Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
14
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
The electrodynamic impact of fault currents on system of aluminum busba r connected by pressure
Autorzy: Pawłot Mirosław
Rok wydania: 2016
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 7
Wolumen/Tom: 92
Strony: 132 - 135
Scopus® Cytowania: 1
Bazy: Scopus | Inspec | BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
W artykule przedstawiono wyniki analiz si ł dzia ł aj ą cych na przewody sztywne równoleg ł e łą czone przez docisk przy przep ł ywie pr ą dów zak ł óceniowych oraz rzeczywistych pomiarów ugi ęć szyn na skutek przep ł ywu przez nie ww. pr ą dów. Pomiary zosta ł y przeprowadzone dla przyk ł adowego uk ł adu szyn sztywnych dla ró ż nych konfiguracji ich u ł o ż enia. U ł o ż enie rozpatrywano ze wzgl ę du na odleg ł o ść pomi ę dzy szynami jak i na po ł o ż enie miejsca po łą czenia. Po łą czenie wykonano przy dwóch ró ż nych si ł ach docisku. Miejsce oraz sposób wykonania po łą czenia ma wp ł yw na warto ść strza ł ki ugi ę cia szyny przy przep ł ywie pr ą dów roboczych a przede wszystkim pr ą dów zak ł óceniowych.
The article presents results of analyses concerning forces acting on rigid parallel conductors at the passage of fault current s as well as results of real-time measurements of busbar deflection caused by the passage of those currents. Measurements were performed for the exemplary system of rigid busbar for the different configuration of their arrangement. The arrangement was considered due to the distance between the busbars and on the position of the connection. The connection is made at two different pressure forces. Where and how was made a connection affects the value of the deflection busbar the flow of nominal currents and most of all fault currents