Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
120
Poziom I
Status:
Warianty tytułu:
Analysis of selected processing problems of hybrid sandwich structures
Autorzy: Bojanowska Agnieszka
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Serie:
Monografie - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 177
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 17 listopada 2022
Abstrakty: polski | angielski
Autorka książki podejmuje tematykę percepcji komunikacji marketingowej na polskim rynku żywności. Problem naukowy stawiany przed niniejszym opracowa- niem to wskazanie form funkcjonujących w komunikacji marketingowej na rynku żywności w kontekście percepcji komunikatów marketingowych. Autorka skupiła się szczególnie na ekologicznych aspektach działania rynku żywności, gdyż to one w dużej mierze kształtują go w ostatnich latach. Na potrzeby niniejszej książki przeprowa- dzono wielowymiarowe badania obejmujące badania literaturowe, obserwację własną, etnografię wirtualną oraz sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem narzędzia badaw- czego – kwestionariusza ankiety. W kolejnych rozdziałach książki autorka odnosi się do teoretycznych aspektów form komunikacji marketingowej. Uwzględnia przy tym zagadnienia ekomarketingu, neuromarketingu, a także marketingu sensorycznego jako szczególnie efektywnego na omawianym rynku. Autorka scharakteryzowała różnych interesariuszy rynku spożywczego, takich jak restauratorzy czy producenci żywności i wskazała przykłady wykorzystania przez nich nowoczesnych form i kana- łów komunikacji. Wskazała również, jak mody i trendy panujące na rynku żywności wpływają na komunikację marketingową. Omówiła wybrane diety wraz z przykładami działań z zakresu komunikacji z klientami i interesariuszami. W ostatniej części książki zaprezentowano badania empiryczne dotyczące budowania wizualnego przekazu w przypadku produktów ekologicznych na rynku żywności. Otrzymane wyniki badań zostały zaprezentowane i omówione, co pozwoliło na wyciągnięcie ukazanych na końcu książki wniosków i rekomendacji dla rynku spożywczego w zakresie, który był przedmiotem badania. W podsumowaniu autorka wyraziła nadzieję na to, że wyniki wykonanych badań mogą mieć znaczenie zarówno dla teorii nauk o zarządzaniu i jakości, jak i dla praktyki. Wskazała również możliwe kierunki rozwoju badań i działań dotyczących komunikacji marketingowej na rynku spożywczym.
The author of this book deals with the perception of marketing communication on the Polish food market. The scientific problem posed by this study is to indicate the forms of modern marketing communication in the contemporary food market in the context of the perception of marketing messages. The author focused in particular on the ecological aspects of the food market, as they largely shape it in recent years. For the purposes of this book, multidimensional research was carried out, including literature research, self-observation, virtual ethnography and a diagnostic survey with the use of a research tool – a questionnaire. In the following chapters of the book, the author refers to the theoretical aspects of modern forms of marketing communication. At the same time, it takes into account the issues of eco-marketing, neuromarketing, as well as sensory marketing, as being particularly effective in the discussed market. The author discussed various stakeholders of the food market, such as restaurateurs or food producers, and indicated examples of their use of modern forms and channels of communication. She also indicated how the fashions and trends prevailing on the food market affect marketing communication. She discussed selected diets along with examples of communication activities with clients and stakeholders. The last part of the book presents empirical research on building a visual message in the case of organic products on the food market. The obtained research results were presented and discussed, and also allowed to draw conclusions and recommendations for the food market in the scope of the study presented at the end of the book. Summing up, the author expressed the hope that the results of the research carried out in the work may be of importance both for the theory of management sciences and quality, as well as for practice. She also indicated possible directions for the development of research and activities on marketing communication on the food market.