Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
11
Lista B
Status:
Autorzy: Gawda Piotr, Michalik Joanna, Ginszt Michał, Stępień Marcin, Gawda Joanna, Suwała Marta, Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta
Rok wydania: 2016
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 1
Wolumen/Tom: 12
Strony: 8 - 14
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Specyfika dolegliwości bólowych pacjenta zmienia się. Współcześnie coraz więcej pacjentów zgłasza dolegliwości bólowe okolicy stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) wynikające z nadmiernych napięć mięśni narządu żucia. Wymagają oni kompleksowego leczenia uwzględniającego terapię uwalniania punktów spustowych, która jest jedną z wiodących technik stosowanych w przypadku wzmożonego napięcia mięśniowego. Cel. Ocena skuteczności terapii punktów spustowych części zstępującej mięśnia czworobocznego, z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej (sEMG) u pacjentów zgłaszających dolegliwości bólowe okolicy stawów skroniowo-żuchwowych. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 20 mężczyzn w wieku od 21 do 26 lat (średnia wieku 22,6) zgłaszających dolegliwości związane z bólem i dysfunkcją w obrębie układu narządu żucia. Badani zostali poddani ocenie odczuwania bólu mierzonego skalą VAS przed i po terapii. W badanej grupie wykonano pomiary elektromiograficzne mięśnia czworobocznego w pozycji izometrycznej trwającej 30 sekund, z wykorzystaniem urządzenia Myon Motion Capture przed i po terapii uwalniania punktów spustowych. Wyniki. Poziom odczuwania bólu mierzony skalą VAS zmniejszył się po zastosowaniu terapii. Spadek częstotliwości sygnału sEMG w pozycji izometrycznej po terapii był mniejszy niż przed jej zastosowaniem. Wnioski. Zastosowanie terapii uwalniania punktów spustowych mięśnia czworobocznego wpływa na wolniejszy spadek częstotliwości sygnału sEMG w trakcie skurczu izometrycznego, co może świadczyć o wydajniejszej pracy tego mięśnia w trakcie skurczu. Jednorazowa terapia uwalniania punktów spustowych ma wpływ na zmniejszenie dolegliwości bólowych zgłaszanych przez pacjentów w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych. Badanie elektromiografii powierzchniowej w obiektywny sposób wykazuje skuteczność terapii punktów spustowych nadmiernie napiętego mięśnia czworobocznego części zstępującej.
Characteristics of pain complaints of patients have changed. Currently, more and more patients report pain in the temporomandibular joint (TMJ) area that result from excessive tension of the muscles in the masticatory system. They need complex treatment including trigger point release therapy that is one of the leading methods used in case of excessive muscle tension. Aim. Assessment of the efficacy of trigger point therapy of the ascending part of the trapezius muscle with superficial electromyography (sEMG) in patients reporting pain in the temporomandibular joint area. Material and methods. The study included 20 male patients aged between 21 and 26 years (the mean age of 22.6) reporting complaints associated with pain and dysfunction of the masticatory system. Patients had an assessment of pain performed with the VAS scale before and after treatment. In the study group electromyography measurements of the trapezius muscle in the isometric position lasting for 30 seconds were performed with the Myon Motion Capture before and after trigger point release therapy. Results. The level of pain measured with the VAS scale reduced after treatment. The reduction of the sEMG signal in the isometric position after treatment was lower than before treatment. Conclusions. The application of trigger point release therapy on the trapezius muscle contributes to slower reduction of the sEMG signal frequency during isometric contraction what may indicate that this muscle works more efficiently during contraction. Trigger point release therapy performed once helps reduce pain complaints reported by patients in their temporomandibular joints. The superficial electromyography objectively indicates that trigger point release therapy of the trapezius muscle demonstrating excessive tension in its ascending part is effective.