Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 430
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Z praktyki zarządzania Artykuł 2012
2 Zaawansowane metody generowania obrazu w grafice 3D z wykorzystaniem nowoczesnych układów GPU Rozdział 2012
3 Zaawansowane metody sterowania silnikiem BLDC Rozdział 2016
4 Zabezpieczanie konstrukcji budynków przed skutkami wystąpienia obciążeń wyjątkowych Artykuł 2013
5 Zabezpieczenia stosowane w systemach mikroinstalacji fotowoltaicznych Rozdział 2017
6 Zabezpieczenie koron murów – analiza wybranych przykładów Rozdział 2013
7 Zabezpieczenie lica murów obiektów zachowanych w formie trwałej ruiny - przegląd problematyki Rozdział 2012
8 Zaburzenia elektromagnetyczne na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArc Referat 2011
9 Zaburzenia promieniowane reaktora plazmowego typu GlidArc Artykuł 2011
10 Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa drewnianych chałup i zabudowy gospodarskiej na Lubelszczyźnie –wybrane przykłady z Muzeum Wsi Lubelskiej Artykuł 2015
11 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo - sytuacja na rynku pracy Artykuł 2011
12 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo : raport z badań Monografia 2014
13 Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia Artykuł 2015
14 Zadania i pytania kontrolne Rozdział 2012
15 Zadania z podstaw kształtowania elementów konstrukcji Monografia 2011
16 Zadziory jako problem technologiczny w operacjach montażu Artykuł 2015
17 Zagadnienia cieplne w układzie mikrokogeneracyjnym z silnikien Stirlinga Artykuł 2013
18 Zagadnienia klasyfikacji biopaliw-głowica hybrydowa współpracująca z optrodami kapilarnymi Artykuł 2011
19 Zagadnienia konstrukcji i technologii fotodiody wielkopowierzchniowej wykonanej w podłożu z węglika krzemu Referat 2012
20 Zagadnienia przystosowania rozwiązań projektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów w nauczaniu projektowania urbanistycznego Artykuł 2016
21 Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering Monografia 2014
22 Zagadnienia teorii chaosu Rozdział 2016
23 Zagadnienia transportu międzystanowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Artykuł 2015
24 Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowym Artykuł 2011
25 Zagal’na harakteristika derevânogo haramobuduvannâ Rìvnens’kogo regìonu Rozdział 2017
26 Zagospodarowanie odpadów wiertniczych w Polsce i USA - stan prawny Rozdział 2016
27 Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4 Artykuł 2016
28 Zagrożenia drogowe spowodowane ruchem ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych Artykuł 2017
29 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Artykuł 2012
30 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Referat 2012
31 Zagrożenia i ochrona aplikacji internetowych Monografia 2014
32 Zagrożenia pyłowe oraz monitoring powietrza atmosferycznego Artykuł 2016
33 Zagrożenia wynikające z stosowania układów sterowanych elektronicznie w pojazdach Artykuł 2015
34 Zagrożenie zdrowia i życia ludzi wypadkami drogowymi w opracowaniach środowiskowych na przykładzie drogi krajowej DK–17 na odcinku Piaski-Hrebenne Artykuł 2014
35 Zaistnienie wypadku drogowego wskutek wybranych uszkodzeń opon pojazdów samochodowych Rozdział 2017
36 Zakres aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo i ich wpływ na skłonność do akceptacji innowacji produktowych Artykuł 2017
37 Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej Artykuł 2012
38 Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości Artykuł 2015
39 Zakres wykorzystania systemu rachunkowości i sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Rozdział 2016
40 Zakupy aparatury badawczej Artykuł 2011
41 Zakupy grupowe w Internecie – aktywizacja sprzedaży czy budowanie wizerunku? Artykuł 2014
42 Zakuwanie końcówek lin metodą walcowania wzdłużnego Artykuł 2015
43 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część I Artykuł 2011
44 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część II Artykuł 2011
45 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część III Artykuł 2011
46 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych-część IV Artykuł 2012
47 Zalety i wady wizualizacji w nauczaniu matematyki oraz prowadzeniu badań matematycznych Rozdział 2015
48 Zalety rozwiązań cloudcomputing w systemach telekomunikacyjnych Artykuł 2014
49 Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowy Artykuł 2013
50 Zależność częstotliwościowa napięciowego współczynnika magnetoelektrycznego w ceramikach (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x Artykuł 2015
51 Założenia dla budowy i rozwoju klastrów energii w Polsce Rozdział 2017
52 Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce Monografia 2016
53 Założenie pałacowo-parkowe w Gardzienicach - przykład udanej rewitalizacji Rozdział 2015
54 Zamek Toruń-Dybów w przeszłości oraz w kontekście teraźniejszej problematyki technicznej i konserwatorskiej Rozdział 2013
55 Zamek w Bobrownikach – problematyka techniczna i konserwatorska Rozdział 2013
56 Zamek w Brodach : fazy rozwojowe fortyfikacji Artykuł 2015
57 Zamek w Ćmielowie – historia , dokumentacja i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
58 Zamek w Janowcu nad Wisłą – fazy budowy, przeprowadzone prace i ocena stanu technicznego poszczególnych części zamku Rozdział 2013
59 Zamek w Liwie – historia , fazy budowy i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
60 Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego Monografia 2012
61 Zamość – rewitalizacja miasta idealnego w ostatnim dwudziestoleciu Rozdział 2015
62 Zanieczyszczenia a jakość powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach. Monografia 2013
63 Zanikanie nadprzewodnictwa w uzwojeniu transformatora HTS wskutek przepływu pradu włączania Rozdział 2015
64 Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju Artykuł 2013
65 Zapis modeli CAD poprzez aproksymację powierzchni trójkątami – zasady, błędy, rozwiązania naprawcze Rozdział 2015
66 Zapomniane ultradźwięki - zastosowanie dopplerowskich czujek ruchu w systemach alarmowych w obiektach budowlanych Artykuł 2011
67 Zapomniany dwór Gorajskich przy ul. Bernardyńskiej 12 w Lublinie Artykuł 2015
68 Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną w zależności od strefy klimatycznej Artykuł 2016
69 Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu mieszkalnym - porównanie metody bilansowej i symulacyjnej Artykuł 2013
70 Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji Artykuł 2013
71 Zapytaj bibliotekarza na czacie i nie tylko... czyli narzędzia informacyjno-komunikacyjne w Bibliotece Artykuł 2014
72 Zarys ekologicznych warunków transportu stałych odpadów komunalnych w warunkach Polski, Islandii i Finlandii Artykuł 2015
73 Zarys ekspertowego systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych (ZSO) Rozdział 2015
74 Zarysowanie płyty w belkach zespolonych typu stal-beton Referat 2016
75 Zarządzanie energią a determinanty doboru instalacji fotowoltaicznej Rozdział 2016
76 Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Monografia 2011
77 Zarządzanie firmą medyczną – systemy klasy ERP Rozdział 2015
78 Zarządzanie humanistyczne i ekonomiczne - przegląd stanowisk Rozdział 2017
79 Zarządzanie hybrydowymi systemami zasilania budynku (inteligentne budynki) Monografia 2011
80 Zarządzanie i eksploatacja farm wiatrowych nowoczesne metody wsparcia informatycznego Artykuł 2012
81 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Referat 2014
82 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Artykuł 2014
83 Zarządzanie innowacjami i transferem technologii Monografia 2016
84 Zarządzanie jakością i ciśnieniem wody w systemach dystrybucji Rozdział 2014
85 Zarządzanie kapitałem intelektualnym w gospodarce opartej na wiedzy Rozdział 2011
86 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej Rozdział 2012
87 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji publicznej Rozdział 2016
88 Zarządzanie logistyką w małych przedsiębiorstwach Artykuł 2016
89 Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych Monografia 2016
90 Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie. Wybrane metody i modele w budownictwie drogowym Monografia 2014
91 Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach Monografia 2017
92 Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy? Artykuł 2016
93 Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw Monografia 2013
94 Zarzadzanie operacyjne kosztami Monografia 2012
95 Zarządzanie operacyjne w budownictwie z wykorzystaniem narzędzi BIM Artykuł 2017
96 Zarządzanie organizacjami turystycznymi w persektywie strategicznej Rozdział 2012
97 Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych : wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego Monografia 2013
98 Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie Monografia 2011
99 Zarządzanie projektem "Absolwent na miarę czasu" Rozdział 2012
100 Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych Monografia 2012
101 Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań Artykuł 2016
102 Zarządzanie rozwojem lokalnym na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie - obecny stan wiedzy oraz priorytety badawcze na przyszłość Artykuł 2013
103 Zarządzanie ryzykiem jako element przemiany w administracji publicznej w sprawie zarządzaną organizację Artykuł 2014
104 Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej Artykuł 2011
105 Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym Monografia 2013
106 Zarządzanie tożsamością cyfrową jako istotny element polityki bezpieczeństwa informacji w firmie Rozdział 2013
107 Zarządzanie twórcze Monografia 2015
108 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej Monografia 2011
109 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną Monografia 2011
110 Zarządzanie w przemyśle wydobywczym wobec wymogu gruntownych zmian Artykuł 2013
111 Zarządzanie w służbie zdrowia : strategia, marketing, personel Monografia 2017
112 Zarządzanie wartością współczesnego przesdsiębiorstwa Monografia 2015
113 Zarządzanie wiedzą - od informacji do mądrości Rozdział 2011
114 Zarządzanie wiedzą wobec zjawiska starzenia się w społeczeństwie informacyjnym - wyniki badań Rozdział 2016
115 Zarządzanie wiekiem : aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny Monografia 2015
116 Zarządzanie wizerunkiem partii politycznej zgodnie z perspektywą oczekiwań społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań empirycznych na przykładzie województwa lubelskiego z roku 2011 Artykuł 2012
117 Zarządzanie własnością intelektualną w jednostkach naukowych – staż na Słowacji Artykuł 2014
118 Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej Rozdział 2012
119 Zarządzanie zasobami informatycznymi Rozdział 2011
120 Zarządzanie zasobami ludzkimi Artykuł 2017
121 Zarządzanie zespołami projektowymi w kontekście rozwoju nauki project management i nowych koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi Rozdział 2015
122 Zasada, czy zasady, zrównoważonego rozwoju? Artykuł 2015
123 Zasady bezpiecznej obróbki stopów magnezu Rozdział 2015
124 Zasady estetycznego kształtowania konstrukcji mostowych Artykuł 2011
125 Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów Rozdział 2017
126 Zasady projektowania systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby placówki oświatowej Rozdział 2014
127 Zasady projektowania witryn internetowych na potrzeby edukacji Rozdział 2011
128 Zasady wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji w wykonawstwie konstrukcji stalowych Artykuł 2014
129 Zasady wprowadzania benchmarkingu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Artykuł 2011
130 Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie a budynki niskoenergetyczne i pasywne Rozdział 2012
131 Zasilacz reaktora plazmowego – GlidArc Artykuł 2013
132 Zasilacze reaktorów plazmowych przeznaczonych do zaawansowanych procesów utleniania (AOPs) Artykuł 2011
133 Zaślepka do gniazdka elektrycznego [Wzór przemysłowy nr (11) 21498 (21) 22777] Patent 2015
134 Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim Artykuł 2017
135 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
136 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
137 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 406601] Patent 2015
138 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 414027] Patent 2017
139 Zastosowania analizy ruchu oczu w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych Artykuł 2015
140 Zastosowania badań strumienia magnetycznego w ferromagnetyku w celu wykrycia miejsca nieciągłości rdzenia Referat 2015
141 Zastosowania maszyn uczących się w modelu chmury obliczeniowej Rozdział 2014
142 Zastosowania metod jądrowych w medycynie Artykuł 2014
143 Zastosowania neuronowych klasyfikatorów grup podobieństwa dla wybranych wirtualnych obrazów wad materiałowych Artykuł 2011
144 Zastosowania termoanemometrów dwuwłóknowych do pomiarów prędkości przepływów turbulentnych Artykuł 2011
145 Zastosowanie Adobe Flex, Google Maps oraz Xml do budowy interaktywnego planu miasteczka akademickiego Artykuł 2012
146 Zastosowanie analizy MES i pomiarów drgań w procesie ulepszania konstrukcji frezów Rozdział 2012
147 Zastosowanie analizy sygnałów EEG w diagnostyce i rehabilitacji Rozdział 2015
148 Zastosowanie animacji komputerowej w procesie nauczania zagadnień technicznych Rozdział 2015
149 Zastosowanie bezzałogowego aparatu latającego w ratownictwie Artykuł 2015
150 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Referat 2013
151 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Artykuł 2014
152 Zastosowanie biomateriałów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej Rozdział 2012
153 Zastosowanie chitozanu i jego kompozytów w medycynie Rozdział 2015
154 Zastosowanie chmury obliczeniowej w programowaniu inteligentnych instalacji elektrycznych w gospodarstwach prosumenckich Referat 2016
155 Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie Rozdział 2013
156 Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC Artykuł 2014
157 Zastosowanie Data Mining i wielowymiarowej analizy danych w systemach medycznych Rozdział 2012
158 Zastosowanie diod LED w technice oświetleniowej samochodów Artykuł 2011
159 Zastosowanie diod LED w technologii doświetlania zakrętów Artykuł 2011
160 Zastosowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej i fraktalnej w projektowaniu Artykuł 2012
161 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Artykuł 2014
162 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Referat 2014
163 Zastosowanie e-nosa do oceny uciążliwości zapachowej obiektów oczyszczalni ścieków Referat 2015
164 Zastosowanie efektu Peltiera do diagnostyki termoelementów Monografia 2011
165 Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym Artykuł 2012
166 Zastosowanie ewolucyjnego systemu analizy wielokryterialnej do wariantowania rozwiązań w procesie doboru obrabiarek w ESP części klasy korpus Artykuł 2011
167 Zastosowanie flotacji ciśnieniowej do oczyszczania ścieków i odpadów ciekłych z górnictwa gazu łupkowego Rozdział 2016
168 Zastosowanie fotokatalizy w inzynierii powietrza wewnętrznego Referat 2014
169 Zastosowanie funkcjonalnych dodatków mineralnych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Rozdział 2017
170 Zastosowanie i ograniczenia technologii informacyjnych w diagnostyce medycznej Artykuł 2015
171 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Referat 2014
172 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Artykuł 2014
173 Zastosowanie inżynierii odwrotnej w projektowaniu spersonalizowanego implantu stawu biodrowego Artykuł 2017
174 Zastosowanie jonitów włóknistych w procesach dezodoryzacji i kontroli jakości powietrza Monografia 2013
175 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Artykuł 2012
176 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Referat 2011
177 Zastosowanie kamery termowizyjnej w diagnostyce obwodu ogrzewania pojazdów samochodowych Artykuł 2011
178 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Referat 2013
179 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Artykuł 2013
180 Zastosowanie klasyfikatorów tekstury w analizie obrazów medycznych Rozdział 2017
181 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Referat 2014
182 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Artykuł 2014
183 Zastosowanie komory hiperbarycznej w praktyce lekarskiej Rozdział 2015
184 Zastosowanie logiki rozmytej w gospodarce zapasami materiałów budowlanych Artykuł 2014
185 Zastosowanie Matlaba w szeregowaniu zadań produkcyjnych Rozdział 2013
186 Zastosowanie metod diagnostyki technicznej do analizy procesu spalania Rozdział 2017
187 Zastosowanie metod ewolucyjnych w doborze lokalizacji farm wiatrowych Referat 2015
188 Zastosowanie metod inżynierii odwrotnej do projektowania sztucznego krążka międzykręgowego Rozdział 2015
189 Zastosowanie metod inzynierii odwrotnej i metod przyrostowych do projektowania spersonalizowanego sztucznego krążka kręgowego Rozdział 2016
190 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Artykuł 2012
191 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Referat 2012
192 Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów Artykuł 2014
193 Zastosowanie metod symulacyjnych w logistyce produkcji Rozdział 2011
194 Zastosowanie metodologii zarządzania Kaizen w Laboratorium energooszczędnych systemów budynkowych Artykuł 2015
195 Zastosowanie metody analizy obrazu do oceny zużycia kawitacyjnego stopu aluminium AW-2017A Rozdział 2012
196 Zastosowanie metody Chan-Vese w segmentacji obrazów medycznych Artykuł 2015
197 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiarowych Referat 2015
198 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiatrowych Artykuł 2015
199 Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny wpływu warstw piezoelektryków na zachowanie płyty kompozytowej Referat 2014
200 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Referat 2013
201 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Artykuł 2014
202 Zastosowanie metody losowania LHS w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych Artykuł 2011
203 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Referat 2013
204 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Artykuł 2013
205 Zastosowanie metody SMED w procesie przezbrojenia prasy spęczającej Rozdział 2016
206 Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych Artykuł 2016
207 Zastosowanie modelowania komputerowego do oceny emisji lotnych zwiazków organicznych z materiałów wewnętrznych pomieszczeń zamkniętych Rozdział 2016
208 Zastosowanie modelowania ściezkowego do wyznaczania przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych Artykuł 2014
209 Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysu Artykuł 2012
210 Zastosowanie modelu dwuliniowego i metody obserwatorów odprzęgających do identyfikacji parametrów maszyny elektrycznej Artykuł 2014
211 Zastosowanie monitoringu IP w systemie nadzoru budynku Artykuł 2011
212 Zastosowanie multimedialnej aplikacji z elementami symulacji komputerowej w kształceniu inżynierskim Artykuł 2014
213 Zastosowanie multimedialnych środków dydaktycznych w procesie nauczania Artykuł 2011
214 Zastosowanie nanowgłębnika Berkovicha do badań warstw stykowych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2014
215 Zastosowanie nieliniowego programowania binarnego do wyboru zmiennych objaśniających metodą wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga Rozdział 2014
216 Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów CFD do modelowania chłodzenia silnika lotniczego Artykuł 2014
217 Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury Artykuł 2013
218 Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych Artykuł 2016
219 Zastosowanie osadów ściekowych jako komponentu paliwa alternatywnego Artykuł 2014
220 Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu Artykuł 2012
221 Zastosowanie polimerowych mas regeneracyjnych do naprawy korpusu zasuwy kołnierzowej DN300 PN 6,3 MPa Artykuł 2015
222 Zastosowanie połączeń klejowych podczas montażu łożysk Artykuł 2015
223 Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Referat 2014
224 Zastosowanie półprzewodnikowych żródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Artykuł 2014
225 Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do oceny jakościowej strat ciepła w budynkach jednorodzinnych Rozdział 2017
226 Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich Artykuł 2017
227 Zastosowanie powłok SiO2-TiO2 w protetyce stomatologicznej Artykuł 2011
228 Zastosowanie programu Clonezilla dla bezpieczeństwa pracowni komputerowej Artykuł 2017
229 Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Monografia 2011
230 Zastosowanie reaktora plazmowego „Miniaturized GlidArc” w usuwaniu kontaminatu bakteryjnego z powierzchni teflonu Artykuł 2016
231 Zastosowanie recyklingowych betonów na niekonwencjonalnych kruszywach odpadowych w budynkach rolnictwa przemysłowego i im towarzyszących Rozdział 2014
232 Zastosowanie robota do telediagnostyki medycznej z perspektywy projektu ReMeDi Artykuł 2016
233 Zastosowanie siatek do wzmacniania remontowanych nawierzchni ulic Warszawy Artykuł 2011
234 Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego Artykuł 2013
235 Zastosowanie sieci o inteligencji rozproszonej w celu optymalizacji zużycia energii we współczesnych budynkach Artykuł 2013
236 Zastosowanie sieci RBF w analizie pękania elementów maszyn Artykuł 2015
237 Zastosowanie silnika Stirlinga w mikrokogeneracji domowej Artykuł 2011
238 Zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej do badań ceramiki magnetycznej Referat 2017
239 Zastosowanie środowiska LabVIEW do wyznaczania dynamicznej charakterystyki głośnika i określania parametrów Thiele-Smalla Rozdział 2012
240 Zastosowanie statycznego licznika energii elektrycznej w układzie przetwornika mocy czynnej na impulsowy sygnał częstotliwościowy Referat 2016
241 Zastosowanie stereologii w inżynierii materiałów budowlanych Artykuł 2015
242 Zastosowanie sterownika rozmytego do zrównoważenia obciążenia maszyn w systemie produkcyjnym Rozdział 2015
243 Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli Artykuł 2011
244 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics Artykuł 2012
245 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Artykuł 2015
246 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Rozdział 2015
247 Zastosowanie systemu aramis w badaniach odporności na pękanie kompozytów betonowych modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
248 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Referat 2011
249 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Artykuł 2012
250 Zastosowanie taśm z włókien węglowych do wzmacniania konstrukcji stalowych Rozdział 2016
251 Zastosowanie technik bezprzewodowych do modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach agroturystycznych Artykuł 2014
252 Zastosowanie technik inżynierii odwrotnej w modelowaniu powierzchniowym na przykładzie projektu bocznego lusterka samochodowego Rozdział 2013
253 Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej we wstępnej ocenie jakości połączenia ceramiki stomatologicznej z metalem Rozdział 2016
254 Zastosowanie techniki pomiarowej TDR w badaniach terenowych przy wykorzystaniu sond powierzchniowych Artykuł 2011
255 Zastosowanie techniki Propensity Score Matching w badaniach ewaluacyjnych Rozdział 2016
256 Zastosowanie techniki reflektometrii w domenie czasu do oceny stanu zawilgocenia przegród budowlanych Monografia 2016
257 Zastosowanie technologii kart zbliżeniowych NFC w urządzeniach MicorMIG firmy Lorch Artykuł 2015
258 Zastosowanie technologii rapid prototypin do projektowania elementów maszyn Artykuł 2016
259 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowej Referat 2014
260 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowych Artykuł 2015
261 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2012
262 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2011
263 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2017
264 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2014
265 Zastosowanie tłumika magnetoreologicznego do sterowania drganiami w układzie mechanicznym z wahadłem Artykuł 2012
266 Zastosowanie trakerów solarnych w mikroelektrowniach fotowoltaicznych Artykuł 2015
267 Zastosowanie transformaty curvelet do analizy obrazu płomienia Monografia 2013
268 Zastosowanie transformaty curvelet w przetwarzaniu danych z georadaru GPR Artykuł 2012
269 Zastosowanie transformaty Fouriera w steganografii dźwięku Artykuł 2011
270 Zastosowanie trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego spalin do benzynowego silnika HCCI Artykuł 2015
271 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Referat 2013
272 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Artykuł 2013
273 Zastosowanie wirtualizacji w edukacji – wybrane przykłady Artykuł 2017
274 Zastosowanie wybranych barwników organicznych w barwnikowych ogniwach słonecznych Artykuł 2016
275 Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awarii Artykuł 2013
276 Zastosowanie wyciskania śrubowego w produkcji radiatorów Artykuł 2014
277 Zastosowanie zeolitów syntetycznych w inżynierii środowiska Monografia 2017
278 Zastosowanie zeolitów wytworzonych z popiołów lotnych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków Monografia 2012
279 Zaufanie pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy Rozdział 2016
280 Zautomatyzowane systemy budynkowe w energetyce prosumenckiej Artykuł 2016
281 Zautomatyzowane systemy w magazynach i centrach logistycznych o dużym stopniu zagrożenia wybuchowego Artykuł 2015
282 Zautomatyzowany system pomiarowo-kontrolny Artykuł 2015
283 Zautomatyzowany system recyklingu mechanicznego Rozdział 2013
284 Zawartość informacyjna polityki rachunkowości Monografia 2012
285 Zawór bezpieczeństwa [Zgloszenie nr (21) 416414] Patent 2017
286 Zawór homogenizujący Patent 2012
287 Zawór homogenizujący [ Nr patentu 215194] Patent 2013
288 Zawór na uderzenie Artykuł 2017
289 Zawór różnicowy [ Zgłoszenie nr (21) 410376 ] Patent 2016
290 Zawór różnicowy [Patent nr (11) 224841 (21) 410376] Patent 2017
291 Zawór wyrównawczy [Zgloszenie nr (21) 416403] Patent 2017
292 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69032] Patent 2017
293 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123911] Patent 2016
294 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69031] Patent 2017
295 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123910] Patent 2016
296 Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej : kinematyka Monografia 2016
297 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Artykuł 2014
298 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Referat 2014
299 Zdalne zarządzanie systemami kontroli i nadzoru nad stanem chronionego obiektu Rozdział 2012
300 Zdalny nadzór nad inteligentnym budynkiem Artykuł 2014
301 Zdarzenia drogowe podczas przewozu zwierząt Artykuł 2016
302 Zdarzenia niepożądane w transporcie samochodowym w aspekcie ograniczeń skrajni pionowej Artykuł 2012
303 Zdolność organizacji do wprowadzania zmian Rozdział 2014
304 Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą Artykuł 2016
305 Żelazko [Prawo z rejestracji nr 20435 wzoru przemysłowego] Patent 2014
306 Żelbetowe belki podsuwnicowe Artykuł 2012
307 Żelbetowe zbiorniki na materiały sypkie. Podstawy projektowania według norm europejskich Artykuł 2012
308 Zeolite adsorbents of selected diesel types Artykuł 2013
309 The zeolite modified by chitosan as an adsorbent for environmental applications Artykuł 2017
310 Zeolite properties improvement by chitosan modification—sorption studies Artykuł 2017
311 Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaskim jako przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej Artykuł 2015
312 Zespół dworsko – parkowy w Romanowie. Historia i obecny stan zachowania Artykuł 2015
313 Zespół sakralny w Piotrawinie - kompleksowa realizacja badań i konserwacji zabytku Artykuł 2014
314 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Patent nr (11) 222162 (21) 404546] Patent 2016
315 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Zgłoszenie nr (21) 404546] Patent 2015
316 Zestaw dart [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 68306] Patent 2016
317 Zestaw dart [Zgłoszenie nr (21) 123190] Patent 2015
318 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123189 ] Patent 2016
319 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [Prawo ochronna na wzór użytkowy (11) 68706 (21) 123189] Patent 2016
320 Zestaw gier wspomagający proces detekcji zaburzeń widzenia barw Artykuł 2011
321 Zestaw ogniskowy [Prawo z rejestracji nr 20479 wzoru przemysłowego] Patent 2014
322 Zeszkliwienie jako sposób neutralizacji odpadów niebezpiecznych Rozdział 2014
323 Żeton reklamowy [Prawo z rejestracji nr 18306 wzoru przemysłowego] Patent 2012
324 Żeton reklamowy porowany [ Nr zgłoszenia 398066] Patent 2013
325 Zgrzewanie folii polimerowych metodą klinową Rozdział 2015
326 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 1, Lata 1944- 1970 Rozdział 2016
327 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 2, Lata 1970- 1989 Rozdział 2016
328 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 3, Lata 1989-2016 Rozdział 2016
329 Zieleń po berlińsku Artykuł 2016
330 Zieleń w kulturze miast Rozdział 2016
331 Zigzag diode-pumped lasers based on crystals and glasses doped with rare earth ions Referat 2011
332 Zintegrowana komunikacja marketingowa w kreowaniu marki miasta Rozdział 2017
333 Zintegrowane kompleksy strugowe jako rozwiązanie problemu eksploatacji cienkich pokładów węglowych Artykuł 2012
334 Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu Rozdział 2011
335 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną na przykładzie wodociągów puławskich Artykuł 2012
336 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej Monografia 2013
337 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w kontekście zarządzania strategicznymi projektami w regionie Rozdział 2013
338 Zjawiska geotermalne na Lubelszczyźnie - historia, współczesność, prognozy Artykuł 2012
339 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej Referat 2014
340 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej : przegląd literatury Rozdział 2014
341 Zmiana kąta zwilżania polistyrenu wysokoudarowego z użyciem reaktora plazmowego typu plasma jet pracującego z częstotliwością radiową Artykuł 2016
342 Zmiana luzu w sprężarce z czterema równoległymi współbieżnymi rotorami o zmiennym skoku linii śrubowej Artykuł 2015
343 Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa Rozdział 2012
344 Zmiana rozkładu generacji w warunkach wystąpienia awaryjnych przeciążeń sieci przesyłowej Rozdział 2014
345 Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0 Artykuł 2015
346 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Rozdział 2013
347 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Artykuł 2013
348 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego Referat 2011
349 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowego Artykuł 2012
350 Zmiany koncentracji cząstek aerozolowych podczas procedur dentystycznych Referat 2016
351 Zmiany konstrukcyjne i technologiczne podczas procesu wytwarzania obudowy rozdzielnicy elektrycznej Artykuł 2015
352 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografia 2014
353 Zmiany parametrów wód kopalnianych lubelskiego zagłębia węglowego (LZW) podczas intensywnej eksploatacji i ich wpływ na jakość wód rzeki Świnki Artykuł 2012
354 Zmiany struktury warstwy wierzchniej powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr po tarciu ze stala C45 Artykuł 2012
355 Zmiany techniczno-transportowe w wybranym obszarze procesu produkcyjnego w zakładzie cukierniczym Artykuł 2016
356 Zmiany technologiczne linii produkcyjnej konstrukcji stalowych Artykuł 2015
357 Zmiany w prezentacji sprawozdania finansowego za 2016 rok wywołane nowelizacją ustawy o rachunkowości z 2015 roku Rozdział 2017
358 Zmiany w procesie technologicznym wykrawania i cięcia blach - automatyzacja procesu Artykuł 2015
359 Zmiany w strukturze zbiorowiska pierwotniaków osadu czynnego w zróżnicowanych warunkach tlenowych Artykuł 2012
360 Zmiany wybranych parametrów elektrycznych akumulatorów kwasowo - ołowiowych w okresie ich długotrwałego przechowywania Artykuł 2016
361 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Referat 2013
362 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Artykuł 2013
363 Zmieszane odpady komunalne źródłem energii odnawialnej Artykuł 2011
364 Zmniejszenie emisji spalin silnika spalinowego po zastąpieniu benzyny wodorem Artykuł 2011
365 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie energii słonecznej w gminach partnerstwa Doliny Zielawy Referat 2017
366 Zmniejszenie wieku wody. Metody zmniejszania czasu zatrzymania wody w systemach wodociągowych Artykuł 2016
367 Znacennâ georadarnih doslìdžen arheologično-arhitekturnoj pamiatki ( na prikladi Holms′koj Katedri Presvâtoj Bogorodicì XIII ST) Referat 2014
368 Znaczenie audytu zewnętrznego w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa Rozdział 2012
369 Znaczenie bioetanolu w wypełnianiu obowiązku stosowania paliw odnawialnych w transporcie Artykuł 2012
370 Znaczenie importu dla rynku mocy - doświadczenia rynków amerykańskich Artykuł 2017
371 Znaczenie inwestycji w rozwoju gospodarczym regionu słabo rozwiniętego Rozdział 2014
372 Znaczenie kapitału intelektualnego w procesie współpracy podmiotów publicznych i prywatnych Artykuł 2013
373 Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina Artykuł 2011
374 Znaczenie konsumenckiej aktywności online dla działań marketingowych przedsiębiorstw rynku IT Rozdział 2012
375 Znaczenie mechatroniki w technice Rozdział 2011
376 Znaczenie modularyzacji w procesie projektowania i użytkowania linii montażowych Artykuł 2015
377 Znaczenie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdań finansowych dla zapewnienia wiarygodności spółek notowanych na giełdzie Rozdział 2012
378 Znaczenie przestrzeni w procesie scalania miasta Artykuł 2017
379 Znaczenie przywództwa w małej firmie Artykuł 2014
380 Znaczenie roli kapitału intelektualnego i jego elementów w kreowaniu wartości organizacji Artykuł 2015
381 Znaczenie warunków wiatrowych w funkcjonowaniu madułów fotowoltaicznych Artykuł 2016
382 Znaczenie zaufania organizacyjnego wśród pracowników sezonowych Rozdział 2016
383 Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiebiorstw rynku IT Artykuł 2011
384 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21760 (21) 23232] Patent 2015
385 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21761 (21) 23234] Patent 2015
386 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21762 (21) 23236] Patent 2015
387 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21763 (21) 23235] Patent 2015
388 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21764 (21) 23233] Patent 2015
389 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21886 (21) 23281] Patent 2016
390 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21887 (21) 23283] Patent 2016
391 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21888 (21) 23284] Patent 2016
392 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21889 (21) 23285] Patent 2016
393 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21890 (21) 23286] Patent 2016
394 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21893 (21) 23288] Patent 2016
395 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21894 (21) 23287] Patent 2016
396 Źródła finansowania działalności przedsięwzięć rodzinnych na terenie Lubelszczyzny Artykuł 2011
397 Źródła finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim w świetle wyników badań ankietowych Rozdział 2012
398 Źródła finansowania inwestycji małych iśrednich przedsiębiorstw województwa lubelskiego na przykładzie badań ankietowych Rozdział 2011
399 Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski Artykuł 2014
400 Źródła i poziomy metali w obiektach sakralnych Referat 2016
401 Źródła i poziomy związkow perfluorowanych w środowisku wewnętrznym Rozdział 2012
402 Źródła informacji o studiach na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej i motywy ich podjęcia w percepcji studentów Artykuł 2011
403 Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych Artykuł 2014
404 Źródła stresu pracowniczego na tle klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie handlowym Rozdział 2017
405 Źródła zasilania samorządu terytoralnego w Polsce - ocena i propozycje zmian Rozdział 2012
406 Żródła związków endokrynnie czynnych w środowisku Referat 2013
407 Źródło jonów dla potrzeb spektroskopii jądrowej wykorzystujące plazmę generowaną strumieniem elektronów Artykuł 2013
408 Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich Artykuł 2011
409 Zrównoważony rozwój a drogi Rozdział 2011
410 Zróżnicowanie protokołów diagnostycznych, sterujących i multimedialnych w pojazdach Artykuł 2011
411 Zróżnicowanie sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia Artykuł 2013
412 Zróżnicowany wpływ preferencji oraz potrzeb klientów indywidualnych i instytucjonalnych na wybór oferenta dla zakupów materiałów technicznych Referat 2016
413 Zużycie i struktura powierzchni aluiniowych kompozytów zbrojonych cząsteczkami SiC w warunkach tarcia technicznie suchego Artykuł 2012
414 Zużycie kawitacyjne powłok na osnowie niklu wytworzonych metodą płomieniowo-proszkową na podłożu żeliwnym = Cavitation erosion wear of powder flame sprayed nickel based coatings on cast iron substrate Rozdział 2014
415 Zużycie wirników pomp na skutek eksploatacji w warunkach kawitacji Rozdział 2014
416 Zwarcia w systemach elektroenergetycznych Monografia 2013
417 Związek estetyki z matematyką. Rzecz o geometrii wizualnej Rozdział 2016
418 Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania Artykuł 2014
419 Związek makroskopowej odporności na pękanie z wielkością mikrorys w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2016
420 Związek pomiędzy liczebnością pierwotniaków w poszczególnych urządzeniach oczyszczalni ścieków "Hajdów" a zmianami stężeń związków azotu Referat 2011
421 Związki zawodowe jako istotny podmiot dialogu społecznego w organizacji Rozdział 2014
422 Zwiększanie odporności kawitacyjnej stopów metali przez napawanie powłok Artykuł 2015
423 Zwiększenie dokładności części osiowosymetrycznych w wyniku obróbki cieplno-mechanicznej Monografia 2013
424 Zwiększenie dokładności wiercenia wibracyjnego głębokich otworów Monografia 2014
425 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Referat 2013
426 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
427 Życie w Architekturze- opinie po konkursie Artykuł 2013
428 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Referat 2013
429 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Artykuł 2013
430 Zyski Energetyczne w systemach szklarniowych - porównanie metod obliczeń wg. ISO 13790 Referat 2017