Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Źródło finansowania publikacji

Zgodnie z § 2 ust. 10 pkt 4 lit. n i pkt 5 lit. n rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z późniejszymi zmianami (tekst jednolity po zmianach TUTAJ) uczelnia jest zobligowana do przekazywania danych o źródle oraz opłatach za publikacje. Poniżej wymienione są formy finansowania wraz z krótkimi wyjaśnieniami:

  • Publikacja bezkosztowa
  • Wydanie publikacji nie wiązało się z opłatami na rzecz wydawnictwa zewnętrznego (np. w czasopiśmie nie pobierającym opłat Article Processing Charge - APC, publikacja wydana w ramach licencji krajowej, programów publikowania otwartego – pokrywających 100% opłat, opłacona przez współautora ze środków innej uczelni, opłacona w ramach opłaty konferencyjnej) lub publikacja wydana przez Wydawnictwo PL;
  • Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy
  • Zgodnie z art. 365 pkt 2 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym:
   1. prowadzenie działalności naukowej (np. FN – fundusz nauki, FD – fundusz dyscypliny, limity i narzuty);
   2. realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej;
   3. kształcenie w szkole doktorskiej;
   4. komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;
   5. program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”;
   6. program „Regionalna inicjatywa doskonałości” – RID;
   7. rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytucjach PAN, instytutach badawczych oraz instytutach międzynarodowych.
  • Środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych
  • Wysokość opłat za wydanie publikacji poniesionych ze środków finansowych przyznanych na realizację projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe lub upowszechnianie nauki, finansowanych z programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra, stypendiów i nagród ministra, zadań finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe (np. granty NCN lub Horizon Europe, program „LIDER”, POIR).
  • Inne
  • Inne niewymienione wyżej.