Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 134
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Panel sterujący do lekkiego osobowego pojazdu z napędem elektrycznym Rozdział 2012
2 Paradigm shift in heritage protection- Challenge for 21st Century Rozdział 2012
3 Parametric vibration suppression of a nonlinear composite beam Referat 2012
4 Parametric vibrations of a thin-wailed composite column Referat 2012
5 Parametry fizykochemiczne wody w punktach pomiarowych zlokalizowanych na wybranym odcinku rzeki Bystrzycy Referat 2012
6 Parametry powietrza wewnętrznego a stężenie radonu w auli WIŚ Referat 2012
7 Parametry powietrza wewnętrznego a stężenie rodonu w klimatyzowanym pomieszczeniu dydaktycznym Rozdział 2012
8 Passage trough the Red Sea Artykuł 2012
9 PD and LQR controllers applied to vibration damping of an active composite beam Artykuł 2012
10 Peculiar charging effects on titania in aqueous 1:1, 2:1, 1:2 and mixed electrolyte suspensions Artykuł 2012
11 Performance of a piezoelectric energy harvester driven by air flow Artykuł 2012
12 Performance of new type of personalized ventilation air terminal devices Referat 2012
13 Periodyczne struktury światłowodowe w optoelektronicznych czujnikach do pomiaru wybranych wielkości nieelektrycznych Monografia 2012
14 Perspektywy rozwoju nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego w porównaniu z możliwościami ograniczania prądów zwarciowych przez transformatory nadprzewodnikowe Referat 2012
15 Perspektywy zastosowań barwnikowych ogniw słonecznych w Polsce Artykuł 2012
16 Perspektywy zastosowania technologii nadprzewodnikowej w budowie urządzenia georadarowego Artykuł 2012
17 Physical and mechanical properties, effect of thermal annealing in vacuum and in air on nanograin sizes in hard and superhard coatings Zr-Ti-Si-N Artykuł 2012
18 Pick-a-stick at the forest's edge Artykuł 2012
19 Plasma treatment for agriculture applications Referat 2012
20 Plasticizing time of polymer vs the length of plasticizing system of extrude Referat 2012
21 Platform ONE4ALL as service oriented architecture (SOA) in implementing computer solutions Artykuł 2012
22 Płyta z tworzywa polimerowego Patent 2012
23 Podatki lokalne jako instrument zarządzania rozwojem na przykładzie wybranych gmin Rozdział 2012
24 Podstawy fizjologii : podręcznik dla studentów inżynierii biomedycznej Monografia 2012
25 Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Monografia 2012
26 Podsumowanie i kierunki badań nad MDE na Politechnice Lubelskiej Rozdział 2012
27 Pokładowe rejestratory parametrów ruchu i ich zastosowanie do oceny komfortu w autobusach miejskich Artykuł 2012
28 Polices and regional development strategies in the Europen Union and round the world with waste management programs Rozdział 2012
29 Polimerowy element profilowy wytłaczany[Prawo z rejestracji nr 17848 wzoru przemysłowego] Patent 2012
30 Polityka podatkowa miasta stymulująca przedsiębiorczość Rozdział 2012
31 Polityka rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność handlową a jakość śródrocznych sprawozdań finansowych Rozdział 2012
32 Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce Monografia 2012
33 Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1 Monografia 2012
34 Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 2 Monografia 2012
35 Pomiar zawartości części palnych w stałych, ubocznych produktach spalania z wykorzystaniem metody promieniowania rozproszonego Artykuł 2012
36 Pomiar zawartości części palnych w stałych, ubocznych produktach spalania z wykorzystaniem metody promieniowania rozproszonego Referat 2012
37 Poprawne wyznaczenie drogowych robót ziemnych Artykuł 2012
38 Poprawność doboru i montażu wodomierzy w instalacji wody zimnej Artykuł 2012
39 Porous silicon with embedded metal oxides for gas sensing applications Artykuł 2012
40 Porównanie cieplne łączników elektromagnetycznych nowych i eksploatowanych Artykuł 2012
41 Porównanie dwóch sposobów określenia wytrzymałości brykietów z materiałów drobnoziarnistych Artykuł 2012
42 Porównanie funkcji oceny segmentacji w kontekście metody redukcji nadsegmentacji obrazów barwnych Artykuł 2012
43 Porównanie funkcji oceny segmentacji w kontekście metody redukcji nadsegmentacji obrazów barwnych Referat 2012
44 Porównanie osiągów silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i biopaliwami opartymi na estrach oleju rzepakowego i estrach oleju lnianki Artykuł 2012
45 Porównanie wybranych metod określenia obszaru płomienia w wizyjnym systemie diagnostycznym Referat 2012
46 Portal wymiany jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przedsiębiorstwami z przemysłu Rozdział 2012
47 Portugalski wzorzec Artykuł 2012
48 Positron annihilation lifetime study of steel surface modification by shot peening Artykuł 2012
49 The possibilities of using e-health tools in family doctor's practice Rozdział 2012
50 Possibility of manufacturing of race polyurethane bushings using rapid prototyping and prototype molds Artykuł 2012
51 Possibility of using the 2G HTS superconducting transformer to limit short-circuit currents in power network Artykuł 2012
52 Postęp techniczny a humanizacja pracy Artykuł 2012
53 Postive organizational scholarschip - Nowy nurt w naukach o zarządzniu Artykuł 2012
54 Poszukiwania źródeł energii geotermalnej z wykorzystaniem spektrometrii mas Artykuł 2012
55 Potencjalne możliwości wytwórcze farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego Artykuł 2012
56 Potencjał energii promieniowania słonecznego w województwie Lubelskim Artykuł 2012
57 Potential energy savings with personalized ventilation in an air - conditioning data bar Referat 2012
58 Power control of gliding arc discharge by changing the transformers leakage reactance Referat 2012
59 Powitanie z Afryką Artykuł 2012
60 Powstawanie zadziorów przv frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym stopu AISilOMg Artykuł 2012
61 Powtarzalność mocowania jako składnik budżetu niepewności pomiaru sondą przedmiotową na obrabiarkach CNC* Artykuł 2012
62 Pożegnanie z energetyką rozproszoną, czyli uwagi do wybranych zapisów ustawy Prawo energetyczne w wersji obowiązującej i proponowanej Artykuł 2012
63 Poziom i struktura kosztów wytwarzania energii elektrycznej w Polsce Rozdział 2012
64 Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników Artykuł 2012
65 Practical usage of cloud computing in computerinte-grated manufacturing Rozdział 2012
66 Praktyczne zastosowania elektroinformatyczne w sterowaniu inteligentnym domem Artykuł 2012
67 Prawne i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki odpadami medycznymi Artykuł 2012
68 Prawne i ekonomiczne uwarunkowania gospodarki odpadami medycznymi Referat 2012
69 Prawne oraz technologiczne aspekty zasilania pojazdów paliwem E85 Artykuł 2012
70 Preliminary results of usage possibilities of carbonate and zeolitic sorbents in CO2 capture Artykuł 2012
71 Problem różnorodności definicji i typologii firm rodzinnych - konsekwencje podejścia do jego rozwiązania Artykuł 2012
72 Problem zanieczyszczeń siloksanowych w instalacjach biogazowych Artykuł 2012
73 Problematyka likwidacji zwarć jednofazowych na liniach łączących bloki wielkiej mocy z systemem elektroenergetycznym Artykuł 2012
74 Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji Artykuł 2012
75 Problemy decyzyjne wykonawców przystępujących do przetargów na roboty budowlane Artykuł 2012
76 Problemy detekcji uszkodzeń podzespołów mechatronicznych pojazdów Artykuł 2012
77 Problemy usuwania uszkodzeń urządzeń elektroniki pojazdowej - Wybrany przypadek Artykuł 2012
78 Proces innowacji a marketing lateralny w kontekście scenariusza "Rewolucji Agrarnej" na Lubelszczyźnie Rozdział 2012
79 The process of management of development of the triple helix for regional development - the role of regional leaders Rozdział 2012
80 Procesy logistyczne przedsięwzięć drogowych Artykuł 2012
81 Prognostische Faktoren für die Nutzung von Biokraftstoffen in der Lublin Region von Polen Rozdział 2012
82 Prognozowanie czasu trwania awarii koparek kołowych z zastosowaniem metod sieci neuronowych, regresji wielorakiej i ARIMA. Cz. 1 Artykuł 2012
83 Prognozowanie emisyjności CO2 koparek gąsiennicowych i samochodów samowyładowczych metodami regresji wielorakiej i sieci neuronowych Artykuł 2012
84 Prognozowanie produkcji budowlano montażowej w województwie dolnośląskim Artykuł 2012
85 Prognozowanie ruchu na drogach krajowych Artykuł 2012
86 Programowanie aplikacji dla chmur obliczeniowych Rozdział 2012
87 Programowanie gier komputerowych na platformie Windows Phone Rozdział 2012
88 Programowanie urządzeń mobilnych na platformie Java Micro Edition Rozdział 2012
89 Programowanie usług na platformie Android Rozdział 2012
90 Programowanie z wykorzystaniem Facebook Graph Rozdział 2012
91 Progressive nucleation mechanism for the growth behavior of items and its application to cumulative papers and citations of individual authors Artykuł 2012
92 Project management in public administration Rozdział 2012
93 Projekt konstrukcyjny ramienia robota przemysłowego Referat 2012
94 Projekt konstrukcyjny ramienia robota przemysłowego Artykuł 2012
95 Projekt kosiarki spalinowej z napędem mechanicznym na koła tylne oraz bębnowym zespołem tnącym Referat 2012
96 Projekt Leonardo daVinci: MDE EE Artykuł 2012
97 Projektowanie aktuatora grzebieniowego z pomocą biblioteki metody elementów brzegowych BEMLAB Artykuł 2012
98 Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu na tle polskiej normy Artykuł 2012
99 Projektowanie profili lotniczych w systemie CAD oraz przygotowanie do badań w tunelu aerodynamicznym Rozdział 2012
100 Projektowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych ze zmienną w czasie intensywnościa wykonania procesów niekrytycznych Referat 2012
101 Projektowanie układów mechatronicznych z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych Lego Mindstorms Artykuł 2012
102 Projektowanie układów mechatronicznych z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych lego mindstorms Referat 2012
103 Properties of AIN films deposited to silicon substrates using magnetron Referat 2012
104 Proposal of the semi-trailer additional lighting reducing road traffic risk Artykuł 2012
105 Propozycja metodyki oceny prawidłowości lokalizacji punktów monitorowania jakości wody w sieciach wodociągowych Artykuł 2012
106 Propozycje metodyk badania użyteczności interfejsów aplikacji Artykuł 2012
107 Propozycje poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych Artykuł 2012
108 Prospects for the Application of Nanotechnologies to the Computer System Architecture Artykuł 2012
109 Prostorova evolûcìâ Volodimira-Volins'kogo: vìd vitokìv do kìncâ XIX st Rozdział 2012
110 Protective coatings based on Zr-Ti-Si-N their physical and mechanical properties and mechanical propperties and phase composition Artykuł 2012
111 Przebieg procesu degradacji obiektów zamkowych, problematyka trwałej ruiny Rozdział 2012
112 Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Monografia 2012
113 Przedsiębiorczy inżynier Artykuł 2012
114 Przegląd funkcjonalności systemu "Spark" wspomagającego proces dydaktyczny uczelni wyższej Rozdział 2012
115 Przegląd możliwości doświadczalnego obciążenia silników wysokoobrotowych Artykuł 2012
116 Przegląd programów nauczania rachunkowości finansowejna kierunku "Zarzadzanie" w polskich uczelniach technicznych Rozdział 2012
117 Przegląd technik rozdzielania gliceryny od estrów wyższych kwasów tłuszczowych w procesie produkcji biodiesla Artykuł 2012
118 Przekształcenia architektoniczne zabudowań zlokalizowanych na posesji przy ul. Rybnej 5 w Lublinie Artykuł 2012
119 Przestrzenie publiczne w miastach przyszłości Artykuł 2012
120 Przetwórstwo tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne. Część 1 Monografia 2012
121 Przetwórstwo tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne. Część 2 Monografia 2012
122 Przezroczystość danych ukrytych w sygnale audio Artykuł 2012
123 Przezroczystość danych ukrytych w sygnale audio Referat 2012
124 Przyczyny zdarzeń drogowych i stan bezpieczeństwa w miejskim ruchu drogowym na przykładzie MPK w Lublinie Artykuł 2012
125 Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych i partnerskich Rozdział 2012
126 Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ : ocena i rekomendacje Monografia 2012
127 Przykład oceny wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku Artykuł 2012
128 Przykłady modelowania MES cienkościennych struktur kompozytowych Referat 2012
129 Przykłady nietypowych rusztowań budowlanych wykorzystywanych do prac renowacyjnych obiektów zabytkowych Referat 2012
130 Przykłady zabytkowych stacjonarnych maszyn tłokowych zachowanych w regionie lubelskim Artykuł 2012
131 Przywracanie zdolności przesyłowej sieci po ruchowym lub awaryjnym odstawieniu linii Artykuł 2012
132 Public relatons wewnętrzne w kontekście rozwoju pracowników i organizacji Rozdział 2012
133 Pulverized coal combustion boiler efficient control Artykuł 2012
134 Pustak stropowy Patent 2012