Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 447
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Z praktyki zarządzania Artykuł 2012
2 Zaawansowane metody generowania obrazu w grafice 3D z wykorzystaniem nowoczesnych układów GPU Rozdział 2012
3 Zaawansowane metody sterowania silnikiem BLDC Rozdział 2016
4 Zabezpieczanie konstrukcji budynków przed skutkami wystąpienia obciążeń wyjątkowych Artykuł 2013
5 Zabezpieczenia stosowane w systemach mikroinstalacji fotowoltaicznych Rozdział 2017
6 Zabezpieczenie koron murów – analiza wybranych przykładów Rozdział 2013
7 Zabezpieczenie lica murów obiektów zachowanych w formie trwałej ruiny - przegląd problematyki Rozdział 2012
8 Zaburzenia elektromagnetyczne na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArc Referat 2011
9 Zaburzenia promieniowane reaktora plazmowego typu GlidArc Artykuł 2011
10 Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa drewnianych chałup i zabudowy gospodarskiej na Lubelszczyźnie –wybrane przykłady z Muzeum Wsi Lubelskiej Artykuł 2015
11 Zabytkowy most w Lublinie wart odnowienia Artykuł 2017
12 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo - sytuacja na rynku pracy Artykuł 2011
13 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo : raport z badań Monografia 2014
14 Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia Artykuł 2015
15 Zadania i pytania kontrolne Rozdział 2012
16 Zadania z podstaw kształtowania elementów konstrukcji Monografia 2011
17 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako uwarunkowanie absorpcji środków unijnych Artykuł 2017
18 Zadziory jako problem technologiczny w operacjach montażu Artykuł 2015
19 Zagadnienia cieplne w układzie mikrokogeneracyjnym z silnikien Stirlinga Artykuł 2013
20 Zagadnienia klasyfikacji biopaliw-głowica hybrydowa współpracująca z optrodami kapilarnymi Artykuł 2011
21 Zagadnienia konstrukcji i technologii fotodiody wielkopowierzchniowej wykonanej w podłożu z węglika krzemu Referat 2012
22 Zagadnienia przystosowania rozwiązań projektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów w nauczaniu projektowania urbanistycznego Artykuł 2016
23 Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering Monografia 2014
24 Zagadnienia teorii chaosu Rozdział 2016
25 Zagadnienia transportu międzystanowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Artykuł 2015
26 Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowym Artykuł 2011
27 Zagal’na harakteristika derevânogo haramobuduvannâ Rìvnens’kogo regìonu Rozdział 2017
28 Zagospodarowanie odpadów wiertniczych w Polsce i USA - stan prawny Rozdział 2016
29 Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4 Artykuł 2016
30 Zagrożenia drogowe spowodowane ruchem ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych Artykuł 2017
31 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Artykuł 2012
32 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Referat 2012
33 Zagrożenia i ochrona aplikacji internetowych Monografia 2014
34 Zagrożenia pyłowe oraz monitoring powietrza atmosferycznego Artykuł 2016
35 Zagrożenia wynikające z stosowania układów sterowanych elektronicznie w pojazdach Artykuł 2015
36 Zagrożenie zdrowia i życia ludzi wypadkami drogowymi w opracowaniach środowiskowych na przykładzie drogi krajowej DK–17 na odcinku Piaski-Hrebenne Artykuł 2014
37 Zaistnienie wypadku drogowego wskutek wybranych uszkodzeń opon pojazdów samochodowych Rozdział 2017
38 Zakres aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo i ich wpływ na skłonność do akceptacji innowacji produktowych Artykuł 2017
39 Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej Artykuł 2012
40 Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości Artykuł 2015
41 Zakres wykorzystania systemu rachunkowości i sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Rozdział 2016
42 Zakupy aparatury badawczej Artykuł 2011
43 Zakupy grupowe w Internecie – aktywizacja sprzedaży czy budowanie wizerunku? Artykuł 2014
44 Zakuwanie końcówek lin metodą walcowania wzdłużnego Artykuł 2015
45 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część I Artykuł 2011
46 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część II Artykuł 2011
47 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część III Artykuł 2011
48 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych-część IV Artykuł 2012
49 Zalety i wady wizualizacji w nauczaniu matematyki oraz prowadzeniu badań matematycznych Rozdział 2015
50 Zalety rozwiązań cloudcomputing w systemach telekomunikacyjnych Artykuł 2014
51 Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowy Artykuł 2013
52 Zależność częstotliwościowa napięciowego współczynnika magnetoelektrycznego w ceramikach (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x Artykuł 2015
53 Założenia dla budowy i rozwoju klastrów energii w Polsce Rozdział 2017
54 Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce Monografia 2016
55 Założenie pałacowo-parkowe w Gardzienicach - przykład udanej rewitalizacji Rozdział 2015
56 Zamek Toruń-Dybów w przeszłości oraz w kontekście teraźniejszej problematyki technicznej i konserwatorskiej Rozdział 2013
57 Zamek w Bobrownikach – problematyka techniczna i konserwatorska Rozdział 2013
58 Zamek w Brodach : fazy rozwojowe fortyfikacji Artykuł 2015
59 Zamek w Ćmielowie – historia , dokumentacja i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
60 Zamek w Janowcu nad Wisłą – fazy budowy, przeprowadzone prace i ocena stanu technicznego poszczególnych części zamku Rozdział 2013
61 Zamek w Liwie – historia , fazy budowy i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
62 Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego Monografia 2012
63 Zamość – rewitalizacja miasta idealnego w ostatnim dwudziestoleciu Rozdział 2015
64 Zanieczyszczenia a jakość powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach. Monografia 2013
65 Zanikanie nadprzewodnictwa w uzwojeniu transformatora HTS wskutek przepływu pradu włączania Rozdział 2015
66 Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju Artykuł 2013
67 Zapis modeli CAD poprzez aproksymację powierzchni trójkątami – zasady, błędy, rozwiązania naprawcze Rozdział 2015
68 Zapomniane ultradźwięki - zastosowanie dopplerowskich czujek ruchu w systemach alarmowych w obiektach budowlanych Artykuł 2011
69 Zapomniany dwór Gorajskich przy ul. Bernardyńskiej 12 w Lublinie Artykuł 2015
70 Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną w zależności od strefy klimatycznej Artykuł 2016
71 Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu mieszkalnym - porównanie metody bilansowej i symulacyjnej Artykuł 2013
72 Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji Artykuł 2013
73 Zapytaj bibliotekarza na czacie i nie tylko... czyli narzędzia informacyjno-komunikacyjne w Bibliotece Artykuł 2014
74 Zarys ekologicznych warunków transportu stałych odpadów komunalnych w warunkach Polski, Islandii i Finlandii Artykuł 2015
75 Zarys ekspertowego systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych (ZSO) Rozdział 2015
76 Zarysowanie płyty w belkach zespolonych typu stal-beton Referat 2016
77 Zarządzanie aktywami niematerialnymi w systemach produkcyjnych Artykuł 2017
78 Zarządzanie energią a determinanty doboru instalacji fotowoltaicznej Rozdział 2016
79 Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Monografia 2011
80 Zarządzanie firmą medyczną – systemy klasy ERP Rozdział 2015
81 Zarządzanie humanistyczne i ekonomiczne - przegląd stanowisk Rozdział 2017
82 Zarządzanie hybrydowymi systemami zasilania budynku (inteligentne budynki) Monografia 2011
83 Zarządzanie i eksploatacja farm wiatrowych nowoczesne metody wsparcia informatycznego Artykuł 2012
84 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Referat 2014
85 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Artykuł 2014
86 Zarządzanie innowacjami i transferem technologii Monografia 2016
87 Zarządzanie jakością i ciśnieniem wody w systemach dystrybucji Rozdział 2014
88 Zarządzanie kapitałem intelektualnym w gospodarce opartej na wiedzy Rozdział 2011
89 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej Rozdział 2012
90 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji publicznej Rozdział 2016
91 Zarządzanie logistyką w małych przedsiębiorstwach Artykuł 2016
92 Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych Monografia 2016
93 Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie. Wybrane metody i modele w budownictwie drogowym Monografia 2014
94 Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach Monografia 2017
95 Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy? Artykuł 2016
96 Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw Monografia 2013
97 Zarzadzanie operacyjne kosztami Monografia 2012
98 Zarządzanie operacyjne w budownictwie z wykorzystaniem narzędzi BIM Artykuł 2017
99 Zarządzanie organizacjami turystycznymi w persektywie strategicznej Rozdział 2012
100 Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych : wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego Monografia 2013
101 Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie Monografia 2011
102 Zarządzanie projektem "Absolwent na miarę czasu" Rozdział 2012
103 Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych Monografia 2012
104 Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań Artykuł 2016
105 Zarządzanie rozwojem lokalnym na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie - obecny stan wiedzy oraz priorytety badawcze na przyszłość Artykuł 2013
106 Zarządzanie ryzykiem jako element przemiany w administracji publicznej w sprawie zarządzaną organizację Artykuł 2014
107 Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej Artykuł 2011
108 Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym Monografia 2013
109 Zarządzanie talentami jako proces szukania i kreowania liderów organizacji w konkurencyjnym otoczeniu Rozdział 2017
110 Zarządzanie tożsamością cyfrową jako istotny element polityki bezpieczeństwa informacji w firmie Rozdział 2013
111 Zarządzanie twórcze Monografia 2015
112 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej Monografia 2011
113 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną Monografia 2011
114 Zarządzanie w przemyśle wydobywczym wobec wymogu gruntownych zmian Artykuł 2013
115 Zarządzanie w służbie zdrowia : strategia, marketing, personel Monografia 2017
116 Zarządzanie wartością współczesnego przesdsiębiorstwa Monografia 2015
117 Zarządzanie wiedzą - od informacji do mądrości Rozdział 2011
118 Zarządzanie wiedzą wobec zjawiska starzenia się w społeczeństwie informacyjnym - wyniki badań Rozdział 2016
119 Zarządzanie wiekiem : aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny Monografia 2015
120 Zarządzanie wizerunkiem partii politycznej zgodnie z perspektywą oczekiwań społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań empirycznych na przykładzie województwa lubelskiego z roku 2011 Artykuł 2012
121 Zarządzanie własnością intelektualną w jednostkach naukowych – staż na Słowacji Artykuł 2014
122 Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej Rozdział 2012
123 Zarządzanie zasobami informatycznymi Rozdział 2011
124 Zarządzanie zespołami projektowymi w kontekście rozwoju nauki project management i nowych koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi Rozdział 2015
125 Zasada, czy zasady, zrównoważonego rozwoju? Artykuł 2015
126 Zasady bezpiecznej obróbki stopów magnezu Rozdział 2015
127 Zasady estetycznego kształtowania konstrukcji mostowych Artykuł 2011
128 Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów Rozdział 2017
129 Zasady projektowania systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby placówki oświatowej Rozdział 2014
130 Zasady projektowania witryn internetowych na potrzeby edukacji Rozdział 2011
131 Zasady wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji w wykonawstwie konstrukcji stalowych Artykuł 2014
132 Zasady wprowadzania benchmarkingu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Artykuł 2011
133 Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie a budynki niskoenergetyczne i pasywne Rozdział 2012
134 Zasilacz reaktora plazmowego – GlidArc Artykuł 2013
135 Zasilacze reaktorów plazmowych przeznaczonych do zaawansowanych procesów utleniania (AOPs) Artykuł 2011
136 Zaślepka do gniazdka elektrycznego [Wzór przemysłowy nr (11) 21498 (21) 22777] Patent 2015
137 Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim Artykuł 2017
138 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
139 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
140 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 406601] Patent 2015
141 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 414027] Patent 2017
142 Zastosowania analizy ruchu oczu w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych Artykuł 2015
143 Zastosowania badań strumienia magnetycznego w ferromagnetyku w celu wykrycia miejsca nieciągłości rdzenia Referat 2015
144 Zastosowania maszyn uczących się w modelu chmury obliczeniowej Rozdział 2014
145 Zastosowania metod jądrowych w medycynie Artykuł 2014
146 Zastosowania neuronowych klasyfikatorów grup podobieństwa dla wybranych wirtualnych obrazów wad materiałowych Artykuł 2011
147 Zastosowania termoanemometrów dwuwłóknowych do pomiarów prędkości przepływów turbulentnych Artykuł 2011
148 Zastosowanie Adobe Flex, Google Maps oraz Xml do budowy interaktywnego planu miasteczka akademickiego Artykuł 2012
149 Zastosowanie analizy MES i pomiarów drgań w procesie ulepszania konstrukcji frezów Rozdział 2012
150 Zastosowanie analizy sygnałów EEG w diagnostyce i rehabilitacji Rozdział 2015
151 Zastosowanie animacji komputerowej w procesie nauczania zagadnień technicznych Rozdział 2015
152 Zastosowanie bezzałogowego aparatu latającego w ratownictwie Artykuł 2015
153 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Referat 2013
154 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Artykuł 2014
155 Zastosowanie biomateriałów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej Rozdział 2012
156 Zastosowanie chitozanu i jego kompozytów w medycynie Rozdział 2015
157 Zastosowanie chmury obliczeniowej w programowaniu inteligentnych instalacji elektrycznych w gospodarstwach prosumenckich Referat 2016
158 Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie Rozdział 2013
159 Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC Artykuł 2014
160 Zastosowanie Data Mining i wielowymiarowej analizy danych w systemach medycznych Rozdział 2012
161 Zastosowanie diod LED w technice oświetleniowej samochodów Artykuł 2011
162 Zastosowanie diod LED w technologii doświetlania zakrętów Artykuł 2011
163 Zastosowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej i fraktalnej w projektowaniu Artykuł 2012
164 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Artykuł 2014
165 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Referat 2014
166 Zastosowanie e-nosa do oceny uciążliwości zapachowej obiektów oczyszczalni ścieków Referat 2015
167 Zastosowanie efektu Peltiera do diagnostyki termoelementów Monografia 2011
168 Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym Artykuł 2012
169 Zastosowanie ewolucyjnego systemu analizy wielokryterialnej do wariantowania rozwiązań w procesie doboru obrabiarek w ESP części klasy korpus Artykuł 2011
170 Zastosowanie flotacji ciśnieniowej do oczyszczania ścieków i odpadów ciekłych z górnictwa gazu łupkowego Rozdział 2016
171 Zastosowanie fotokatalizy w inzynierii powietrza wewnętrznego Referat 2014
172 Zastosowanie funkcjonalnych dodatków mineralnych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Rozdział 2017
173 Zastosowanie i ograniczenia technologii informacyjnych w diagnostyce medycznej Artykuł 2015
174 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Referat 2014
175 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Artykuł 2014
176 Zastosowanie inżynierii odwrotnej w projektowaniu spersonalizowanego implantu stawu biodrowego Artykuł 2017
177 Zastosowanie jonitów włóknistych w procesach dezodoryzacji i kontroli jakości powietrza Monografia 2013
178 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Artykuł 2012
179 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Referat 2011
180 Zastosowanie kamery termowizyjnej w diagnostyce obwodu ogrzewania pojazdów samochodowych Artykuł 2011
181 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Referat 2013
182 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Artykuł 2013
183 Zastosowanie klasyfikatorów tekstury w analizie obrazów medycznych Rozdział 2017
184 Zastosowanie klejenia w budowie autobusów Artykuł 2017
185 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Referat 2014
186 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Artykuł 2014
187 Zastosowanie komory hiperbarycznej w praktyce lekarskiej Rozdział 2015
188 Zastosowanie logiki rozmytej w gospodarce zapasami materiałów budowlanych Artykuł 2014
189 Zastosowanie Matlaba w szeregowaniu zadań produkcyjnych Rozdział 2013
190 Zastosowanie metod chromatograficznych w identyfikacji polibromowanych eterów difenylowych w powietrzu wewnętrznym Rozdział 2017
191 Zastosowanie metod chromatograficznych w identyfikacji polibromowych eterów difenylowych w powietrzu wewnętrznym Referat 2017
192 Zastosowanie metod diagnostyki technicznej do analizy procesu spalania Rozdział 2017
193 Zastosowanie metod ewolucyjnych w doborze lokalizacji farm wiatrowych Referat 2015
194 Zastosowanie metod inżynierii odwrotnej do projektowania sztucznego krążka międzykręgowego Rozdział 2015
195 Zastosowanie metod inzynierii odwrotnej i metod przyrostowych do projektowania spersonalizowanego sztucznego krążka kręgowego Rozdział 2016
196 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Artykuł 2012
197 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Referat 2012
198 Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów Artykuł 2014
199 Zastosowanie metod symulacyjnych w logistyce produkcji Rozdział 2011
200 Zastosowanie metodologii zarządzania Kaizen w Laboratorium energooszczędnych systemów budynkowych Artykuł 2015
201 Zastosowanie metody analizy obrazu do oceny zużycia kawitacyjnego stopu aluminium AW-2017A Rozdział 2012
202 Zastosowanie metody Chan-Vese w segmentacji obrazów medycznych Artykuł 2015
203 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiarowych Referat 2015
204 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiatrowych Artykuł 2015
205 Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny wpływu warstw piezoelektryków na zachowanie płyty kompozytowej Referat 2014
206 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Referat 2013
207 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Artykuł 2014
208 Zastosowanie metody losowania LHS w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych Artykuł 2011
209 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Referat 2013
210 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Artykuł 2013
211 Zastosowanie metody SMED w procesie przezbrojenia prasy spęczającej Rozdział 2016
212 Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych Artykuł 2016
213 Zastosowanie modelowania komputerowego do oceny emisji lotnych zwiazków organicznych z materiałów wewnętrznych pomieszczeń zamkniętych Rozdział 2016
214 Zastosowanie modelowania ściezkowego do wyznaczania przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych Artykuł 2014
215 Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysu Artykuł 2012
216 Zastosowanie modelu dwuliniowego i metody obserwatorów odprzęgających do identyfikacji parametrów maszyny elektrycznej Artykuł 2014
217 Zastosowanie monitoringu IP w systemie nadzoru budynku Artykuł 2011
218 Zastosowanie multimedialnej aplikacji z elementami symulacji komputerowej w kształceniu inżynierskim Artykuł 2014
219 Zastosowanie multimedialnych środków dydaktycznych w procesie nauczania Artykuł 2011
220 Zastosowanie nanowgłębnika Berkovicha do badań warstw stykowych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2014
221 Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu Kody Artykuł 2017
222 Zastosowanie nieliniowego programowania binarnego do wyboru zmiennych objaśniających metodą wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga Rozdział 2014
223 Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów CFD do modelowania chłodzenia silnika lotniczego Artykuł 2014
224 Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury Artykuł 2013
225 Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych Artykuł 2016
226 Zastosowanie osadów ściekowych jako komponentu paliwa alternatywnego Artykuł 2014
227 Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu Artykuł 2012
228 Zastosowanie polimerowych mas regeneracyjnych do naprawy korpusu zasuwy kołnierzowej DN300 PN 6,3 MPa Artykuł 2015
229 Zastosowanie połączeń klejowych podczas montażu łożysk Artykuł 2015
230 Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Referat 2014
231 Zastosowanie półprzewodnikowych żródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Artykuł 2014
232 Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do oceny jakościowej strat ciepła w budynkach jednorodzinnych Rozdział 2017
233 Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich Artykuł 2017
234 Zastosowanie powłok SiO2-TiO2 w protetyce stomatologicznej Artykuł 2011
235 Zastosowanie programu Clonezilla dla bezpieczeństwa pracowni komputerowej Artykuł 2017
236 Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Monografia 2011
237 Zastosowanie programu Solid Edge w projektowaniu przyrządu stosowanego w procesie klejenia Rozdział 2017
238 Zastosowanie reaktora plazmowego „Miniaturized GlidArc” w usuwaniu kontaminatu bakteryjnego z powierzchni teflonu Artykuł 2016
239 Zastosowanie recyklingowych betonów na niekonwencjonalnych kruszywach odpadowych w budynkach rolnictwa przemysłowego i im towarzyszących Rozdział 2014
240 Zastosowanie robota do telediagnostyki medycznej z perspektywy projektu ReMeDi Artykuł 2016
241 Zastosowanie siatek do wzmacniania remontowanych nawierzchni ulic Warszawy Artykuł 2011
242 Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego Artykuł 2013
243 Zastosowanie sieci o inteligencji rozproszonej w celu optymalizacji zużycia energii we współczesnych budynkach Artykuł 2013
244 Zastosowanie sieci RBF w analizie pękania elementów maszyn Artykuł 2015
245 Zastosowanie silnika Stirlinga w mikrokogeneracji domowej Artykuł 2011
246 Zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej do badań ceramiki magnetycznej Referat 2017
247 Zastosowanie środowiska LabVIEW do wyznaczania dynamicznej charakterystyki głośnika i określania parametrów Thiele-Smalla Rozdział 2012
248 Zastosowanie statycznego licznika energii elektrycznej w układzie przetwornika mocy czynnej na impulsowy sygnał częstotliwościowy Referat 2016
249 Zastosowanie stereologii w inżynierii materiałów budowlanych Artykuł 2015
250 Zastosowanie sterownika rozmytego do zrównoważenia obciążenia maszyn w systemie produkcyjnym Rozdział 2015
251 Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli Artykuł 2011
252 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics Artykuł 2012
253 Zastosowanie symulacji numerycznych przy projektowaniu wyprasek wtryskowych elementów wyposażenia taktycznego Rozdział 2017
254 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Artykuł 2015
255 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Rozdział 2015
256 Zastosowanie systemu aramis w badaniach odporności na pękanie kompozytów betonowych modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
257 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Referat 2011
258 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Artykuł 2012
259 Zastosowanie taśm z włókien węglowych do wzmacniania konstrukcji stalowych Rozdział 2016
260 Zastosowanie technik bezprzewodowych do modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach agroturystycznych Artykuł 2014
261 Zastosowanie technik inżynierii odwrotnej w modelowaniu powierzchniowym na przykładzie projektu bocznego lusterka samochodowego Rozdział 2013
262 Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej we wstępnej ocenie jakości połączenia ceramiki stomatologicznej z metalem Rozdział 2016
263 Zastosowanie techniki pomiarowej TDR w badaniach terenowych przy wykorzystaniu sond powierzchniowych Artykuł 2011
264 Zastosowanie techniki Propensity Score Matching w badaniach ewaluacyjnych Rozdział 2016
265 Zastosowanie techniki reflektometrii w domenie czasu do oceny stanu zawilgocenia przegród budowlanych Monografia 2016
266 Zastosowanie technologii kart zbliżeniowych NFC w urządzeniach MicorMIG firmy Lorch Artykuł 2015
267 Zastosowanie technologii rapid prototypin do projektowania elementów maszyn Artykuł 2016
268 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowej Referat 2014
269 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowych Artykuł 2015
270 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2012
271 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2011
272 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2017
273 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2014
274 Zastosowanie tłumika magnetoreologicznego do sterowania drganiami w układzie mechanicznym z wahadłem Artykuł 2012
275 Zastosowanie trakerów solarnych w mikroelektrowniach fotowoltaicznych Artykuł 2015
276 Zastosowanie transformaty curvelet do analizy obrazu płomienia Monografia 2013
277 Zastosowanie transformaty curvelet w przetwarzaniu danych z georadaru GPR Artykuł 2012
278 Zastosowanie transformaty Fouriera w steganografii dźwięku Artykuł 2011
279 Zastosowanie trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego spalin do benzynowego silnika HCCI Artykuł 2015
280 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Referat 2013
281 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Artykuł 2013
282 Zastosowanie wirtualizacji w edukacji – wybrane przykłady Artykuł 2017
283 Zastosowanie wybranych barwników organicznych w barwnikowych ogniwach słonecznych Artykuł 2016
284 Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awarii Artykuł 2013
285 Zastosowanie wyciskania śrubowego w produkcji radiatorów Artykuł 2014
286 Zastosowanie zeolitów syntetycznych w inżynierii środowiska Monografia 2017
287 Zastosowanie zeolitów wytworzonych z popiołów lotnych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków Monografia 2012
288 Zaufanie pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy Rozdział 2016
289 Zaufanie w sieciach B+R ‒ perspektywa neuromarketingu Artykuł 2017
290 Zautomatyzowane systemy budynkowe w energetyce prosumenckiej Artykuł 2016
291 Zautomatyzowane systemy w magazynach i centrach logistycznych o dużym stopniu zagrożenia wybuchowego Artykuł 2015
292 Zautomatyzowany system pomiarowo-kontrolny Artykuł 2015
293 Zautomatyzowany system recyklingu mechanicznego Rozdział 2013
294 Zawartość informacyjna polityki rachunkowości Monografia 2012
295 Zawór bezpieczeństwa [Zgloszenie nr (21) 416414] Patent 2017
296 Zawór homogenizujący Patent 2012
297 Zawór homogenizujący [ Nr patentu 215194] Patent 2013
298 Zawór na uderzenie Artykuł 2017
299 Zawór różnicowy [ Zgłoszenie nr (21) 410376 ] Patent 2016
300 Zawór różnicowy [Patent nr (11) 224841 (21) 410376] Patent 2017
301 Zawór wyrównawczy [Zgloszenie nr (21) 416403] Patent 2017
302 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69032] Patent 2017
303 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123911] Patent 2016
304 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69031] Patent 2017
305 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123910] Patent 2016
306 Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej : kinematyka Monografia 2016
307 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Artykuł 2014
308 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Referat 2014
309 Zdalne zarządzanie systemami kontroli i nadzoru nad stanem chronionego obiektu Rozdział 2012
310 Zdalny nadzór nad inteligentnym budynkiem Artykuł 2014
311 Zdarzenia drogowe podczas przewozu zwierząt Artykuł 2016
312 Zdarzenia niepożądane w transporcie samochodowym w aspekcie ograniczeń skrajni pionowej Artykuł 2012
313 Zdolność organizacji do wprowadzania zmian Rozdział 2014
314 Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą Artykuł 2016
315 Żelazko [Prawo z rejestracji nr 20435 wzoru przemysłowego] Patent 2014
316 Żelbetowe belki podsuwnicowe Artykuł 2012
317 Żelbetowe zbiorniki na materiały sypkie. Podstawy projektowania według norm europejskich Artykuł 2012
318 Zeolite adsorbents of selected diesel types Artykuł 2013
319 The zeolite modified by chitosan as an adsorbent for environmental applications Artykuł 2017
320 Zeolite properties improvement by chitosan modification—sorption studies Artykuł 2017
321 Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaskim jako przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej Artykuł 2015
322 Zespół dworsko – parkowy w Romanowie. Historia i obecny stan zachowania Artykuł 2015
323 Zespół sakralny w Piotrawinie - kompleksowa realizacja badań i konserwacji zabytku Artykuł 2014
324 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Patent nr (11) 222162 (21) 404546] Patent 2016
325 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Zgłoszenie nr (21) 404546] Patent 2015
326 Zestaw dart [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 68306] Patent 2016
327 Zestaw dart [Zgłoszenie nr (21) 123190] Patent 2015
328 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123189 ] Patent 2016
329 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [Prawo ochronna na wzór użytkowy (11) 68706 (21) 123189] Patent 2016
330 Zestaw gier wspomagający proces detekcji zaburzeń widzenia barw Artykuł 2011
331 Zestaw ogniskowy [Prawo z rejestracji nr 20479 wzoru przemysłowego] Patent 2014
332 Zeszkliwienie jako sposób neutralizacji odpadów niebezpiecznych Rozdział 2014
333 Żeton reklamowy [Prawo z rejestracji nr 18306 wzoru przemysłowego] Patent 2012
334 Żeton reklamowy porowany [ Nr zgłoszenia 398066] Patent 2013
335 Zgrzewanie folii polimerowych metodą klinową Rozdział 2015
336 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 1, Lata 1944- 1970 Rozdział 2016
337 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 2, Lata 1970- 1989 Rozdział 2016
338 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 3, Lata 1989-2016 Rozdział 2016
339 Zieleń pasów przydrożnych w historycznej ikonografii Lublina Rozdział 2017
340 Zieleń po berlińsku Artykuł 2016
341 Zieleń w kulturze miast Rozdział 2016
342 Zigzag diode-pumped lasers based on crystals and glasses doped with rare earth ions Referat 2011
343 Zintegrowana komunikacja marketingowa w kreowaniu marki miasta Rozdział 2017
344 Zintegrowane kompleksy strugowe jako rozwiązanie problemu eksploatacji cienkich pokładów węglowych Artykuł 2012
345 Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu Rozdział 2011
346 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną na przykładzie wodociągów puławskich Artykuł 2012
347 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej Monografia 2013
348 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w kontekście zarządzania strategicznymi projektami w regionie Rozdział 2013
349 Zjawiska geotermalne na Lubelszczyźnie - historia, współczesność, prognozy Artykuł 2012
350 Zjawiska ograniczające proces walcowania pierścieni Referat 2017
351 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej Referat 2014
352 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej : przegląd literatury Rozdział 2014
353 Zmiana kąta zwilżania polistyrenu wysokoudarowego z użyciem reaktora plazmowego typu plasma jet pracującego z częstotliwością radiową Artykuł 2016
354 Zmiana luzu w sprężarce z czterema równoległymi współbieżnymi rotorami o zmiennym skoku linii śrubowej Artykuł 2015
355 Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa Rozdział 2012
356 Zmiana rozkładu generacji w warunkach wystąpienia awaryjnych przeciążeń sieci przesyłowej Rozdział 2014
357 Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0 Artykuł 2015
358 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Rozdział 2013
359 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Artykuł 2013
360 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego Referat 2011
361 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowego Artykuł 2012
362 Zmiany koncentracji cząstek aerozolowych podczas procedur dentystycznych Referat 2016
363 Zmiany konstrukcyjne i technologiczne podczas procesu wytwarzania obudowy rozdzielnicy elektrycznej Artykuł 2015
364 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografia 2014
365 Zmiany parametrów wód kopalnianych lubelskiego zagłębia węglowego (LZW) podczas intensywnej eksploatacji i ich wpływ na jakość wód rzeki Świnki Artykuł 2012
366 Zmiany struktury warstwy wierzchniej powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr po tarciu ze stala C45 Artykuł 2012
367 Zmiany techniczno-transportowe w wybranym obszarze procesu produkcyjnego w zakładzie cukierniczym Artykuł 2016
368 Zmiany technologiczne linii produkcyjnej konstrukcji stalowych Artykuł 2015
369 Zmiany w prezentacji sprawozdania finansowego za 2016 rok wywołane nowelizacją ustawy o rachunkowości z 2015 roku Rozdział 2017
370 Zmiany w procesie technologicznym wykrawania i cięcia blach - automatyzacja procesu Artykuł 2015
371 Zmiany w strukturze zbiorowiska pierwotniaków osadu czynnego w zróżnicowanych warunkach tlenowych Artykuł 2012
372 Zmiany w systemach zarządzania przedsiębiorstwami w procesach ich integracji Rozdział 2017
373 Zmiany wybranych parametrów elektrycznych akumulatorów kwasowo - ołowiowych w okresie ich długotrwałego przechowywania Artykuł 2016
374 Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego) Artykuł 2017
375 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Referat 2013
376 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Artykuł 2013
377 Zmieszane odpady komunalne źródłem energii odnawialnej Artykuł 2011
378 Zmniejszenie emisji spalin silnika spalinowego po zastąpieniu benzyny wodorem Artykuł 2011
379 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie energii słonecznej w gminach partnerstwa Doliny Zielawy Referat 2017
380 Zmniejszenie wieku wody. Metody zmniejszania czasu zatrzymania wody w systemach wodociągowych Artykuł 2016
381 Znacennâ georadarnih doslìdžen arheologično-arhitekturnoj pamiatki ( na prikladi Holms′koj Katedri Presvâtoj Bogorodicì XIII ST) Referat 2014
382 Znaczenie audytu zewnętrznego w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa Rozdział 2012
383 Znaczenie bioetanolu w wypełnianiu obowiązku stosowania paliw odnawialnych w transporcie Artykuł 2012
384 Znaczenie importu dla rynku mocy - doświadczenia rynków amerykańskich Artykuł 2017
385 Znaczenie inwestycji w rozwoju gospodarczym regionu słabo rozwiniętego Rozdział 2014
386 Znaczenie kapitału intelektualnego w procesie współpracy podmiotów publicznych i prywatnych Artykuł 2013
387 Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina Artykuł 2011
388 Znaczenie konsumenckiej aktywności online dla działań marketingowych przedsiębiorstw rynku IT Rozdział 2012
389 Znaczenie mechatroniki w technice Rozdział 2011
390 Znaczenie modularyzacji w procesie projektowania i użytkowania linii montażowych Artykuł 2015
391 Znaczenie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdań finansowych dla zapewnienia wiarygodności spółek notowanych na giełdzie Rozdział 2012
392 Znaczenie przestrzeni w procesie scalania miasta Artykuł 2017
393 Znaczenie przywództwa w małej firmie Artykuł 2014
394 Znaczenie roli kapitału intelektualnego i jego elementów w kreowaniu wartości organizacji Artykuł 2015
395 Znaczenie systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe Artykuł 2017
396 Znaczenie warunków wiatrowych w funkcjonowaniu madułów fotowoltaicznych Artykuł 2016
397 Znaczenie zaufania organizacyjnego wśród pracowników sezonowych Rozdział 2016
398 Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiebiorstw rynku IT Artykuł 2011
399 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21760 (21) 23232] Patent 2015
400 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21761 (21) 23234] Patent 2015
401 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21762 (21) 23236] Patent 2015
402 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21763 (21) 23235] Patent 2015
403 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21764 (21) 23233] Patent 2015
404 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21886 (21) 23281] Patent 2016
405 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21887 (21) 23283] Patent 2016
406 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21888 (21) 23284] Patent 2016
407 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21889 (21) 23285] Patent 2016
408 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21890 (21) 23286] Patent 2016
409 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21893 (21) 23288] Patent 2016
410 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21894 (21) 23287] Patent 2016
411 Żoliborz artystyczny Artykuł 2017
412 Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim Artykuł 2017
413 Źródła finansowania działalności przedsięwzięć rodzinnych na terenie Lubelszczyzny Artykuł 2011
414 Źródła finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim w świetle wyników badań ankietowych Rozdział 2012
415 Źródła finansowania inwestycji małych iśrednich przedsiębiorstw województwa lubelskiego na przykładzie badań ankietowych Rozdział 2011
416 Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski Artykuł 2014
417 Źródła i poziomy metali w obiektach sakralnych Referat 2016
418 Źródła i poziomy związkow perfluorowanych w środowisku wewnętrznym Rozdział 2012
419 Źródła informacji o studiach na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej i motywy ich podjęcia w percepcji studentów Artykuł 2011
420 Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych Artykuł 2014
421 Źródła stresu pracowniczego na tle klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie handlowym Rozdział 2017
422 Źródła zasilania samorządu terytoralnego w Polsce - ocena i propozycje zmian Rozdział 2012
423 Żródła związków endokrynnie czynnych w środowisku Referat 2013
424 Źródło jonów dla potrzeb spektroskopii jądrowej wykorzystujące plazmę generowaną strumieniem elektronów Artykuł 2013
425 Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich Artykuł 2011
426 Zrównoważony rozwój a drogi Rozdział 2011
427 Zróżnicowanie protokołów diagnostycznych, sterujących i multimedialnych w pojazdach Artykuł 2011
428 Zróżnicowanie sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia Artykuł 2013
429 Zróżnicowany wpływ preferencji oraz potrzeb klientów indywidualnych i instytucjonalnych na wybór oferenta dla zakupów materiałów technicznych Referat 2016
430 Zużycie i struktura powierzchni aluiniowych kompozytów zbrojonych cząsteczkami SiC w warunkach tarcia technicznie suchego Artykuł 2012
431 Zużycie kawitacyjne powłok na osnowie niklu wytworzonych metodą płomieniowo-proszkową na podłożu żeliwnym = Cavitation erosion wear of powder flame sprayed nickel based coatings on cast iron substrate Rozdział 2014
432 Zużycie wirników pomp na skutek eksploatacji w warunkach kawitacji Rozdział 2014
433 Zwarcia w systemach elektroenergetycznych Monografia 2013
434 Związek estetyki z matematyką. Rzecz o geometrii wizualnej Rozdział 2016
435 Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania Artykuł 2014
436 Związek makroskopowej odporności na pękanie z wielkością mikrorys w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2016
437 Związek pomiędzy liczebnością pierwotniaków w poszczególnych urządzeniach oczyszczalni ścieków "Hajdów" a zmianami stężeń związków azotu Referat 2011
438 Związki zawodowe jako istotny podmiot dialogu społecznego w organizacji Rozdział 2014
439 Zwiększanie odporności kawitacyjnej stopów metali przez napawanie powłok Artykuł 2015
440 Zwiększenie dokładności części osiowosymetrycznych w wyniku obróbki cieplno-mechanicznej Monografia 2013
441 Zwiększenie dokładności wiercenia wibracyjnego głębokich otworów Monografia 2014
442 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Referat 2013
443 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
444 Życie w Architekturze- opinie po konkursie Artykuł 2013
445 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Referat 2013
446 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Artykuł 2013
447 Zyski Energetyczne w systemach szklarniowych - porównanie metod obliczeń wg. ISO 13790 Referat 2017