Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
80
Poziom I
Status:
Warianty tytułu:
Analytical model and software solution for calculating loads on suspended monorail route elements
Autorzy: Drozd Kazimierz
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Serie:
Monografie - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 237
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Efekt badań statutowych NIE
Finansowanie: Wydanie monografii zostało sfinansowane z Projektu Politechnika Lubelska – Regionalna Inicjatywa Doskonałości ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 030/RID/2018/19.
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 17 listopada 2022
Abstrakty: polski | angielski
Celem pracy było zaproponowanie algorytmu, którego implementacja umożliwiłaby przeprowadzenie obliczeń inżynierskich obciążenia elementów trasy przez poruszający się po niej zestaw transportowy. Problem ten został podjęty z powodu braku kompleksowego opracowania tego typu w literatu- rze krajowej a jednocześnie wprowadzenia w 2017 roku przepisów prawa, w których określona została graniczna wartość obciążenia pojedynczych odrzwi obudowy wyrobiska. W zależności od rzeczywistej wartości sił, ge- nerowanych głównie w zawiesiu trasy, ustawodawca przewidział konieczność podjęcia dodatkowych działań lub dopuścił możliwość ich pominięcia. W treści pracy przedstawiono oryginalny sposób obliczania obciążenia zawiesia, uwzględniający wyniki dotychczas przeprowadzonych przez au- tora badań na obiekcie rzeczywistym, a także wyniki badań dynamiki mo- deli poszczególnych zespołów dostępne w literaturze. Na pośrednim etapie obliczeń, przygotowany algorytm umożliwia oszacowanie obciążenia złączy szyn, dla którego nie ma wyników badań eksperymentalnych. Program uzu- pełniono o moduł wyznaczania momentu zginającego szynę przez maksy- malnie trzy wózki jezdne. Moduł ten umożliwia identyfikację wózków, które istotnie wpływają na wartość tego momentu oraz wskazanie najbardziej nie- korzystnego położenia tych wózków ze względu na obciążenie szyny. Interfejs użytkownika, w tym wprowadzanie danych niezbędnych do przeprowadze- nia obliczeń oraz wizualizację ich wyników, rozpatrywano tylko przy okazji, gdyż uznano, że mogą być one zrealizowane za pomocą ogólnie znanych rozwiązań. Sprawdzenie poprawności działania opracowanego algorytmu polegało na zbudowaniu schematu blokowego, który umożliwiał nie tylko prześledzenie toku obliczeń ale również wygenerowanie wyników, dla testowych danych wejściowych, a w efekcie kontrolę ich poprawności. Jądro tego algorytmu może posłużyć nawet do budowy arkusza kalkulacyjnego.
Summary Analytical model and software solution for calculating loads on suspended monorail route elements The objective of this study was to propose an algorithm for calculating load exerted on transport route elements by a suspended monorail transport unit. This problem was undertaken due to a lack of comprehensive studies in Polish literature and, at the same time, in view of a 2017 law which specifies the limit load on a single excavation set. Depending on the actual values of forces, which are predominantly generated in the sling of the route, the legislator introduced the requirement to take additional measures or allowed the possibility of their omission. This monograph presents an original method for calculating sling loads, taking into account the results of previous studies conducted by the author on a real object as well as the results of studies on the dynamics of individual assembly models reported in the literature. At an intermediate stage of calculations the developed algorithm can be used to estimate rail joint loads – a problem for which there are no experimental results in the literature. The program was supplemented with a module for determining rail bending moment induced by up to three carts. This module makes it possible to identify carts that exert a critical effect on the moment value as well as to indicate the most unfavourable position of these carts in terms of rail load. The user interface, including input data required for the calculations and results visualization, were only considered occasionally, because it was decided that they could be analysed by means of generally known solutions. Running of the developed algorithm was validated by designing a flowchart which enables tracking the calculation procedure and generates results for input test data and thus to check their correctness. The kernel of this algorithm can even be used to create a spreadsheet.