Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Analysis of the performance of iOS applications developed using native and cross-platform technology
Autorzy: Michałowski Marcin, Skublewska-Paszkowska Maria
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Wolumen/Tom: 23
Strony: 165 - 171
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 czerwca 2022
Abstrakty: angielski | polski
Study presented in this paper concerns the comparative analysis of t he performance of iOS applications developed using native and cross-platform technologies. For the purpose of the research, t wo iOS applications were implemented : the first one was created using the Swift programming language, while th e second one using the Flutter technology. For both applications, a set of research scenarios was defined, which assum ed the examination of the time of execution and CPU consumption during the execution of operations, such as: sortin g integers, writing and reading string from a file or writing and reading records from the SQLite database. The conducted anal ysis showed that it is not possible to clearly state which application is more efficient in terms of execution time and CPU consumption, because they obtained di- vergent results for different research scenarios. The native application performed better for file and database operations, while the cross-platform one obtained lower time and CPU consumption whe n sorting numbers.
Badania przedstawione w niniejszym artykule dotyczą analizy p orównawczej wydajności aplikacji iOS stworzonych przy użyciu technologii natywnej i crossplatformowej. Na potrzeby badań zostały utworzone dwie aplikacje iOS: pierws za zaimplementowana przy użyciu języka Swift, natomiast druga przy u życiu technologii Flutter. Dla obu aplika- cji okre ślono zestaw scenariuszy badawczych, które zakładały zbadanie czasu wykon ania oraz zużycia jednostki obli- czeniowej w czasie wykonywania pos zczególnych operacji takich jak: sortowanie liczb całkowitych, zapis i odczy t ciągu znaków z pliku oraz zapis i odczyt rekordów z bazy danych SQLite. Przeprowadzona analiza wykazała, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, która aplikacja jest bardziej wydajna pod względem czaso wym i zużycia procesora, po- nieważ uzyskiwały one rozbieżne wyniki dla różnych scenariuszy badawcz ych. Aplikacja natywna uzyskała lepsze rezultaty w przypadku operacji na plikach i operacji na bazie danych, nato miast aplikacja cros splatformowa wykazała się niższym czasem i zużyciem procesora podczas sortowania liczb