Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Warianty tytułu:
Basics of design – analysis
Autorzy: Kwiatkowski Bartłomiej, Dmitruk Michał, Kocki Wojciech
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Serie:
Podręczniki - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 68
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 22 grudnia 2023
Abstrakty: polski | angielski
Podręcznik dla studentów architektury uwzględnia najważniejsze zagadnienia związane z podstawami projektowania architektonicznego. W tym zakresie opracowano zasady rysunku technicznego, sposoby prezentacji obiektu architektonicznego oraz historyczne i współczesne style w architekturze. Rozdział 1: Perspektywa, kadr i kompozycja Pierwszy rozdział podręcznika poświęcony jest podstawowym zasadom prezentacji wizualnej obiektów architektonicznych, uwzględniając perspektywę, kadrowanie i kompozycję. Autor omawia techniki rysunkowe, pozwalając studentom zrozumieć, jak poprawnie przedstawić trójwymiarowy obiekt na dwuwymiarowym arkuszu papieru. Przedstawia różne rodzaje perspektyw, w tym perspektywę jedno-, dwu- i trójzbiegową, aby studenci zdobyli umiejętność realistycznego oddawania przestrzeni i proporcji. Dodatkowo omawiane są kluczowe zagadnienia dotyczące kompozycji architektonicznej, które pomagają w harmonijnym ułożeniu elementów na planie, zapewniając estetyczne i funkcjonalne rezultaty. Rozdział kończy się zestawem praktycznych ćwiczeń, które umożliwiają studentom zastosowanie nowo zdobytej wiedzy w praktyce. Rozdział 2: Rysunek techniczny Drugi rozdział koncentruje się na rysunku technicznym i architektonicznym, dostarczając studentom niezbędnej wiedzy dotyczącej typów linii, oznaczeń graficznych oraz sposobów rzutowania. Autor szczegółowo przedstawia różnice między liniami ciągłymi, przerywanymi, grubymi i cienkimi, objaśniając ich znaczenie i zastosowanie w rysunkach architektonicznych. Ponadto omawiane są podstawowe zasady rzutowania, które pozwalają na precyzyjne przedstawienie formy trójwymiarowej na płaskiej powierzchni. W tym rozdziale znajdują się także praktyczne przykłady rysunków technicznych, co umożliwia studentom zastosowanie teoretycznej wiedzy w praktyce. Ćwiczenia na zakończenie tego rozdziału pozwalają studentom doskonalić swoje umiejętności rysunkowe. Rozdział 3: Style i kierunki, forma a funkcja obiektu, fasada Trzeci rozdział podręcznika poszerza perspektywę, skupiając się na szerokim spektrum stylów i kierunków w architekturze. Autor prezentuje historyczne konteksty i ewolucję różnych stylów architektonicznych, zaczynając od antyku, przez renesans, po współczesność. Ponadto rozdział ten analizuje związki między formą a funkcją budynku ukazując, jak architekci podejmują decyzje projektowe, uwzględniając zarówno estetykę, jak i użyteczność. Omawiane są także różne typy elewacji z ich zastosowaniem w praktyce projektowej. Każdy rozdział zakończony jest zestawem ćwiczeń praktycznych, które pozwalają studentom na pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności. Podsumowując, informacje zawarte w podręczniku umożliwiają studentom praktyczne zastosowanie teoretycznej i technicznej wiedzy w opracowywaniu projektów realizowanych w ramach zajęć z podstaw projektowania architektonicznego.
The textbook for architecture students covers the most important issues related with the basics of architectural design. In this respect, the principles of technical drawing, methods of presenting an architectural object, and historical and contemporary styles in architecture have been developed. Chapter 1: Perspective, frame and composition The first chapter of the textbook is devoted to the basic principles of visual presentation of architectural objects, including perspective, framing and composition. The author discusses drawing techniques, allowing students to understand how to correctly depict a three-dimensional object on a two-dimensional sheet of paper. Presents various types of perspectives, including one-, two- and three-point perspectives, so that students gain the ability to realistically convey space and proportions. Additionally, key architectural composition issues are discussed, which help to harmoniously arrange elements on the plan, ensuring aesthetic and functional results. The chapter ends with a set of practical exercises that enable students to apply their newly acquired knowledge in practice. Chapter 2: Technical drawing The second chapter focuses on technical and architectural drawing, providing students with the necessary knowledge regarding line types, graphic symbols and projection methods. The author presents in detail the differences between solid, broken, thick and thin lines, explaining their meaning and use in architectural drawings. In addition, the basic principles of projection are discussed, which allow for precise representation of a three-dimensional form on a flat surface. This chapter also includes practical examples of technical drawings, enabling students to apply theoretical knowledge in practice. The exercises at the end of this chapter allow students to improve their drawing skills. Chapter 3: Styles and directions, form and function of an object, facade The third chapter of the textbook broadens the perspective, focusing on a wide spectrum of styles and trends in architecture. The author presents the historical contexts and evolution of various architectural styles, starting from antiquity, through the Renaissance, to the present day. Additionally, this chapter examines the relationship between building form and function, showing how architects make design decisions with both aesthetics and usability in mind. Various types of facades are also discussed and their use in design practice. Each chapter ends with a set of practical exercises that allow students to deepen their knowledge and skills. To sum up, the information contained in the textbook enables students to practically apply theoretical and technical knowledge in the development of projects carried out as part of the fundamentals of architectural design classes.