staż na Słowacji Artykuł 2014
126 Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej Rozdział 2012
127 Zarządzanie zasobami informatycznymi Rozdział 2011
128 Zarządzanie zespołami projektowymi w kontekście rozwoju nauki project management i nowych koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi Rozdział 2015
129 Zasada, czy zasady, zrównoważonego rozwoju? Artykuł 2015
130 Zasady bezpiecznej obróbki stopów magnezu Rozdział 2015
131 Zasady estetycznego kształtowania konstrukcji mostowych Artykuł 2011
132 Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów Rozdział 2017
133 Zasady projektowania systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby placówki oświatowej Rozdział 2014
134 Zasady projektowania witryn internetowych na potrzeby edukacji Rozdział 2011
135 Zasady wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji w wykonawstwie konstrukcji stalowych Artykuł 2014
136 Zasady wprowadzania benchmarkingu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Artykuł 2011
137 Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie a budynki niskoenergetyczne i pasywne Rozdział 2012
138 Zasilacz reaktora plazmowego – GlidArc Artykuł 2013
139 Zasilacze reaktorów plazmowych przeznaczonych do zaawansowanych procesów utleniania (AOPs) Artykuł 2011
140 Zaślepka do gniazdka elektrycznego [Wzór przemysłowy nr (11) 21498 (21) 22777] Patent 2015
141 Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim Artykuł 2017
142 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
143 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
144 Zastawka serca [Patent nr (11) 229562 (21) 414027] Patent 2018
145 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 406601] Patent 2015
146 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 414027] Patent 2017
147 Zastosowania analizy ruchu oczu w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych Artykuł 2015
148 Zastosowania badań strumienia magnetycznego w ferromagnetyku w celu wykrycia miejsca nieciągłości rdzenia Referat 2015
149 Zastosowania maszyn uczących się w modelu chmury obliczeniowej Rozdział 2014
150 Zastosowania metod jądrowych w medycynie Artykuł 2014
151 Zastosowania neuronowych klasyfikatorów grup podobieństwa dla wybranych wirtualnych obrazów wad materiałowych Artykuł 2011
152 Zastosowania termoanemometrów dwuwłóknowych do pomiarów prędkości przepływów turbulentnych Artykuł 2011
153 Zastosowanie Adobe Flex, Google Maps oraz Xml do budowy interaktywnego planu miasteczka akademickiego Artykuł 2012
154 Zastosowanie analizy MES i pomiarów drgań w procesie ulepszania konstrukcji frezów Rozdział 2012
155 Zastosowanie analizy sygnałów EEG w diagnostyce i rehabilitacji Rozdział 2015
156 Zastosowanie animacji komputerowej w procesie nauczania zagadnień technicznych Rozdział 2015
157 Zastosowanie bezzałogowego aparatu latającego w ratownictwie Artykuł 2015
158 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Referat 2013
159 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Artykuł 2014
160 Zastosowanie biomateriałów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej Rozdział 2012
161 Zastosowanie chitozanu i jego kompozytów w medycynie Rozdział 2015
162 Zastosowanie chmury obliczeniowej w programowaniu inteligentnych instalacji elektrycznych w gospodarstwach prosumenckich Referat 2016
163 Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie Rozdział 2013
164 Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC Artykuł 2014
165 Zastosowanie Data Mining i wielowymiarowej analizy danych w systemach medycznych Rozdział 2012
166 Zastosowanie diod LED w technice oświetleniowej samochodów Artykuł 2011
167 Zastosowanie diod LED w technologii doświetlania zakrętów Artykuł 2011
168 Zastosowanie druku 3D w modelowaniu fizycznym procesu walcowania kątownika Artykuł 2018
169 Zastosowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej i fraktalnej w projektowaniu Artykuł 2012
170 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Artykuł 2014
171 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Referat 2014
172 Zastosowanie e-nosa do oceny uciążliwości zapachowej obiektów oczyszczalni ścieków Referat 2015
173 Zastosowanie efektu Peltiera do diagnostyki termoelementów Monografia 2011
174 Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym Artykuł 2012
175 Zastosowanie ewolucyjnego systemu analizy wielokryterialnej do wariantowania rozwiązań w procesie doboru obrabiarek w ESP części klasy korpus Artykuł 2011
176 Zastosowanie flotacji ciśnieniowej do oczyszczania ścieków i odpadów ciekłych z górnictwa gazu łupkowego Rozdział 2016
177 Zastosowanie fotokatalizy w inzynierii powietrza wewnętrznego Referat 2014
178 Zastosowanie funkcjonalnych dodatków mineralnych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Rozdział 2017
179 Zastosowanie i ograniczenia technologii informacyjnych w diagnostyce medycznej Artykuł 2015
180 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Referat 2014
181 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Artykuł 2014
182 Zastosowanie inżynierii odwrotnej w projektowaniu spersonalizowanego implantu stawu biodrowego Artykuł 2017
183 Zastosowanie jonitów włóknistych w procesach dezodoryzacji i kontroli jakości powietrza Monografia 2013
184 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Artykuł 2012
185 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Referat 2011
186 Zastosowanie kamery termowizyjnej w diagnostyce obwodu ogrzewania pojazdów samochodowych Artykuł 2011
187 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Referat 2013
188 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Artykuł 2013
189 Zastosowanie klasyfikatorów tekstury w analizie obrazów medycznych Rozdział 2017
190 Zastosowanie klejenia w budowie autobusów Artykuł 2017
191 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Referat 2014
192 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Artykuł 2014
193 Zastosowanie komory hiperbarycznej w praktyce lekarskiej Rozdział 2015
194 Zastosowanie logiki rozmytej w gospodarce zapasami materiałów budowlanych Artykuł 2014
195 Zastosowanie Matlaba w szeregowaniu zadań produkcyjnych Rozdział 2013
196 Zastosowanie metod chromatograficznych w identyfikacji polibromowanych eterów difenylowych w powietrzu wewnętrznym Rozdział 2017
197 Zastosowanie metod chromatograficznych w identyfikacji polibromowych eterów difenylowych w powietrzu wewnętrznym Referat 2017
198 Zastosowanie metod diagnostyki technicznej do analizy procesu spalania Rozdział 2017
199 Zastosowanie metod ewolucyjnych w doborze lokalizacji farm wiatrowych Referat 2015
200 Zastosowanie metod inżynierii odwrotnej do projektowania sztucznego krążka międzykręgowego Rozdział 2015
201 Zastosowanie metod inzynierii odwrotnej i metod przyrostowych do projektowania spersonalizowanego sztucznego krążka kręgowego Rozdział 2016
202 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Artykuł 2012
203 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Referat 2012
204 Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów Artykuł 2014
205 Zastosowanie metod symulacyjnych w logistyce produkcji Rozdział 2011
206 Zastosowanie metodologii zarządzania Kaizen w Laboratorium energooszczędnych systemów budynkowych Artykuł 2015
207 Zastosowanie metody analizy obrazu do oceny zużycia kawitacyjnego stopu aluminium AW-2017A Rozdział 2012
208 Zastosowanie metody Chan-Vese w segmentacji obrazów medycznych Artykuł 2015
209 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiarowych Referat 2015
210 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiatrowych Artykuł 2015
211 Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny wpływu warstw piezoelektryków na zachowanie płyty kompozytowej Referat 2014
212 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Referat 2013
213 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Artykuł 2014
214 Zastosowanie metody losowania LHS w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych Artykuł 2011
215 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Referat 2013
216 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Artykuł 2013
217 Zastosowanie metody SMED w procesie przezbrojenia prasy spęczającej Rozdział 2016
218 Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych Artykuł 2016
219 Zastosowanie modelowania komputerowego do oceny emisji lotnych zwiazków organicznych z materiałów wewnętrznych pomieszczeń zamkniętych Rozdział 2016
220 Zastosowanie modelowania ściezkowego do wyznaczania przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych Artykuł 2014
221 Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysu Artykuł 2012
222 Zastosowanie modelu dwuliniowego i metody obserwatorów odprzęgających do identyfikacji parametrów maszyny elektrycznej Artykuł 2014
223 Zastosowanie monitoringu IP w systemie nadzoru budynku Artykuł 2011
224 Zastosowanie multimedialnej aplikacji z elementami symulacji komputerowej w kształceniu inżynierskim Artykuł 2014
225 Zastosowanie multimedialnych środków dydaktycznych w procesie nauczania Artykuł 2011
226 Zastosowanie nanowgłębnika Berkovicha do badań warstw stykowych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2014
227 Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu Kody Artykuł 2017
228 Zastosowanie nieliniowego programowania binarnego do wyboru zmiennych objaśniających metodą wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga Rozdział 2014
229 Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów CFD do modelowania chłodzenia silnika lotniczego Artykuł 2014
230 Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury Artykuł 2013
231 Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych Artykuł 2016
232 Zastosowanie osadów ściekowych jako komponentu paliwa alternatywnego Artykuł 2014
233 Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu Artykuł 2012
234 Zastosowanie polimerowych mas regeneracyjnych do naprawy korpusu zasuwy kołnierzowej DN300 PN 6,3 MPa Artykuł 2015
235 Zastosowanie połączeń klejowych podczas montażu łożysk Artykuł 2015
236 Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Referat 2014
237 Zastosowanie półprzewodnikowych żródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Artykuł 2014
238 Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do oceny jakościowej strat ciepła w budynkach jednorodzinnych Rozdział 2017
239 Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich Artykuł 2017
240 Zastosowanie powłok SiO2-TiO2 w protetyce stomatologicznej Artykuł 2011
241 Zastosowanie programu Clonezilla dla bezpieczeństwa pracowni komputerowej Artykuł 2017
242 Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Monografia 2011
243 Zastosowanie programu Solid Edge w projektowaniu przyrządu stosowanego w procesie klejenia Rozdział 2017
244 Zastosowanie reaktora plazmowego „Miniaturized GlidArc” w usuwaniu kontaminatu bakteryjnego z powierzchni teflonu Artykuł 2016
245 Zastosowanie recyklingowych betonów na niekonwencjonalnych kruszywach odpadowych w budynkach rolnictwa przemysłowego i im towarzyszących Rozdział 2014
246 Zastosowanie robota do telediagnostyki medycznej z perspektywy projektu ReMeDi Artykuł 2016
247 Zastosowanie siatek do wzmacniania remontowanych nawierzchni ulic Warszawy Artykuł 2011
248 Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego Artykuł 2013
249 Zastosowanie sieci o inteligencji rozproszonej w celu optymalizacji zużycia energii we współczesnych budynkach Artykuł 2013
250 Zastosowanie sieci RBF w analizie pękania elementów maszyn Artykuł 2015
251 Zastosowanie silnika Stirlinga w mikrokogeneracji domowej Artykuł 2011
252 Zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej do badań ceramiki magnetycznej Referat 2017
253 Zastosowanie środowiska LabVIEW do wyznaczania dynamicznej charakterystyki głośnika i określania parametrów Thiele-Smalla Rozdział 2012
254 Zastosowanie statycznego licznika energii elektrycznej w układzie przetwornika mocy czynnej na impulsowy sygnał częstotliwościowy Referat 2016
255 Zastosowanie stereologii w inżynierii materiałów budowlanych Artykuł 2015
256 Zastosowanie sterownika rozmytego do zrównoważenia obciążenia maszyn w systemie produkcyjnym Rozdział 2015
257 Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli Artykuł 2011
258 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics Artykuł 2012
259 Zastosowanie symulacji numerycznych przy projektowaniu wyprasek wtryskowych elementów wyposażenia taktycznego Rozdział 2017
260 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Artykuł 2015
261 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Rozdział 2015
262 Zastosowanie systemu aramis w badaniach odporności na pękanie kompozytów betonowych modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
263 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Referat 2011
264 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Artykuł 2012
265 Zastosowanie taśm z włókien węglowych do wzmacniania konstrukcji stalowych Rozdział 2016
266 Zastosowanie technik bezprzewodowych do modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach agroturystycznych Artykuł 2014
267 Zastosowanie technik inżynierii odwrotnej w modelowaniu powierzchniowym na przykładzie projektu bocznego lusterka samochodowego Rozdział 2013
268 Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej we wstępnej ocenie jakości połączenia ceramiki stomatologicznej z metalem Rozdział 2016
269 Zastosowanie techniki pomiarowej TDR w badaniach terenowych przy wykorzystaniu sond powierzchniowych Artykuł 2011
270 Zastosowanie techniki Propensity Score Matching w badaniach ewaluacyjnych Rozdział 2016
271 Zastosowanie techniki reflektometrii w domenie czasu do oceny stanu zawilgocenia przegród budowlanych Monografia 2016
272 Zastosowanie technologii kart zbliżeniowych NFC w urządzeniach MicorMIG firmy Lorch Artykuł 2015
273 Zastosowanie technologii rapid prototypin do projektowania elementów maszyn Artykuł 2016
274 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowej Referat 2014
275 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowych Artykuł 2015
276 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2012
277 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2011
278 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2017
279 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2014
280 Zastosowanie tłumika magnetoreologicznego do sterowania drganiami w układzie mechanicznym z wahadłem Artykuł 2012
281 Zastosowanie trakerów solarnych w mikroelektrowniach fotowoltaicznych Artykuł 2015
282 Zastosowanie transformaty curvelet do analizy obrazu płomienia Monografia 2013
283 Zastosowanie transformaty curvelet w przetwarzaniu danych z georadaru GPR Artykuł 2012
284 Zastosowanie transformaty Fouriera w steganografii dźwięku Artykuł 2011
285 Zastosowanie trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego spalin do benzynowego silnika HCCI Artykuł 2015
286 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Referat 2013
287 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Artykuł 2013
288 Zastosowanie wielomianów w starym zagadnieniu Ponceleta Artykuł 2018
289 Zastosowanie wirtualizacji w edukacji – wybrane przykłady Artykuł 2017
290 Zastosowanie wybranych barwników organicznych w barwnikowych ogniwach słonecznych Artykuł 2016
291 Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awarii Artykuł 2013
292 Zastosowanie wyciskania śrubowego w produkcji radiatorów Artykuł 2014
293 Zastosowanie wymiaru fraktalnego do analizy obrazów p ł omienia w procesie wspó ł spalania Artykuł 2018
294 Zastosowanie zeolitów syntetycznych w inżynierii środowiska Monografia 2017
295 Zastosowanie zeolitów wytworzonych z popiołów lotnych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków Monografia 2012
296 Zaufanie pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy Rozdział 2016
297 Zaufanie w sieciach B+R ‒ perspektywa neuromarketingu Artykuł 2017
298 Zautomatyzowane systemy budynkowe w energetyce prosumenckiej Artykuł 2016
299 Zautomatyzowane systemy w magazynach i centrach logistycznych o dużym stopniu zagrożenia wybuchowego Artykuł 2015
300 Zautomatyzowany system pomiarowo-kontrolny Artykuł 2015
301 Zautomatyzowany system recyklingu mechanicznego Rozdział 2013
302 Zawartość informacyjna polityki rachunkowości Monografia 2012
303 Zawór bezpieczeństwa [Patent nr (11) 228575 (21) 416414] Patent 2018
304 Zawór bezpieczeństwa [Zgloszenie nr (21) 416414] Patent 2017
305 Zawór homogenizujący Patent 2012
306 Zawór homogenizujący [ Nr patentu 215194] Patent 2013
307 Zawór na uderzenie Artykuł 2017
308 Zawór różnicowy [ Zgłoszenie nr (21) 410376 ] Patent 2016
309 Zawór różnicowy [Patent nr (11) 224841 (21) 410376] Patent 2017
310 Zawór wyrównawczy [Patent nr (11) 228574 (21) 416403] Patent 2018
311 Zawór wyrównawczy [Zgloszenie nr (21) 416403] Patent 2017
312 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69032] Patent 2017
313 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123911] Patent 2016
314 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69031] Patent 2017
315 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123910] Patent 2016
316 Zawsze znajdzie się więcej informacji… – katalog Biblioteki Politechniki Lubelskiej skuteczne narzędzie wyszukiwawcze Artykuł 2017
317 Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej : kinematyka Monografia 2016
318 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Artykuł 2014
319 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Referat 2014
320 Zdalne zarządzanie systemami kontroli i nadzoru nad stanem chronionego obiektu Rozdział 2012
321 Zdalny nadzór nad inteligentnym budynkiem Artykuł 2014
322 Zdarzenia drogowe podczas przewozu zwierząt Artykuł 2016
323 Zdarzenia niepożądane w transporcie samochodowym w aspekcie ograniczeń skrajni pionowej Artykuł 2012
324 Zdolność organizacji do wprowadzania zmian Rozdział 2014
325 Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą Artykuł 2016
326 Żelazko [Prawo z rejestracji nr 20435 wzoru przemysłowego] Patent 2014
327 Żelbetowe belki podsuwnicowe Artykuł 2012
328 Żelbetowe zbiorniki na materiały sypkie. Podstawy projektowania według norm europejskich Artykuł 2012
329 Zeolite adsorbents of selected diesel types Artykuł 2013
330 The zeolite modified by chitosan as an adsorbent for environmental applications Artykuł 2017
331 Zeolite properties improvement by chitosan modification—sorption studies Artykuł 2017
332 Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaskim jako przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej Artykuł 2015
333 Zespół dworsko – parkowy w Romanowie. Historia i obecny stan zachowania Artykuł 2015
334 Zespół sakralny w Piotrawinie - kompleksowa realizacja badań i konserwacji zabytku Artykuł 2014
335 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Patent nr (11) 222162 (21) 404546] Patent 2016
336 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Zgłoszenie nr (21) 404546] Patent 2015
337 Zestaw dart [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 68306] Patent 2016
338 Zestaw dart [Zgłoszenie nr (21) 123190] Patent 2015
339 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123189 ] Patent 2016
340 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [Prawo ochronna na wzór użytkowy (11) 68706 (21) 123189] Patent 2016
341 Zestaw gier wspomagający proces detekcji zaburzeń widzenia barw Artykuł 2011
342 Zestaw mocowania płytki piezoelektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 424450] Patent 2018
343 Zestaw ogniskowy [Prawo z rejestracji nr 20479 wzoru przemysłowego] Patent 2014
344 Zeszkliwienie jako sposób neutralizacji odpadów niebezpiecznych Rozdział 2014
345 Zeta potentials and aggregation in dispersions of metal oxides stabilized with sodium teradecyl - and hexadecyl sulfate [poster konferencyjny] Referat 2018
346 Żeton reklamowy [Prawo z rejestracji nr 18306 wzoru przemysłowego] Patent 2012
347 Żeton reklamowy porowany [ Nr zgłoszenia 398066] Patent 2013
348 Zgrzewanie folii polimerowych metodą klinową Rozdział 2015
349 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 1, Lata 1944- 1970 Rozdział 2016
350 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 2, Lata 1970- 1989 Rozdział 2016
351 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 3, Lata 1989-2016 Rozdział 2016
352 Zieleń pasów przydrożnych w historycznej ikonografii Lublina Rozdział 2017
353 Zieleń po berlińsku Artykuł 2016
354 Zieleń w kulturze miast Rozdział 2016
355 Zigzag diode-pumped lasers based on crystals and glasses doped with rare earth ions Referat 2011
356 Zimna plazma narzędziem konstrukcji bioczujników Rozdział 2018
357 Zintegrowana komunikacja marketingowa w kreowaniu marki miasta Rozdział 2017
358 Zintegrowane kompleksy strugowe jako rozwiązanie problemu eksploatacji cienkich pokładów węglowych Artykuł 2012
359 Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu Rozdział 2011
360 Zintegrowany system do wspomagania decyzji wielokryterialnych: budowa i zastosowanie Referat 2017
361 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną na przykładzie wodociągów puławskich Artykuł 2012
362 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej Monografia 2013
363 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w kontekście zarządzania strategicznymi projektami w regionie Rozdział 2013
364 Zjawiska geotermalne na Lubelszczyźnie - historia, współczesność, prognozy Artykuł 2012
365 Zjawiska ograniczające proces walcowania pierścieni Referat 2017
366 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej Referat 2014
367 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej : przegląd literatury Rozdział 2014
368 Zmiana kąta zwilżania polistyrenu wysokoudarowego z użyciem reaktora plazmowego typu plasma jet pracującego z częstotliwością radiową Artykuł 2016
369 Zmiana luzu w sprężarce z czterema równoległymi współbieżnymi rotorami o zmiennym skoku linii śrubowej Artykuł 2015
370 Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa Rozdział 2012
371 Zmiana rozkładu generacji w warunkach wystąpienia awaryjnych przeciążeń sieci przesyłowej Rozdział 2014
372 Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0 Artykuł 2015
373 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Rozdział 2013
374 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Artykuł 2013
375 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego Referat 2011
376 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowego Artykuł 2012
377 Zmiany kolorymetryczne kompozytów PLA z włóknem lnianym jako efekt degradacji Referat 2018
378 Zmiany koncentracji cząstek aerozolowych podczas procedur dentystycznych Referat 2016
379 Zmiany konstrukcyjne i technologiczne podczas procesu wytwarzania obudowy rozdzielnicy elektrycznej Artykuł 2015
380 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografia 2014
381 Zmiany parametrów wód kopalnianych lubelskiego zagłębia węglowego (LZW) podczas intensywnej eksploatacji i ich wpływ na jakość wód rzeki Świnki Artykuł 2012
382 Zmiany struktury warstwy wierzchniej powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr po tarciu ze stala C45 Artykuł 2012
383 Zmiany techniczno-transportowe w wybranym obszarze procesu produkcyjnego w zakładzie cukierniczym Artykuł 2016
384 Zmiany technologiczne linii produkcyjnej konstrukcji stalowych Artykuł 2015
385 Zmiany w prezentacji sprawozdania finansowego za 2016 rok wywołane nowelizacją ustawy o rachunkowości z 2015 roku Rozdział 2017
386 Zmiany w procesie technologicznym wykrawania i cięcia blach - automatyzacja procesu Artykuł 2015
387 Zmiany w strukturze zbiorowiska pierwotniaków osadu czynnego w zróżnicowanych warunkach tlenowych Artykuł 2012
388 Zmiany w systemach zarządzania przedsiębiorstwami w procesach ich integracji Rozdział 2017
389 Zmiany wybranych parametrów elektrycznych akumulatorów kwasowo - ołowiowych w okresie ich długotrwałego przechowywania Artykuł 2016
390 Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego) Artykuł 2017
391 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Referat 2013
392 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Artykuł 2013
393 Zmieszane odpady komunalne źródłem energii odnawialnej Artykuł 2011
394 Zmniejszenie emisji spalin silnika spalinowego po zastąpieniu benzyny wodorem Artykuł 2011
395 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie energii słonecznej w gminach partnerstwa Doliny Zielawy Referat 2017
396 Zmniejszenie wieku wody. Metody zmniejszania czasu zatrzymania wody w systemach wodociągowych Artykuł 2016
397 Znacennâ georadarnih doslìdžen arheologično-arhitekturnoj pamiatki ( na prikladi Holms′koj Katedri Presvâtoj Bogorodicì XIII ST) Referat 2014
398 Znaczenie audytu zewnętrznego w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa Rozdział 2012
399 Znaczenie bioetanolu w wypełnianiu obowiązku stosowania paliw odnawialnych w transporcie Artykuł 2012
400 Znaczenie importu dla rynku mocy - doświadczenia rynków amerykańskich Artykuł 2017
401 Znaczenie inwestycji w rozwoju gospodarczym regionu słabo rozwiniętego Rozdział 2014
402 Znaczenie kapitału intelektualnego w procesie współpracy podmiotów publicznych i prywatnych Artykuł 2013
403 Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina Artykuł 2011
404 Znaczenie konsumenckiej aktywności online dla działań marketingowych przedsiębiorstw rynku IT Rozdział 2012
405 Znaczenie mechatroniki w technice Rozdział 2011
406 Znaczenie modularyzacji w procesie projektowania i użytkowania linii montażowych Artykuł 2015
407 Znaczenie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdań finansowych dla zapewnienia wiarygodności spółek notowanych na giełdzie Rozdział 2012
408 Znaczenie przestrzeni w procesie scalania miasta Artykuł 2017
409 Znaczenie przywództwa w małej firmie Artykuł 2014
410 Znaczenie roli kapitału intelektualnego i jego elementów w kreowaniu wartości organizacji Artykuł 2015
411 Znaczenie systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe Artykuł 2017
412 Znaczenie warunków wiatrowych w funkcjonowaniu madułów fotowoltaicznych Artykuł 2016
413 Znaczenie zaufania organizacyjnego wśród pracowników sezonowych Rozdział 2016
414 Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiebiorstw rynku IT Artykuł 2011
415 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21760 (21) 23232] Patent 2015
416 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21761 (21) 23234] Patent 2015
417 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21762 (21) 23236] Patent 2015
418 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21763 (21) 23235] Patent 2015
419 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21764 (21) 23233] Patent 2015
420 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21886 (21) 23281] Patent 2016
421 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21887 (21) 23283] Patent 2016
422 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21888 (21) 23284] Patent 2016
423 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21889 (21) 23285] Patent 2016
424 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21890 (21) 23286] Patent 2016
425 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21893 (21) 23288] Patent 2016
426 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21894 (21) 23287] Patent 2016
427 Żoliborz artystyczny Artykuł 2017
428 Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim Artykuł 2017
429 Źródła finansowania działalności przedsięwzięć rodzinnych na terenie Lubelszczyzny Artykuł 2011
430 Źródła finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim w świetle wyników badań ankietowych Rozdział 2012
431 Źródła finansowania inwestycji małych iśrednich przedsiębiorstw województwa lubelskiego na przykładzie badań ankietowych Rozdział 2011
432 Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski Artykuł 2014
433 Źródła i poziomy metali w obiektach sakralnych Referat 2016
434 Źródła i poziomy związkow perfluorowanych w środowisku wewnętrznym Rozdział 2012
435 Źródła informacji o studiach na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej i motywy ich podjęcia w percepcji studentów Artykuł 2011
436 Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych Artykuł 2014
437 Źródła stresu pracowniczego na tle klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie handlowym Rozdział 2017
438 Źródła zasilania samorządu terytoralnego w Polsce - ocena i propozycje zmian Rozdział 2012
439 Żródła związków endokrynnie czynnych w środowisku Referat 2013
440 Źródło jonów dla potrzeb spektroskopii jądrowej wykorzystujące plazmę generowaną strumieniem elektronów Artykuł 2013
441 Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich Artykuł 2011
442 Zrównoważony rozwój a drogi Rozdział 2011
443 Zróżnicowanie protokołów diagnostycznych, sterujących i multimedialnych w pojazdach Artykuł 2011
444 Zróżnicowanie sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia Artykuł 2013
445 Zróżnicowany wpływ preferencji oraz potrzeb klientów indywidualnych i instytucjonalnych na wybór oferenta dla zakupów materiałów technicznych Referat 2016
446 Zużycie i struktura powierzchni aluiniowych kompozytów zbrojonych cząsteczkami SiC w warunkach tarcia technicznie suchego Artykuł 2012
447 Zużycie kawitacyjne powłok na osnowie niklu wytworzonych metodą płomieniowo-proszkową na podłożu żeliwnym = Cavitation erosion wear of powder flame sprayed nickel based coatings on cast iron substrate Rozdział 2014
448 Zużycie wirników pomp na skutek eksploatacji w warunkach kawitacji Rozdział 2014
449 Zwarcia w systemach elektroenergetycznych Monografia 2013
450 Związek estetyki z matematyką. Rzecz o geometrii wizualnej Rozdział 2016
451 Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania Artykuł 2014
452 Związek makroskopowej odporności na pękanie z wielkością mikrorys w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2016
453 Związek pomiędzy liczebnością pierwotniaków w poszczególnych urządzeniach oczyszczalni ścieków "Hajdów" a zmianami stężeń związków azotu Referat 2011
454 Związki problemu nierozstrzygalności logiki predykatów pierwszego rzędu z zagadnieniami złożoności Rozdział 2018
455 Związki zawodowe jako istotny podmiot dialogu społecznego w organizacji Rozdział 2014
456 Zwiększanie odporności kawitacyjnej stopów metali przez napawanie powłok Artykuł 2015
457 Zwiększenie dokładności części osiowosymetrycznych w wyniku obróbki cieplno-mechanicznej Monografia 2013
458 Zwiększenie dokładności wiercenia wibracyjnego głębokich otworów Monografia 2014
459 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Referat 2013
460 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
461 Życie w Architekturze- opinie po konkursie Artykuł 2013
462 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Referat 2013
463 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Artykuł 2013
464 Zyski Energetyczne w systemach szklarniowych - porównanie metod obliczeń wg. ISO 13790 Referat 2017