Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 1918
Lp. Tytuł Typ Rok
1 "Szafa gra" - innowacyjny projekt mechatronicznej szafy smartbox Artykuł 2016
2 "Watering Up" public places of the city - aesthetics, integrational and soothing character of water Rozdział 2016
3 <<MATHEMATICA>> i mapy poincaré Artykuł 2016
4 13,8 kVA transformer with windings made of YBCO HTS tapes Artykuł 2016
5 15 lat z konkursem Mistrz Komputera Artykuł 2016
6 3D digital technologies in the practical training of archaeologists Rozdział 2016
7 3D photodetecting structure with adjustable sensitivity ratio in UV – VIS range Artykuł 2016
8 3D technology as an innovative factor in educational research for computer science study Rozdział 2016
9 Absorbed power distribution in the whole-body system of a tractor operator Artykuł 2016
10 AC electric properties of nanocomposite (FeCoZr)0.818(CaF2)0.182 annealed in the tubular furnace Rozdział 2016
11 Accuracy improvement of fiber bragg grating peak wavelength demodulation using wavelet transform and various center wavelength detection algorithms Artykuł 2016
12 Actual trends in manufacturing systems development Artykuł 2016
13 Adaptation aspects of Ukrainian students in Poland Rozdział 2016
14 Adaptive power control of the city bus integrated photovoltaic system Referat 2016
15 Additional activities strengthening the professional competences of ICT students Rozdział 2016
16 Additional trainings of students as a way to closing the competency gap Rozdział 2016
17 Adhesives - applications and properties Monografia 2016
18 Adsorpcja barwników organicznych na węglach aktywnych otrzymanych z porolniczych i poprodukcyjnych materiałów odpadowych Artykuł 2016
19 Adual spark ignition timing influence for the high power aircraft radial engine using a CFD transient modeling Referat 2016
20 Aerodynamic interference of propellers group with adjustable mutual position Referat 2016
21 Aerodynamika autobusu miejskiego w ujęciu CFD Artykuł 2016
22 Aesthetics of road structures Monografia 2016
23 Aging of polymeric composites in laboratory conditions Rozdział 2016
24 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych [Patent nr (11) 221916 (21) 396852] Patent 2016
25 Agriculture vs. alleviating the climate change Artykuł 2016
26 Air contaminations in a craft brewery Referat 2016
27 Air quality in a brewery bottling plant Artykuł 2016
28 Aktisil WW - jako nowy napełniacz tworzyw termoplastycznych Referat 2016
29 Aktualˊna problematyka v doslìdžennì arhìtekturnoï spadŝini na ukraïnsˊko-polˊsˊomu ìstoričnomu pograniččì Rozdział 2016
30 Aktywność inwestycyjna mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Artykuł 2016
31 Aktywność marki miasta w obszarze marketingu mobilnego Artykuł 2016
32 Algorithm for colorblindness detection sets generation Rozdział 2016
33 Algorithm for selecting optimal clustering parameters used for over-segmentation reduction Artykuł 2016
34 Algorithms for tennis racket analysis based on motion data Artykuł 2016
35 Algorytm wielowymiarowej empirycznej dekompozycji sygnału w identyfikacji parametrów pracy silnika turbinowego Referat 2016
36 An ambiguous Polish reality Artykuł 2016
37 Amplifiers dedicated for large area SiC photodiodes Rozdział 2016
38 Anaerobic ciliates in activated sludge communities Artykuł 2016
39 Analityka biznesowa w zarządzaniu kadrami w przedsiębiorstwie Artykuł 2016
40 Analiza architektoniczna cerkwi katedralnej Rozdział 2016
41 Analiza awaryjności parku maszynowego wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego z wykorzystaniem narzedzi predykcji Rozdział 2016
42 Analiza bezpieczeństwa użytkowania wybranych urządzeń fizykoterapeutycznych ze względu na emitowane wartości pola elektromagnetycznego Referat 2016
43 Analiza błędów przy ocenie wskaźnika OEE na przykładzie linii rozlewu butelkowego Rozdział 2016
44 Analiza cech psychofizycznych człowieka istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Rozdział 2016
45 Analiza cech geometrycznych powierzchni po cięciu hydroabrazywnym konstrukcji przekładkowych Artykuł 2016
46 Analiza cech geometrycznych powierzchni po cięciu hydroobrazowym konstrukcji przekładkowych Referat 2016
47 Analiza charakteru zmian parametrów apodyzowanych siatek Bragga spowodowanych zmiennym rozkładem wiązki laserowej Artykuł 2016
48 Analiza czynników wpływających na zużycie ciepła dostarczanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2016
49 Analiza dokonań finansowych i sytuacji przedsiębiorstwa za pomocą analizy finansowej - przykłady Rozdział 2016
50 Analiza drgań oscylatora ze sprężyną typu SMA Rozdział 2016
51 Analiza efektywności mikrobiologicznej filtrów powietrza z warstwą nanosrebra Artykuł 2016
52 Analiza fizykalna procesu walcowania poprzeczno-klinowego wałka stopniowanego Referat 2016
53 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji Referat 2016
54 Analiza kąta zwilżania materiałów polistyrenowych poddanych obróbce plazmą nietermiczną wytwarzaną w reaktorze typu dysza z wyładowaniem barierowym Artykuł 2016
55 Analiza konstrukcji obiektu budowlanego z wykorzystaniem programu ROBOT Rozdział 2016
56 Analiza materiałów i konstrukcji stentów stosowanych w chirurgii naczyń krwionośnych Referat 2016
57 Analiza metod identyfikacji pętli histerezy różnicowej Referat 2016
58 Analiza mikro-CT zębów trzonowych wypełnianych kompozytem konwencjonalnym i wzmacnianym włóknem szklanym Artykuł 2016
59 Analiza możliwości wycinania elementów cienkościennych ze stopu EN AW-2024 T351 wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną Artykuł 2016
60 Analiza możliwości wykorzystania architektury SOA do integracji systemów informatycznych Artykuł 2016
61 Analiza możliwości wykorzystania kogeneracji w energetyce rozproszonej z zastosowaniem elementów optymalizacji Rozdział 2016
62 Analiza możliwości wykorzystania potencjału badawczego wybranych stanowisk laboratoryjnych Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej Rozdział 2016
63 Analiza możliwości zarządzania bazą danych przechowywaną w chmurze Artykuł 2016
64 Analiza możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego w zaprawie cementowej Artykuł 2016
65 Analiza numeryczna i doświadczalna pracy ściskanych elementów cienkościennych z wydrążonymi otworami Artykuł 2016
66 Analiza numeryczna i weryfikacja doświadczalna wpływu położenia delaminacji na charakterystyki dynamiczne belek kompozytowych Referat 2016
67 Analiza numeryczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego wałka głównego Artykuł 2016
68 Analiza odporności na pękanie betonów z dodatkiem popiołów lotnych i mikrokrzemionki Artykuł 2016
69 Analiza percepcji zdrowia na podstwie badań ankietowych - studium przypadku Rozdział 2016
70 Analiza petrograficzna i surowcowa zabytków kamiennych Rozdział 2016
71 Analiza petrograficzna zabytków kamiennych ze stanowiska 5 w Nieszawie Kolonii Rozdział 2016
72 Analiza porównawcza badań wilgotnościowych metodą chemiczną w stosunku do badań grawimetrycznych wybranych materiałów budowlanych Artykuł 2016
73 Analiza porównawcza charakterystyk cen akcji spółek z indeksu WIG Respect do spółek spoza indeksu na przykładzie sektora paliwowego Rozdział 2016
74 Analiza porównawcza jakości serwisów internetowych polskich banków Artykuł 2016
75 Analiza porównawcza narzędzi do budowy prototypów interfejsów Artykuł 2016
76 Analiza porównawcza narzędzi RAD do wizualnego programowania w języku C++ Artykuł 2016
77 Analiza porównawcza siły niszczącej połączeń spawanych i klejowych wybranych materiałów konstrukcyjnych Referat 2016
78 Analiza porównawcza wytrzymałości wybranych połączeń prowadnicowych, stosowanych w budowie maszyn Artykuł 2016
79 Analiza powiązań pomiędzy głównymi światowymi indeksami cen akcji ze szczególnym uwzględnieniem indeksu WIG20 Rozdział 2016
80 Analiza powierzchni po cięciu strugą wodno-ścierną klejonych materiałów polimerowych Artykuł 2016
81 Analiza pracy instalacji fotowoltaicznej w zaleznosci od orientacji geograficznej Artykuł 2016
82 Analiza pracy wspornikowej belki kompozytowej z uwzględnieniem różnej grubości i lokalizacji spoiny klejowej wykonanej z materiału sprężysto-idealnie plastycznego Artykuł 2016
83 Analiza procesu formowania wióra w procesie toczenia stopu aluminium AW7075 Artykuł 2016
84 Analiza procesu kształtowania pręta okrągłego z główki szyny kolejowej Artykuł 2016
85 Analiza programu ROBOT jako narzędzia do modelowania konstrukcji inżynierskich na przykładzie wybranej konstrukcji Rozdział 2016
86 Analiza przyczyn niezdatności układów wtrysku paliwa stosowanych w silnikach samochodów ciężarowych Artykuł 2016
87 Analiza przyczyn uszkodzeń drutu elektrorezystancyjnego do cięcia bloków ze spienionego polistyrenu (EPS) Artykuł 2016
88 Analiza rozkładu nanotwardości w warstwie stykowej kruszywo-zaczyn betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2016
89 Analiza ściskanej płyty wykonanej z materiału izotropowego, z dwoma kształtami wycięć Rozdział 2016
90 Analiza standardów transmisji danych w systemie elektroenergetycznym Rozdział 2016
91 Analiza stanów krytycznych i pokrytycznych ściskanych słupów kompozytowych Referat 2016
92 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej wybranych stopów aluminium po ozonowaniu Rozdział 2016
93 Analiza stanu powierzchni po cięciu hydroabazywnym metalowych konstrukcji przekładkowych Artykuł 2016
94 Analiza stateczności i nośności ściskanych cienkościennych profili wykonanych z kompozytu węglowo-epoksydowego Referat 2016
95 Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku Artykuł 2016
96 Analiza strat wody na przykładzie wybranego wodociągu grupowego Artykuł 2016
97 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Artykuł 2016
98 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. Cz. 1, Wprowadzenie w tematykę zagadnienia Artykuł 2016
99 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. Cz. 2, Numeryczny model obliczeniowy Artykuł 2016
100 Analiza teoretyczno-doświadczalna procesu kształtowania kołnierzy dwustopniowych metodą wyciskania z ruchomątuleją Referat 2016
101 Analiza transportu ciepła na podstwie obrazów multi-spektralnych elementów konstrukcji kominów Referat 2016
102 Analiza ugięć płyty sprężystej kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu własowa pod impulsem siły Artykuł 2016
103 Analiza uszkodzeń i kosztów naprawy wybranych układów konstrukcyjnych samochodów dostawczych Artykuł 2016
104 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie w latach 2010-2015 Artykuł 2016
105 Analiza wariantów systemu logistycznego zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym Artykuł 2016
106 Analiza właściwości wytrzymałościowych wytłaczanego dwuwarstwowego wytworu polietylenowo-elastomerowego Artykuł 2016
107 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 Artykuł 2016
108 Analiza wpływu rodzaju powierzchni przeszklonych oraz urządzeń przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Artykuł 2016
109 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego Artykuł 2016
110 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego Referat 2016
111 Analiza wpływu warunków atmosferycznych na opór aerodynamiczny autobusu miejskiego Artykuł 2016
112 Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych Artykuł 2016
113 Analiza wybranych cech geometrycznych frezu w obróbce stopów aluminium Artykuł 2016
114 Analiza wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni konstrukcji przekładkowych po cięciu hydroabrazywnym Artykuł 2016
115 Analiza wybranych parametrów modułów LED w aspekcie spełnienia wymagań dyrektywy EMC Artykuł 2016
116 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H Artykuł 2016
117 Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT Artykuł 2016
118 Analiza zagrozeń związanych z wykonywaniem operacji łączeniowych w SEE Rozdział 2016
119 Analiza zależności między wskaźnikami rynku kapitałowego a ceną akcji Rozdział 2016
120 Analiza zapotrzebowania, strat i zysków energii w budynku pasywnym z wykorzystaniem techniki termowizji Referat 2016
121 Analiza zdolności kleju do zwilżania powierzchni o określonych właściwościac energetycznych Artykuł 2016
122 Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego Artykuł 2016
123 Analysis of a condition of exploited concrete sewerage manholes Rozdział 2016
124 Analysis of a rotating composite beam with piezoelectric effect Referat 2016
125 Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling with respect to reducing the risk of chip ignition Artykuł 2016
126 Analysis of cohesive zone model parameters on response of glass-epoxy composite in Mode II interlaminar fracture toughness test Artykuł 2016
127 Analysis of composite profiles under compressive load Referat 2016
128 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Artykuł 2016
129 Analysis of cracking of low-alloy copper stretched at elevated temperature Artykuł 2016
130 Analysis of demand, loss and profits of energy in passive building with thermal imaging technology Artykuł 2016
131 Analysis of discharge dound and I-V characteristic on gliding arc discharge Artykuł 2016
132 An analysis of EEG signal combined with pupillary response in the dynamics of human cognitive processing A case study Rozdział 2016
133 The analysis of engine damage in the city buses Rozdział 2016
134 Analysis of geometric features of the surface 316l steel after different machining tools Artykuł 2016
135 Analysis of heat transfer on the basis of multispectral images of the elements of Chimneys` structure Artykuł 2016
136 Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge Artykuł 2016
137 Analysis of helical rolling process balls formed from a head of a scrapped rail Artykuł 2016
138 Analysis of non-stationary signals by recurrence dissimilarity Rozdział 2016
139 Analysis of possibilities to improve hydraulic conditions in selected water distribution system Rozdział 2016
140 Analysis of risks associated with performing switching operations in see Rozdział 2016
141 Analysis of rowing based on handle trajectory Rozdział 2016
142 Analysis of rowing using a motion capture system Referat 2016
143 Analysis of selected elements of a rower’s posture using motion capture – a case study Rozdział 2016
144 Analysis of temperature distribution in electromagnetic mill Artykuł 2016
145 Analysis of the bearing nodes loads of turbine engine at an unmanned helicopter during a jump up and jump down maneuver Artykuł 2016
146 An analysis of the efficiency of design methods Artykuł 2016
147 Analysis of the impact of secondary winding impedance on the parameters of transformer type superconducting current limiters Artykuł 2016
148 Analysis of the operating load of foil-air bearings in the gas generator of the turbine engine during the acceleration and deceleration maneuver Artykuł 2016
149 Analysis of the operating load of gas bearings in the gas generator of the turbine engine during a deceleration to dash maneuver Referat 2016
150 Analysis of the operating load of the turbine engine during deceleration to dash maneuver Artykuł 2016
151 Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars Artykuł 2016
152 Analysis of the pre-rotation engine loads in the autogyro Artykuł 2016
153 Analysis of the professional tenis forehand and backhand strikes using a motion capture system Referat 2016
154 Analysis of the properties of hydrophobised heat-insulating mortar with perlite Referat 2016
155 The analysis of traffic safety and traffic accidents on the example of the selected voivodship Artykuł 2016
156 Analysis of unrepeatability of an SI engine based on measurements of indicated pressure Rozdział 2016
157 Analysis of vibroacoustic signals recorded in the passenger lift cabin Artykuł 2016
158 Analysis of water quality changes in selected zone of water supply system in Lublin Rozdział 2016
159 Analysys of reliability and cost of repairs of trucks under long-term lease conditions Artykuł 2016
160 Analytical and numerical investigation of the adhesive layer in sandwich composites Referat 2016
161 ANN, Kohonen network, grouping technology, technolog ical system Referat 2016
162 The anthropogenic inundated area ”Szczecin” in the zone of active underground exploitation of hard coal in the Lublin coal basin Artykuł 2016
163 Anti-Ramsey number for Hanoi graphs Referat 2016
164 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Artykuł 2016
165 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of acetone at different rates Artykuł 2016
166 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of methanol Artykuł 2016
167 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Artykuł 2016
168 Application of an electronic nose for odour nuisance evaluation of wastewater treatment plant devices Rozdział 2016
169 Application of ANSYS in teaching FEM on the example of a loaded Mars rover chassis Artykuł 2016
170 Application of artificial neural networks in image recognition Rozdział 2016
171 Application of bioassays for estimation of an effect of addition of drilling cuttings to soils Artykuł 2016
172 An application of Chan-Vese method used to determine the ROI area in CT lung screening Rozdział 2016
173 Application of cloud computing in programming intelligent electric networks in prosumers’ households Artykuł 2016
174 Application of drilling waste in the reclamation of acidic soils Artykuł 2016
175 Application of flame image ser ies analysis in estimation of biomass and coal combustion operating point Artykuł 2016
176 Application of fly ashderived zeolites as CO2 sorbents Monografia 2016
177 Application of fuzzy logic in assigning workers to production tasks Rozdział 2016
178 Application of gas sensor array to preliminary food quality assessment Artykuł 2016
179 Application of Mössbauer Spectroscopy to Study Metamict Minerals as Potential Forms for the Immobilization of High - Level Nuclear Waste Rozdział 2016
180 Application of nfc technology in passenger rail transport Artykuł 2016
181 Application of optical flow algorithms and flame image sequences analysis in combustion process diagnostics Rozdział 2016
182 Application of rapid tooling approach in process of thermoforming mold production Rozdział 2016
183 Application of simulation in the production of plastic parts Referat 2016
184 Application of the expanded clay aggregate in form of granular materials for water treatment Referat 2016
185 Application of the Virtual Identification to the Ferromagnetic Materials Defects Classification Artykuł 2016
186 Application of two-layer kohonen networ in image re cognition Rozdział 2016
187 Applications of sensors embedded in mobile devices Rozdział 2016
188 Appling of neural networks to classification of brain-computer interface data Rozdział 2016
189 Applying of gamification in rising social awareness of urban residents Rozdział 2016
190 Applying the Condorcet Approach for the Selection of Subcontractors Referat 2016
191 An approach to complete convergence theorems for dependent random fields via application of Fuk-Nagaev inequality Artykuł 2016
192 Architecture of the parallel hierarchical network for fast image recognition Rozdział 2016
193 Architektura a rehabilitacja osób z autyzmem Referat 2016
194 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 5 Monografia 2016
195 Arhìtekturno-arheologìcnì aspekti doslidžen’ novovidnajdenoї katedri Bogorodicì v Holmi = Architectural and archeological aspects of the research of the Blessed Virgin cathedral in Kholm Rozdział 2016
196 Artificial neural network modelling of cutting force components during AZ91HP alloy milling Artykuł 2016
197 Aspekty technologiczne rozdzielania cieplnego polistyrenu porowatego XPS Rozdział 2016
198 Aspekty wizualne w edukacji szkolnej i akademickiej Monografia 2016
199 Aspekty wizualne w pracy bibliotek Rozdział 2016
200 Assessment of air quality in the vicinty of hybrid constructed wetland systems - preliminary study Referat 2016
201 Assessment of batch bioreactor odour nuisance using an e-nose Artykuł 2016
202 Assessment of seepage through municipal landfill clay liners after cyclic drying and rewetting Artykuł 2016
203 Assessment of the functionalities of selected e-health websites Rozdział 2016
204 Assessment of the tribological properties of hardfacing welding alloy Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr in dry friction conditions Artykuł 2016
205 The assessment of tribiological properties and the condition of the surface of tool steel for hot work 55nicrmov6 subjected to the process of friction Artykuł 2016
206 Atmospheric pressure plasma in conditioning of seeds and soil Referat 2016
207 Automation and robotics in production engineering Monografia 2016
208 Automatyka budynkowa jako element bezpieczeństwa Artykuł 2016
209 Automatyka budynkowa jako element układu bezpieczeństwa Referat 2016
210 Automatyka budynkowa: modny gadżet czy podstawowy element infrastruktury technicznej budynku Referat 2016
211 Automatyka budynkowa:modny gadżet czy podstawowy element infrastruktury technicznej budynku Artykuł 2016
212 Auxiliary devices improving the quality of extruded products Referat 2016
213 Badania autobusu miejskiego w warunkach jego uzytkowania Artykuł 2016
214 Badania cienkościennych wytworów stosowanych na elementy elewacji budynku Artykuł 2016
215 Badania eksperymentalne zakłóceń elektromagnetycznych od urządzeń fizykoterapeutycznych Rozdział 2016
216 Badania eksperymentalne zjawisk dynamicznych w czasie ruchu pojazdów Artykuł 2016
217 Badania identyfikacyjne wybranych parametrów źródła elektronów z gorącą katodą Referat 2016
218 Badania mikrostruktury i właściwości powłok natryskiwanych zimnym gazem COLD SPRAY Rozdział 2016
219 Badania natężeń pól elektrycznych i magnetycznych generowanych przez instalację reaktorów plazmowych Artykuł 2016
220 Badania oddziaływań biocząsteczek lakazy z powierzchnią stałego nośnika krzemowego w strumieniu zimnej plazmy SPP Referat 2016
221 Badania pól elektromagnetycznych i hałasu na terenie biogazowni rolniczej Artykuł 2016
222 Badania rusztowań na placu budowy Artykuł 2016
223 Badania rynku transportu zbiorowego w Lublinie Artykuł 2016
224 Badania sił skrawania podczas frezowania superstopu Inconel 718 z podwyższoną prędkością skrawania Artykuł 2016
225 Badania symulacyjne tłokowego silnika lotniczego ASZ-62IR w warunkach ustalonych Artykuł 2016
226 Badania symulacyjne zmian stężenia chloru w wybranym fragmencie rzeczywistej sieci wodociągowej Artykuł 2016
227 Badania uszkodzeń układów konstrukcyjnych samochodu ciężarowego oraz kosztów jego naprawy w warunkach wynajmu długoterminowego Artykuł 2016
228 Badania wybranych właściwości mechanicznych kompozytowych odlewów polimerowych Rozdział 2016
229 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, frezowaniu wykończeniowym oraz nagniataniu odśrodkowym Artykuł 2016
230 Badanie charakterystyk R=f(T) taśm nadprzewodnikowych pierwszej i drugiej generacji Referat 2016
231 Badanie dynamiki ruchu pojazdów komunikacji miejskiej w warunkach niewymuszonego ruchu Artykuł 2016
232 Badanie emisji elektromagnetycznej reaktora DBD Rozdział 2016
233 Badanie odporności kabli elektrycznych na rozciąganie przed i postarzeniu Referat 2016
234 Badanie poziomu satysfakcji użytkowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej Artykuł 2016
235 Badanie rozkładów pól elektrycznych i magnetycznych w pracowni rezonansu magnetycznego Referat 2016
236 Badanie urządzeń w fizykoterapii na kierunku Inżynieria Biomedyczna Referat 2016
237 Badanie wytrzymałości mechanicznych połączeń drutowych do warstwy z miedzi i aluminium wykonanych metodą ultratermokompresj Rozdział 2016
238 Badanie zamienników led żarówek halogenowych h4 Artykuł 2016
239 The balanced scorecard as an adaptive control system Artykuł 2016
240 Banach Random Walk in the Unit Ball S⊂l2 and Chaotic Decomposition of l2(S,P) Artykuł 2016
241 Bardzo architektoniczne biennale. Wybrane tematy 15. międzynarodowej wystawy architektury w Wenecji Artykuł 2016
242 Barwa wyprasek wtryskowych otrzymywanych z tworzywa wielokrotnie przetwarzanego Rozdział 2016
243 Bayesian estimation for non zero inflated modified power series distribution under linex and generalized entropy loss functions Artykuł 2016
244 Benchmarking w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Artykuł 2016
245 Beton lekki [Zgłoszenie nr (21) 408946] Patent 2016
246 Bezpieczeństwo drogowe w transporcie autobusowym Artykuł 2016
247 Bezwypadkowa igła, czyli patologie polskiego rynku używanych samochodów w ujęciu marketingowym Artykuł 2016
248 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] Patent 2016
249 Biblioteka a Uczelnia. Płaszczyzny współpracy – na przykładzie Biblioteki Politechniki Lubelskiej Rozdział 2016
250 Bibliotekarz dziedzinowy i biblioteki specjalistyczne – cztery lata doświadczeń w Bibliotece Politechniki Lubelskiej. Artykuł 2016
251 Bioaugmentation of a sequencing batch reactor with Archaea for the treatment of reject water Artykuł 2016
252 Biodegradable polymers and composites and their processing Rozdział 2016
253 Bioelectrical impedance phase angle as a prognostic indicator of survival in head-and-neck cancer Artykuł 2016
254 Biofilm communities in successive stages of municipal wastewater treatment Artykuł 2016
255 Biofuels and sustainable development Rozdział 2016
256 Biomass feedstock for biofuels production Rozdział 2016
257 Biomass for biofuels Monografia 2016
258 Biomass for fuels - classification and composition Rozdział 2016
259 Biomechanics of the upper limb Artykuł 2016
260 Biomedical potential of chitosan/HA and chitosan/β-1,3-glucan/HA biomaterials as scaffolds for bone regeneration — A comparative study Artykuł 2016
261 Blogi korporacyjne w kreowaniu relacji z klientami Artykuł 2016
262 Błędy w konstrukcji oferty specjalnej "Bilet okulski" przewoźnika kolejowego przewozy regionalne Sp. z o.o. Rozdział 2016
263 Boundary element method application in wall dampness tomography Artykuł 2016
264 Brushless DC electric motor application in environment CH4 sensor Rozdział 2016
265 Budowa i animacja realistycznego modelu 3D mięśnia dwugłowego ramienia Artykuł 2016
266 Budownictwo z wykorzystaniem kompozytu wapienno-konopnego - charakterystyka materiału Artykuł 2016
267 Budżet obywatelski jako nowe narzędzie zarządzania finansami polskich miast Artykuł 2016
268 Building dynamic models of technical-economic systems using causal diagrams Rozdział 2016
269 Bursztyn na Ziemi Chełmskiej : próba syntezy Rozdział 2016
270 Calculation metod for the evaluation of influence of tooth engagament parity in conical spur gear on contact pressures, wear and durability Artykuł 2016
271 Calculation of the ultimate efficiency of p-n-junction solar cells taking into account the semiconductor absorption coefficient Artykuł 2016
272 Calibration of thermocouple psychrometers and moisture measurements in porous materials Rozdział 2016
273 Calibrator device for the extrusion of cable coatings Artykuł 2016
274 Canal de visitas online en el marco del programa Erasmus+ para la impartición de asignaturas relacionadas con la fabricación y caracterización de dispositivos electrónicos y fotónicos Rozdział 2016
275 Capabilities of using FEM in sheet-metal forming Artykuł 2016
276 Capacitance of membrane as a prognostic indicator of survival in head and neck cancer Artykuł 2016
277 Capacitive properties of nanocomposite (FeCoZr) (x) (PZT)((100-x)) produced by sputtering with the use of argon and oxygen ions beam Artykuł 2016
278 Carbonization in boron-ion-implanted polymethylmethacrylate as revealed from Raman spectroscopy and electrical measurements Artykuł 2016
279 Carrier transport in porous-Si/Ni/c-Si nanostructures Artykuł 2016
280 The carrier’s liability in international transport Artykuł 2016
281 Cavitation wear of cobalt-nikiel based coatings PTA deposited Referat 2016
282 Cavitation wear of pump impellers Artykuł 2016
283 Cechy geometryczne folii polimerowych wytwarzanych w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem Artykuł 2016
284 Cechy skutecznego menedżera projektu w świetle badań teoretycznych i empirycznych Rozdział 2016
285 Cele transportu zbiorowego w wybranym mieście województwa lubelskiego w ocenie grup użytkowników Artykuł 2016
286 A certain subclass of analytic functions defined by means of dierential subordination Artykuł 2016
287 CFD simulation research on a double diffuser for wind turbines Referat 2016
288 Challenges in large international projects – findings from eramis and promis projects Rozdział 2016
289 Change of surface contact angle of polymeric materials exposed on plasma generated in DBD plasma jet reactor Referat 2016
290 Change of surface contact angle of polymeric materials exposed on plasma generated in DBD plasma jet reactor Rozdział 2016
291 Changes in the power discharge in a plasma reactor using porous versus solid dielectric barriers and meshes electrodes Artykuł 2016
292 Characteristics of products made of 17-4PH steel by means of 3D printing method Artykuł 2016
293 The characteristics of the combustion process occurring under real operating conditions of traction Artykuł 2016
294 The characteristics of the operating parameters of the vertical axis wind turbine for he selected wind speed Referat 2016
295 Characterization of adsorption and electronic excited states of quercetin on titanium dioxide nanoparticles Artykuł 2016
296 Characterization of ZnO:Al layers for applications in thin film solar cells Artykuł 2016
297 Charakterystyka elementów z tworzyw stosowanych w kardiologii interwencyjnej Rozdział 2016
298 Charakterystyka i badania zapraw polimerowo-gipsowych o zwiększonej elastyczności Artykuł 2016
299 Charakterystyka i badania zapraw polimerowo-gipsowych o zwiększonej elastyczności Referat 2016
300 Charakterystyka i podział materiałów szewnych Rozdział 2016
301 Charakterystyka tribologiczna kompozytu A390/Gr Artykuł 2016
302 Charakterystyka tribologiczna stopów Al-Si wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym Artykuł 2016
303 Charakterystyki termodynaiczne tworzyw poliolefinowych i ich wykorzystanie Referat 2016
304 The charge exchange and mixture formation model in the ASz-62IR radial aircraft engine Referat 2016
305 Charge sensitive techniques in control of the homogeneity of optical metallic surfaces Artykuł 2016
306 Charge sensitive techniques in tribology studies Artykuł 2016
307 Chemistry of construction materials Monografia 2016
308 Cienkościenne zamknięte profile aluminiowe łączone za pomocą warstwy adhezyjnej - charakterystyka przy trójpunktowym zginaniu Artykuł 2016
309 Circularly symmetric locally univalent functions Artykuł 2016
310 Climatic zones in Poland and the demand for heating in a typical residential building Rozdział 2016
311 Closing competency gaps using e-learning in multidisciplinary master’s studies Rozdział 2016
312 The cloud computing stream analysis system for road artefacts detection Rozdział 2016
313 Cluster initiatives in Eastern Poland : good practices in agriculture and food-processing industry Rozdział 2016
314 Clusters into Poland and Spain: comparative case study of two clusters from the agricultural industry Artykuł 2016
315 Co-digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste in the aspect of heavy metals content Artykuł 2016
316 The COD fractionation of municipal wastewater by respirometric method in control and modeling activated sludge systems Rozdział 2016
317 The COD fractionation of municipal wastewater by respirometric method in control and modeling activated sludge systems Referat 2016
318 Cold storage-supported air conditioning system in urban transport vehicles Artykuł 2016
319 Combustion variability and uniqueness in cylinders of a radial aircraft piston engine Referat 2016
320 Comparative analysis of ciliate assemblages in activated sludge of Bardenpho and classic Aerotank technology Referat 2016
321 Comparative analysis of effect of thermal shock on adhesive joint strength Artykuł 2016
322 Comparative analysis of forging rolling and cross-w edge rolling of forgings from titanium alloy Ti6Al4V Artykuł 2016
323 Comparative assessment of digital filters for microprocessor- based relay protection Artykuł 2016
324 A comparative study of hyperfine interactions in aurivillius compounds prepared by mechanical activation and solid-state sintering Referat 2016
325 Comparison of APP inventor 2 and Java in creating personal applications for android on example of a notepad Artykuł 2016
326 Comparison of damage to engine assemblies's in the public transport vehicles Rozdział 2016
327 The comparison of low velocity impact resistance of aluminum/carbon and glass fiber metal laminates Artykuł 2016
328 Comparison of methods used in the experimental modal analysis of active composite structures Referat 2016
329 Comparison of operational availability of public city buses by analysis of variance Artykuł 2016
330 Comparison of overcurrent responses of 2G HTS tapes Artykuł 2016
331 The comparison of powder coating thicknesses assessed by eddy current measurement and image analysis method Referat 2016
332 Comparison of quasi static indentation and dynamic loads of glass and carbon fibre aluminium laminates Artykuł 2016
333 Comparison of relational, document and graph databases in the context of the web application development Rozdział 2016
334 A comparison of the levels of satisfaction with the medical services provided by primary healthcare centers in selected communes Artykuł 2016
335 Competences needed on the future labour market – results from DELPHI method Rozdział 2016
336 A composite beam with dual bistability for enhanced vibration energy harvesting Rozdział 2016
337 Composites with a thermoplastic matrix Rozdział 2016
338 Composition-driven structural and magnetic transitions in mechanically activated (1−x)BiFeO3–(x)BaTiO3 solid solutions Artykuł 2016
339 Compositional dependence of hyperfine interactions and magnetoelectric coupling in (BiFe03)x- (BaTiO3)1-x solid solutions Referat 2016
340 Comprehensive approach for educational process Rozdział 2016
341 The comprehensive approach to students it research projects developing Rozdział 2016
342 Comprehensive measurements of human motion parameters in research projects Rozdział 2016
343 Comprehensive methods of evaluation and project efficiency account Rozdział 2016
344 Compressed natural gas (cng) injector research for dual fuel engine Referat 2016
345 Compression Behavior of Ti Foams with Spherical and Polyhedral Pores Artykuł 2016
346 Computation fluid dynamics (CFD)calculations of the wind turbine with an adjustable working surface Referat 2016
347 Computational simulations of thermal shock cracking by the virtual crack closure technique in a functionally graded plate Artykuł 2016
348 Computer - aided design of the safe deduster with bifilar winding for dedusting materials in agri - food industry Artykuł 2016
349 Computer aided design and structural analysis of the endoprosthesis of the knee joint Artykuł 2016
350 Computer application system for operational efficiency of diesel railbuses Artykuł 2016
351 Computer modelling of energy saving effects Artykuł 2016
352 Computer science and environmental monitoring in academic projects Rozdział 2016
353 Computer science studies in english from the perspective of students and business Rozdział 2016
354 Computeranalysis of electromotoric swivel walker movement Artykuł 2016
355 The concept of robotic station for measurement of the friction force between fibre-optic cable and duct Rozdział 2016
356 The concept of using energy generated by water flowing in pipes to power devices monitoring the water supply network Rozdział 2016
357 Concept of using heuristic methods in the optimization of electric power system Referat 2016
358 Concept of using heuristic methods in the optimization of electric power systems Artykuł 2016
359 Conflicts of human behavior in organizations and the influence of human factor on innovation Artykuł 2016
360 Connection between similarity and estimation results of property values obtained by statistical methods Artykuł 2016
361 Constructability and plant utilisation: the case of facade scaffolding system selection Referat 2016
362 Construction of neural nets in brain-computer interface for robot arm steering Rozdział 2016
363 Control and grid synchronization of two level voltage source inverter under temporary voltage unbalance Artykuł 2016
364 Control of the process of screwing in the industrial screwdrivers Artykuł 2016
365 Convergence of one-parameter operator semigroups: in models of mathematical biology and elsewhere Monografia 2016
366 Conversion of lignocellulosic biomass into sugars: the effect of the structure of lignocellulose Rozdział 2016
367 Cooling of exhaust gases emitted into the atmosphere as the possbility to reduce the helicopter radiation emission Referat 2016
368 Corona Soft Plasma Polymerisation of laccase enzyme for bio-active coatings Referat 2016
369 Corona soft plasma polymerisation of laccase enzyme for bio-active coatings Rozdział 2016
370 Correlation and dependence between : business – globalisation - information society and the global society Artykuł 2016
371 Corrosion behaviour of Cr-Ni-Mo stainless steel used for injection mouldining machines Rozdział 2016
372 Corrosion resistance and antifriction properties of nitride multilayered coatings on the basis of V and Ta Rozdział 2016
373 A coupled numerical heat transfer in the transient multicycle CFD aircraft engine model Artykuł 2016
374 Coupled static and dynamic buckling modelling of thin – walled structures in elastic range review of selected problems Artykuł 2016
375 Cracks in interfaces and around their junctions in WC/Co composite Artykuł 2016
376 Cracks path growth in turbine blades with TBC under thermo – mechanical cyclic loadings Artykuł 2016
377 Creation of strategies by use of edgecam strategy manager Artykuł 2016
378 Creativity – innovation as a main determinant of communication, enterprise and development. Artykuł 2016
379 A cross wedge rolling process for producing ball pins in a double configuration Rozdział 2016
380 Cross-Wedge Rolling of Driving Shaft from Titanium Alloy Ti6Al4V Artykuł 2016
381 CSR and Disbaled Consumers Artykuł 2016
382 Cultural Aspects of Organizations Functioning – An International Approach Artykuł 2016
383 Cyclist's safety in the conditions of insufficient visibility Artykuł 2016
384 Cyfrowe przetworniki napięcie - częstotliwość i częstotliwość - napięcie Artykuł 2016
385 Czy badania ewaluacyjne moga być bardziej naukowe a nauka bardziej użyteczna dla badań ewaluacyjnych? Rozdział 2016
386 Czynnik ludzki a skuteczność ochrony przeciwporażeniowej użytkowników prądu elektrycznego w obiektach budowlanych Referat 2016
387 Czynnik ludzki a skuteczność ochrony przeciwporażeniowej użytkowników prądu elektrycznego w obiektach budowlanych Artykuł 2016
388 Czynniki rozwoju rynku bioenergii w Polsce i na Ukrainie Rozdział 2016
389 Damage detection of composite milling process by recurrence plots and quantifications analysis Artykuł 2016
390 Decision-making analysis in concept selection for football stadium drainage – a case study Referat 2016
391 The deformationpProcess of thin-walled box beams joined by rivets under three-point bending Artykuł 2016
392 Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe Artykuł 2016
393 Delegacja z Kremenchuka Artykuł 2016
394 Design and analysis of vibration energy harvesters based on peak response statistics Artykuł 2016
395 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the hip joint Artykuł 2016
396 The design thinking approach in students' team software projects Rozdział 2016
397 Detailed speciation of emissions from low-temperature combustion in a gasoline HCCI engine Artykuł 2016
398 Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym Artykuł 2016
399 Determinanty wyborów konsumenta niepełnosprawnego w kontekście promowania zrównoważonej konsumpcji Artykuł 2016
400 Determination of Frictional Resistance in the Model Forming Process by Finite Element Method with Consideration Given to Plastic Strain of the Material Referat 2016
401 Determination of a ground reaction force affecting human body during jump Artykuł 2016
402 Determination of blood flow velocity in vessels of the bulbar conjunctiva Artykuł 2016
403 The determination of cavitation erosion resistance by computer image analysis Referat 2016
404 Determination of CO2-brine-rock interactions for carbon dioxide sequestration using SEM-EDS methods Rozdział 2016
405 Determination of common rail injector flow characteristics with the use of diesel and biodiesel fuels Artykuł 2016
406 Determination of the amount of heat generated by the inrush current in the windings of a superconducting transformer Artykuł 2016
407 Determination of the forces affecting the particles and their trajectories in the surroundings of the matrix element in a magnetic separator Artykuł 2016
408 Determine kneading blade rational parameters Rozdział 2016
409 Determining of combustion process state based on flame images analysis Rozdział 2016
410 Determining the percolation threshold for (FeCoZr)x(CaF2)(100−x) nanocomposites produced by pure argon ion-beam sputtering Artykuł 2016
411 Deterministic chaos in RL-diode circuits and its application in metrology Rozdział 2016
412 Development issues in algorithms for system level self-diagnosis Artykuł 2016
413 Development of a mobile platform for a remote medical teleoperation robot Rozdział 2016
414 Development of control system of metallic inclusions in granular materials based on the method of scanning signal Rozdział 2016
415 Development of dialog system powered by textual educational content Rozdział 2016
416 Development paths of more- and less-developed european regions in the 21st century Rozdział 2016
417 A device for conducting a dynamic modes of UIAB therapy with automatic process testing Rozdział 2016
418 Device to determine the level of peripheral blood circulation and saturation Rozdział 2016
419 Diagnosis locomotive class 757 Rozdział 2016
420 Diagnostic of temperature distribution in the chamber of ga plasma reactor Artykuł 2016
421 Diagnostics of electric motor of locomotive series 757 Artykuł 2016
422 Diagnostika príčin nezhôd a reklamácii v poštovom podniku Rozdział 2016
423 Diagnostyka stanu czujnika termoelektrycznego w procesie zgazowania biomasy Artykuł 2016
424 Dielectric losses in the composite cellulose-mineral oil-water nanoparticles: theoretical assumptions Artykuł 2016
425 Different multidimensional exploratory techniques in classifying variables into qualitative criteria of spare parts selection for passenger cars Artykuł 2016
426 Differential Group Delay estimation error resulting from the use of the first order PMD model Artykuł 2016
427 Differentiated influence of the preferences and needs of individual and institutional customers to choose the bidder for the purchase of technical materials Artykuł 2016
428 Differentiating horse walk and trot on the basis of inertial motion capture Rozdział 2016
429 Digcomp framework as a tool to improve digital literacy in eu – conclusions from case studies of its implementation Rozdział 2016
430 Dioda termiczna [Zgłoszenie nr (21) 412138] Patent 2016
431 Distance and time of water effluence on soil surface after failure of buried water pipe. Laboratory investigations and statistical analysis Artykuł 2016
432 Dobór oszklenia w pasywnych systemach szklarniowych na przykładzie oszklonego balkonu Artykuł 2016
433 Dobór parametrów konstrukcyjnych rotacyjnego złoża biologicznego metodą znacznikową Artykuł 2016
434 Dobór sprzętu budowlanego koparek i samochodów samowyładowczych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 z wykorzystaniem metod prognostycznych Artykuł 2016
435 Dobór urządzeń kompensacyjnych dla farmy wiatrowej przyłączonej do sieci 110 Kv Artykuł 2016
436 Dokładność pozycjonowania końcówki roboczej robota równoległego typu delta na podstawie analizy ‘chmury punktów’ Artykuł 2016
437 Domains of n-valence for some classes of analytic functions Referat 2016
438 Dominetry of the electromagnetic fields of the GSM/UMTS/WLAN band Artykuł 2016
439 Doors & windows : wystawa fotograficzna Monografia 2016
440 Doskonalenie procesu produkcyjnego z zastosowaniem metody FMEA na przykładzie przedsiębiorstwa z branży cukierniczej Rozdział 2016
441 Doskonalenie systemu zarządzania jakością obsługi na przykładzie firmy z branży elektronicznych papierosów Rozdział 2016
442 Doskonalenie zarządzania projektami w kontekście podejścia agile i dojrzałości projektowej organizacji Artykuł 2016
443 Dostępność historycznych parków Artykuł 2016
444 Doświadczalno-numeryczna analiza ściskania cienkościennej płyty kompozytowej osłabionej otworem Referat 2016
445 Dotykowe modele architektoniczne w przestrzeni miejskiej. Cz. 1, Diagnoza problemów obiektów zrealizowanych w Polsce Referat 2016
446 Dotykowe modele architektoniczne w przestrzeni miejskiej. Cz. 2, Wytyczne projektowania Referat 2016
447 Dozymetria pól wysokich częstotliwości w środowisku Referat 2016
448 Drgania belki Eulera na inercyjnym podłożu Własowa-Leontieva, pod wpływem impulsu siły Artykuł 2016
449 Drgania belki Eulera z dużą siłą osiową, spoczywającej na podłożu Winklera, obciążonej impulsem siły Artykuł 2016
450 Drgania płyty sprężonej Kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu Własowa wymuszone impulsem siły Artykuł 2016
451 Driveability simulation of vehicle with variant tire properties Artykuł 2016
452 Dyfuzor, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [Patent nr (11) 222125 (21) 405764] Patent 2016
453 Dylematy kształcenia dla „trzeciej misji” Rozdział 2016
454 Dynamic Testing for ATV Vehicles in Linear Motion Artykuł 2016
455 Dynamics and noise level estimation in two-phase flow through a mini channel Rozdział 2016
456 Dynamics of a circular mindlin plate under mechanical loading and elevated temperature Artykuł 2016
457 Dynamics of a roating composite box beam with surface bonded piezoelectric actuators Referat 2016
458 Dynamics of a self-balancing double-pendulum system Artykuł 2016
459 Dynamics of a two-phase flow through a minichannel: Transition from churn to slug flow Artykuł 2016
460 Dynamics of a vibrational energy harvester with a bistable beam: voltage response identification by multiscale entropy and “0-1” test Artykuł 2016
461 Dynamics of beams under coupled thermo-mechanical loading Rozdział 2016
462 Dynamics of rotating thin-walled cantilever composite beam excited by translational motion Artykuł 2016
463 Dynamics of the middle ear ossicles with an SMA prosthesis Artykuł 2016
464 Dynamiczna regulacja mocą przekształtników sieciowych Artykuł 2016
465 Działalność regionalistyczna Jubilata - Profesora Sławomira Partyckiego Rozdział 2016
466 Działalność regionalistyczna Jubilata-Profesora Sławomira Partyckiego Rozdział 2016
467 Działania wpływające na wizerunek biblioteki na przykładzie doświadczeń Biblioteki Politechniki Lubelskiej Artykuł 2016
468 Dzieci w mieście - wyzwania i potrzeby dziecka jako użytkownika przestrzeni publicznej Artykuł 2016
469 Dziecko w przestrzeni miejskiej - wyzwania i potrzeby Referat 2016
470 Dziedzictwo kulturowe - czynnik wsparcia, czy bariera w budowaniu miasta? Rozdział 2016
471 Dziewięć żyć łożyska. Regeneracja – element polityki kosztowej Artykuł 2016
472 Ecological entrepreneurship and sustainable development Artykuł 2016
473 Economic analyses in sewage system designing for rural settlement – case study Artykuł 2016
474 Economic optimisation of robotized manufacturing system structure for machining of casing components for electric micromachines Artykuł 2016
475 Educational role of internet portals intended for nurses Rozdział 2016
476 Educational use of cloud computing and at-mega microcontroller - a case study of an alarm system Artykuł 2016
477 Edukacja menedżerska - doświadczenia Oddziału Lubelskiego TNOiK Artykuł 2016
478 Edukacja przedsiębiorczości w szkole wyższej w opinii studentów Artykuł 2016
479 Edukacyjna wartość animowanych bajek dla dzieci na podstawie programu TVP ABC Rozdział 2016
480 Edukacyjne zastosowania wirtualiza Artykuł 2016
481 Efekty energetyczne i ekonomiczne modernizacji obiektu Referat 2016
482 Effect of a low ph on HAp/Glucan composite Artykuł 2016
483 Effect of a notch on impact resistance of the epidian 57/Z1 epoxy material after „thermal shock” Artykuł 2016
484 The effect of agein in simulated climatic conditions on mechanical properties of polymer composites Rozdział 2016
485 Effect of alloying elements on structure and properties of (Zr-Ti-Nb)N coatings Referat 2016
486 Effect of BaTiO3 concentration on the structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system Referat 2016
487 The effect of blowing agents on the effectiveness of poly(vinyl chloride) extrusion Artykuł 2016
488 Effect of boundary conditions on the distribution of mode I fracture toughness along delamination front in CFRP laminates with general fiber orientation Artykuł 2016
489 Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors Artykuł 2016
490 The effect of electromagnetic radiation of wireless connections on morphology of amniotic fluid Rozdział 2016
491 Effect of electromagnetic waves on human reproduction Artykuł 2016
492 The effect of granulated fly ashes with phosphogypsum on the hardering of cement mortar Artykuł 2016
493 The effect of high energy Ion implantation on the structure and mechanical properties of aluminum alloys Referat 2016
494 Effect of hydrophobisation on durability related properties of ceramic brick Artykuł 2016
495 Effect of hydrophobization on the durability of building ceramics Artykuł 2016
496 Effect of ion exchange substrate on grass root development and cohesion of sandy soil Artykuł 2016
497 Effect of mechanical properties of metal powder-filled hybrid moulded products Artykuł 2016
498 The effect of multiple processing of polypropylene on selected properties of injection moulded parts Artykuł 2016
499 The effect of particulate fillers on hardness of polymer composite Referat 2016
500 The effect of pre-emptive analgesia on the level of postoperative pain in women undergoing surgery for breast neoplasm Artykuł 2016