Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Influence of Temperature on the Operation of the Superconducting Fault Current Limiter for Medium Voltage Networks
Autorzy: Kozak Sławomir, Majka Michał, Kozak Janusz
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2020
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 281
Wolumen/Tom: 66
Strony: 39 - 47
Bazy: BazTech | e-PNP | Google Scholar | IBUK | Index Copernicus | EBSCO | Inspec
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Nadprzewodnikowy ogranicznik prądu dla sieci Ğredniego napiĊcia cháodzony z wykorzystaniem kriocháodziarki, sfinansowany przez NFOĝiGW oraz NCBiR, w ramach projektu: GEKON2/O2/267193/13/2015, testowany byá Instytucie Elektrotechniki. Do budowy tego ogranicznika wykorzystana zostaáa wysokotemperaturowa taĞma nadprzewodnikowa II generacji – SF12100. W tym ograniczniku istnieje moĪliwoĞü zmiany roboczej temperatury pracy. Przeanalizowana zostaáa praca ogranicznika w trzech temperaturach: 72 K, 80 K i 86 K, w których dokonane zostaáy eksperymentalne próby zwarciowe oraz niĪszych temperaturach: 38 K, 51 K, 66 K i w temperaturze ciekáego azotu: 77,4 K. MoĪna zwiĊkszyü wielokrotnie prąd roboczy poprzez obniĪenie temperatury pracy ogranicznika. Dla tem-peratur początkowych powyĪej 51 K maksymalna temperatura taĞmy nad-przewodnikowej w chwili wyáączenia prądu zwarciowego przez zewnĊtrzny wyáącznik (t = 0,08 s) nie przekracza 290 K. Dla temperatur powyĪej 51 K w przypadku badanego ogranicznika moĪna rozwaĪaü zwiĊkszenie czasu ograniczania prądu. WydáuĪenie czasu pracy ogranicznika zwiĊkszy maksy-malną temperaturĊ taĞmy nadprzewodnikowej i wydáuĪy czas scháadzania ogranicznika po ograniczeniu zwarcia.
The superconducting fault current limiter (SFCL) for medium voltage networks cooled using a cryocooler was financed by NFOĝiGW and NCBiR, under the project: GEKON2 / O2 / 267193/13/2015, and was tested in the Electrotechnical Institute. The 2nd generation high temperature superconductor (HTS) tape – SF12100 was used to build this SFCL. In this limiter it is possible to change the operating temperature. The limiter operation was analyzed at three temperatures: 72 K, 80 K and 86 K, in which the experimental short-circuit tests were made and at lower temperatures: 38 K, 51 K, 66 K, and at liquid nitrogen temperature: 77,4 K. The operating current can be increased many times by lowering the limiter's operating temperature. For initial temperatures above 51 K, the maximum temperature of the superconducting tapes when the short-circuit current is switched off by an external switch (t = 0,08 s) does not exceed 290 K. For temperatures above 51 K, the current limitation time can be increased. Extending the limiter's operating time will increase the maximum HTS tape temperature and extend the limiter's cooling time after limiting the short-circuit.