Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
120
Poziom I
Status:
Autorzy: Rzemieniak Magdalena, Gąsior Marcin
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2020
Serie:
Monografie - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 94
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 10 sierpnia 2020
Abstrakty: polski | angielski
Projekt FIRECE1: Innovative Financial Instruments for Industry Low carbon Energy transition in Central Europe to projekt współpracy ponadnarodowej realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020, Oś priorytetowa 2: Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w EUROPIE ŚRODKOWEJ, Cel szczegółowy 2.2. Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych. FIRECE to projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014–2020 (finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) – Oś priorytetowa 2: Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w EUROPIE ŚRODKOWEJ w okresie 2017–2020. W projekcie uczestniczy dziesięciu partnerów z 7 krajów członkowskich (Austria, Czechy, Chorwacja, Niemcy, Polska, Węgry, Włochy). Liderem projektu jest Wenecka Izba Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa – jest to Partner Wiodący (PP1 Wenecja). Zaś pozostali partnerzy to: PP2; PP6 – Sieć na rzecz energii i technologii środowiskowych; Centrum zarządzania międzynarodowego i gospodarki opartej na wiedzy (Niemcy), PP3 – Region Emilia Romagna (Włochy), PP4 – Południowa Regionalna Agencja ds. Innowacji (Węgry), PP5 – Centrum ds. Badań i Innowacji (Austria), PP7 – Agencja Rozwoju Regionalnego (Polska), PP8 – Województwo Lubelskie (Polska), PP9 – Istryjska Regionalna Agencja Energetyczna (Chorwacja), PP10 – Firma konsultingowa z dziedziny energii, środowiska i zarządzania (Czechy). Raport został opracowany na potrzeby projektu FIRECE przy wsparciu przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych UM WL, Departamentu Strategii i Rozwoju UM WL, Departamentu Zarządzania RPO UM WL, a także instytucji: Urzędu Regulacji Energetycznej, Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie, Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Banku Ochrony Środowiska, Narodowego Banku Polskiego oraz Politechniki Lubelskiej.
The FIRECE project2: Innovative Financial Instruments for Industry Low carbon Energy transition in Central Europe is a transnational cooperation project implemented by the Lublin Voivodeship Self-government from the European Regional Development Fund under the Interreg Central Europe 2014–2020 Program, Priority Axis 2: Cooperation in the field of low-emission strategies in CENTRAL EUROPE, Specific objective 2.2. Improving territorial energy strategies and policies that have an impact on mitigating the effects of climate change. FIRECE is a transnational cooperation project implemented under the Interreg Central Europe 2014–2020 Program (financed by the European Regional Development Fund) – Priority Axis 2: Cooperation in the field of low-emission strategies in CENTRAL EUROPE in the period 2017–2020. Ten partners from 7 member countries (Austria, Czech Republic, Croatia, Germany, Poland, Hungary, Italy) participate in the project. The project leader is the Venice Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture – it is the Lead Partner (PP1 Venice). The other partners are: PP2; PP6 – Network for energy and environmental technologies; Center for International Management and Knowledge-Based Economy (Germany), PP3 – Emilia Romagna Region (Italy), PP4 – Southern Regional Innovation Agency (Hungary), PP5 – Center for Research and Innovation (Austria), PP7 – Regional Development Agency (Poland), PP8 – Lublin Voivodeship (Poland), PP9 – Istryjska Regionalna Agencja Energetyczna (Croatia), PP10 – A consulting company in the field of energy, environment and management (Czech Republic). The report was prepared for the FIRECE project with the support of representatives of the Marshal’s Office of the Lublin Voivodeship: Department of the Environment and Natural Resources of the UM WL, Department of Strategy and Development of the UM WL, Department of Management RPO UM WL, as well as the institutions: Energy Regulatory Office, Energy Management Office of the City of Lublin , Lublin Enterprise Support Agency in Lublin, Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management in Lublin, Lublin Science and Technology Park in Lublin, Lublin Development Foundation, Bank for Environmental Protection, National Bank of Poland and Lublin University of Technology.