Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Optical-electronic technologies of evaluation of change of peripheral circulation at photon influence for complex treatment of chronic diagnosis
Oптико-электронные технологии оценки изменения периферического кровообращения при фотонном влиянии для комплексного лечения хронических осложнений сахарного диабета
Autorzy: Zlepko Sergii M., Korobov Anatolij M., Wójcik Waldemar, Klapoushak Andrij Yu, Pavlov Volodymyr S., Kozlovska Tatiana I., Khomenko Z. M.
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2019
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: ukraiński
Numer czasopisma: 2
Wolumen/Tom: 45
Strony: 13 - 24
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 15 października 2019
Abstrakty: ukraiński | rosyjski | angielski
В статті розглянуто перспективність використання фотоплетизмографічного методу для оцінювання мікроциркулято р- них змін периферійного кровообігу для вивчення процесів, які відбуваються при фотон ному фізіотерапевтичному впливі для ко м- плексного лікування хронічних ускладнень цукрового діабету. Показано, що фотонне випромінювання сприяє підвищенню ел а- стичності стінок кровоносних судин, еластичності еритроцитів, кисневотранспортній функції крові, акт ивності клітинних мембран, приск о ренню процесів регенерації тканин, зменшення окислення ліпідів, нормалізації реологічних показників крові, стимуляції утворення АТФ в мітохондріях, що підвищує біоенергетичний потенціал клітин. Після сеансів світлолікування у хворих зникав синдром «термоампутаціі», зменшувалися набряки ніг, а також значно зменшувалася біль в ногах, проходило оніміння, припинял и- ся судоми ніг. Показано, що фотонне випромінювання апарату «Барва - СДС» призводить до протизапальної, десенсибілізу ючої, знеболювальної, спазмолітичної, протинабрякової дій, що і підтверджено в даному дослідженні при лікуванні хворих з ускладне н- нями цукрового діабету. Для контролю рівня периферійного кровообігу використовувався фотоплетизмографічний метод, який порівн я но з іншими відомими методами дослідження кровообігу має певні переваги, тому що дозволяє проводити дослідження як у прохідному, так і у відбитому світлі. Він дозволяє отримати корисну інформацію про судинної активності, судинному відповіді н а специфічні р ечовини, а також проводити вивчення кровообігу в ізольованих судинах різного калібру (вени, артерії та ін.). Крім того, фотосенсор не викликає стиснення судин біологічної тканини, тобто не вносить порушення кровообігу. Таким чином, оч е- видно, що найбільш пе рспективним напрямком реєстрації фізіологічних параметрів є використання неінвазивних методів діагн о- стування, серед яких широкого розвитку отримали оптичні методи реєстрації і перетворення біомедичної інформації і дозволяє проводити дослідження мікроцирку ляції в тканинах людини без порушення кровообігу в досліджуваній ділянці, що є суттєвою перевагою для медичної практики.
В стат ье рассмотрены перспективность использования фотоплетизмографичного метода для оценки микроциркул я- торных изменений периферического кровообращения для изучения процессов, происходящих при фотонном физиотерапевтич е- ском воздействии для комплексного лечения хр онических осложнений сахарного диабета. Показано, что фотонное излучение сп о- собствует повышению эластичности стенок кровеносных сосудов, эластичности эритроцитов, кислородно - транспортной функции крови, активности клеточных мембран, ускорению процессов реге нерации тканей, уменьшение окисления липидов, нормализации реологических показателей крови, стимуляции образования АТФ в митохондриях, что повышает биоэнергетический потенциал клеток. После сеансов светолечения у больных исчезал синдром «термоампутации», у меньшались отеки ног, а также значительно уменьшалась боль в ногах, проходило онемение, прекращались судороги ног. Показано, что фотонное излучение аппарата «Краска - СДС» приводит к противовоспалительно му , десенсибилизирующе му , обезболивающе му , спазмолити ческо му , противоотечно му эффектам, что подтверждено в данном исследовании при лечении больных с осложнениями сахарного диабета. Для контроля уро в- ня периферического кровообращения использовался фотоплетизмографичний метод, который по сравнению с другими изв естными методами исследования кровообращения имеет определенные преимущества, так как позволяет проводить исследования как в проходящем, так и в отраженном свете. Он позволяет получить полезную информацию о сосудист ой активности, сосудистом отв е- те на специ фические вещества, а также проводить изучени е кровообращения в сосудах различного калибра (вены, артерии и др.). Кроме тог о, фотосенсор не вызывает сжатия сосу дов биологической ткани и не вносит нарушения при перефирическом кровоо б- ращении . Таким образом, о чевидно, что наиболее перспективным направлением регистрации физиологических параметров являе т- ся использование неинвазивных методов диагностики, среди которых широкое развитие получили оптические методы регистрации и преобразования биомедицинской информаци и и позволяет проводить исследования микроциркуляции в тканях человека без нарушения кровообращения в исследуемой области, что является актуальным для медицинской практики.
The paper deals with the prospect of using the photoplethysmographic method for the evaluation of microcirculatory changes in peripheral circulation to study the processes that occur during photonic physiotherapy exposure for the complex treatment of chronic complications of diabetes. It is shown that photonic radiation helps to increase the elasticity of the walls of blood vessels, the elasticity of erythrocytes, oxygen transport function of the blood, the activity of cell membranes, the acceleration of processes of tissue regeneration, the reduction of lipid oxidation, the normalization of rheologic indices. After procedures of phototherapy in patients, the syndrome of "thermoamputation" disappeared, swelling of the legs decreased, as well as significantly decreased pain in the legs, numbness took place, leg cramps stopped. It is shown that photonic radiation of the Barva apparatus leads to anti-inflammatory, desensitizing, analgesic, antispasmodic, and anti-edema actions, which was confirmed in this study in the treatment of patients with complications of diabetes. To control the level of peripheral circulation, a photoplethysmographic method was used, which, compared to other known methods of blood circulation research, has certain advantages, because it allows to conduct studies in both transient and reflected light. It allows to obtain useful information about vascular activity, vascular response to specific substances, as well as to study blood circulation in isolated vessels of different caliber (veins, arteries, etc.). In addition, the photosensor does not cause compression of vessels of biological tissue, that is, does not cause impaired blood circulation. Thus, it is obvious that the most promising direction of registration of physiological parameters is the use of non-invasive methods of diagnosis, among which the wide development has received optical methods of registration and transformation of biomedical information and allows to study microcirculation in human tissues without impaired circulation in the study area, which is essential for medical practice.