Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
12
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
The Attractiveness of the Neighbour’s Market in the Opinions of Business Environments in Poland and Ukraine
Autorzy: Skowron Łukasz, Skowron Stanisław, Gąsior Marcin
Rok wydania: 2015
Wersja dokumentu: Drukowana
Język: polski
Wolumen/Tom: 3
Strony: 351 - 368
Bazy: CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities; Social Sciences Citation Index; AGRO; Bibliografia Geografii Polskiej; IC Journals Master List; BazEkon; PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród środowisk biznesowych obszaru przygranicznego polski i Ukrainy odnośnie do ich wzajemnych opinii rynku sąsiada. Menadżerowie wyższego szczebla oraz przedsiębiorcy polskich firm z województwa lubelskiego oceniali rynek ukraiński (413 respondentów). Analogicznie ich ukraińscy odpowiednicy z obwodu wołyńskiego oceniali rynek polski 9272 respondentów). Krzyżowa analiza obejmowała ocenę obu rynków w perspektywie czterech głównych płaszczyzn problemowych: prawno-administracyjnej, społeczno-ekonomicznej oraz kosztowo-podatkowej a także ogólną ocenę ich atrakcyjności biznesowej oraz określenie głównych czynników kształtujących tę atrakcyjność. uzyskane wyniki wskazują na istnienie dużej asymetrii we wzajemnym postrzeganiu rynku sąsiada przez firmy działające na obszarach przygranicznych obu analizowanych państw: menadżerowie i przedsiębiorcy ukraińscy znacznie wyżej oceniają rynek polski w porównaniu z ocenami stawianymi przez menadżerów i przedsiębiorców polskich w odniesieniu do rynku ukraińskiego.Ponadto okazuje się, że w ocenie atrakcyjności rynku sąsiada zupełnie inne czynniki stanowią kluczowe kwestie dla przedsiębiorców polskich ( oceniających rynek ukraiński) i dla przedsiębiorców ukraińskich (oceniających rynek polski). Te różnice opinii i punktów widzenia mogą stanowić barierę utrudniającą współpracę gospodarczą obu przygranicznych regionów.
The paper presents the results of surveys conducted among the business environments of the border area of Poland and Ukraine concerning their mutual opinions about their neighbour’s market. Senior managers and entrepreneurs from Polish companies located in Lublin Voivodeship provided their assessment of the Ukrainian market (413 respondents); by analogy, their Ukrainian counterparts from Volyn Oblast assessed the Polish market (272 respondents). The cross-analysis encompassed the assessment of the two markets in the perspective of four main areas of problems: law-administrational, social-economic, technical-infrastructural, and operating costs and taxation, as well as a general evaluation of their attractiveness for business and main factors shaping this attractiveness. The results of the examination reveal a significant asymmetry in the mutual perception of the neighbouring market by the companies functioning in the border areas of the two analysed countries: the Polish market is assessed much better by the Ukrainian managers and enterpreneurs as compared with the assessments of the Ukrainian market given by the Polish managers and enterpreneurs. Moreover, it has been proven that the crucial questions considered by Polish enterpreneurs in their evaluation of the Ukrainian market by the Ukrainian enterpreneurs in their assessment of the attractiveness of the Polish market. These differences in opinions and viewpoints may constitute a barrier hampering cross-border economic cooperation between the two regions