Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
140
Lista 2023
Status:
Warianty tytułu:
Classification of Consumers According to their Response to Corporate Environmental Activities - the Case of the Clothing Market
Autorzy: Bojanowska Agnieszka, Gąsior Marcin, Szymoniuk Barbara
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 5
Wolumen/Tom: 54
Strony: 202 - 225
Bazy: Google Scholar | CEJSH | Index Copernicus Poland | Central and Eastern European Online Library | Urlishweb | Arianta | DOAJ | EBSCO | Ceon
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 18 grudnia 2023
Abstrakty: polski | angielski
Cel: Niniejszy artykuł dotyczy reakcji konsumentów na działania z zakresu gospodarki cyrkularnej podejmowane na rynku odzieżowym. Celem autorów było zaproponowanie segmentacji klientów według kryterium ich podejścia do podejmowania decyzji zakupowych uwarunkowanego zasadami ekokonsumpcji. Metody: Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety, w którym zapytano o wybrane postawy, zachowania związane z produktami oraz ochroną środowiska naturalnego oraz ocenę działań podejmowanych w tym zakresie przez przedsiębiorstwa. Próba badawcza wyniosła 1000 konsumentów. Wyniki: Badania pozwoliły autorom na przeprowadzenie klasyfikacji konsumentów w grupy o spójnej i charakterystycznej reakcji na działania ekonomii cyrkularnej podejmowane przez firmy. Wykazano, że istnieją istotne statystycznie różnice pomiędzy płciami w podejściu do ekokonsumcji. Nie ma znaczących różnic z punktu widzenia przedziału wiekowego, co być może wskazuje na to, że czynnikiem decydującym jest tutaj nie wiek, ale postawy proekologiczne, które nie muszą być z wiekiem powiązane – zależą od innych czynników. Omówienie: Wyniki badań pozwalają na znalezienie istotnych implikacji teoretycznych oraz praktycznych, a także na zaproponowanie dalszych kierunków eksploracji naukowej. Jako że gospodarka cyrkularna łączy w sobie zagadnienia zarówno z zakresu ekologii, jak i etyki, zarządzania oraz marketingu, dalsze badania powinny mieć charakter multidyscyplinarny.
Objective: This article concerns consumers' reactions to circular economy activities undertaken on the clothing market. The authors' aim was to propose customer segmentation according to the criterion of their approach to making purchasing decisions determined by the principles of eco-consumption. Material and methods: The research was carried out using a diagnostic survey method, using a questionnaire asking about selected attitudes and behaviors related to products and environmental protection, as well as the assessment of activities undertaken by enterprises in this regard. The research sample was 1,000 consumers. Results: The research allowed the authors to classify consumers into groups with a consistent and characteristic reaction to circular economy activities undertaken by companies. It has been shown that there are statistically significant differences between genders in the approach to eco-consumption. There are no significant differences in terms of age, which may indicate that the decisive factor here is not age, but pro-eco- logical attitudes, which do not have to be related to age – they depend on other factors. Conclusions: The research results allow finding important theoretical and practical implications, as well as proposing further directions for scientific exploration. As the circular economy combines issues in the field of ecology, ethics, management and marketing, further research should be multidisciplinary.