Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
The instrument for occlusal force electronic measurement of our own construction
Autorzy: Michalski Wojciech, Kociubiński Andrzej, Duk Mariusz, Zyska Tomasz
Rok wydania: 2011
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 1
Wolumen/Tom: 61
Strony: 37 - 42
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Siły zgryzu o osobniczo zmiennej wartości i nawykowej częstotliwości warunkują efektywność czynnościową żucia, a pośrednio wyznaczają biomechaniczną wydolność tkanek w polu obciążeń zębów przeciwstawnych. Tak sformułowane kryterium kliniczne określało założenia podjętego opracowania. Cel pracy. Celem pracy było opracowanie metody pomiaru rzeczywistej siły zgryzu wyzwalanej w dowolnie wybranej strefie łuków zębowych podczas cyklicznych obciążeń symulowanego kęsa pokarmowego w akcie żucia. Metoda. Klinicznym warunkom pomiaru wyzwalanej siły zgryzu będzie poddawana polimerowa imitacja kęsa pokarmowego wypełnionego cieczą i połączonego rurką polimerową z czujnikiem ciśnienia. Do przeprowadzenia pomiarów zastosowano elektroniczny układ MPX 5700DP (Motorola) zintegrowany z mikromechanicznym, półprzewodnikowym czujnikiem ciśnienia wraz z układem analogowym zapewniającym kalibrację sygnałów pomiarowych. Po przetworzeniu na zapis cyfrowy, sygnały wyjściowe z czujnika były transmitowane w czasie rzeczywistym z częstotliwością 1-10 kHz za pośrednictwem elektronicznego układu odczytowego przez port USB i rejestrowane przez komputer. Wyniki. Wstępnie przeprowadzono serię pomiarów testujących poprawność działania układu odczytowego. Do analizy i oceny metrologicznej zarejestrowanych sygnałów pomiarowych opracowano specjalny program komputerowy. Umożliwił on określenie warunków wyznaczenia charakterystyki cyklicznych zmian siły zgryzu i jej parametrów: prędkości, amplitudy, częstotliwości oraz przeciętnej wartości obciążenia w jednostce czasu. Podsumowanie. Założeniem użytkowym jest zaprojektowanie prostego narzędzia diagnostyczno-pomiarowego wspomagającego lekarza w klinicznej ocenie wydolności czynnościowej podczas żucia w układzie zębów naturalnych i ich rekonstrukcji protetycznej czy wyniku regulacji ortodontycznej.
Introduction. Occlusal forces, which depend on individual changing values and habitual frequency, are directly determined by the functional efficiencyofchewing and indirectly by the biomechanical tissue function within the area of opposing teeth. Thus formulated clinical criterion has served as a basis for the undertaken study. Aim of the study. To develop the method for measuring the real occlusal force released in any selected area of alveolar ridges during cyclic loads of a simulated bite of food in the chewing act. Method. A polymer imitation of a bite of food filled with liquid and connected with a pressure sensor by means of a polymer tube met the required clinical condition of measuring the released occlusal force. The measurement was conducted by means of the electronic MPX 5700DP (Motorola) system integrated with the micromechanical semi-conducting pressure sensor and analogue system providing the calibration of measurement signals. After transformation of signals into a digital recording, the output signals were transmitted from the sensor in real time with the frequency of 1-10 kHz by means of electronic read-out system via USB port and registered by a computer. Results. An initial series of measurements was carried out to test the correctness of the read-out system operation. A special computer programme was developed to analyse and evaluate the metrologically registered measurement signals. This programme allowed us to determine the conditions for definingthecharacteristics of cyclical changes in occlusal force and its parameters, such as speed, amplitude, frequency and average value of load in a time unit. Conclusion. A practical aim of this study was to design a simple diagnostic and measurement device that could support dentists in their clinical evaluation of the functional efficiencyofchewinginnaturaldentition,aswell as in prosthetic reconstruction or after orthodontic treatment.