Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
12
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Biomechanics of the squat in rehabilitation and sports training
Autorzy: Gawda Piotr, Zawadka Magdalena, Skublewska-Paszkowska Maria, Smołka Jakub, Łukasik Edyta
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2017
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 2
Wolumen/Tom: 33
Strony: 87 - 96
Bazy: Index Copernicus | Google Scholar
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 6 czerwca 2017
Abstrakty: polski | angielski
Przysiad jest przykładem aktywności w zamkniętym łańcuchu kinetycznym. Jest waż nym ele men - tem fizjoterapii i treningu sportowego.Jest złożoną aktywnością składającą się ze zgięcia w stawie biod - ro wym i kolanowym oraz zgięcia grzbietowego stopy. Z tego powodu przysiad może służyć obiektywnej ocenie wydolności mięśni i zakresu ruchu w ujęciu funkcjonalnym. Odmienne strategie ruchu podczas przy siadu mają znaczenie w występowaniu dysfunkcji: konfliktu rzepkowo-udowego, zespołu pasma bio - dro wo-piszczelowego, uszkodzeń więzadeł krzyżowych, bólów odcinka lędźwiowego kręgosłupa, kon - flik tu udowo-panewkowego.Celem pracy było przedstawienie zależności biomechanicznych kończyny dolnej podczas przysiadu oraz czynników mających wpływ na powstawanie dysfunkcji mięśniowo-szkie - letowych. Praca zawiera wskazówki cenne dla praktyki fizjoterapeutycznej, jak i treningu sportowego. W pracy uwzględniono wyniki badan wybranych prac oryginalnych i przeglądowych opisujących analizę zakresów ruchów w czasie przysiadu, wyniki elektromiografii i wpływ treningu na wykonanie przysiadu. Opracowanie przedstawia znaczenie ruchomości stawu skokowego dla stabilności kolana w płaszczyźnie czołowej oraz wpływ dynamicznego koślawienia stawu kolanowego na powstawanie dysfunkcji. Określa wpływ głębokości przysiadu i rozstawu stóp na funkcjonowanie mięśni. Ponadto odnosi się do analizy ruchu w czasie przysiadu obunóż i jednonóż. Opisuje różnice w wykonaniu przy - siadu z dominacją stawów kolanowych lub biodrowych. Przedstawia rolę kompleksu lędźwiowo-mied - nicznego w czasie przysiadu oraz związki istniejące pomiędzy poszczególnymi stawami kończyny dol nej w czasie przysiadu. Ostatnia część opracowania zawiera odniesienia do zastosowania ćwiczeń przysiadu w rehabilitacji i treningu sportowym. Duża różnorodność strategii ruchu podczas przysiadu obserwowanych między kobietami i mężczyznami czy osobami z dysfunkcjami narządu ruchu, daje nowe możliwości badań nad biomechaniką ruchu w czasie tego możliwości badań nad biomechaniką.
The squat is a typical closed kinetic chain motion task. It is an important component of programs in physical therapy and sport training. It’s a complex activity, consisting of hip flexion, knee flexion and ankle dorsiflexion. For this reason, the squat can be used in nonobjective assessment of muscular strength and range of motion in functional activities. Different movement strategies applied during squatting are essential in patients with musculoskeletal dysfunctions, such as: patellofemoral pain syndrome, iliotibial band syndrome, cruciate ligaments injury, lumbar pain, femoro-acetabular impin - ge ment. The aim of this study was to present biomechanical interdependencies in the lower limbs during the squat and the factors affecting musculoskeletal dysfunctions. This paper presents impor - tant tips for physiotherapy practice and sports training. The study took into account the findings from selected original works. The paper reviews the stu - dies involving the analysis of the ranges of motion during the squat, electromyography results and the impact of training on squat performance. It presents the importance of ankle mobility in maintaining knee stability in the frontal plane, and the impact of dynamic knee valgus on the occurrence of lower limb dysfunction. The impact of squat depth and feet spacing on muscle function is described. More - over, the paper refers to the analysis of motion during single and double leg squats. Differences between hip-dominant and knee-dominant squats have also been explained. The role of the lumbopelvic complex during the squat and the existing relationships between joints of the lower limb during the squat is analyzed in the presented literature review. The last part of the report contains practical advice how to apply squat exercises in rehabilitation and sports training. A large variability of strategies during the squat tasks, observed between men and women, or between patients with different locomotor dysfunctions provide new opportunities for research on the biomechanics of squat exercise.