Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
120
Poziom I
Status:
Warianty tytułu:
The image of a doctor-professional in the time of the COVID-19 pandemic
Autorzy: Cholewa-Wiktor Marta
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Serie:
Monografie - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 183
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 28 listopada 2022
Abstrakty: polski | angielski
Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej na zasadach wolnego rynku oraz wzrost wymagań pacjentów w stosunku do świadczeniodawców usług medycz- nych powoduje, iż wzrasta znaczenie wizerunku, nie tylko w kontekście systemu opieki zdrowotnej czy placówki medycznej, ale również danego lekarza. Wynika to z faktu, iż pacjenci chcą podejmować decyzje o wyborze swojego lekarza w sposób, możliwie jak najbardziej, świadomy. W związku z tym, iż zazwyczaj trudno jest im ocenić wiedzę fachową lekarza, dokonują oceny usługi medycznej przez pryzmat innych kryteriów. Celem głównym niniejszej pracy było wyróżnienie czynników wpływających na wizerunek lekarza–profesjonalisty i określenie ich znaczenia dla pacjenta w dobie pandemii COVID-19. W pracy wykorzystano metodykę badawczą skła- dającą się z badań literatury oraz badań kwantytatywnych, które przeprowadzono w kwietniu 2021 roku w grupie 1000 pełnoletnich osób mieszkających na terenie Polski, korzystających z usług medycznych. Analiza uzyskanych wyników pozwala na stwierdzenie, iż na ocenę i, w konse- kwencji, wybór lekarza wpływa jego wizerunek, na który z kolei składa się wiele czynników pozamedycznych, jak np.: rekomendacje bliskich, czystość pomiesz- czeń, zaangażowanie w pracę, kultura osobista czy komunikacja z pacjentem.
The functioning of health care facilities on the basis of a free market and the growing requirements of patients in relation to medical service providers increases the importance of the image, not only in the context of the health care system or medical facility, but also of doctors. This is due to the fact that patients want to make decisions about choosing their doctor as consciously as possible. Due to the fact that it is usually difficult for them to assess the professional knowledge of a doctor, they evaluate a medical service through the prism of other criteria. The main aim of this study was to distinguish factors influencing the image of a doctor-professional and to determine their importance for the patient in the time of the COVID-19 pandemic. The study uses a research methodology consisting of literature research and quantitative research, which was carried out in April 2021 in a group of 1,000 adult people living in Poland, using medical services. The analysis of the obtained results allows for the conclusion that the assessment and, consequently, the choice of a doctor is influenced by their image, which in turn consists of many non-medical factors, such as: recommendations of relatives, cleanliness of rooms, involvement in work, personal culture or communication with the patient.