Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 1950
Lp. Tytuł Typ Rok
1 100-lecie odnowienia tradycji Wydziału Inżynierii Ladowej - historia nauczania mechaniki na wydziale Rozdział 2015
2 3D computer technologies as a tool for contemporary archeology Referat 2015
3 3D computer technologies as a tool for contemporary archeology Artykuł 2015
4 4H-SiC photodiode model for DC SPICE circuit simulation Rozdział 2015
5 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] Monografia 2015
6 AC conductivity of (FeCoZr)x(PZT)(100-x) nanocomposites produced in vacuum chamber Rozdział 2015
7 AC hopping conductance in nanocomposite films with ferromagnetic alloy nanoparticles in a PbZrTiO3 matrix Artykuł 2015
8 AC Properties of Nanocomposites with Diamagnetic Metal-Dielectric Cu x (SiO 2 ) 100-x Structure Referat 2015
9 Accuracy Improvement of Fiber Bragg Grating Peak Wavelength Demodulation Using Wavelet Transform and Various Center Wavelength Detection Algorithms Rozdział 2015
10 The accuracy of an accelerated method for the evaluation of life of cylindrical gears with profile correction Artykuł 2015
11 Activating role of interactive didactic materials in teaching computer subjects Artykuł 2015
12 The activation energy of DC conductivity of pressboard impregnated with insulating oil Rozdział 2015
13 Active control of a rotating composite thin-walled beam structure Rozdział 2015
14 Activity of local self-governments for nature protection as an element of sustainable development policy on an example of selected communes in Poland Rozdział 2015
15 Adaptation of forgotten buildings the example of the ruins of the Kościelec protestant church in Piaski Artykuł 2015
16 The adaptive control system of acetylene generator Rozdział 2015
17 Additives in sorel cement based materials - impact study Referat 2015
18 Adhesion of canola and diesel oils to some parts of diesel engine in the light of surface tension components and parameters of these substrates Artykuł 2015
19 Adhesive joining in ball and tapered roller bearings Rozdział 2015
20 Adhesive properties of metals and metal alloys Rozdział 2015
21 Advanced oxidation processes for food industrial wastewater decontamination Artykuł 2015
22 Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems Monografia 2015
23 Aerial method of plant protection with the use of an autogyro for sustainable agriculture Artykuł 2015
24 Air conditioning impact on the dynamics of effective dose due to radon and its short-lived decay products Referat 2015
25 Air flow conditions for polymer energy harvesting Rozdział 2015
26 Aircraft radial engine cfd cooling model Artykuł 2015
27 Aktywny cylinder układu uplastyczniającego wytłaczarki Referat 2015
28 Algorithm for decision support as the tool for control system of industries with variable assortment of products Rozdział 2015
29 An algorithm for synchronizing a local reference generator to A1 PPS GPS signal Referat 2015
30 Algorithm of revitalization programme design for housing estates Artykuł 2015
31 Alternative fuel production based on sewage sludge generated in the municipal wastewater treatment Artykuł 2015
32 Aluminium i jego stopy Rozdział 2015
33 Analityczne systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem 3PL Artykuł 2015
34 Analiza biomechaniczna stawu biodrowego Rozdział 2015
35 Analiza cyklicznych badań opinii mieszkańców o budynkach prefabrykowanych Artykuł 2015
36 Analiza dynamiczna wiaduktu kolejowego o konstrukcji kratowej typu Warrena Artykuł 2015
37 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego Referat 2015
38 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego Artykuł 2015
39 Analiza energochłonności wybranych sposobów kształtowania kołnierzy metodą wyciskania Artykuł 2015
40 Analiza funkcjonalna jeden i pół : szkic o zupełności Monografia 2015
41 Analiza i identyfikacja szeregów czasowych Monografia 2015
42 Analiza ilości ciepła wydzielanego w czasie przepływu prądu włączania przez uzwojenie transformatora HTS Artykuł 2015
43 Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2015
44 Analiza MES procesu dynamicznego rozciągania austenitycznej stali wyskomanganowej Artykuł 2015
45 Analiza MES zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego na przykładzie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw oraz sposobach podparcia Rozdział 2015
46 Analiza metod wyboru dostawców zgodnych z regułą condorceta Artykuł 2015
47 Analiza możliwości oceny zużycia eksploatacyjnego wybranych elementów dźwigu osobowego na podstawie przebiegu przyspieszeń kabiny Artykuł 2015
48 Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z Hg0 i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych Artykuł 2015
49 Analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań proenergetycznych na przykładzie galeriowego budynku wielorodzinnego Artykuł 2015
50 Analiza możliwości wykorzystania konkurencyjnych ekonomicznie i ekologicznych metod obróbki do skutecznego klejenia stali 316 L Rozdział 2015
51 Analiza możliwości wykorzystania krzywych zwilżania do optymalizacji procesów adhezyjnych Artykuł 2015
52 Analiza napromieniowania słonecznego Polski na podstawie danych satelitarnych NASA Artykuł 2015
53 Analiza niezawodności awaryjnego odbioru ciepła powyłączeniowego w reaktorze typu PWR Artykuł 2015
54 Analiza niezawodności systemu zabezpieczenia reaktora typu PWR Artykuł 2015
55 Analiza nośności drewnianych więźb dachowych ekspozycyjnych obiektów architektury wernakularnej Artykuł 2015
56 Analiza numeryczna kształtowania drążonych odkuwek z uzwojeniami ślimaka Artykuł 2015
57 Analiza numeryczna MES rotorów sprężarki Rozdział 2015
58 Analiza numeryczna obciążenia wiatrem kopuły o podstawie koła i elipsy Artykuł 2015
59 Analiza numeryczna poziomu naprężeń samochodowego podnośnika trapezowego Artykuł 2015
60 Analiza numeryczna procesu kucia matrycowego elementu typu dźwignia Rozdział 2015
61 Analiza numeryczna procesu obciskania obrotowego drążonego sworznia kulistego Artykuł 2015
62 Analiza numeryczna procesu przepychania obrotowego uzębienia śrubowego ze stopów tytanu Artykuł 2015
63 Analiza numeryczna procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki sworznia kulistego Artykuł 2015
64 Analiza numeryczna propagacji pękania zginanej próbki stalowej za pomocą innowacyjnej metody x FEM Referat 2015
65 Analiza numeryczna przebiegu procesu wtryskiwania i dokładności wymiarowej wypraski wtryskowej w zależności od konstrukcji formy wtryskowej i warunków chłodzenia Rozdział 2015
66 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-Al-PEX Rozdział 2015
67 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-Al-PEX Artykuł 2015
68 Analiza numeryczna stanów pokrytycznych ściskanej płyty z wycięciem Referat 2015
69 Analiza numeryczna walcowania skośnego stopniowanego wałka drążonego Artykuł 2015
70 Analiza numeryczna walcowania skośnego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V Artykuł 2015
71 Analiza porównawcza kultury organizacyjnej polskich i portugalskich przedsiębiorstw Artykuł 2015
72 Analiza porównawcza parametrów pracy ogniw paliwowych typu LTPEM i HTPEM celem ich użycia do napędu pojazdów Artykuł 2015
73 Analiza porównawcza polskich lądowych terminali przeładunkowych Artykuł 2015
74 Analiza porównawcza techniczno-ekonomicznych aspektów eksploatacji autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym i gazem CNG Artykuł 2015
75 Analiza porównawcza warunków tarcia różnych materiałów modelowych Referat 2015
76 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych z zastosowaniem różnych rodzajów klejów Artykuł 2015
77 Analiza poziomu współpracy w obszarze nauka - biznes na przykładzie pracowników naukowo - dydaktycznych Politechniki Lubelskiej Rozdział 2015
78 Analiza pracy systemu fotowoltaicznego zasilającego podgrzewacz wody Rozdział 2015
79 Analiza pracy wybranych urządzeń elektrycznych w odniesieniu do jakości energii i EMC Rozdział 2015
80 Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popiołów lotnych w ich procesie dojrzewania Rozdział 2015
81 Analiza procesu odkształcenia cienkościennych belek skrzynkowych, łaczonych metodami, pod wpływem trójpunktowego zginania Artykuł 2015
82 Analiza przyczyn uszkodzeń turbosprężarek samochodowych Artykuł 2015
83 Analiza rozkładu temperatury w młynie elektromagnetycznym Artykuł 2015
84 Analiza rozwoju spękań klastrowych w zaczynie cementowym modyfikowanym mikrokrzemionką Artykuł 2015
85 Analiza rynku usług pocztowych w Polsce w 2013 roku Artykuł 2015
86 Analiza ryzyka zawodowego kierowcy samochodu ciężkiego w aspekcie bezpieczeństwa transportu drogowego Artykuł 2015
87 Analiza sieci pert metodą symulacji komputerowej Rozdział 2015
88 Analiza sposobu eksploatacji autobusu miejskiego Artykuł 2015
89 Analiza stanu krytycznego ściskanych osiowo cienkościennych słupów kompozytowych o profilu ceowym Artykuł 2015
90 Analiza statyczna i dynamiczna stalowego mostu kolejowego z dźwigarami łukowymi Artykuł 2015
91 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Rozdział 2015
92 Analiza techniczno-ekonomiczna procesu hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania Artykuł 2015
93 Analiza technologii montażu mostu zespolonego metodą nasuwania podłużnego Artykuł 2015
94 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją Artykuł 2015
95 Analiza teoretyczna złącz klejowych w zginanych belkach stalowych wzmocnionych kompozytami FRP Rozdział 2015
96 Analiza tła elektromagnetycznego w środowisku zurbanizowanym Referat 2015
97 Analiza trendów rozwojowych kabin ciągników rolniczych pod względem konstrukcji i wyposażenia Rozdział 2015
98 Analiza warunków grawitacyjnego wypełniania szczelin w połączeniach klejowo-nitowych Artykuł 2015
99 Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie Artykuł 2015
100 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę Artykuł 2015
101 Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych Artykuł 2015
102 Analiza wybranych zmiennych kapitału intelektualnego na przykładzie firm z branży szkoleniowo-doradczej z województwa lubelskiego Artykuł 2015
103 Analiza wychylenia wieżowca z lat 60-tych XX w Rozdział 2015
104 Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym Artykuł 2015
105 Analiza wymagań dla pojazdów w zakresie emisji hałasu Artykuł 2015
106 Analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych kompozytowej struktury nadwozia pojazdu HYDROS Referat 2015
107 Analiza wytrzymałościowa wtryskiwacza CNG do systemu bezpośredniego zasilania silnika Diesla Artykuł 2015
108 Analiza źródeł emisji hałasu rejestrowanego w kabinie dźwigu osobowego Artykuł 2015
109 Analogue linearization of transfer function of resistive temperature transducers Rozdział 2015
110 The analysis of a codition of exploited concrete sewage manholes Referat 2015
111 An analysis of AC conductivity in moist oil-impregnated insulation pressboard Artykuł 2015
112 Analysis of changes of water quality in selected rural water supply network supplied by "Wesołówka" water intake Rozdział 2015
113 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Referat 2015
114 Analysis of construction salt decomposition within walls of ceramic brick in the midtown tenement houses Artykuł 2015
115 Analysis of fuel injection and ignition processes in a gasoline direct injection engine Rozdział 2015
116 Analysis of local heating of liquid samples in multiparametric capillary sensors Rozdział 2015
117 Analysis of numerical model parameters of modular scaffolding node loaded with shearing force Referat 2015
118 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge Artykuł 2015
119 Analysis of rubber forming process of fire barrier from titanium CP2 alloy for AW 139 helicopter Artykuł 2015
120 The analysis of selected rheological models of the cement dispersion in the pipe flow Rozdział 2015
121 Analysis of short glass fiber orientation in injection moulded components Artykuł 2015
122 Analysis of strenght of polymer yarns by static tensile test Artykuł 2015
123 Analysis of the accuracy of uncertainty noise measurement Artykuł 2015
124 Analysis of the crack propagation in composites with irregular microstructure Referat 2015
125 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste Artykuł 2015
126 Analysis of the influence of deposition conditions on the structure of the coating Nb-Al-N Referat 2015
127 Analysis of the macro fiber composite characteristics for energy harvesting efficiency Rozdział 2015
128 Analysis of the possibilities for using a uniform bragg grating in a tunable dispersion compensator Artykuł 2015
129 Analysis of the process of turning of low-rigidity shafts Rozdział 2015
130 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works Artykuł 2015
131 Analysis of the surface profile and its material share during the grinding inconel 718 alloy Artykuł 2015
132 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2015
133 Analýza vplyvu mikroplniv na vlasnosti PP termickou analýzou Artykuł 2015
134 Angular positioning accuracy of rotary table and repeatability of five-axis machining centre dmu 65 monoblock Artykuł 2015
135 Anisotropic magnetoresistance of ni nanorod arraysin porous SiO/Si templates manufactured by swift heavy ion-induced modification Artykuł 2015
136 Annealing studies and capacitive properties of nanostructures with (FeCoZr) granules in a PbZrTiO 3 Matrix Referat 2015
137 Anti-Ramsey numbers for cycles in complete graphs Referat 2015
138 Aplikacja do rozpoznawania głosu jako element ochrony przed niepowołanym dostępem Artykuł 2015
139 Aplikacja mobilna do raportowania problemów środowiskowych – analiza możliwości App Inventor 2 Artykuł 2015
140 App Inventor 2 jako narzędzie do budowy wieloosobowych gier wykrywających zaburzenia koncentracji i wykorzystujących technologię Bluetooth Artykuł 2015
141 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects Artykuł 2015
142 Application evolutionary methods in the location and choice of wind farms Artykuł 2015
143 Application of a modified evolutionary algorithm for the optimization of data acquisition to improve the accuracy of a video-polarimetric system Rozdział 2015
144 Application of cabri 3d in teaching stereometry Artykuł 2015
145 The application of cloud computing and the internet of things in the manufacturing process Rozdział 2015
146 The application of cloud computing with the internet of things Rozdział 2015
147 Application of curvelet transform for denoising of CT images Rozdział 2015
148 Application of flame image series analysis in estimation of biomass and coal combustion operating point Referat 2015
149 Application of Fuzzy Logic Controller for Machine Load Balancing in Discrete Manufacturing System Rozdział 2015
150 Application of HPLC-MS with electrospray Ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Artykuł 2015
151 Application of hydrodynamic cavitation to improve the biodegradability of mature landfill leachate Artykuł 2015
152 Application of IT methods for the identification and analysis of EEG signals Rozdział 2015
153 Application of numerical modeling in quantitative assessment of BHT dispersion in PE-HD pipes Artykuł 2015
154 The application of respirometry in the operation of wastewater treatment plants Referat 2015
155 Application of selected classification methods for detection of Hashimoto’s thyroiditis on the basis of ultrasound images Rozdział 2015
156 Application of shape memory alloy in harvesto-absorber system Referat 2015
157 Application of Shape Memory Alloy in Harvesto-Absorber System Artykuł 2015
158 Application of the Savitzky-Golay method for PV power output data set Artykuł 2015
159 Application of the virtual identification to ferromagnetic materials defects classification Rozdział 2015
160 Application of vibration signal in the diagnosis of IC engine valve clearance Artykuł 2015
161 Application of zeolites as fillers in mix asphalt Artykuł 2015
162 Applications of optical fibres at Lublin University of Technology Rozdział 2015
163 Architektura obiektów muzyki w kreowaniu nowej tożsamości wybranych miast Europy Północnej Rozdział 2015
164 Aspekt ekonomiczny wykorzystania metody korekcji toru narzedzia w obróbce skrawaniem Rozdział 2015
165 Aspekty technologiczne wytłaczania z rozdmuchiwaniem swobodnym Rozdział 2015
166 Assessing construction supply chains: search for the best configuration Referat 2015
167 Assessment of changes in surface roughness of the 3D model using the boundary conditions of FEM analysis Rozdział 2015
168 Assessment of first degree higher education quality by ICT industry Rozdział 2015
169 Asymptotic dissipativity of the diffusion process in the asymptotic small diffusion scheme Artykuł 2015
170 Asymptotics of the products of sums of independent and non-identically distributed random variables Rozdział 2015
171 Atrakcyjność rynku sąsiada w opiniach środowisk biznesowych Polski i Ukrainy Artykuł 2015
172 The authentication methods acceptance among employees of smes and its incveasing by education Rozdział 2015
173 Automatic detection of characteristic points and form of optical signals in multiparametric capillary sensors Rozdział 2015
174 Automation of colorblindness detection in computer-based screening test Rozdział 2015
175 Automation of direct measurement and control of volumetric flow Referat 2015
176 Automatyczna identyfikacja i wymiana danych w logistyce transportowej Artykuł 2015
177 Averaging discrete-time signals having finite energy Rozdział 2015
178 Aviation regulations and project management: developing a new system for an aircraft piston engine Referat 2015
179 Avoiding rainbow 2-connected subgraphs Referat 2015
180 Azotirovanie cplavlennyh poberhnostnyh sloev tverdogo splava pod vozdejstviem kompressionnyh plazmennyh potokov Referat 2015
181 Badania analityczne obciążeń bezprzegubowego wirnika ogonowego Rozdział 2015
182 Badania doświadczalne stabilności procesu frezowania stopu Inconel X750 Artykuł 2015
183 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka Rozdział 2015
184 Badania eksperymentalne sprawności generowania energii elektrycznej w autobusie miejskim Artykuł 2015
185 Badania eksperymentalne wpływu prędkości na siłę oporu modelu wiatrakowca Referat 2015
186 Badania eksploatacyjne struktur fotowoltaicznych zamocowanych na pokładzie autobusu miejskiego z silnikiem diesla Artykuł 2015
187 Badania elektrycznych parametrów procesu rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
188 Badania emisji spalin pojazdu wyposażonego w bezpośredni wtrysk gazu CNG Artykuł 2015
189 Badania fraktograficzne zawiasu notebooka Rozdział 2015
190 Badania jakościowe odkuwek wsporników lotniczych ze stopu magnezu AZ31 wytworzonych nową metodą kucia Rozdział 2015
191 Badania laboratoryjne modułowych rusztowań budowlanych Artykuł 2015
192 Badania modelowe układu katalitycznego oczyszczania spalin silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
193 Badania modelowe wypływu wody z podziemnego rurociągu podczas awarii Artykuł 2015
194 Badania numeryczne cienkościennych elementów płytowych poddanych ściskaniu Artykuł 2015
195 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów aluminium po obróbce frezowaniem Artykuł 2015
196 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu Artykuł 2015
197 Badania porównawcze wybranych wskaźników skrawalności w procesie frezowania stopów niklu INCONEL 625 i INCONEL 718 Artykuł 2015
198 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po "szokach termicznych" Referat 2015
199 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po „szokach termicznych” Artykuł 2015
200 Badania procesu powstawania i zanikania filmu paliwowego podczas wtrysku biopaliwa E85 i benzyny Artykuł 2015
201 Badania skuteczności trzystopniowej domowej baterii filtrów wyposażonej w lampę UV-C Rozdział 2015
202 Badania społeczne jako przyczynek do poprawy środowiska zbudowanego Rozdział 2015
203 Badania systemów ułatwiających zimny rozruch pojazdu dostawczego z silnikiem o zapłonie samoczynnym Artykuł 2015
204 Badania tribiologiczne stopów kobaltu stosowanych jako biomateriały Rozdział 2015
205 Badania warunków tarcia stopu magnezu AZ31 w zakresie temperatury kształtowania plastycznego na gorąco Artykuł 2015
206 Badania wybranych właściwości mechanicznych kształtowników wielokomorowych Referat 2015
207 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego szpitala neuropsychiatrycznego Rozdział 2015
208 Badania zawartości napełniacza mineralnego na charakterystykę p-v-T polipropylenu Artykuł 2015
209 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie ukształtowanymi stykami Artykuł 2015
210 Badania, prowadzące do odtworzenia składu zapraw cementowych Artykuł 2015
211 Badanie cech mechanicznych porowatego gipsu Artykuł 2015
212 Badanie dokładności pozycjonowania osi obrotowych wieloosiowych obrabiarek CNC oraz błędów wolumetrycznych Artykuł 2015
213 Badanie dokładności ruchów osi wirującej wrzeciona oraz położenia środków osi obrotowych obrabiarek CNC Artykuł 2015
214 Badanie emisji elektromagnetycznej reaktorów Glidarc i BDB Rozdział 2015
215 Badanie emisji elektromagnetycznej w zakresie GSM w polsce i Ukrainie Rozdział 2015
216 Badanie komfortu wibracyjnego schodów stalowych w nowej siedzibie NOSPR w Katowicach Artykuł 2015
217 Badanie kompozytu opartego na lekkich wypełniaczach (len i perlit) do zastosowań w budownictwie jako materiał ścienny Artykuł 2015
218 Badanie numeryczne stanu wytężenia połączenia śrubowego Artykuł 2015
219 Badanie promieniotwórczości naturalnej betonu z różnym dodatkiem krzemionkowego popiołu lotnego Artykuł 2015
220 Badanie wpływu obiektu unieszkodliwiania odpadów wiertniczych na wybrane elementy środowiska przyrodniczego Rozdział 2015
221 Badanie zaburzeń przewodzących w torze zasilania reaktorów BDB i GlidArc Artykuł 2015
222 Badanie zarysowania płyty w belkach zespolonych stalowo-betonowych Artykuł 2015
223 Badanie zużycia stali 100Cr6 w środowisku paliw alternatywnych Artykuł 2015
224 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 4, Wpływ rodzaju oszklenia na zapotrzebowanie na energię Artykuł 2015
225 Bariery ochronne jako środki bezpieczeństwa transportu drogowego Artykuł 2015
226 Bariery rozwoju usług ekoturystycznych w województwie lubelskim Artykuł 2015
227 The basics of machine diagnostics Rozdział 2015
228 Baszta obronna w Wojciechowie: rozwarstwienie materiałowe i chronologiczne Rozdział 2015
229 Baza Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej jako narzędzie bibliometryczne Rozdział 2015
230 Beam–to-column connection calculations using robot software Artykuł 2015
231 Benchmarking for Public Hospital Management – Research Findings Artykuł 2015
232 Benzene propagation during turbulent flow in pehd water supply pipes Artykuł 2015
233 Bezpieczeństwo 4.0 – za kurtyną ochronną Artykuł 2015
234 Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej Referat 2015
235 Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej Artykuł 2015
236 Bezpieczeństwo i zagrożenia użytkowników rusztowań budowlanych na świecie Artykuł 2015
237 Bezpieczeństwo maszyn zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE – procedury oceny zgodności z wymaganiami Rozdział 2015
238 Bezpieczeństwo na drogach rowerowych, pasach i trasach rowerowych Artykuł 2015
239 Bezpieczeństwo osób przewożonych w przyczepach Artykuł 2015
240 Bezpieczeństwo pożarowe obiektów w aspekcie wymogów specjalnych ośrodków oświatowo-wychowawczych Artykuł 2015
241 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie Monografia 2015
242 Bezpieczeństwo w transporcie zwierząt hodowlanych Artykuł 2015
243 Bezrobocie w rodzinie a problem dziedziczenia biedy Rozdział 2015
244 Bìblìografìcnì, ìkonografìcnì, ìstorìografìcnì, ìstoriko-kraêznavcì doslìdžennâ ta arhìvnì materìalli – osnova dlâ pìdgotovki nomìnacìjnogo dos’ê dlâ vkaûcennâ obêkta do spisku ìstoricnoї spadŝcini ÛNESKO Referat 2015
245 Biblioteka PL wśród wyróżnionych na XII Lubelskim Festiwalu Nauki Artykuł 2015
246 Bibliotekarz dziedzinowy - specjalista, przewodnik, partner Artykuł 2015
247 BIM w architekturze i infrastrukturze: podobieństwa i różnice Artykuł 2015
248 Biogazownie źródłem paliw alternatywnych Artykuł 2015
249 Biomateriały używane w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – przegląd piśmiennictwa Rozdział 2015
250 Biomedyczne zastosowania polimerów – materiały opatrunkowe Rozdział 2015
251 Biotechnologia w analizie, ochronie środowiska, medycynie i przemyśle Monografia 2015
252 Biuletyn Wynalazczości : Wydział Mechaniczny : Politechnika Lubelska : lata 2010-2014 Monografia 2015
253 Blur recognition using second fundamental form of image surface Rozdział 2015
254 Bridge as an environmental check-point Rozdział 2015
255 Broadband vibration energy harvesting from a vertical cantilever piezocomposite beam with tip mass Artykuł 2015
256 Budowa optymalnej siatki obliczeniowej do modelu CFD procesu spalania w silniku gwiazdowym Artykuł 2015
257 Building bridge between computer science and environmental engineering - the new master programme Rozdział 2015
258 Business insights into professionalization of ICT studies Rozdział 2015
259 Calculation of the brushless dc motor shaft speed with allowances for incorrect alignment of sensors Artykuł 2015
260 The calculation of the inrush current peak value of superconducting transformers Rozdział 2015
261 Calibration device for the extrusion of cable coatings Referat 2015
262 Calibration process and constructions of extrusion calibrators Artykuł 2015
263 Capacitive properties of nanocomposite (FeCoZr)x(PZT)(100-x) produced by sputtering with use of argon and oxygen ions beam Referat 2015
264 Capillary rise multiparametric sensor for testing of diesel and biodiesel fuel Rozdział 2015
265 Careers of young Polish chemists Artykuł 2015
266 Carrier transport in Nanostructures porous-SI/Ni/mono-Si Referat 2015
267 Cele i wybrane preferencje konsumenckie związane z zakupami w centrach handlowych Artykuł 2015
268 Cele, koncepcja i założenia Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Artykuł 2015
269 Cellular process and properties of cellular PVC extrudate Referat 2015
270 Cerkva Ìoanna Predtečì u selì Zaborolʹ: sproba renovacìï ta problema morfologìčnoï avtentičnostì Artykuł 2015
271 Cerkwie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – kryteria wyboru Artykuł 2015
272 CFD simulation study of air flow around the airfoil using the magnus effect Artykuł 2015
273 Change of contact angle on HIPS and ABS plastics exposed to radio frequency atmospheric pressure plasma Jet Referat 2015
274 Changes in performance and wear of small diesel engine during durability test Artykuł 2015
275 Changes in technical condition of machines Rozdział 2015
276 Changes in the surface wettability of high impact polystyrene after radio frequency APPJ treatment Referat 2015
277 The changes of bridge loads during the long-term period Artykuł 2015
278 Changes of color coordinates of biological tissue with superficial skin damage due to mechanical trauma Rozdział 2015
279 Changes of radon and its decay product concentrations in an air-conditioned auditorium Referat 2015
280 Changing innovation process models: a chance to break out of path dependency for less developed regions Artykuł 2015
281 Changing the water contact angle of polymer surface using DBD plasma Jet Referat 2015
282 Changing theproperties of the composite PA+GF to UV radiation Artykuł 2015
283 Characteristic of selected physical properties of injected polimer composites Rozdział 2015
284 Characteristic of selected physical properties of injected polymer composites Referat 2015
285 Characterization of certain distributions by transformed kth record values Rozdział 2015
286 Characterization of Ion-Induced Changes in Magnetic Anisotropy of FeCoZr-CaF 2 Nanocomposite Films by Resonance Methods Referat 2015
287 Characterization of ion-induced changes in magnetic anisotropy of FeCoZr-CaF2 nanocomposite films by resonance methods Artykuł 2015
288 Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances Artykuł 2015
289 Characterization of ZnO : Al layers for applications in thin film solar cells Referat 2015
290 Charakterystyka kompozytu wapienno - konopnego i jego zastosowanie w budownictwie Artykuł 2015
291 Charakterystyka nowoczesnych strzykawek medycznych wytwarzanych z tworzyw polimerowych Rozdział 2015
292 Charakterystyka technologii wytwarzania przyrostowego Rozdział 2015
293 Charakterystyka transportowych wózków satelitarnych Artykuł 2015
294 Charakterystyka tribologiczna stopów magnezu stosowanych w środkach transportu Artykuł 2015
295 Charakterystyki aerodynamiczne kadłuba wiatrakowca dla różnych kątów zaklinowania usterzenia poziomego Artykuł 2015
296 Chatter identification methods on the basis of time series measured during titanium superalloy milling Artykuł 2015
297 Chemical effects of air plasma species on aqueous solutes in direct and delayed exposure modes: discharge, post-discharge and plasma activated water Artykuł 2015
298 Children's personal exposure to air pollution in rural villages in Bhutan Artykuł 2015
299 Chłodzenie i smarowanie w obróbce skrawaniem stopów aluminium i magnezu Rozdział 2015
300 Chłodzenie narzędzi skrawających Artykuł 2015
301 Chmura obliczeniowa jako innowacyjne narzędzie IT wspomagania procesów logistycznych Artykuł 2015
302 Chmura obliczeniowa jako możliwość tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP Artykuł 2015
303 Chropowatość i morfologia wytłaczanych kompozycji polimerowych napełnionych proszkiem żelaza Artykuł 2015
304 Chysel'ni doslidzhennya koefitsiyentu oporu tertya po dovzhyni polimernykh trub Rozdział 2015
305 Cienkościenne wyroby z modyfikowanego polietylenu dużej gęstości Artykuł 2015
306 Čislovi doslidžennâ rozrahunkovogo značennâ koeficiêntu oporu tertâ po dovžiniì polimernih trub Rozdział 2015
307 City placement w promocji Lublina Artykuł 2015
308 Classification of CT-brain slices based on local histograms Rozdział 2015
309 Clustering institutional support in Poland from 2004 up to 2020 Rozdział 2015
310 Cmentarz wojenny przy ul. Białej w Lublinie-problematyka ochrony zabytków Artykuł 2015
311 Cmentarzysko Miednoje przygarnia również synów naszej żółkiewskiej i krasnostawskiej ziemi Artykuł 2015
312 Coal fly ash as a resource for rare earth elements Artykuł 2015
313 Colobot game as learning tool for object-oriented programming Rozdział 2015
314 Color-Aware Transmission of SVC Video over DiffServ Domain Rozdział 2015
315 Communication as a tool of motivation and development Artykuł 2015
316 Communication processes as a tool of cooperation and regional developement Artykuł 2015
317 Comp osition and microstructure of surface layers pro duced by Ion beam assisted dep osition of metals from a Pulsed arc-discharge plasma onto aluminum substrates Artykuł 2015
318 Comparative analysis of failure of AL/GFRP laminates after tensile strength test Artykuł 2015
319 Comparative analysis of shear strength of single-lap adhesive joints after "thermal shock" Rozdział 2015
320 Comparative evaluation of thermal fatigue degradation of light-curing composites Artykuł 2015
321 A comparative study of along-wind and crosswind responses of steel chimneys according to Polish and Eurocode standards Artykuł 2015
322 Comparative study of FML profiles buckling and postbuckling behaviour under axial loading Artykuł 2015
323 Comparison of AI Methods in Optical Diagnostics of Industrial Pulverized Coal Burner Referat 2015
324 Comparison of numerical and experimental analysis of the crack propagation process Artykuł 2015
325 Comparison of structural and operational parameters of selected Euro 6 engines used in long distance commercial vehicles Artykuł 2015
326 Comparison of surface free energy calculation methods Rozdział 2015
327 Comparison of the electrical propeties of canola oil with commercially available mineral oil Rozdział 2015
328 Compensation of 110kV cable lines-possibilities and limitation Artykuł 2015
329 Compositional response of positron annihilation parameters in multicomponent chalcohalide glasses Artykuł 2015
330 Computer aided design of cutting tools Artykuł 2015
331 Computer implementation of mass transport in matlab environment for modeling epitaxial growth process with moving boundary problem Artykuł 2015
332 Computer simulation of 10 kVA superconducting transformer limiting short-circuit current Rozdział 2015
333 Computer system for forecasting surgery on the eye muscles Rozdział 2015
334 Computer-aided identification of environmental impacts of businesses Artykuł 2015
335 Computer-aided production task scheduling Artykuł 2015
336 Computer-based method for detecting colorblindness Artykuł 2015
337 Concentrations of combustion particles during mass in a church Referat 2015
338 The concept of active elimination of vibrations in milling process Artykuł 2015
339 Conceptual adaptive data model supporting effective education integrating biomedical signals Rozdział 2015
340 Conservation officer’s handbook : international standards in cultural heritage protection : 2015 edition Monografia 2015
341 Construction modifications of plastic molded parts for enhancement of quality Rozdział 2015
342 Construction of a terminal device to examine the state of human activity Referat 2015
343 Construction of primary circuit VVER 440/213 nuclear power plant Referat 2015
344 Content marketing jako efektywny sposób kreowania relacji z klientem Rozdział 2015
345 Control and minimization of allergenic plants impact on bronchial asthma morbidity, based on spatial-temporal data model Rozdział 2015
346 Controlling finansowy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami Monografia 2015
347 Controlling the characteristic of photovoltaic cells based on their own semiconductors Artykuł 2015
348 Convergence rate in the Petrov SLLN For dependent random variables Artykuł 2015
349 The conversion technology of fly ash into zeolites (vol 16, pg 1217, 2014) Artykuł 2015
350 Coordination in serial-parallel image processing Rozdział 2015
351 CoPd "Antidote" arrays with perpendicular magnetic anisotropy fabricated on TiO2 Nanotubes: effects of surface morphology Referat 2015
352 Correlation between process of globalization and information society Artykuł 2015
353 Correlation-based methods in calibrating an FBG sensor with strain field non-uniformity Rozdział 2015
354 Corrosion properties of Ti scaffolds prepared with sucrose as a space holder Artykuł 2015
355 Covariance and comparison inequalities under quadrant dependence Artykuł 2015
356 Covering problems for functions n-fold symmetric and convex in the direction of the real Axis II Artykuł 2015
357 The credibility of electronic forms of communication from the perspective of specific segment – students Rozdział 2015
358 Criteria for sustainable disposal of sewage sludge Artykuł 2015
359 Current distribution in parallel tapes of superconducting transformer windings Artykuł 2015
360 Cztery obiekty reprezentujące dwa kierunki spojrzenie na architekturę polską XXI wieku Artykuł 2015
361 Czy jesteś zadowolona(y) z członkostwa w Akademickim Kole SBP w Lublinie? Artykuł 2015
362 Damage detection of composite milling process using recurrence plots technique Referat 2015
363 Decision making algorithm for development strategy of information systems Rozdział 2015
364 Decision-making model for choosing residential building repair variants Artykuł 2015
365 Decision-making simulation games as a tool for verifying enterprise logistics strategies Rozdział 2015
366 Decrease of the temperature measurement uncertainty in tricoloured thermography Referat 2015
367 Degradation processes and protecting methods of the walls'top parts in historical buildings Rozdział 2015
368 Demand effect of nitrogen using reactor with a rotating type electrode Artykuł 2015
369 Dependence of mechanical and tribotechnical properties of multilayered TiN/ZrN coatings on deposition Artykuł 2015
370 Deposition of thin films for applications in solar cells Referat 2015
371 Description of Non-Stationary Heat Transfer in Two-Phase Polycrystalline Metal-Ceramic Composites Artykuł 2015
372 Design na miarę Biblioteki Artykuł 2015
373 Design of decision support system when undertaking medical-diagnostic action Rozdział 2015
374 Determination of Blood Flow Velocity in Sclera Vessels Referat 2015
375 Determination of plume temperature distribution based on the ratios of the radiation intensities of multiple CO2 lines Rozdział 2015
376 Determination of the monitor brightness in the investigations of light sensitivity of retina Artykuł 2015
377 Development of equipment for the production of hydrogel films by centrifugal molding Rozdział 2015
378 The Development of Foreign Investments and Transnational Corporations in the Context of Special Economic Zones . The Cross - Sectional Analysis on the Example of Poland Artykuł 2015
379 Development of Optical Fiber Technology in Poland-2015 Rozdział 2015
380 Diagnostic efficiency of Mueller - matrix polarization reconstruction system of the phase structure of liver tisssue Rozdział 2015
381 Diagnostic of CNC Lathe with QC 20 Ballbar system Artykuł 2015
382 Diagnostic opto-electronic system for measuring physical and biological characteristics of the skin in vivo Rozdział 2015
383 Diagnostics and measurement of the gasoline engines injection system Artykuł 2015
384 Diagnostics of CNC machine tools spindle errors Artykuł 2015
385 Diagnostics of combustion process based on flame images analysis and genetic programming Rozdział 2015
386 Diagnostics of transformer with insulation oil-paper Artykuł 2015
387 Diagnostics of transformer with insulation oil-paper Referat 2015
388 Diagnostics of workpiece surface condition based on cutting tool vibrations during machining Artykuł 2015
389 Diagnoza chorób na podstawie zapachu Rozdział 2015
390 Dielectric properties of nanocomposite (Cu)x(SiO2)(100−x) produced by ion-beam sputtering Artykuł 2015
391 Dielectric properties of nanocompositr (Cu)x(SiO2)(100-x) produced by ion-beam sputtering Referat 2015
392 Differences between optimal routes for linear quadratic problems with fixed and optimally stopped horizon Rozdział 2015
393 Different economics models of innovative processes in european regions: how regional growth is created Referat 2015
394 Differential group delay estimation error resulting from the Use of the first order PMD model Referat 2015
395 Digital Filter Implementation in Hadoop Data Mining System Rozdział 2015
396 Discharge propagation in the mini glidarc plasma reactor Referat 2015
397 Discrete Element Method for study influence of faults of concrete specimens on uniaxial compression test Rozdział 2015
398 The discrete vortex method for estimating how surface roughness affects aerodynamic drag acting on a long cylinder exposed to wind Artykuł 2015
399 Dispatching concrete trucks using simulation method Artykuł 2015
400 Do birds avoid railroads as has been found for roads? Artykuł 2015
401 Do Ca2 +-adsorbing ceramics reduce the release of calcium ions from gypsum-based biomaterials? Artykuł 2015
402 Dobór optymalnej technologii nawożenia w ujęciu logistycznym Referat 2015
403 Dobór optymalnej technologii nawożenia w ujęciu logistycznym Artykuł 2015
404 Dobór parametrow modelu numerycznego rygla aluminiowego rusztowania modułowego Rozdział 2015
405 Dobór rodzaju smarowania oraz uszczelnień łożysk Artykuł 2015
406 Dobór siatki obliczeniowej na przykładzie symulacji naprężeń w tłoku silnika spalinowego w aspekcie czasochłonności obliczeń Artykuł 2015
407 Dobra praktyka transportowa. Wybrane zagadnienia Artykuł 2015
408 Dobrze naoliwiona współpraca Artykuł 2015
409 Dopuszczalny obszar pracy bloku wytwórczego z transformatorem o przekładni regulowanej pod obciążeniem Artykuł 2015
410 Doskonalenie systemu zarządzania jakością w wybranym przedsiębiorstwie usługowo - produkcyjnym Rozdział 2015
411 Doslìdžennâ adaptacji aktivnogo mulu do anaerobno-aerobnih umov bioreaktorìv dlâ očiŝennâ stìčnih vod Artykuł 2015
412 Doslidžennâ umov začeplennâ zubiv cilindričnoi evol'ventnoi peredači na kontaktnu micnist', znošuv znošuvannâ i dovgovičnist'. Častina 4. Zminni umovi vzaemodii u korigovanomu začeplenni. Artykuł 2015
413 Doslidzhennya vplyvu tekhnolohichnykh parametriv promyvky fil'tra na yoho produktyvnist' Rozdział 2015
414 Dostosowywanie obiektów mieszkalnych do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu Artykuł 2015
415 Drewniane budynki mieszkalne na Kielecczyźnie Artykuł 2015
416 Drewniane obiekty sakralne – szanse, możliwości, zagrożenia. Próba analizy tematycznej (na przykładzie zabudowań z terenów województwa lubelskiego) Artykuł 2015
417 Drgania podłużne belki mostowej pod wpływem poziomego, ruchomego obciążenia inercyjnego Artykuł 2015
418 Drgania podłużne belki mostowej pod wpływem ruchomej siły poziomej Artykuł 2015
419 Durability of X10CrMoVNb9-1 steel tubes under low-cycle fatigue and creep conditions after bending with local induction heating Artykuł 2015
420 Dyfuzor, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [Zgłoszenie nr (21) 405764] Patent 2015
421 Dynamic axial crushing of flawed thin-walled square section tubes Referat 2015
422 Dynamic diameter determination of circular brushes Rozdział 2015
423 Dynamic system of grinding of low - rigidity shaft Referat 2015
424 Dynamic system of grinding of low-rigidity shafts Rozdział 2015
425 Dynamical capillary rise photonic sensor for testing of diesel and biodiesel fuel Artykuł 2015
426 Dynamics of rotating thin-walled composite beam mounted on in-plane moving hub Rozdział 2015
427 Dynamics and control of an active pendulum system Artykuł 2015
428 Dynamics of a rotating hub-blade structure with non- ideal energy source Rozdział 2015
429 Dynamics of a thin-walled rotating composite beam Referat 2015
430 Dynamics of beams and plates under coupled thermo-mechanical loading Rozdział 2015
431 Dynamics of magnetic field penetration into soft ferromagnets Artykuł 2015
432 Dynamics of magnetic field penetration into the conducting magnet Referat 2015
433 Dynamics of roating pendulums attached to a hub driven by a non-ideal energy source Rozdział 2015
434 Dynamics of thin-walled element milling expressed by recurrence analysis Artykuł 2015
435 Dynamics of two-phase flow through a minichannel: fourier and multiscale entropy analyses Rozdział 2015
436 Dynamika skrawania stopów aluminium i magnezu w warunkach konwencjonalnych i HSM Rozdział 2015
437 Dzielnica Czechów w Lublinie - geneza układu urbanistycznego Artykuł 2015
438 E - obywatel w społeczeństwie informacyjnym – możliwości, potrzeby, zagrożenia Rozdział 2015
439 E-learning as an innovative form of education of senior citizens in a knowledge-based economy Rozdział 2015
440 Early fault detection in gearboxes based on support vector machines and multilayer perceptron with a continuous wavelet transform Artykuł 2015
441 Economic forecasting of the transportation services using analytic approach Rozdział 2015
442 Edukacja akademicka z wykorzystaniem narzędzi SAS Artykuł 2015
443 Edukacja i poziom kompetencji pracowników 50+ w obszarze IT Artykuł 2015
444 Efekt ropo w procesie zakupowym młodych konsumentów Artykuł 2015
445 Efekt wygładzania wyników pomiarów poziomów dźwięku w monitoringu akustycznym Referat 2015
446 Efekty dzialań termomodernizacyjnych w aspekcie planowania programu rewitalizacji miasta Artykuł 2015
447 Efekty energetyczne uzyskane w technicznych komorach cieplnych Rozdział 2015
448 Efektywność chemicznych środków porujących w procesie wtryskiwania Referat 2015
449 Efektywność energetyczna lokali mieszkalnych z oszklonymi balkonami w polskich warunkach klimatycznych Artykuł 2015
450 Efektywność uplastyczniania tworzywa w układzie uplastyczniającym wytłaczarki podczas zasilania granulatem o zmiennej długości Referat 2015
451 Effect of "Hajdow" wastewater treatment plant modernization on wastewater purification process Artykuł 2015
452 The effect of annealing on induction like properties of (FeCoZr)x(CaF2)(100−x) nanocomposite films produced by ion-beam sputtering in the vacuum environment Artykuł 2015
453 The effect of billet wall thickness on the rotary compression process for hollow parts Artykuł 2015
454 Effect of bioaugumentation by microorganisms from archea domain on anaerobic digestion sewage sludge - a review Referat 2015
455 Effect of electron irradiation on Raman spectra of carbon nanotube buckypaper Referat 2015
456 Effect of humic acids, sesquioxides and silica on the pore system of silt aggregates measured by water vapour desorption, mercury intrusion and mocrotomography Artykuł 2015
457 Effect of modified montmorillonite on operating characteristics of polyamide Referat 2015
458 The effect of noise on the response of a vertical cantilever beam energy harvester Artykuł 2015
459 Effect of plasma cutting parameters upon shapes of bearing curve of C45 steel surface Artykuł 2015
460 The effect of temperature chenges on process efficiency in bioaugmented SBR treating reject water Referat 2015
461 The effect of the aluminium alloy surface roughness on the restitution coefficient Artykuł 2015
462 Effect of the conditions of thermomechanical reclaiming of ground tire rubber on the properties of reclaimed rubber materials Artykuł 2015
463 The effect of the geometry of extrusion head flow channels on the adiabatic extrusion of low density polyethylene Artykuł 2015
464 Effect of vibration shot peening parameters upon shapes of bearing curves of alloy steel surface Artykuł 2015
465 Effectiveness of blowing agents in the cellular injection molding process Artykuł 2015
466 The effectiveness of hydrophobisation of building ceramics by sonificated polymers Referat 2015
467 The effectiveness of new design solutions for a screw-type extruder Monografia 2015
468 The effectiveness of online advertising of companies in Poland Artykuł 2015
469 Effectivness of the failure rate on maintenance costs of the city buses Artykuł 2015
470 Effects of ageing on selected properties of composites within PP matrix Rozdział 2015
471 Effects of direct fuel injection strategies on cycle-by-cycle variability in a gasoline homogeneous charge compression ignition engine: sample entropy analysis Artykuł 2015
472 Effects of spark assist on HCCI combustion Artykuł 2015
473 Effects of surfactant and fabrication procedure on the electrical conductivity and electromagnetic shielding of single-walled carbon nanotube films Artykuł 2015
474 The efficiency of photovoltaic cells – selected issues Referat 2015
475 Efficient conversion of energy in the conditions of trigeneration of heat, cooling and electric power Artykuł 2015
476 Eksploatacja wiatrakowców jako statków powietrznych Artykuł 2015
477 Electric properties of nanostructure (FeCoZr)(x)(CaF2)((100-x)) produced in argon Ar atmosphere Rozdział 2015
478 Electricity measurement accuracy in the smart metering system Artykuł 2015
479 Electronic density redistribution in the excited state of quercetin–metal complexes Referat 2015
480 Electrotransport properties of SnO х thin films obtained by thermal oxidation of the tin Referat 2015
481 Elektroniczny nos i jego znaczenie wśród instrumentalnych metod analizy zapachu Referat 2015
482 Elektroprzewodząca ochrona typu EPS-98 złącz stykowych szyn płaskich miedzianych i jej wpływ na stan cieplny zestyku przy przepływie prądów roboczych i zakłóceniowych Artykuł 2015
483 Elektrotechnologie w projektach studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Monografia 2015
484 Elementy druciane stosowane w zdejmowanych aparatach ortodontycznych Rozdział 2015
485 Elongation determination using finite element and boundary element method Artykuł 2015
486 Empirical CDFs of radon and its progeny concentrations indoors in differenr ventilation conditions Referat 2015
487 Energetyka przyszłości. Energooszczędne instalacje i systemy Monografia 2015
488 Energetyka słoneczna - odpowiedź na deficyt energii Rozdział 2015
489 Energooszczędne zautomatyzowane systemy zarządzania energią w budynkach mieszkalnych Monografia 2015
490 Energy harvesting of cantilever beam system with linear and nonlinear piezoelectric model Artykuł 2015
491 Energy Saving Performance Analysis of Polygeneration of Heat, Cooling and Power Referat 2015
492 Enhancement the cooperation between university and industry Rozdział 2015
493 Environmental and biomedical applications of gliding arc discharge plasma Referat 2015
494 Epicyclic gear train synthesis Artykuł 2015
495 Erosive impact peculiarities of vapor-gas phase on the working surface in hydrodynamic type cavitation mode Referat 2015
496 Estimate of financial stocks in the household sector Artykuł 2015
497 Estimation of chemical oxygen demand fractions of municipal wastewater by respirometric method - case study Artykuł 2015
498 Estimation of phosphorus recovery by struvite crystallization from animal manure wastewater in China Artykuł 2015
499 Estimation of the machining stability in a milling process by the composite multiscale entropy approach Referat 2015
500 Etnocentryzm konsumentów niepełnosprawnych Rozdział 2015