Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Autorzy: Boguszewska Kamila Lucyna, Przesmycka Natalia
Rok wydania: 2017
URL do źródła LINK
Język: polski
Źródło: XX Forum Architektury Krajobrazu: Praktyka zawodowa - Badania naukowe - Dydaktyka , Kraków, 21-23 września 2017 : streszczenia - abstracts
Państwo wystąpienia: POLSKA
Efekt badań statutowych TAK
Abstrakty: polski | angielski
Reforma Rolna PKWN (1944 r.) była początkiem parcelacji założeń rezydencjonalnych i stanowiła kres działalności wielkohektarowych gospodarstw rolnych na terenie Polski. Zmiana własności oraz stosunków agrarnych na wsi doprowadziła do zmiany funkcji zabytkowych budynków lub towarzyszących im parków. Pałace i dwory adaptowano na szkoły, domy opieki społecznej, siedziby PGR-ów, szpitale przeciwgruźlicze oraz psychiatryczne. Te ostatnie wiązały się z olbrzymim zniszczeniem, przebudową zabytkowych obiektów oraz dewastacją historycznych parków poprzez wycinką starodrzewu, wprowadzanie nowych kubatur oraz elementów infrastruktury sportowej służącej terapii. Obecnie w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie znajdują się 464 zabytkowe założenia ogrodowe. Większość z nich jest własnością prywatną, część, mieszcząca urzędy i instytucje, znajduje się pod opieką Państwa. Jednym z takich przykładów jest założenie pałacowo-parkowe w Krzesimowie, w gminie Mełgiew w województwie lubelskim. Obecnie użytkowane jest przez Dom Pomocy Społecznej, a historyczny budynek pałacu i oficyny przystosowany został do potrzeb blisko 60 pensjonariuszy. Zarówno zachowane zabudowania, jak i park pełnią różnorodne funkcje: mieszkalne (pałac i oficyna), administracyjne i gospodarcze (zabudowania folwarczne), rekreacyjno-terapeutyczne (park). Pomimo iż, historyczny układ założenia jest czytelny do chwili obecnej, o czym świadczą poszczególne wnętrza architektoniczno-krajobrazowe, pomnikowe drzewa oraz starodrzew formujący aleje, szpalery i altany, stan zachowania zabytkowego parku i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych jest niewystarczające. Artykuł przedstawia projekt rewaloryzacji całego założenia ogrodowego i adaptacji ośmiohektarowego parku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie to wpisuje się w kontekst projektowania uniwersalnego i przedstawione zostanie na tle innych założeń pałacowo-parkowych mieszczących podobną funkcję i zlokalizowanych na obszarze województwa lubelskiego.
The Agricultural Reform of the PKWN (1944) was the beginning of the parceling of residential land properties. As the result the large scale farms in Poland ceased functioning. The change of the ownership and agrarian relations led to modification of original use of the historic buildings and accompanying parks. Palaces and manors were adapted to schools, social care homes, rural health offices, tuberculosis and psychiatric hospitals. The last mentioned were associated with enormous destruction, reconstruction of historic buildings and the devastation of historical parks. It was the result of the old trees being cut down and new buildings and elements of the sport infrastructure for therapy being introduced. Nowadays, there are 464 historic gardens in the register of the Voivodeship Monuments Conservation Office in Lublin. Most of them are owned by private land owners. Part of 30 them are under the state protection and adapted to offices and other institutions. The interesting example is the palace and park in Krzesimow, the municipality of Mełgiew in the Lublin voivodeship. Currently it is used by the Social Welfare House. The historical buildings of the palace and annex have been adapted to the needs of nearly 60 residents. At the moment Palace and park perform various functions such as: residential (palace and outbuilding), administrative and economic (farm buildings), recreational and therapeutic ones (park). Despite the fact that the historical scheme of the park is visible to the present day: the architectural and landscape interiors, monumental trees and alleys, the state of preservation of the park and its adaptation to the needs of the disabled, are not adequate. The paper presents an attempt to renovation of historical gardens and adaptation of the eight-hectare park to the needs of people with disabilities. This work presents the project of renovation of the palace and park that have a similar function and are located in the Lubelskie Voivodship.