Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Application of electrostatic field in separation process of crushed plant material
Autorzy: Szwed Grzegorz, Majcher Jacek
Rok wydania: 2010
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 2
Wolumen/Tom: 15
Strony: 417 - 427
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: angielski | polski
. One of the stages of processing of crumbled or shredded plant materials is earlier separation of components with varied usability. The paper presents a method of separation of crum-bled plant materials (rape seeds) through the utilisation of the behaviour of their particles in the electrostatic field. Preliminary investigations were conducted in laboratory conditions, taking into account the degree of crumbling of the seeds and the intensity of the electrostatic field. The method applied allowed to separate particles of the seed coat from crumbled rape seeds, as material with little value for further processing (expression of oil, utilisation of rapeseed meal as fodder for ani-mals). Conducted investigations confirm that the electrostatic field has a diversified effect on loose material of plant origin. The intensity of the influence depends closely on the electric parameters ofthe given material and on the intensity of the field. The investigations proved that with the growth of the electrostatic field, the effectiveness of separation increases.
. Jednym z etapów przetwórstwa rozdrobnionych materiałów roślinnych jest wcześniejsza separacja składników o zróŜnicowanej przydatności. W pracy przedstawiono metodęrozdzielania rozdrobnionych materiałów roślinnych (nasion rzepaku) wykorzystując zachowanie sięich w polu elektrostatycznym. Badania wstępne przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, uwzględniając stopień rozdrobnienia nasion i natęŜenie pola elektrostatycznego. Zastosowana me-toda pozwoliła z rozdrobnionych nasion rzepaku odseparować cząstki łupin nasion, jako materiał mało przydatny do dalszych procesów przetwórczych (pozyskiwanie oleju, wykorzystanie śruty rzepakowej jako karmy dla zwierząt). Przeprowadzone badania potwierdzają, Ŝe pole elektrosta-tyczne w zróŜnicowany sposób oddziałuje na materiał sypki pochodzenia roślinnego. Intensywnośćoddziaływania zaleŜy ściśle od parametrów elektrycznych danego materiału oraz od natęŜenia pola. Badania wykazały, Ŝe wraz ze wzrostem pola elektrostatycznego skuteczność separacji wzrasta.