Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 418
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Z praktyki zarządzania Artykuł 2012
2 Zaawansowane metody generowania obrazu w grafice 3D z wykorzystaniem nowoczesnych układów GPU Rozdział 2012
3 Zaawansowane metody sterowania silnikiem BLDC Rozdział 2016
4 Zabezpieczanie konstrukcji budynków przed skutkami wystąpienia obciążeń wyjątkowych Artykuł 2013
5 Zabezpieczenia stosowane w systemach mikroinstalacji fotowoltaicznych Rozdział 2017
6 Zabezpieczenie koron murów – analiza wybranych przykładów Rozdział 2013
7 Zabezpieczenie lica murów obiektów zachowanych w formie trwałej ruiny - przegląd problematyki Rozdział 2012
8 Zaburzenia elektromagnetyczne na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArc Referat 2011
9 Zaburzenia promieniowane reaktora plazmowego typu GlidArc Artykuł 2011
10 Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa drewnianych chałup i zabudowy gospodarskiej na Lubelszczyźnie –wybrane przykłady z Muzeum Wsi Lubelskiej Artykuł 2015
11 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo - sytuacja na rynku pracy Artykuł 2011
12 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo : raport z badań Monografia 2014
13 Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia Artykuł 2015
14 Zadania i pytania kontrolne Rozdział 2012
15 Zadania z podstaw kształtowania elementów konstrukcji Monografia 2011
16 Zadziory jako problem technologiczny w operacjach montażu Artykuł 2015
17 Zagadnienia cieplne w układzie mikrokogeneracyjnym z silnikien Stirlinga Artykuł 2013
18 Zagadnienia klasyfikacji biopaliw-głowica hybrydowa współpracująca z optrodami kapilarnymi Artykuł 2011
19 Zagadnienia konstrukcji i technologii fotodiody wielkopowierzchniowej wykonanej w podłożu z węglika krzemu Referat 2012
20 Zagadnienia przystosowania rozwiązań projektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów w nauczaniu projektowania urbanistycznego Artykuł 2016
21 Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering Monografia 2014
22 Zagadnienia teorii chaosu Rozdział 2016
23 Zagadnienia transportu międzystanowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Artykuł 2015
24 Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowym Artykuł 2011
25 Zagal’na harakteristika derevânogo haramobuduvannâ Rìvnens’kogo regìonu Rozdział 2017
26 Zagospodarowanie odpadów wiertniczych w Polsce i USA - stan prawny Rozdział 2016
27 Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4 Artykuł 2016
28 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Artykuł 2012
29 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Referat 2012
30 Zagrożenia i ochrona aplikacji internetowych Monografia 2014
31 Zagrożenia pyłowe oraz monitoring powietrza atmosferycznego Artykuł 2016
32 Zagrożenia wynikające z stosowania układów sterowanych elektronicznie w pojazdach Artykuł 2015
33 Zagrożenie zdrowia i życia ludzi wypadkami drogowymi w opracowaniach środowiskowych na przykładzie drogi krajowej DK–17 na odcinku Piaski-Hrebenne Artykuł 2014
34 Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej Artykuł 2012
35 Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości Artykuł 2015
36 Zakres wykorzystania systemu rachunkowości i sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Rozdział 2016
37 Zakupy aparatury badawczej Artykuł 2011
38 Zakupy grupowe w Internecie – aktywizacja sprzedaży czy budowanie wizerunku? Artykuł 2014
39 Zakuwanie końcówek lin metodą walcowania wzdłużnego Artykuł 2015
40 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część I Artykuł 2011
41 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część II Artykuł 2011
42 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część III Artykuł 2011
43 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych-część IV Artykuł 2012
44 Zalety i wady wizualizacji w nauczaniu matematyki oraz prowadzeniu badań matematycznych Rozdział 2015
45 Zalety rozwiązań cloudcomputing w systemach telekomunikacyjnych Artykuł 2014
46 Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowy Artykuł 2013
47 Zależność częstotliwościowa napięciowego współczynnika magnetoelektrycznego w ceramikach (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x Artykuł 2015
48 Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce Monografia 2016
49 Założenie pałacowo-parkowe w Gardzienicach - przykład udanej rewitalizacji Rozdział 2015
50 Zamek Toruń-Dybów w przeszłości oraz w kontekście teraźniejszej problematyki technicznej i konserwatorskiej Rozdział 2013
51 Zamek w Bobrownikach – problematyka techniczna i konserwatorska Rozdział 2013
52 Zamek w Brodach : fazy rozwojowe fortyfikacji Artykuł 2015
53 Zamek w Ćmielowie – historia , dokumentacja i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
54 Zamek w Janowcu nad Wisłą – fazy budowy, przeprowadzone prace i ocena stanu technicznego poszczególnych części zamku Rozdział 2013
55 Zamek w Liwie – historia , fazy budowy i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
56 Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego Monografia 2012
57 Zamość – rewitalizacja miasta idealnego w ostatnim dwudziestoleciu Rozdział 2015
58 Zanieczyszczenia a jakość powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach. Monografia 2013
59 Zanikanie nadprzewodnictwa w uzwojeniu transformatora HTS wskutek przepływu pradu włączania Rozdział 2015
60 Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju Artykuł 2013
61 Zapis modeli CAD poprzez aproksymację powierzchni trójkątami – zasady, błędy, rozwiązania naprawcze Rozdział 2015
62 Zapomniane ultradźwięki - zastosowanie dopplerowskich czujek ruchu w systemach alarmowych w obiektach budowlanych Artykuł 2011
63 Zapomniany dwór Gorajskich przy ul. Bernardyńskiej 12 w Lublinie Artykuł 2015
64 Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną w zależności od strefy klimatycznej Artykuł 2016
65 Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu mieszkalnym - porównanie metody bilansowej i symulacyjnej Artykuł 2013
66 Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji Artykuł 2013
67 Zapytaj bibliotekarza na czacie i nie tylko... czyli narzędzia informacyjno-komunikacyjne w Bibliotece Artykuł 2014
68 Zarys ekologicznych warunków transportu stałych odpadów komunalnych w warunkach Polski, Islandii i Finlandii Artykuł 2015
69 Zarys ekspertowego systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych (ZSO) Rozdział 2015
70 Zarysowanie płyty w belkach zespolonych typu stal-beton Referat 2016
71 Zarządzanie energią a determinanty doboru instalacji fotowoltaicznej Rozdział 2016
72 Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Monografia 2011
73 Zarządzanie firmą medyczną – systemy klasy ERP Rozdział 2015
74 Zarządzanie humanistyczne i ekonomiczne - przegląd stanowisk Rozdział 2017
75 Zarządzanie hybrydowymi systemami zasilania budynku (inteligentne budynki) Monografia 2011
76 Zarządzanie i eksploatacja farm wiatrowych nowoczesne metody wsparcia informatycznego Artykuł 2012
77 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Referat 2014
78 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Artykuł 2014
79 Zarządzanie innowacjami i transferem technologii Monografia 2016
80 Zarządzanie jakością i ciśnieniem wody w systemach dystrybucji Rozdział 2014
81 Zarządzanie kapitałem intelektualnym w gospodarce opartej na wiedzy Rozdział 2011
82 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej Rozdział 2012
83 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji publicznej Rozdział 2016
84 Zarządzanie logistyką w małych przedsiębiorstwach Artykuł 2016
85 Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych Monografia 2016
86 Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie. Wybrane metody i modele w budownictwie drogowym Monografia 2014
87 Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach Monografia 2017
88 Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy? Artykuł 2016
89 Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw Monografia 2013
90 Zarzadzanie operacyjne kosztami Monografia 2012
91 Zarządzanie operacyjne w budownictwie z wykorzystaniem narzędzi BIM Artykuł 2017
92 Zarządzanie organizacjami turystycznymi w persektywie strategicznej Rozdział 2012
93 Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych : wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego Monografia 2013
94 Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie Monografia 2011
95 Zarządzanie projektem "Absolwent na miarę czasu" Rozdział 2012
96 Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych Monografia 2012
97 Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań Artykuł 2016
98 Zarządzanie rozwojem lokalnym na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie - obecny stan wiedzy oraz priorytety badawcze na przyszłość Artykuł 2013
99 Zarządzanie ryzykiem jako element przemiany w administracji publicznej w sprawie zarządzaną organizację Artykuł 2014
100 Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej Artykuł 2011
101 Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym Monografia 2013
102 Zarządzanie tożsamością cyfrową jako istotny element polityki bezpieczeństwa informacji w firmie Rozdział 2013
103 Zarządzanie twórcze Monografia 2015
104 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej Monografia 2011
105 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną Monografia 2011
106 Zarządzanie w przemyśle wydobywczym wobec wymogu gruntownych zmian Artykuł 2013
107 Zarządzanie w służbie zdrowia : strategia, marketing, personel Monografia 2017
108 Zarządzanie wartością współczesnego przesdsiębiorstwa Monografia 2015
109 Zarządzanie wiedzą - od informacji do mądrości Rozdział 2011
110 Zarządzanie wiedzą wobec zjawiska starzenia się w społeczeństwie informacyjnym - wyniki badań Rozdział 2016
111 Zarządzanie wiekiem : aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny Monografia 2015
112 Zarządzanie wizerunkiem partii politycznej zgodnie z perspektywą oczekiwań społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań empirycznych na przykładzie województwa lubelskiego z roku 2011 Artykuł 2012
113 Zarządzanie własnością intelektualną w jednostkach naukowych – staż na Słowacji Artykuł 2014
114 Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej Rozdział 2012
115 Zarządzanie zasobami informatycznymi Rozdział 2011
116 Zarządzanie zespołami projektowymi w kontekście rozwoju nauki project management i nowych koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi Rozdział 2015
117 Zasada, czy zasady, zrównoważonego rozwoju? Artykuł 2015
118 Zasady bezpiecznej obróbki stopów magnezu Rozdział 2015
119 Zasady estetycznego kształtowania konstrukcji mostowych Artykuł 2011
120 Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów Rozdział 2017
121 Zasady projektowania systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby placówki oświatowej Rozdział 2014
122 Zasady projektowania witryn internetowych na potrzeby edukacji Rozdział 2011
123 Zasady wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji w wykonawstwie konstrukcji stalowych Artykuł 2014
124 Zasady wprowadzania benchmarkingu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Artykuł 2011
125 Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie a budynki niskoenergetyczne i pasywne Rozdział 2012
126 Zasilacz reaktora plazmowego – GlidArc Artykuł 2013
127 Zasilacze reaktorów plazmowych przeznaczonych do zaawansowanych procesów utleniania (AOPs) Artykuł 2011
128 Zaślepka do gniazdka elektrycznego [Wzór przemysłowy nr (11) 21498 (21) 22777] Patent 2015
129 Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim Artykuł 2017
130 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
131 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
132 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 406601] Patent 2015
133 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 414027] Patent 2017
134 Zastosowania analizy ruchu oczu w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych Artykuł 2015
135 Zastosowania badań strumienia magnetycznego w ferromagnetyku w celu wykrycia miejsca nieciągłości rdzenia Referat 2015
136 Zastosowania maszyn uczących się w modelu chmury obliczeniowej Rozdział 2014
137 Zastosowania metod jądrowych w medycynie Artykuł 2014
138 Zastosowania neuronowych klasyfikatorów grup podobieństwa dla wybranych wirtualnych obrazów wad materiałowych Artykuł 2011
139 Zastosowania termoanemometrów dwuwłóknowych do pomiarów prędkości przepływów turbulentnych Artykuł 2011
140 Zastosowanie Adobe Flex, Google Maps oraz Xml do budowy interaktywnego planu miasteczka akademickiego Artykuł 2012
141 Zastosowanie analizy MES i pomiarów drgań w procesie ulepszania konstrukcji frezów Rozdział 2012
142 Zastosowanie analizy sygnałów EEG w diagnostyce i rehabilitacji Rozdział 2015
143 Zastosowanie animacji komputerowej w procesie nauczania zagadnień technicznych Rozdział 2015
144 Zastosowanie bezzałogowego aparatu latającego w ratownictwie Artykuł 2015
145 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Referat 2013
146 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Artykuł 2014
147 Zastosowanie biomateriałów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej Rozdział 2012
148 Zastosowanie chitozanu i jego kompozytów w medycynie Rozdział 2015
149 Zastosowanie chmury obliczeniowej w programowaniu inteligentnych instalacji elektrycznych w gospodarstwach prosumenckich Referat 2016
150 Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie Rozdział 2013
151 Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC Artykuł 2014
152 Zastosowanie Data Mining i wielowymiarowej analizy danych w systemach medycznych Rozdział 2012
153 Zastosowanie diod LED w technice oświetleniowej samochodów Artykuł 2011
154 Zastosowanie diod LED w technologii doświetlania zakrętów Artykuł 2011
155 Zastosowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej i fraktalnej w projektowaniu Artykuł 2012
156 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Artykuł 2014
157 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Referat 2014
158 Zastosowanie e-nosa do oceny uciążliwości zapachowej obiektów oczyszczalni ścieków Referat 2015
159 Zastosowanie efektu Peltiera do diagnostyki termoelementów Monografia 2011
160 Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym Artykuł 2012
161 Zastosowanie ewolucyjnego systemu analizy wielokryterialnej do wariantowania rozwiązań w procesie doboru obrabiarek w ESP części klasy korpus Artykuł 2011
162 Zastosowanie flotacji ciśnieniowej do oczyszczania ścieków i odpadów ciekłych z górnictwa gazu łupkowego Rozdział 2016
163 Zastosowanie fotokatalizy w inzynierii powietrza wewnętrznego Referat 2014
164 Zastosowanie funkcjonalnych dodatków mineralnych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Rozdział 2017
165 Zastosowanie i ograniczenia technologii informacyjnych w diagnostyce medycznej Artykuł 2015
166 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Referat 2014
167 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Artykuł 2014
168 Zastosowanie inżynierii odwrotnej w projektowaniu spersonalizowanego implantu stawu biodrowego Artykuł 2017
169 Zastosowanie jonitów włóknistych w procesach dezodoryzacji i kontroli jakości powietrza Monografia 2013
170 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Artykuł 2012
171 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Referat 2011
172 Zastosowanie kamery termowizyjnej w diagnostyce obwodu ogrzewania pojazdów samochodowych Artykuł 2011
173 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Referat 2013
174 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Artykuł 2013
175 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Referat 2014
176 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Artykuł 2014
177 Zastosowanie komory hiperbarycznej w praktyce lekarskiej Rozdział 2015
178 Zastosowanie logiki rozmytej w gospodarce zapasami materiałów budowlanych Artykuł 2014
179 Zastosowanie Matlaba w szeregowaniu zadań produkcyjnych Rozdział 2013
180 Zastosowanie metod ewolucyjnych w doborze lokalizacji farm wiatrowych Referat 2015
181 Zastosowanie metod inżynierii odwrotnej do projektowania sztucznego krążka międzykręgowego Rozdział 2015
182 Zastosowanie metod inzynierii odwrotnej i metod przyrostowych do projektowania spersonalizowanego sztucznego krążka kręgowego Rozdział 2016
183 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Artykuł 2012
184 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Referat 2012
185 Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów Artykuł 2014
186 Zastosowanie metod symulacyjnych w logistyce produkcji Rozdział 2011
187 Zastosowanie metodologii zarządzania Kaizen w Laboratorium energooszczędnych systemów budynkowych Artykuł 2015
188 Zastosowanie metody analizy obrazu do oceny zużycia kawitacyjnego stopu aluminium AW-2017A Rozdział 2012
189 Zastosowanie metody Chan-Vese w segmentacji obrazów medycznych Artykuł 2015
190 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiarowych Referat 2015
191 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiatrowych Artykuł 2015
192 Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny wpływu warstw piezoelektryków na zachowanie płyty kompozytowej Referat 2014
193 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Referat 2013
194 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Artykuł 2014
195 Zastosowanie metody losowania LHS w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych Artykuł 2011
196 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Referat 2013
197 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Artykuł 2013
198 Zastosowanie metody SMED w procesie przezbrojenia prasy spęczającej Rozdział 2016
199 Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych Artykuł 2016
200 Zastosowanie modelowania komputerowego do oceny emisji lotnych zwiazków organicznych z materiałów wewnętrznych pomieszczeń zamkniętych Rozdział 2016
201 Zastosowanie modelowania ściezkowego do wyznaczania przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych Artykuł 2014
202 Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysu Artykuł 2012
203 Zastosowanie modelu dwuliniowego i metody obserwatorów odprzęgających do identyfikacji parametrów maszyny elektrycznej Artykuł 2014
204 Zastosowanie monitoringu IP w systemie nadzoru budynku Artykuł 2011
205 Zastosowanie multimedialnej aplikacji z elementami symulacji komputerowej w kształceniu inżynierskim Artykuł 2014
206 Zastosowanie multimedialnych środków dydaktycznych w procesie nauczania Artykuł 2011
207 Zastosowanie nanowgłębnika Berkovicha do badań warstw stykowych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2014
208 Zastosowanie nieliniowego programowania binarnego do wyboru zmiennych objaśniających metodą wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga Rozdział 2014
209 Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów CFD do modelowania chłodzenia silnika lotniczego Artykuł 2014
210 Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury Artykuł 2013
211 Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych Artykuł 2016
212 Zastosowanie osadów ściekowych jako komponentu paliwa alternatywnego Artykuł 2014
213 Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu Artykuł 2012
214 Zastosowanie polimerowych mas regeneracyjnych do naprawy korpusu zasuwy kołnierzowej DN300 PN 6,3 MPa Artykuł 2015
215 Zastosowanie połączeń klejowych podczas montażu łożysk Artykuł 2015
216 Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Referat 2014
217 Zastosowanie półprzewodnikowych żródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Artykuł 2014
218 Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich Artykuł 2017
219 Zastosowanie powłok SiO2-TiO2 w protetyce stomatologicznej Artykuł 2011
220 Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Monografia 2011
221 Zastosowanie reaktora plazmowego „Miniaturized GlidArc” w usuwaniu kontaminatu bakteryjnego z powierzchni teflonu Artykuł 2016
222 Zastosowanie recyklingowych betonów na niekonwencjonalnych kruszywach odpadowych w budynkach rolnictwa przemysłowego i im towarzyszących Rozdział 2014
223 Zastosowanie robota do telediagnostyki medycznej z perspektywy projektu ReMeDi Artykuł 2016
224 Zastosowanie siatek do wzmacniania remontowanych nawierzchni ulic Warszawy Artykuł 2011
225 Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego Artykuł 2013
226 Zastosowanie sieci o inteligencji rozproszonej w celu optymalizacji zużycia energii we współczesnych budynkach Artykuł 2013
227 Zastosowanie sieci RBF w analizie pękania elementów maszyn Artykuł 2015
228 Zastosowanie silnika Stirlinga w mikrokogeneracji domowej Artykuł 2011
229 Zastosowanie środowiska LabVIEW do wyznaczania dynamicznej charakterystyki głośnika i określania parametrów Thiele-Smalla Rozdział 2012
230 Zastosowanie statycznego licznika energii elektrycznej w układzie przetwornika mocy czynnej na impulsowy sygnał częstotliwościowy Referat 2016
231 Zastosowanie stereologii w inżynierii materiałów budowlanych Artykuł 2015
232 Zastosowanie sterownika rozmytego do zrównoważenia obciążenia maszyn w systemie produkcyjnym Rozdział 2015
233 Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli Artykuł 2011
234 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics Artykuł 2012
235 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Artykuł 2015
236 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Rozdział 2015
237 Zastosowanie systemu aramis w badaniach odporności na pękanie kompozytów betonowych modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
238 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Referat 2011
239 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Artykuł 2012
240 Zastosowanie taśm z włókien węglowych do wzmacniania konstrukcji stalowych Rozdział 2016
241 Zastosowanie technik bezprzewodowych do modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach agroturystycznych Artykuł 2014
242 Zastosowanie technik inżynierii odwrotnej w modelowaniu powierzchniowym na przykładzie projektu bocznego lusterka samochodowego Rozdział 2013
243 Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej we wstępnej ocenie jakości połączenia ceramiki stomatologicznej z metalem Rozdział 2016
244 Zastosowanie techniki pomiarowej TDR w badaniach terenowych przy wykorzystaniu sond powierzchniowych Artykuł 2011
245 Zastosowanie techniki Propensity Score Matching w badaniach ewaluacyjnych Rozdział 2016
246 Zastosowanie techniki reflektometrii w domenie czasu do oceny stanu zawilgocenia przegród budowlanych Monografia 2016
247 Zastosowanie technologii kart zbliżeniowych NFC w urządzeniach MicorMIG firmy Lorch Artykuł 2015
248 Zastosowanie technologii rapid prototypin do projektowania elementów maszyn Artykuł 2016
249 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowej Referat 2014
250 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowych Artykuł 2015
251 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2012
252 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2011
253 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2017
254 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2014
255 Zastosowanie tłumika magnetoreologicznego do sterowania drganiami w układzie mechanicznym z wahadłem Artykuł 2012
256 Zastosowanie trakerów solarnych w mikroelektrowniach fotowoltaicznych Artykuł 2015
257 Zastosowanie transformaty curvelet do analizy obrazu płomienia Monografia 2013
258 Zastosowanie transformaty curvelet w przetwarzaniu danych z georadaru GPR Artykuł 2012
259 Zastosowanie transformaty Fouriera w steganografii dźwięku Artykuł 2011
260 Zastosowanie trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego spalin do benzynowego silnika HCCI Artykuł 2015
261 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Referat 2013
262 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Artykuł 2013
263 Zastosowanie wybranych barwników organicznych w barwnikowych ogniwach słonecznych Artykuł 2016
264 Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awarii Artykuł 2013
265 Zastosowanie wyciskania śrubowego w produkcji radiatorów Artykuł 2014
266 Zastosowanie zeolitów syntetycznych w inżynierii środowiska Monografia 2017
267 Zastosowanie zeolitów wytworzonych z popiołów lotnych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków Monografia 2012
268 Zaufanie pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy Rozdział 2016
269 Zautomatyzowane systemy budynkowe w energetyce prosumenckiej Artykuł 2016
270 Zautomatyzowane systemy w magazynach i centrach logistycznych o dużym stopniu zagrożenia wybuchowego Artykuł 2015
271 Zautomatyzowany system pomiarowo-kontrolny Artykuł 2015
272 Zautomatyzowany system recyklingu mechanicznego Rozdział 2013
273 Zawartość informacyjna polityki rachunkowości Monografia 2012
274 Zawór bezpieczeństwa [Zgloszenie nr (21) 416414] Patent 2017
275 Zawór homogenizujący Patent 2012
276 Zawór homogenizujący [ Nr patentu 215194] Patent 2013
277 Zawór na uderzenie Artykuł 2017
278 Zawór różnicowy [ Zgłoszenie nr (21) 410376 ] Patent 2016
279 Zawór różnicowy [Patent nr (11) 224841 (21) 410376] Patent 2017
280 Zawór wyrównawczy [Zgloszenie nr (21) 416403] Patent 2017
281 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69032] Patent 2017
282 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123911] Patent 2016
283 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69031] Patent 2017
284 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123910] Patent 2016
285 Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej : kinematyka Monografia 2016
286 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Artykuł 2014
287 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Referat 2014
288 Zdalne zarządzanie systemami kontroli i nadzoru nad stanem chronionego obiektu Rozdział 2012
289 Zdalny nadzór nad inteligentnym budynkiem Artykuł 2014
290 Zdarzenia drogowe podczas przewozu zwierząt Artykuł 2016
291 Zdarzenia niepożądane w transporcie samochodowym w aspekcie ograniczeń skrajni pionowej Artykuł 2012
292 Zdolność organizacji do wprowadzania zmian Rozdział 2014
293 Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą Artykuł 2016
294 Żelazko [Prawo z rejestracji nr 20435 wzoru przemysłowego] Patent 2014
295 Żelbetowe belki podsuwnicowe Artykuł 2012
296 Żelbetowe zbiorniki na materiały sypkie. Podstawy projektowania według norm europejskich Artykuł 2012
297 Zeolite adsorbents of selected diesel types Artykuł 2013
298 The zeolite modified by chitosan as an adsorbent for environmental applications Artykuł 2017
299 Zeolite properties improvement by chitosan modification—sorption studies Artykuł 2017
300 Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaskim jako przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej Artykuł 2015
301 Zespół dworsko – parkowy w Romanowie. Historia i obecny stan zachowania Artykuł 2015
302 Zespół sakralny w Piotrawinie - kompleksowa realizacja badań i konserwacji zabytku Artykuł 2014
303 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Patent nr (11) 222162 (21) 404546] Patent 2016
304 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Zgłoszenie nr (21) 404546] Patent 2015
305 Zestaw dart [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 68306] Patent 2016
306 Zestaw dart [Zgłoszenie nr (21) 123190] Patent 2015
307 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123189 ] Patent 2016
308 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [Prawo ochronna na wzór użytkowy (11) 68706 (21) 123189] Patent 2016
309 Zestaw gier wspomagający proces detekcji zaburzeń widzenia barw Artykuł 2011
310 Zestaw ogniskowy [Prawo z rejestracji nr 20479 wzoru przemysłowego] Patent 2014
311 Zeszkliwienie jako sposób neutralizacji odpadów niebezpiecznych Rozdział 2014
312 Żeton reklamowy [Prawo z rejestracji nr 18306 wzoru przemysłowego] Patent 2012
313 Żeton reklamowy porowany [ Nr zgłoszenia 398066] Patent 2013
314 Zgrzewanie folii polimerowych metodą klinową Rozdział 2015
315 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 1, Lata 1944- 1970 Rozdział 2016
316 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 2, Lata 1970- 1989 Rozdział 2016
317 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 3, Lata 1989-2016 Rozdział 2016
318 Zieleń po berlińsku Artykuł 2016
319 Zieleń w kulturze miast Rozdział 2016
320 Zigzag diode-pumped lasers based on crystals and glasses doped with rare earth ions Referat 2011
321 Zintegrowana komunikacja marketingowa w kreowaniu marki miasta Rozdział 2017
322 Zintegrowane kompleksy strugowe jako rozwiązanie problemu eksploatacji cienkich pokładów węglowych Artykuł 2012
323 Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu Rozdział 2011
324 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną na przykładzie wodociągów puławskich Artykuł 2012
325 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej Monografia 2013
326 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w kontekście zarządzania strategicznymi projektami w regionie Rozdział 2013
327 Zjawiska geotermalne na Lubelszczyźnie - historia, współczesność, prognozy Artykuł 2012
328 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej Referat 2014
329 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej : przegląd literatury Rozdział 2014
330 Zmiana kąta zwilżania polistyrenu wysokoudarowego z użyciem reaktora plazmowego typu plasma jet pracującego z częstotliwością radiową Artykuł 2016
331 Zmiana luzu w sprężarce z czterema równoległymi współbieżnymi rotorami o zmiennym skoku linii śrubowej Artykuł 2015
332 Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa Rozdział 2012
333 Zmiana rozkładu generacji w warunkach wystąpienia awaryjnych przeciążeń sieci przesyłowej Rozdział 2014
334 Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0 Artykuł 2015
335 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Rozdział 2013
336 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Artykuł 2013
337 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego Referat 2011
338 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowego Artykuł 2012
339 Zmiany koncentracji cząstek aerozolowych podczas procedur dentystycznych Referat 2016
340 Zmiany konstrukcyjne i technologiczne podczas procesu wytwarzania obudowy rozdzielnicy elektrycznej Artykuł 2015
341 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografia 2014
342 Zmiany parametrów wód kopalnianych lubelskiego zagłębia węglowego (LZW) podczas intensywnej eksploatacji i ich wpływ na jakość wód rzeki Świnki Artykuł 2012
343 Zmiany struktury warstwy wierzchniej powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr po tarciu ze stala C45 Artykuł 2012
344 Zmiany techniczno-transportowe w wybranym obszarze procesu produkcyjnego w zakładzie cukierniczym Artykuł 2016
345 Zmiany technologiczne linii produkcyjnej konstrukcji stalowych Artykuł 2015
346 Zmiany w prezentacji sprawozdania finansowego za 2016 rok wywołane nowelizacją ustawy o rachunkowości z 2015 roku Rozdział 2017
347 Zmiany w procesie technologicznym wykrawania i cięcia blach - automatyzacja procesu Artykuł 2015
348 Zmiany w strukturze zbiorowiska pierwotniaków osadu czynnego w zróżnicowanych warunkach tlenowych Artykuł 2012
349 Zmiany wybranych parametrów elektrycznych akumulatorów kwasowo - ołowiowych w okresie ich długotrwałego przechowywania Artykuł 2016
350 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Referat 2013
351 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Artykuł 2013
352 Zmieszane odpady komunalne źródłem energii odnawialnej Artykuł 2011
353 Zmniejszenie emisji spalin silnika spalinowego po zastąpieniu benzyny wodorem Artykuł 2011
354 Zmniejszenie wieku wody. Metody zmniejszania czasu zatrzymania wody w systemach wodociągowych Artykuł 2016
355 Znacennâ georadarnih doslìdžen arheologično-arhitekturnoj pamiatki ( na prikladi Holms′koj Katedri Presvâtoj Bogorodicì XIII ST) Referat 2014
356 Znaczenie audytu zewnętrznego w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa Rozdział 2012
357 Znaczenie bioetanolu w wypełnianiu obowiązku stosowania paliw odnawialnych w transporcie Artykuł 2012
358 Znaczenie importu dla rynku mocy - doświadczenia rynków amerykańskich Artykuł 2017
359 Znaczenie inwestycji w rozwoju gospodarczym regionu słabo rozwiniętego Rozdział 2014
360 Znaczenie kapitału intelektualnego w procesie współpracy podmiotów publicznych i prywatnych Artykuł 2013
361 Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina Artykuł 2011
362 Znaczenie konsumenckiej aktywności online dla działań marketingowych przedsiębiorstw rynku IT Rozdział 2012
363 Znaczenie mechatroniki w technice Rozdział 2011
364 Znaczenie modularyzacji w procesie projektowania i użytkowania linii montażowych Artykuł 2015
365 Znaczenie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdań finansowych dla zapewnienia wiarygodności spółek notowanych na giełdzie Rozdział 2012
366 Znaczenie przestrzeni w procesie scalania miasta Artykuł 2017
367 Znaczenie przywództwa w małej firmie Artykuł 2014
368 Znaczenie roli kapitału intelektualnego i jego elementów w kreowaniu wartości organizacji Artykuł 2015
369 Znaczenie warunków wiatrowych w funkcjonowaniu madułów fotowoltaicznych Artykuł 2016
370 Znaczenie zaufania organizacyjnego wśród pracowników sezonowych Rozdział 2016
371 Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiebiorstw rynku IT Artykuł 2011
372 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21760 (21) 23232] Patent 2015
373 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21761 (21) 23234] Patent 2015
374 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21762 (21) 23236] Patent 2015
375 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21763 (21) 23235] Patent 2015
376 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21764 (21) 23233] Patent 2015
377 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21886 (21) 23281] Patent 2016
378 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21887 (21) 23283] Patent 2016
379 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21888 (21) 23284] Patent 2016
380 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21889 (21) 23285] Patent 2016
381 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21890 (21) 23286] Patent 2016
382 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21893 (21) 23288] Patent 2016
383 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21894 (21) 23287] Patent 2016
384 Źródła finansowania działalności przedsięwzięć rodzinnych na terenie Lubelszczyzny Artykuł 2011
385 Źródła finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim w świetle wyników badań ankietowych Rozdział 2012
386 Źródła finansowania inwestycji małych iśrednich przedsiębiorstw województwa lubelskiego na przykładzie badań ankietowych Rozdział 2011
387 Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski Artykuł 2014
388 Źródła i poziomy metali w obiektach sakralnych Referat 2016
389 Źródła i poziomy związkow perfluorowanych w środowisku wewnętrznym Rozdział 2012
390 Źródła informacji o studiach na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej i motywy ich podjęcia w percepcji studentów Artykuł 2011
391 Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych Artykuł 2014
392 Źródła stresu pracowniczego na tle klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie handlowym Rozdział 2017
393 Źródła zasilania samorządu terytoralnego w Polsce - ocena i propozycje zmian Rozdział 2012
394 Żródła związków endokrynnie czynnych w środowisku Referat 2013
395 Źródło jonów dla potrzeb spektroskopii jądrowej wykorzystujące plazmę generowaną strumieniem elektronów Artykuł 2013
396 Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich Artykuł 2011
397 Zrównoważony rozwój a drogi Rozdział 2011
398 Zróżnicowanie protokołów diagnostycznych, sterujących i multimedialnych w pojazdach Artykuł 2011
399 Zróżnicowanie sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia Artykuł 2013
400 Zróżnicowany wpływ preferencji oraz potrzeb klientów indywidualnych i instytucjonalnych na wybór oferenta dla zakupów materiałów technicznych Referat 2016
401 Zużycie i struktura powierzchni aluiniowych kompozytów zbrojonych cząsteczkami SiC w warunkach tarcia technicznie suchego Artykuł 2012
402 Zużycie kawitacyjne powłok na osnowie niklu wytworzonych metodą płomieniowo-proszkową na podłożu żeliwnym = Cavitation erosion wear of powder flame sprayed nickel based coatings on cast iron substrate Rozdział 2014
403 Zużycie wirników pomp na skutek eksploatacji w warunkach kawitacji Rozdział 2014
404 Zwarcia w systemach elektroenergetycznych Monografia 2013
405 Związek estetyki z matematyką. Rzecz o geometrii wizualnej Rozdział 2016
406 Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania Artykuł 2014
407 Związek makroskopowej odporności na pękanie z wielkością mikrorys w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2016
408 Związek pomiędzy liczebnością pierwotniaków w poszczególnych urządzeniach oczyszczalni ścieków "Hajdów" a zmianami stężeń związków azotu Referat 2011
409 Związki zawodowe jako istotny podmiot dialogu społecznego w organizacji Rozdział 2014
410 Zwiększanie odporności kawitacyjnej stopów metali przez napawanie powłok Artykuł 2015
411 Zwiększenie dokładności części osiowosymetrycznych w wyniku obróbki cieplno-mechanicznej Monografia 2013
412 Zwiększenie dokładności wiercenia wibracyjnego głębokich otworów Monografia 2014
413 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Referat 2013
414 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
415 Życie w Architekturze- opinie po konkursie Artykuł 2013
416 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Referat 2013
417 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Artykuł 2013
418 Zyski Energetyczne w systemach szklarniowych - porównanie metod obliczeń wg. ISO 13790 Referat 2017